کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

بیمه اعضای سازمان نظام کاردانی ساختمان (بخشنامه ۶۸‍۰ فنی)

بیمه اعضای سازمان نظام کاردانی ساختمان (بخشنامه شماره ۶۸‍۰ فنی ابلاغی طی شماره ۱۱۲۲۸/ ۹۶/ ۱‍۰‍۰‍۰ مورخ ۱۳۹۶/۱‍۰/۱۴ سازمان تأمین اجتماعی)

اداره کل تامین اجتماعی استان ……

در اجرای مصوبه شماره ۳۴۲۴/ ۹۶/ ۱۱۰۰ مورخ ۹۶/۹/۲۱ هیأت مدیره محترم سازمان، موضوع بند ۴ یک هزار و هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۹۶/۹/۱۱ مقرر گردید، اعضاء سازمان نظام کاردانی ساختمان از تاریخ اجرای این بخشنامه مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند، لذا در زمینه چگونگی اجرای بیمه افراد مزبور توجه واحدهای اجرائی را به نکات ذیل معطوف می‌دارد:

۱- مشمولین این بخشنامه آن دسته از اعضای سازمان نظام کاردانی ساختمان (کاردان‌های فنی و معماران تجربی) می‌باشند که فاقد رابطه مزدبگیری بوده و تحت پوشش مقررات حمایتی خاصی قرار نداشته باشند و صرفا از سوی سازمان نظام کاردانی ساختمان و نمایندگی‌های آن در استان‌ها به سازمان معرفی و سن متقاضی در تاریخ شروع بیمه (ثیت معرفی نامه در واحدهای اجرائی سازمان) حداکثر ۵۰ سال تمام باشد.

۲- در صورتی که متقاضیان مربوطه دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان تأمین اجتماعی باشند، معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه قبلی جهت ورود به دایره شمول به سقف سنی مجاز (۵۰ سال) متقاضی اضافه می‌گردد و در صورت احراز شرایط، بعنوان مشمول پذیرفته می‌شوند.

۳- شناسائی، معرفی و با اعلام خروج افراد از ردیف مشمولین مربوطه به دلیل عدم احراز شرایط، متوجه سازمان نظام کاردانی ساختمان می باشد.

۴- مبلغ حق بیمه تعیین شده همه ماهه توسط بیمه شده حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بر اساس حساب کاربری که واحد اجرائی به متقاضی تخصیص خواهد داد از طریق درگاه الکترونیکی سازمان تامین اجتماعی به حساب متمرکز سازمان واریز می گردد.

۵- شروع بیمه پردازی هر یک از مشمولین از تاریخ ثبت معرفی نامه فرد در واحد اجرائی ذیربط می باشد و پذیرش حق بیمه ماقبل آن میسر نخواهد بود.

تذکر: اعتبار معرفی نامه افراد حداکثر سه ماه از تاریخ صدور، مشروط به ثبت در بازه زمانی مورد اشاره در واحد اجرائی می باشد که لازم است حق بیمه ماه اول تا آخرین روز ماه بعد در مدت اعتبار معرفی نامه مربوطه پرداخت گردد. بدیهی است در صورت عدم پرداخت حق بیمه فرد در بازه زمانی مذکور (دوره سه ماهه) می بایست نسبت به صدور معرفی نامه جدید اقدام نمایند.

۶- ملاک احتساب سابقه و برقراری حمایت های مندرج در قانون تأمین اجتماعی برای هریک از مشمولین مشروط به پرداخت کامل حق بیمه می باشد.

۷-مشمولین این بخشنامه می بایست با معرفی سازمان و براساس مفاد بخشنامه های ذیربط (چنانچه واجد شرایط انجام معاینات بدو بیمه پردازی باشند)، قبل از پرداخت حق بیمه، به هزینه شخصی مورد معاینه قرار گرفته و میزان توانایی جسمی و روحی آنان برابر ضوابط مقرر مورد سنجش قرار گیرد.

تذکر: چنانچه هر یک از مشمولین مربوطه در معاینات قبل از شروع پرداخت حق بیمه، از کار افتاده کلی شناخته شوند، امکان معرفی به کمیسیون پزشکی در خصوص موضوع از کار افتادگی اولیه وجود نخواهد داشت.

۸- خروج بیمه شده با اعلام کارگزار و یا به دلیل عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر، به منزله انصراف از پرداخت حق بیمه تلقی می گردد و ادامه بیمه پردازی فرد موصوف منوط به ارائه معرفی نامه جدید و احراز مجدد شرایط مربوطه می باشد.

تذکر: سازمان نظام کاردانی ساختمان می بایست در صورت خروج هریک از مشمولین نسبت به اخذ دفاتر درمانی بیمه شده و افراد تحت تکفل وی و تحویل آن به شعبه ذیربط و دریافت رسید ابطال دفترچه درمانی و ارائه آن به بیمه شده اقدام نماید. بدیهی است پس از انصراف از ادامه پرداخت حق بیمه مسئولیت درمان این گروه از بیمه شدگان و افراد تحت تکفل آنان متوجه سازمان نخواهد بود.

۹- نرخ حق بیمه معادل ۲۷٪ مبنای پرداخت حق بیمه می باشد.

۱۰- مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که ۵ سال و یا کمتر از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در زمان ثبت معرفینامه در واحد اجرائی مربوطه خواهد بود.

۱۱- مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بیش از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت معرفی نامه در واحد اجرائی به انتخاب متقاضی خواهد بود.

۱۲- مبنای پرداخت حق بیمه کلیه بیمه شدگان مربوطه، در صورت توالی پرداخت در هر سال، متناسب با افزایش دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه سالانه افزایش می یابد و در صورت قطع پرداخت حق بیمه مطابق درخواست جدید و با توجه به سایر شرایط تعیین می گردد.

۱۳- با توجه به این که این گروه از بیمه شدگان، فاقد رابطه مزدبگیری با کارگزار می باشند، لذا از شمول قانون بیمه بیکاری مصوب ۶۹/۶/۲۶ مجلس شورای اسلامی خارج بوده و بر این اساس حق بیمه مربوطه (۳٪ مبنای کسر حق بیمه) نیز وصول نخواهد شد.

۱۴- کلیه تعهدات مقرر در ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۵۴ به استنای بند «ج» (غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری) با رعایت مقررات مربوطه و تغییرات بعدی به این گروه از متقاضیان ارائه خواهد شد.

۱۵- شرایط برقراری و میزان تعهدات کوتاه مدت، مستمری‌های بازنشستگی، بازماندگان، از کارافتادگی کلی و همچنین استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی با توجه به مفاد این بخشنامه و در چارچوب قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود. توجه ۱: این گروه از مشمولین از پرداخت فرانشیز در مراکز ملکی سازمان همانند بیمه شدگان اجباری معاف می باشند.

توجه ۲: در صورت بررسی و احراز شرایط برقراری مستمری بازنشستگی و از کارافتادگی کلی) می بایست مراتب ترک کار وعدم اشتغال، از کارگزار جهت ارائه حمایت های مذکور استعلام گردد.

۱۶- متقاضی که مشمول بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا ادامه بیمه به طور اختیاری می‌باشد، در صورت عدم انقطاع در پرداخت حق بیمه می تواند پس از پایان دوره پیش پرداخت بدون در نظر گرفتن شرایط سن و سابقه مقرر در بندهای ۱ و ۲ این بخشنامه با ارائه معرفی نامه از کارگزار و رعایت سایر شرایط مقرر، از جمله انجام معاینات پزشکی موضوع بند ۷ (در صورت عدم انجام معاینات پزشکی قبل از قرارداد) صرفا در مرحله تغییر نوع بیمه، بدون انجام معاینات مجدد پزشکی در زمره مشمولین قرار گیرد. بدیهی است در صورتیکه فرد پرداخت حق بیمه را بعد از شروع بیمه قطع نماید، ورود مجدد وی منوط به رعایت مقررات مربوطه مطابق سایر مشمولین خواهد بود.

۱۷- بیمه شدگان مربوطه در صورت تمایل می توانند در هر مرحله نسبت به قطع بیمه پردازی بیمه‌های توافقی و ادامه پرداخت حق بیمه حسب ضوابط مقرر در چارچوب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، ادامه بیمه به طور اختیاری و … اقدام نمایند.

۱۸- به منظور تفکیک بیمه شدگان موضوع این بخشنامه از سایر بیمه شدگان، کد فعالیت ۸۲۶۴۰ تخصیص می یابد.

۱۹ – شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین موظف است همزمان با صدور این بخشنامه نسبت به ساخت و نصب نرم افزار مربوطه در واحدهای اجرائی اقدام نماید.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه ای، معاونین بیمه ای، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی بیمه شدگان، وصول حق بیمه، نام نویسی و حسابهای انفرادی و امور فنی مستمری های ادارات کل استان ها و رؤسا و معاونین ذیربط در شعب خواهند بود.

دکتر سید تقی نوربخش -مدیرعامل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام