کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

بخشنامه نحوه کسر حق بیمه سهم کارمند از درآمد مشمول مالیات

کسر حق بیمه سهم کارمند از درآمد مشمول مالیات (بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی)

مدیر کل محترم تأمین اجتماعی استان…

مدیر محترم درمان تأمین اجتماعی استان…

در راستای اجرای کامل ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مبنی بر عدم شمول مالیات بر پرداخت‌های تشویقی و تعیین تکلیف برخی از موارد پرداختی به کارکنان از حیث مالیات حقوق، مراتب به شرح ذیل اعلام می‌گردد. مقتضی است ضمن ابلاغ آن به کلیه واحدهای تابعه دستور فرمایید نسبت به رعایت آن از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ اقدام عاجل معمول و نتیجه را در صورت حسابداری ارسالی اعمال نمایند.

الف) پیرو دستور اداری شماره ۳۴۹۰/۹۸/۲۰۰۰ مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۸ نظر به اینکه در چارچوب ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ علاوه بر تسهیلات رفاهی و کمک هزینه مسکن، پرداخت‌های انجام شده از بابت تشویق کارکنان نیز به عنوان مزایای شاغل غیرمشمول مالیات می باشد و مطابق بخشنامه شماره ۵۸/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت‌های انجام شده به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق و یا بر اساس مقررات استخدامی مشمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد لذا پرداخت‌های انجام شده به کارکنان به عنوان تشویق، شامل پاداش از محل حق‌الاجرا (نیم عشر اجرایی)، پاداش کارانه بیمه بیکاری و سایر پاداش های موردی در چارچوب مقررات استخدامی سازمان، مشمول مالیات حقوق نمی باشد.

در صورت کسر و پرداخت مالیات از بابت موارد فوق از ابتدای سال جاری، می بایست نسبت به تعدیل و تهاتر مالیات در پرداختی های آتی تا پایان سال اقدام نمایند.

بر این اساس واحدهای اجرایی می بایست ضمن غیرمشمول نمودن موارد فوق نسبت به اجرای آن (اعمال معوقه) از ابتدای سال اقدام و اضافه پرداخت مالیاتی به افراد احصا و پرداخت و در بدهکار کد حساب ۴۱۰۱ با تفصیلی ۰۰۰۰۰۱ اعمال نمایند. بدیهی است مبلغ می بایستی با پرداخت های آتی به اداره امور مالیاتی تا پایان سال تهاتر گردد.

ب) با توجه به بخشنامه شماره ۶۳/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۲۸/۹/۱۴۰۰ سازمان امور مالیاتی کل حق بیمه سهم کارمند در چارچوب ماده ۱۲۷ ق.م.م قابل کسر از درآمد مشمول مالیات می باشد، لذا به جای کسر دو هفتم حق بیمه سهم کارمند از درآمد مشمول مالیات، هفت هفتم (کل حق بیمه سهم کارمند) از درآمد مشمول مالیات کسر گردد.

ج) کدینگ حساب:

شرح کد تفصیلی کد کل و معین
تشویق کارکنان ۸۲۵۱
تشویق کارکنان- پاداش حق‌الاجرا (نیم عشر اجرایی) کارکنان رسمی ۸۲۲۴۱۱ ۸۲۵۱
تشویق کارکنان- پاداش حق‌الاجرا (نیم عشر اجرایی) کارکنان بند ب ماده 2 ۸۲۲۴۱۲ ۸۲۵۱
تشویق کارکنان- پاداش حق‌الاجرا (نیم عشر اجرایی) سهم ستاد کارکنان رسمی ۸۲۲۴۲۱ ۸۲۵۱
تشویق کارکنان- پاداش حق‌الاجرا (نیم عشر اجرایی) سهم ستاد کارکنان بند ب ماده 2 ۸۲۲۴۲۲ ۸۲۵۱
تشویق کارکنان- پاداش از محل منابع در اختیار مدیر عامل (ستاد مرکز) ۸۲۴۱۳۲ ۸۲۵۱
تشویق کارکنان رسمی- پاداش از محل 1% منابع در اختیار مدیر استان ۸۲۴۱۱۰ ۸۲۵۱
تشویق کارکنان بند ب ماده 2- پاداش از محل 1% منابع در اختیار مدیر استان ۸۲۴۱۲۰ ۸۲۵۱
تشویق کارکنان طرح نیروی انسانی- پاداش از محل 1% منابع در اختیار مدیر استان ۸۲۴۱۳۰ ۸۲۵۱

تذکر ۱: پاداش کارانه بیمه بیکاری طبق روال قبل در کد ۷۷۲۰ با تفصیلی های مربوطه ثبت خواهد شد.

تذکر ۲: با عنایت به موارد مندرج در این دستور اداری، در خصوص مبالغ پرداختی بابت موارد یاد شده (بند الف) که قبلاً به صورت غیرنقد پرداخت و در زمره معافیت دو دوازدهم موضوع بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیات مستقیم از پرداخت مالیات معاف تلقی گردیده است، می بایست از کدهای یاد شده خارج و به کدهای مذکور در این دستور اداری منتقل تا امان استفاده از معافیت ماده ۹۱ قانون مالیات ها در پرداخت های آتی میسر باشد.

توضیح: امکان استفاده از معافیت بند ۱۳ ماده ۰۱ ق.م.م برای مزایای شغل پرداختی به صورت غیرنقد به میزان دو دوازدهم معافیت سالانه ماده ۸۴ ق.م.م وجود دارد.

میرهاشم موسوی- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام