کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری سال 97

افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1397 (بخشنامه شماره 72 مستمری‌ها سازمان تأمین اجتماعی)

معاونین ‏‏/ ادارات کل ستادی‏‏/ دفاتر مستقل…

اداره کل استان‏‏/شعبه…

سلام علیکم

در اجرای مواد 96 و 111 قانون تأمین اجتماعی و با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 22‏‏/1‏‏/1397 شورایعالی کار و تصویب‌نامه شماره 17240‏/ت55354هـ مورخ 19‏/2‏/1397 هیات محترم وزیران، میزان افزایش مستمری و کمک های جنبی قابل پرداخت از ابتدای سال 1397 به شرح ذیل تعیین گردیده است که در این راستا توجه کلیه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می‌نماید:

الف) افزايش مستمري‌ها (موضوع ماده 96 قانون تأمين اجتماعي ) 

كليه مستمري‌هاي بازنشستگي، ازكارافتادگي و بازماندگان (مجموع مستمری پرداختی به بازماندگان متوفي) كه تا پایان سال 1396 برقرار شده‌اند، از ابتدای سال 1397 به میزان 13% (سیزده درصد) مستمري قابل پرداخت در اسفندماه 1396 افزایش می‌یابند.

ب) مبالغ حداقل مستمري قابل پرداخت در سال 1397

1- در اجرای ماده 111 قانون تامین اجتماعی، میزان مستمري بازنشستگان، ازكارافتادگان كلي و مجموع مستمري بازماندگان که قبلاً برقرار شده و یا در طول سال 1397 برقرار می‌گردند، حسب مورد تا مبلغ 11,112,690 ریال افزایش مي یابد.

2- با توجه به مقررات و ضوابط قانونی، گروه‌های ذیل از شمول بند (1) فوق‌الذکر خارج بوده و صرفاً مشمول افزايش بند «الف» می‌باشند:  

1‏‏‏‏-2‏‏‏‏- مشمولین بند های “ل” و “و” تبصره (14) قانون بودجه سال 1386، بند (47) قانون بودجه سال 1388، بند (17) قانون بودجه سال 1389، بند (91) قانون بودجه سال 1390 و بند (66) قانون بودجه سال 1391 کل کشور (موضوع بخشنامه های 47، 1‏‏‏‏/47، 56، 1‏‏‏‏/56، 2‏‏‏‏/56 و 4‏‏‏‏/56 مستمری‌ها)

2‏‏‏‏-2‏‏‏‏- مشمولین قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند (موضوع بخشنامه‌های 65 و 1‏‏‏‏/65 مستمری‌ها)

3‏‏‏‏-2‏‏‏‏- مشمولین بند “ج” ماده 39  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع بخشنامه‌های 1‏‏‏‏/24 ، 2‏‏‏‏/24 مستمری‌ها )

4‏‏‏‏-2‏‏‏‏- مشمولين جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 3 بند 3 ماده 80 قانون (موضوع بخشنامه 3‏‏‏‏/24 مستمری ها)

5‏‏‏‏-2‏‏‏‏- مشمولین قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب 1376 

6‏‏‏‏-2‏‏‏‏- ازکارافتادگان جزئی ناشی از کار 

3- حداقل مستمری قابل پرداخت به مشمولین بندهای 1‏‏‏‏-2 الی 4‏‏‏‏-2 مطابق فرمول ذیل خواهد بود:

شناسنامه قانون | formul mostameri97

ج) میزان کمک‌های جنبی

به منظور جبران بخشی از افزایش هزینه‌های زندگی و ارتقاء وضعیت معیشت مستمری بگیران و به موجب ضوابط قانونی و مفاد بودجه سنواتی سازمان، میزان کمک‌های جنبی در سال 1397 با رعایت ضوابط جاری به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

1‏‏‏‏- حق سنوات

حق سنوات مازاد بر 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه (اصلی و ارفاقی) آن‌دسته از مستمری‌بگیران که وفق ضوابط مندرج در بخشنامه شماره 28 مستمری‌ها در حال پرداخت می‌باشد، در سال 1397 به میزان 5000 (پنج هزار) ریال به ازای هر سال سابقه مازاد بر 20 سال افزایش می یابد.

2‏‏‏‏- کمک هزینه عائله‌مندی، کمک هزینه اولاد و کمک هزینه همسر متکفل فرزند

میزان این کمک‌ها در سال 1397 به شرح ذیل تعیین و وفق ضوابط جاری به مشمولین پرداخت می‌گردد:

• کمک هزینه ماهانه عائله مندی              444,911 ریال

• کمک هزینه ماهانه اولاد                    89,852  ریال 

• کمک هزینه ماهانه همسر متکفل فرزند           222,455  ریال

تذکر: پرداخت مبالغ مربوط به افزایش کمک هزینه عائله‌مندی و کمک هزینه اولاد مطابق با ضوابط مقرر در بخشنامه‌های 27 و 1‏‏‏‏/27 مستمری‌ها کماکان ادامه خواهد داشت.

د) لیست‌های پرداخت و صدور احکام افزایش مستمری 

1- كليه شعب موظفند پس از محاسبه مستمری ماهانه اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به نصب نرم‌افزار در سیستم سبا اقدام و درخصوص محاسبه مابه‌التفاوت مستمری فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری طی لیست جداگانه ای در سیستم سبا اقدام نمایند.

2- از آنجایی که پرداخت مستمری ماهانه و همچنین مابه التفاوت‌های متعلقه به صورت متمرکز صورت می‌پذیرد کلیه ادارات کل استان‌ها و همچنین واحدهای اجرایی می‌بایست به محض ایجاد لیست‌های مبنا در سامانه پرداخت متمرکز، نسبت به تایید لیست های مزبور اقدام و پس از اتمام موفقیت آمیز محاسبات در سامانه متمرکز، درخصوص ثبت کنترل اسناد مالی در سیستم سبا اقدام نمایند.

3- مابه التفاوت مستمری مربوط به اردیبهشت مستمری بگیران بر مبنای حداقل مستمری، در همان ماه پرداخت خواهد شد و زمان پرداخت مابه التفاوت مستمری اردیبهشت سایر سطوح و همچنین مابه‌التفاوت مربوط به فروردین ماه سالجاری متعاقباً از طریق اداره کل مالی اعلام می گردد. 

4- احكام افزايش مستمري مي‌بايست پس از حصول اطمینان کامل از صحت آن، از سيستم مکانیزه مستمريها اخذ و چاپ شده و پس از امضاء مسئولين ذيربط از طريق واحد امور اداري صادر و در پرونده مستمري بگير نگهداری  گردد. بدیهی است در صورت تشکیل پرونده الکترونیک، ضبط تصویر فرم مزبور در پرونده الزامی است. توجه خواهند داشت که در زمان  انتقال پرونده های مستمری به سایر شعب می بایست آخرین حکم مربوطه در پرونده ضبط شده باشد. 

5- به منظور اطلاع مستمری بگیران گرامی، احکام افزایش مستمری از طریق سایت رسمی سازمان در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت.

به منظور جبران خدمات همکارانی که در امر تهیه لیست مابه التفاوت افزایش مستمری و صدور احکام افزایش سالیانه مستمری بگیران حسب نیاز در فاصله زمانی دو ماهه سال جاری مشارکت داشته اند (اعم از کارکنان ستاد مرکز، ادارات کل استان ها و واحدهای اجرایی) نسبت به پرداخت اضافه کار ایام تعطیل به مدیران کل، روسای شعب و معاونین بیمه ای و اداری مالی و هریک از کارکنان امور فنی مستمری‌ها، به میزان هر ماه 100 ساعت، کارکنان امور مالی، اداری و فرابری داده ها حداکثر تا 3 نفر و به میزان 50 ساعت متناسب با عملکرد آنان اقدام گردد.

آیتم‌های “تفاوت ترمیم افزایش سال 1395″، “مصوبه افزایش سال 1396 “و “تفاوت افزایش سال 1396” در سال جاری نیز به آندسته از مستمری بگیران مشمول، برابر مقررات و مشابه سنوات گذشته، پرداخت خواهد شد.

شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است با توجه به مفاد این بخشنامه، ضمن ارسال  نرم افزار مربوطه در مهلت مقرر به کلیه شعب، امکان نمایش احکام مستمری بگیران وفق بند 5 را بعمل آورد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین، رؤسا و کارشناسان ارشد امورفنی مستمری‌ها، امور مالی، امور اداری و فرابری داده های ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرائی خواهند بود.

و من ا… التوفیق

دكتر سيدتقي نوربخش- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام