کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

احتساب ایام دریافت بیمه بیکاری شاغلان شرکت ذغال سنگ البرز قبلی به عنوان سابقه بیمه ای مشاغل سخت و زیان آور

احتساب ايام دريافت مقرر بيمه بيكاري شاغلان در كارهاي سخت و زيان آور شركت ذغال سنگ البرز غربي به عنوان سوابق بيمه اي مشاغل سخت و زيان آور و محاسبه آن در سنوات خدمت براي صدور احكام بازنشستگي پيش از موعد (مصوبه 98732/ت51247هـ مورخ 1393/08/28 هیأت وزیران)

هيئت وزيران در جلسه ۲۵/ ۸/ ۱۳۹۳ به پيشنهاد مشترك شماره ۱۶۷۵۴۴ مورخ ۵/ ۸/ ۱۳۹۳ وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

۱- ايام دريافت مقرري بيمه بيكاري شاغلان در كارهاي سخت و زيان آور شركت ذغال سنگ البرز غربي كه با اتمام دوره پرداخت مقرري ياد شده بازنشسته مي شوند، به عنوان سوابق بيمه اي مشاغل سخت و زيان آور تلقي و در محاسبه سنوات خدمت براي صدور احكام بازنشستگي پيش از موعد محسوب مي شود. بار مالي و محاسبات بيمه اي ناشي از بازنشستگي پيش از موعد توسط سازمان تأمين اجتماعي محاسبه و با واريز آن توسط سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران پس از تصويب ركن ذي ربط نسبت به بازنشستگي افراد حائز شرايط مزبور اقدام خواهد شد.

۲- مبناي محاسبه بازنشستگي كارگران شاغل در شركت ياد شده پس از اتمام دوره دريافت مقرري بيمه بيكاري، آخرين دستمزد طبق ليست ارسالي زمان اشتغال قبل از بيكاري خواهد بود.

۳- كارفرما مكلف است پس از احراز شرايط بازنشستگي، مبالغ مندرج در جزء هاي (۴) و (۶) بند (ب) تبصره (۲) الحاقي به ماده (۷۶) قانون تأمين اجتماعي – مصوب ۱۳۸۰ – را به سازمان تأمين اجتماعي بپردازد.

اسحاق جهانگيري- معاون اول رييس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام