کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعیحق بیمه و کسور بازنشستگی

مجموعه قوانین و مقررات بازنشستگی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی

بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع مجموعه قوانین و مقررات بازنشستگی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی (بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۸۹۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ سازمان تأمین اجتماعی)

بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع مجموعه قوانین و مقررات بازنشستگی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی

۱. قوانین، مقررات و دادنامه‌های دیوان عدالت اداری

قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳
قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷/۹/۱ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی.
– ماده (۲۰) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۰ مجلس شورای اسلامی.
– ماده (۱۰۳) قانون مدیریت کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجلس شورای اسلامی.
– آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۸/۵/۲۸و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۸۵/۲/۱۰.
– آیین‌نامه اجرائی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۶۹/۳/۲
– ماده (۶۴) آیین‌نامه استخدامی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۹۴/۷/۱.
– تصویب نامه شماره ۷۶۶۵۰/ت ۹۲۹ مورخ ۱۳۶۸/۱۰/۲۷هیات وزیران.
– تصویب نامه شماره ۵۸۱۲۱/ت ۱۵۹۲۰ مورخ ۱۳۷۶/۴/۲۰هیات وزیران.
– تصویب نامه شماره ۱۰۱۴۱۴/ت ۵۱۲۳۱ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۷هیات وزیران.
– دادنامه شماره ۲۳۷مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ (عدم ابطال ماده (۶۴) آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی).
– دادنامه شماره ۷۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال تبصره (۱) بند (۵) آیین‌نامه اجرائی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۸/۵/۲۸ هیات وزیران.)
– دادنامه شماره ۷۷۹الی ۷۸۱مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۶هیات عمومی دیوان عدالت اداری (تایید عملکرد سازمان در عدم پذیرش درخواست بازنشستگی سخت و زیان‌آور کارکنان با سابقه کمتر از ۲۵سال).
– دادنامه شماره ۵۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۱هیات عمومی دیوان عدالت اداری (در خصوص آخرین حقوق قبل از بازنشستگی، موضوع ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۱۳۶۷/۹/۱مجلس شورای اسلامی و ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور).

۲. تعاریف

۲-۱- سازمان: بالاترین مقام اجرایی سازمان (مدیرعامل) که عنداللزوم برابر مفاد این بخشنامه، اختیارات خود در خصوص بازنشستگی کارکنان را به کمیته بازنشستگی تفویض خواهد نمود.

۲-۲- کمیته بازنشستگی: شامل: ۱- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، عضو و رئیس کمیته ۲- مدیرکل منابع انسانی، عضو و دبیر کمیته ۳مدیرکل مستمری ها، عضو کمیته ۴- مدیرکل امور حقوقی و قوانین، عضو کمیته ۵- مدیرکل نامنویسی و حساب‌های انفرادی، عضو کمیته ۶- مدیرکل درمان مستقیم (در خصوص کارکنان بخش درمان) عضو کمیته.۷- نماینده مدیرعامل حسب معرفی ایشان، عضو کمیته. تصمیمات کمیته با تایید (امضاء) اکثریت اعضاء کمیته رسمیت می‌یابد.

۲-۳- سابقه خدمت (مندرج در ماده ۶۴ آیین‌نامه استخدامی): سابقه خدمت در سازمان و سوابق غیر سازمانی پذیرفته شده به‌عنوان خدمت قابل قبول که حق بیمه مربوطه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت گردیده است.

۳. مشمولین

– کارکنان موضوع ماده (۲) آیین‌نامه استخدامی

۴. بازنشستگی با شرایط عمومی

۴-۱- شرایط:

۴-۱-۱- سازمان می‌تواند کارکنان خود را با شرایط زیر بازنشسته نماید:

۴-۱-۱-۱- داشتن حداقل ۳۰سال سابقه خدمت با ۵۰سال سن.
۴-۱-۱-۲- داشتن حداقل ۲۰سال سابقه خدمت و ۶۰سال سن برای مردان و ۵۵ سال سن برای زنان با بیست روز حقوق با درخواست کارمند.
۴-۱-۱-۳- داشتن حداقل ۲۵سال سابقه خدمت برای زنان کارمند بدون شرط سنی با بیست و پنج روز حقوق با درخواست کارمند.

تبصره ۱: در خصوص کارکنان واجد شرایط بند (۴-۱-۱) منظور از سابقه خدمت، سابقه قابل قبول سازمانی می‌‌باشد.

تبصره ۲: چنانچه سابقه خدمت بیش از حداقل‌های مقرر در بند‌های فوق باشد، محاسبه مستمری متناسب با مجموع سوابق پرداخت حق بیمه خواهد بود.

۴-۱-۲- سازمان مکلف است کارکنان واجد شرایط زیر را راسا بازنشسته نماید:

۴-۱-۲-۱- داشتن حداقل ۶۰سال سن و ۳۰سال سابقه خدمت.
۴-۱-۲-۲- داشتن حداقل ۶۵سال سن و ۲۵سال سابقه خدمت با بیست و پنج روزحقوق.

تبصره ۱: در مواردیکه به لحاظ تجربه، تخصص و مهارت نیاز به تداوم خدمت کارکنان (به صورت موردی) وجود داشته باشد با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره، اشتغال این افراد تا ۵سال پس از رسیدن به شرایط مقرر در بند (ب) ماده (۶۴) آیین‌نامه استخدامی امکان پذیر است.

تبصره ۲: در خصوص کارکنان موضوع بند (۴-۱-۲) هر نوع سابقه پرداخت حق بیمه نزد صندوق تأمین اجتماعی سابقه قابل قبول از حیث بازنشستگی محسوب می‌شود لیکن از جهت پرداخت پاداش پایان خدمت، سوابق قابل قبول افراد تابع شرایط ذکر شده در ضوابط مربوط به پاداش پایان خدمت می‌باشد.

۴-۲- اقدامات:

۴-۲-۱- اداره کل منابع انسانی و واحدهای تابعه مکلفند پس از استخدام یا انتقال افراد به سازمان، سوابق خدمت غیرسازمانی و سوابق بیمه‌پردازی آنان را از طریق واحدهای نامنویسی و حساب‌های انفرادی شعب ذیربط، اخذ و مراتب را به همراه مستندات مربوطه در کمیته‌های احتساب سوابق مطرح و وضعیت سوابق موصوف را از حیث تجربه، بازنشستگی یا صرفاً در تعیین مستمری، مشخص و در احکام کارگزینی درج و ابلاغ نمایند.

۴-۲-۲- واحدهای اجرایی موظفند سوابق پرداخت حق بیمه غیر سازمانی کارکنانی که به سازمان منتقل یا در سازمان استخدام می‌شوند یا در حال حاضر مشغول خدمت هستند را از واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی استعلام نموده و در پرونده پرسنلی ضبط نمایند.

۴-۲-۳- واحدهای اجرایی مکلفند اطلاعات کلیه کارکنان واجد شرایط بندهای (۴-۱-۱) و (۴-۱-۲) را حداقل ۶ماه قبل از احراز شرایط در سامانه اطلاعات نیروی انسانی و سامانه پرداخت متمرکز مستمری در شعب تابعه ثبت نموده و پس از اعلام سابقه از سوی واحد امور نامنویسی شعب، مراتب را منضم به سایر مدارک مورد نیاز حداقل سه ماه قبل از تاریخ بازنشستگی از طریق ادارات کل مدیریت/درمان استان‌ها به اداره کل منابع انسانی جهت طرح درکمیته بازنشستگی ارسال نمایند.

۴-۲-۴- اداره کل منابع انسانی مکلف است پس از وصول مدارک و مستندات به شرح ذیل اقدام نماید:

۴-۲-۴-۱- درخواست بازنشستگی کارکنان متقاضی بازنشستگی را در اولین کمیته بازنشستگی مطرح و صورتجلسه مربوطه را جهت اخذ دستور به مدیرعامل منعکس نموده و حسب دستور اقدام مقتضی به عمل آورد.

۴-۲-۴-۲- موضوع بازنشستگی کارکنان مشمول بند (۴-۱-۱-۱)، را که در دو مقطع شش ماهه اول و دوم هر سال واجد شرایط می‌گردند به ترتیب و حسب مورد با تاریخ بازنشستگی اول مهر و پایان اسفند همان سال در کمیته بازنشستگی مطرح و صورتجلسه مربوطه را جهت تایید به مدیرعامل منعکس نموده و حسب دستور اقدام مقتضی به عمل آورد.

۴-۲-۴-۳- چنانچه به لحاظ تجربه، تخصص و مهارت نیاز به ادامه خدمت کارکنان موضوع بند (۴-۲-۴-۲) وجود داشته باشد ادارات کل مدیریت/ درمان استان‌ها و در ستاد مرکزی اداره کل ذیربط موظفند پیشنهاد خود را با ذکر دلایل توجیهی و مدت تداوم خدمت به‌همراه مستندات جهت طرح در کمیته بازنشستگی به اداره کل منابع انسانی ارسال و کمیته مذکور نیز ضمن اعلام نظر، صورتجلسه مربوطه را جهت تایید به مدیرعامل منعکس نموده و حسب دستور اقدام مقتضی به عمل آورد.

۴-۲-۴-۴- دستور مدیرعامل در خصوص تداوم خدمت کارکنان یا بازنشستگی موضوع بند اخیر را به ادارات کل مدیریت‌های/ درمان استان‌ها ابلاغ نماید.

۴-۲-۴-۵- چنانچه به لحاظ تجربه، تخصص و مهارت نیاز به ادامه خدمت کارکنان موضوع بند (۴-۱-۲) وجود داشته باشد ادارات کل مدیریت/ درمان استان‌ها و در ستاد مرکزی، معاونت یا اداره کل ذیربط موظفند پیشنهاد خود را با ذکر دلایل توجیهی و مدت تداوم خدمت به همراه مستندات جهت طرح در کمیته بازنشستگی به اداره کل منابع انسانی ارسال و کمیته مذکور نیز ضمن اعلام نظر، صورتجلسه مربوطه را جهت تایید به مدیرعامل منعکس نموده و حسب دستور اقدام مقتضی به عمل آورد.

۴-۲-۴-۶- اقدامات لازم به منظور اخذ مصوبه از هیات محترم مدیره را مطابق با دستور مدیرعامل در خصوص موافقت با ادامه خدمت کارکنان موضوع بند (۴-۲-۴-۵) به انجام رسانده و پس از اخذ مصوبه مراتب را با ذکر مدت به ادارات کل مدیریت‌های/ درمان استان‌ها ابلاغ نماید.

۴-۲-۵- نحوه محاسبه و تعیین میزان مستمری بازنشستگی تابع شرایط مندرج در ماده (۷۷) قانون تأمین اجتماعی و تبصره آن و اصلاحات بعدی می‌باشد.

۴-۲-۶- سایر مزایای پرداختی به همکاران بازنشسته، ازکارافتاده کلی و بازماندگان همکاران که از محل هزینه‌های پرسنلی و اداری تأمین می‌گردد تابع ضوابط و مقررات مربوطه می‌باشد.

۴-۲-۷- معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی موظف است در خصوص مشمولین بند (۴-۱-۲) که در تقویم بازنشستگی مهر و اسفند موضوع بند (۴-۲-۴-۲) قرار نمی‌گیرند و بنا به ضوابط مقرر بازنشستگی آنان در تاریخ احراز شرایط، تکلیف می‌باشد، گزارش مربوطه را به منظور تداوم خدمت آنان تا پایان مقطع ۶ماهه تقویم مذکور جهت اخذ مصوبه هیات مدیره به مدیرعامل ارائه نماید.

۵- بازنشستگی با شرایط خاص

۵-۱- جانبازان مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی

۵-۱-۱- شرایط:

۵-۱-۱-۱- مستند به تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کلیه جانبازان، حداقل سابقه لازم جهت بازنشستگی ۲۵سال سابقه خدمت می‌باشد و در خصوص تعیین حقوق بازنشستگی مطابق بند (۵-۱-۱-۵) این بخشنامه عمل می‌گردد. همکاران جانباز بالای ۲۰درصد جانبازی از سنوات ارفاقی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور (مصوب ۱۳۶۷/۹/۱مجلس شورای اسلامی) و اصلاحیه آن (مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱) برخوردار می‌گردند.

۵-۱-۱-۲- چنانچه جمع سابقه خدمت و سابقه ارفاقی مشمولین این بند ۳۰سال باشد از شرط سنی معاف می‌باشند.

۵-۱-۱-۳- سنوات خدمت به میزان دو برابر مدت اسارت آزادگان معزز به‌استناد ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان با ارایه مستندات پرداخت حق بیمه قابل محاسبه بوده و سابقه خدمت تلقی می‌گردد.

۵-۱-۱-۴- مدت سنوات ارفاقی در صورت احراز شرایط بازنشستگی به‌استناد قانون نحوه بازنشستگی جانبازان به شرح ذیل می‌باشد.

درصد جانبازی سنوات ارفاقی
۲۰ ۳
۲۵ ۴
۳۰ ۵
۳۵ ۶
۴۰ و ۴۵ ۷
۵۰ و ۵۵ ۸
۶۰ و ۶۵ ۹
۷۰ و بالاتر ۱۰

۵-۱-۱-۵- در تعیین حقوق بازنشستگی همکاران مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور (مصوب ۱۳۶۷/۹/۱مجلس شورای اسلامی) حقوق و مزایای مندرج در آخرین حکم کارگزینی که مبنای کسر حق بیمه قرار گرفته ملاک عمل می‌باشد.

۵-۱-۱-۶- حسب مفاد ماده واحده قانون اخیرالذکر مدت سنوات ارفاقی فقط از لحاظ احتساب حقوق بازنشستگی قابل محاسبه می‌باشد.

۵-۱-۱-۷- به‌موجب ماده واحده قانون اخیرالذکر سنوات مازاد بر۳۰ سال مشمولین این بند در هر حالت در تعیین حقوق بازنشستگی قابل محاسبه نمی‌باشد.

۵-۱-۱-۸- جانبازان معزز، مخیر به استفاده از امتیازات مقرر شده در این بخش یا بند (۴) این بخشنامه می‌باشند.

۵-۱-۲- اقدامات:

۵-۱-۲-۱- واحدهای اجرایی موظفند پس از ارائه درخواست بازنشستگی توسط کارکنان، اطلاعات متقاضیان بازنشستگی واجد شرایط را در سامانه اطلاعات نیروی انسانی و سامانه پرداخت متمرکز مستمری در شعب تابعه ثبت نموده و پس از اعلام سابقه از سوی واحد امور نامنویسی و حساب‌های انفرادی شعب، درخواست مربوطه را منضم به سایر مدارک مورد نیاز حداقل سه ماه قبل از تاریخ بازنشستگی مورد تقاضا از طریق ادارات کل مدیریت/ درمان استان‌ها به اداره کل منابع انسانی جهت طرح در کمیته بازنشستگی ارسال نمایند.

۵-۱-۲-۲- اداره کل منابع انسانی مکلف است پس از وصول مدارک و مستندات، موضوع بازنشستگی کارکنان را در اولین کمیته بازنشستگی مطرح و صورتجلسه مربوطه را جهت تایید به مدیرعامل منعکس نموده و حسب دستور اقدام مقتضی به عمل آورد.

۵-۱-۲-۳- واحدهای اجرایی موظفند در اجرای مصوبه شماره ۱۱۰۰/۱۲۶۱۰۳ مورخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۴ هیات محترم مدیره و تفویض اختیار موضوع دستور اداری شماره ۲۰۱۰/۱۰۰۷۲۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵ اداره کل منابع انسانی، پس از صدور ابلاغ بازنشستگی نسبت به صدور حکم کارگزینی (تطبیق حقوقی جانبازان) بر اساس فرم پیوست شماره (۶) اقدام نموده و رونوشتی از حکم صادره را جهت برقراری مستمری به شعبه مربوطه ارسال نمایند.

۵-۱-۲-۴- شعب برقرارکننده مستمری موظفند پس از برقراری مستمری نسبت به ایجاد بدهی سنوات ارفاقی به حساب بدهی دولت در سامانه پرداخت متمرکز مستمری اقدام نمایند.

۵-۲- شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور

۵-۲-۱- شرایط:

۵-۲-۱-۱- به موجب تبصره (۱) ماده ۶۴ آیین‌نامه استخدامی و تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری داشتن حداقل ۲۵سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد صندوق تأمین اجتماعی که حداقل ۲۰سال آن در مشاغل سخت و زیان‌آور طی شده به منظور بازنشستگی مشمولین این بخش ضروری می‌باشد.

۵-۲-۱-۲- جهت بازنشستگی مشمولین این بخش شرط سنی لحاظ نخواهد شد.

۵-۲-۱-۳- به‌استناد تبصره یک ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور (مصوب ۱۳۶۷/۹/۱مجلس شورای اسلامی) و بند (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، مشاغل سخت و زیان‌آور، درجه بندی و میزان سنوات ارفاقی آنها موضوع تصویب نامه‌های شماره ۷۶۶۵۰ت ۹۲۹ مورخ ۵۱۲۳۱/ت۱۰۱۴۱۴ و۱۳۷۶/۴/۲۰ مورخ۱۵۹۲۰/ت۵۸۱۲۱ ،۱۳۶۸/۱۰/۲۷ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۷ هیات وزیران مطابق جدول زیر می‌باشد.

ردیف درجه یک
(یک ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازاء هر سال)
درجه دو
(دو ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازاء هر سال)
درجه سه
(سه ماه سنوات خدمت ارفاقی به ازاء هر سال)
۱ کلیه پست‌های قابل تخصیص در رشته شغلی “پرستار” که در حوزه ستادی (وزارتخانه ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی و یا سازمان‌های منطقه ای بهداشت و درمان استان‌ها و )… تحت عنوان کارشناس پرستاری انجام وظیفه می‌نمایند. کلیه پست‌های قابل تخصیص در رشته شغلی “پرستار”مستقر در بیمارستانها و یا مراکز نگهداری توانبخشی در سازمان بهزیستی و یا مراکز بهداشتی و درمانی ” ریوی یا سوختگی و یا پوستی” کلیه پست‌های قابل تخصیص در رشته شغلی”پرستار” مستقر در آموزشگاه‌ها یا دانشکده‌ها (اعم از آموزشگاه‌های بهیاری یا پرستاری یا…) یا درمانگاه‌ها و یا مراکز بهداشتی و درمانی که در شمول مشاغل درجه سه قرار نمی‌گیرد. کلیه پست‌های قابل تخصیص در رشته شغلی “بهیار” مستقر در بیمارستانها و یا مراکز نگهداری و توانبخشی در سازمان بهزیستی و یا مراکز بهداشتی و درمانی “ریوی یا سوختگی یا پوستی” و یا مراکز پزشکی قانونی.
۲ ———– کلیه پست‌های قابل تخصیص در رشته شغلی “بهیار” که در شمول مشاغل درجه سه قرار نمیگیرند. کلیه پستهای قابل تخصـیص در رشته شغلی “بهیار” مستقر در بیمارستانها و یا مراکز نگهداری و توانبخشی در سازمان بهزیستی و یا مراکز بهداشتی و درمانی “ریوی یا سوختگی یا پوستی” و یا مراکز پزشکی قانونی.
۳ متصدیان پست‌های سازمانی تکنسین، کاردان، کارشناس و کارشناس ارشد اتاق عمل مستقر در واحدهای عملیاتی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی. ———– ————
۴ متصدیان پست‌های سازمانی کاردان و کارشناس هوشبری مستقر در واحدهای عملیاتی بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی. ——— ————
۵ متصدیان پست‌های سازمانی ماما مستقر در واحدهای عملیاتی بیمارستان‌ها و زایشگاه‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی و تسهیلات زایمانی. ———- ———-
۶ متصدیان پست‌های سازمانی تکنسین آزمایشگاه، رئیس و مسئول فنی آزمایشگاه در آزمایشگاه‌های مستقر در واحد‌های عملیاتی بیمارستانها و مراکز آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی، آزمایشگاه‌های مرجع انستیتوپاستور ایران، آزمایشگاه تشخیص پزشکی و روتین سازمان انتقال خون ایران، آزمایشگاه‌های مرجع حوزه وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی و همچنین متصدیان پستهای سازمانی کاردان، کارشناس، کارشناس ارشد، کارشناس مسئول و رئیس و مسئول فنی آزمایشگاه‌های مستقر در واحد‌های عملیاتی در آزمایشگاههای کنترل کیفیت سازمان انتقال خون ایران، سازمان غذا و دارو وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. متصدیان پست‌های سازمانی کاردان، کارشناس، کارشناس مسئول، کارشناس رشد آزمایشگاه و خدمتگزار (لوله شور) در آزمایشگاه‌های مستقر در واحدهای عملیاتی مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان ها، مراکز روانپزشکی، مراکز بهداشتی و درمانی خیریه دولتی، آزمایشگاه‌های مرجع انستیتوپاستور ایران، آزمایشگاه تشخیص پزشکی و روتین سازمان انتقال خون ایران، آزمایشگاه مرجع سلامت حوزه وزارت بهداشت و یا آزمایشگاه‌های مرجع دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز آزمایشگاه‌های تشخیص طبی. —————
۷ پست‌های سازمانی مسئول فوریتهای پزشکی مستقر در واحد‌های عملیاتی اورژانس بیمارستانها و مرکز فوریتهای پزشکی (اورژانس ۱۱۵) ———— ————

۵-۲-۱-۴- مدت سنوات ارفاقی جهت انجام وظیفه در مشاغل درجه ۳ به ازاء هر یکسال خدمت تمام وقت سه ماه، انجام وظایف در مشاغل درجه دو به ازاء هر یکسال خدمت تمام وقت ۲ماه و انجام وظایف در مشاغل درجه یک به ازاء هر یکسال خدمت تمام وقت یک ماه خواهد بود.

۵-۲-۱-۵- به سوابق خدمت مشمولین با توجه به درجه سخت و زیان‌آوری حداکثر ۵سال سابقه ارفاقی اضافه می‌گرددکه با جمع سوابق اصلی تا سقف ۳۰سال صرفاً در تعیین میزان مستمری قابل محاسبه می‌باشد.

۵-۲-۱-۶- ضروری است مشمولین در زمان درخواست بازنشستگی، واجد شرایط مندرج در این بخش باشند.

۵-۲-۱-۷- بهره‌مندی از مزایای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور منوط به اشتغال عملی (انتصاب و اشتغال) کارکنان در پست‌های سازمانی مربوطه است.

۵-۲-۱-۸- کلیه سوابق سازمانی، غیرسازمانی، سربازی و سایر سوابق کارکنان که دارای تاییدیه پرداخت حق بیمه (با نرخ کامل) بوده و در احکام کارگزینی منظور گردیده، سوابق خدمت محسوب می‌گردد.

۵-۲-۱-۹- مستند به تبصره (۴) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور (مصوب ۱۳۶۸/۵/۲۸هیأت وزیران)، کسور بازنشستگی سهم مستخدم بر حسب مدت سنوات ارفاقی توسط مستخدم با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه (فصل هفتم بخشنامه تنقیح و تلخیص بازنشستگی به شماره ۱۰۰۰/۹۷/۱۳۱۹۶مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰) محاسبه و به حساب صندوق واریز خواهد شد. بنابراین مقرر می‌گردد بدهی سهم مستخدم از کارکنان متقاضی بهرهمندی از بازنشستگی مزبور دریافت گردد.

۵-۲-۱-۱۰- نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی تابع شرایط مندرج در ماده (۷۷) قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

۵-۲-۱-۱۱- در اجرای بند (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور (مصوب ۱۳۶۸/۵/۲۸هیات وزیران)، هرگونه تغییر در عناوین شغلی جدول فوق در صورت شمول در اجرای این بخشنامه نیز ملاک عمل خواهد بود.

۵-۲-۲- اقدامات:

۵-۲-۲-۱- مدیریت درمان استان‌ها موظفند ضمن بررسی، اطلاعات متقاضیان بازنشستگی واجد شرایط را در سامانه اطلاعات نیروی انسانی و سامانه پرداخت متمرکز مستمری در شعب تابعه ثبت نموده و پس از اعلام سابقه از سوی واحد امور نامنویسی و حساب‌های انفرادی شعب، درخواست مربوطه را با ذکر دلایل موافقت یا مخالفت منضم به سایر مدارک مورد نیاز حداقل سه ماه قبل از تاریخ بازنشستگی مورد تقاضا به اداره کل منابع انسانی جهت طرح در کمیته بازنشستگی ارسال نمایند.

۵-۲-۲-۲- اداره کل منابع انسانی مکلف است پس از وصول مدارک و مستندات، موضوع درخواست بازنشستگی کارکنان را در اولین کمیته بازنشستگی مطرح و در صورت موافقت و تایید مدیرعامل، یک نسخه از صورتجلسه تنظیمی را به مدیریت درمان و اداره کل استان مربوطه ارسال نماید.

۵-۲-۲-۳- ادارات کل استان‌ها مکلفند بر اساس صورتجلسه تنظیمی و تاریخ بازنشستگی مندرج در آن از طریق واحد منابع انسانی شعبه محل پرداخت حق بیمه نسبت به تکمیل اطلاعات در سامانه پرداخت متمرکز مستمری اقدام و بدهی ناشی از اعطاء سنوات ارفاقی موضوع تبصره (۴) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور (مصوب ۱۳۶۸/۵/۲۸هیأت وزیران)، بصورت علی الحساب را محاسبه و برگ پرداخت بدهی مربوطه را به تفکیک سهم متقاضی و سازمان به محل خدمت ارسال نمایند.

۵-۲-۲-۴- واحد منابع انسانی محل خدمت موظف است نسبت به اخذ تعهدنامه تکمیل شده مبنی بر کسر بدهی حق بیمه و مستمری ناشی از سنوات ارفاقی سهم مستخدم از پاداش پایان خدمت متعلقه برابر فرم پیوست شماره (۳) اقدام نماید.

۵-۲-۲-۵- پس از اخذ تعهد، تصویر مستندات مربوطه به اداره کل منابع انسانی جهت اقدامات آتی ارسال می‌گردد.

۵-۲-۲-۶- در صورت عدم تعهد مبنی بر پرداخت بدهی سهم مستخدم از سوی متقاضی، واحد منابع انسانی محل خدمت موظف است مراتب را از طریق مدیریت درمان استان به اداره کل منابع انسانی به منظور لغو عملیات اجرایی، اعلام و شعبه مربوطه را جهت مختومه نمودن اطلاعات ثبت شده در سیستم بازنشستگی و ابطال فیش‌های پرداخت مطلع نماید.

۵-۲-۲-۷- پس از صدور ابلاغ بازنشستگی و برقراری مستمری در شعبه مربوطه بدهی قطعی محاسبه و جهت وصول به واحد محل خدمت ابلاغ تا نسبت به تسویه آن اقدام گردد. همچنین تغییرات بدهی سهم مستخدم ناشی از تغییرات دستمزدی پس از پرداخت پاداش پایان خدمت با رعایت مقررات از مستمری متعلقه کسر می‌گردد.

۵-۲-۲-۸- امور مالی واحد‌های درمانی مکلفند بر اساس برگ پرداخت اعلامی از سوی شعبه مبالغ مربوط به بدهی سهم سازمان (۲۰/۲۷) به انضمام سهم همکار (۷/۲۷) را طی اعلامیه رابط به شعبه مربوطه ارسال نمایند. سهم سازمان از این بابت به کد حساب (۸۲۰۵) تفصیلی (۰۰۰۰۰۹) تحت عنوان “۲۰درصد حق بیمه سهم سازمان بابت بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور کارکنان” منظور و ۷ درصد سهم بیمه شده وفق تعهد دریافتی حسب مفاد بند (۵-۲-۲-۴) از پاداش پایان خدمت همکار کسر و به کد حساب (۵۱۹۳) با تفصیلی شماره پرسنلی درج گردد.

۵-۲-۲-۹- اداره کل منابع انسانی مکلف است با همکاری واحدهای ذیربط در خصوص مستخدمینی که قبل از صدور این بخشنامه بازنشسته گردیده‌اند، گزارشی از تعداد افراد بازنشسته و کسورات سهم مستخدم و بار مالی ناشی از سنوات ارفاقی مربوطه را جهت اتخاذ تصمیم به مدیرعامل اعلام نماید.

۵-۳- معلولین عادی و ناشی از کار

۵-۳-۱- شرایط:

۵-۳-۱-۱- سازمان می‌تواند همکاران معلول عادی و ناشی از کار متقاضی بازنشستگی را که دارای حداقل ۲۵سال سابقه خدمت می‌باشند، بدون شرط سنی (با عنایت به ابطال تبصره ۷ آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح قانون نحوه … مصوب ۱۳۸۵/۲/۱۰هیات وزیران) بازنشسته نماید.

۵-۳-۱-۲- مدت سنوات ارفاقی معلولین عادی و ناشی از کار به‌استناد بندهای (۲) و (۳) ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور (مصوب ۶۷/۹/۱) و اصلاحیه مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۱مجلس شورای اسلامی و تبصره (۳) ماده (۱) آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور به شرح جداول زیر تعیین می‌گردد:

مجموعه قوانین و مقررات بازنشستگی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی
مجموعه قوانین و مقررات بازنشستگی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی

۵-۳-۱-۳- مرجع تشخیص و تعیین نوع معلولیت و درجات نقص عضو و یا کاهش توانایی‌ها برای انجام کار، حوادث ناشی از کار و بیماری ناشی از شرایط خاص کار، به‌استناد ماده (۳) آیین‌نامه اجرائی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور (مصوب ۱۳۸۵/۲/۱۰ هیات وزیران)، کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده (۹۱) قانون تأمین اجتماعی و بر اساس مندرجات مجلد «جدول نوع معلولیت قابل طرح در کمیسیون‌های پزشکی» و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهند بود.

۵-۳-۱-۴- خدمت مازاد بر ۳۰سال مشمولین این بند در هر حالت در تعیین حقوق بازنشستگی قابل محاسبه نمیباشد.

۵-۳-۱-۵- نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی تابع شرایط مندرج در ماده (۷۷) قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

۵-۳-۲- اقدامات:

۵-۳-۲-۱- کارکنان متقاضی استفاده از مقررات این بخش موظفند گواهی پزشک متخصص را با ذکر نوع معلولیت به واحد منابع انسانی محل خدمت ارائه نماید.

۵-۳-۲-۲- واحدهای اجرایی موظفند پس از ارائه درخواست بازنشستگی و گواهی پزشک متخصص مبنی بر معلولیت توسط کارکنان، ضمن تکمیل فرم پیوست شماره (۵)، موضوع را ازکمیسیون پزشکی استعلام و پس از تشکیل کمیسیون و صدور رای کمیسیون پزشکی مبنی بر معلولیت همکار و انطباق آن با «جدول نوع معلولیت قابل طرح در کمیسیون‌های پزشکی» اطلاعات متقاضی واجد شرایط را در سامانه اطلاعات نیروی انسانی و سامانه پرداخت متمرکز مستمری در شعب تابعه ثبت نموده و پس از اعلام سابقه از سوی واحد امور نامنویسی و حساب‌های انفرادی شعب، درخواست مربوطه را منضم به سایر مدارک مورد نیاز حداقل سه ماه قبل از تاریخ بازنشستگی مورد تقاضا از طریق ادارات کل مدیریت/ درمان استان‌ها به اداره کل منابع انسانی جهت طرح درکمیته بازنشستگی ارسال نمایند.

۵-۳-۲-۳- اداره کل منابع انسانی مکلف است پس از وصول مدارک و مستندات، موضوع بازنشستگی کارکنان را در اولین کمیته بازنشستگی مطرح و صورتجلسه مربوطه را جهت تایید به مدیرعامل منعکس نموده و حسب دستور اقدام مقتضی به عمل آورد.

۵-۳-۲-۴- شعب برقرارکننده مستمری موظفند پس از برقراری مستمری نسبت به ایجاد بدهی سنوات ارفاقی بصورت مکانیزه و به حساب بدهی دولت اقدام نمایند.

۵-۴- کارکنانی که با منابع مولد اشعه در ارتباط می‌باشند

۵-۴-۱- شرایط:

۵-۴-۱-۱- همکارانی که در محیطکار و فعالیت خود با منابع مولد اشعه در ارتباط باشند با تشخیص نهایی سوابق کار با اشعه توسط سازمان انرژی اتمی و احتساب افزایش خدمت مربوطه که به تأیید واحد قانونی می‌رسد، در صورتیکه با احتساب مدت افزایش خدمت مذکور، شرایط مندرج در بخش (۴-۱-۱) این بخشنامه را احراز نمایند، می‌توانند بازنشسته شوند.

۵-۴-۱-۲- خدمت مازاد بر ۳۰سال مشمولین این بند در هرحالت در تعیین حقوق بازنشستگی قابل محاسبه نمیباشد.

۵-۴-۲- اقدامات:

۵-۴-۲-۱- کارکنان متقاضی استفاده از این نوع بازنشستگی موظفند گواهی سازمان انرژی اتمی که در آن مدت افزایش خدمت ناشی از کار با اشعه درج گردیده است را به منابع انسانی واحد محل خدمت ارائه نماید.

۵-۴-۲-۲- واحدهای اجرایی موظفند پس از ارائه گواهی سازمان انرژی اتمی توسط کارکنان، ضمن بررسی، اطلاعات متقاضیان بازنشستگی واجد شرایط را در سامانه اطلاعات نیروی انسانی و سامانه پرداخت متمرکز مستمری در شعب تابعه ثبت نموده و پس از اعلام سابقه از سوی واحد امور نامنویسی و حساب‌های انفرادی شعب، درخواست مربوطه را منضم به سایر مدارک مورد نیاز حداقل سه ماه قبل از تاریخ بازنشستگی مورد تقاضا از طریق ادارات کل مدیریت/ درمان استان‌ها به اداره کل منابع انسانی جهت طرح در کمیته بازنشستگی ارسال نمایند.

۵-۴-۲-۳- اداره کل منابع انسانی مکلف است پس از وصول مدارک و مستندات، درخواست بازنشستگی کارکنان را در اولین کمیته بازنشستگی مطرح و صورتجلسه مربوطه را جهت اخذ دستور به مدیرعامل منعکس و حسب دستور اقدام لازم را بعمل آورده و مراتب را به اداره کل مدیریت/ درمان استان مربوطه اعلام نماید.

۵-۴-۲-۴- شعب برقرارکننده مستمری موظفند پس از برقراری مستمری نسبت به ایجاد بدهی سنوات ارفاقی بصورت مکانیزه و به حساب بدهی دولت اقدام نمایند.

۵-۵- بازنشستگی کارکنان مشمول سایر صندوق‌ها

کارکنان منتقله به سازمان که بیمه‌پرداز سایر صندوق‌ها بوده و طبق قوانین مربوطه، بیمه‌پردازی خود را در صندوق بازنشستگی قبلی ادامه داده اند، در احراز شرایط بازنشستگی، تابع آیین‌نامه استخدامی سازمان و از حیث برقراری مستمری تابع مقررات صندوق بیمه‌پردازی خود می‌باشند.

۶- شرایط کلی

۶-۱- چنانچه هر یک از کارکنان سازمان واجد حداقل ۱۰سال سابقه پرداخت حق بیمه مشتمل بر: سابقه خدمت در سازمان، دو برابر مدت اسارت، خدمت نظام وظیفه، مدت حضور داوطلبانه در جبهه‌‌های نبرد حق علیه باطل، مدت معالجه جانبازان، مدت خدمت تعهدات قانونی موضوع قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان در واحد‌های ملکی سازمان، مدت خدمت شرکتی کارکنان رسمی و پیمانی که در واحد‌های اجرائی سازمان انجام شده باشد، تابع شرایط مقرر در این بخشنامه بوده و احکام بازنشستگی آنان توسط مدیرعامل سازمان صادر می‌گردد و در غیر این صورت تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوطه می‌باشند و احکام بازنشستگی آنان توسط شعب سازمان یا صندوق ذیربط صادر و برقرار می‌گردد.

۶-۲- ادارات کل مدیریت/درمان استان‌ها موظفند از ارسال مدارک و درخواست بازنشستگی همکارانی که دارای پرونده مفتوح در هیات‌‌های رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشند و یا احکام صادره توسط هیات‌های مذکور در خصوص آنان در حال اجرا می‌باشد، به اداره کل منابع انسانی خودداری نمایند.

بدیهی است پاسخگوئی و عواقب ناشی از عدم رعایت نکات مذکور بر عهده ادارات کل مدیریت‌های/ درمان استان‌ها می‌باشد.

۷- مدارک مورد نیاز جهت بازنشستگی

۷-۱- مدارک عمومی:

۷-۱-۲- تصویر برابر اصل شده صفحات شناسنامه و کارت ملی.
۷-۱-۳- فرم تکمیل شده خلاصه اطلاعات بازنشستگی (فرم پیوست شماره ۱) در دو نسخه.
۷-۱-۴- تصویر برابر اصل شده فرم اعلام سابقه واحد امور نامنویسی و حساب‌های انفرادی شعبه محل پرداخت حق بیمه.
۷-۱-۵- تصاویر برابر اصل شده کارت پایان خدمت نظام وظیفه، ایام اسارت، مدت حضور داوطلبانه در جبهه‌‌های نبرد حق علیه باطل، مدت معالجه جانبازان، گواهی مدت کسر سنوات بازنشستگی ناشی از تقلیل ساعت کار استفاده نشده جانبازان، خدمت ضریب ،kخدمت طرح لایحه نیروی انسانی و گواهی پذیرش سوابق ناشی از نقل و انتقال کسورات و سایر مدارک و مستندات، حسب مورد.

۷-۲- مدارک اختصاصی:

۷-۲-۱- تصویر برابر اصل شده کارت جانبازی و یا تأئیدیه درصد جانبازی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص جانبازان.

۷-۲-۲- فرم اطلاعات مستخدمین مشاغل سخت وزیان‌آور در مدت اشتغال در مشاغل مورد تصویب در خصوص متقاضیان استفاده از قانون مربوطه (فرم پیوست شماره ۴).

۷-۲-۳- گواهی کمیسیون پزشکی استان مبنی بر تعیین درصد معلولیت در خصوص معلولین.

۷-۲-۴- گزارش حادثه، نظریه بالاترین مقام واحد محل اشتغال، گواهی ایام استراحت پزشکی و سایر مکاتبات مرتبط با موضوع در خصوص معلولین حوادث ناشی ازکار.

۷-۲-۵- تأییدیه سازمان انرژی اتمی مبنی بر تعیین مدت افزایش سابقه خدمت، در خصوص مشمولین قانون حفاظت در برابر اشعه.

۷-۲-۶- در موارد بازنشستگی بر اساس آراء مراجع قضائی، ارسال تصویر آراء شعب بدوی و تجدید نظر الزامی است.

۷-۲-۷- از تاریخ صدور این بخشنامه، دستوراداری شماره ۱۰۲۴۶۱ مورخ ۹۰/۱/۲۱، بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۴/۱۰۴۰۰ مورخ ۹۴/۹/۳۰ و سایر دستورالعمل‌‌های مغایر با این بخشنامه لغو و بلااثر می‌گردد.

۸- مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی، اداره کل منابع انسانی، اداره کل نامنویسی و حساب‌های انفرادی و مدیران کل/ درمان استان‌ها می‌باشند.

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

1 دیدگاه

 1. به نام خدا
  رفع هرگونه تبعيض بين بازنشستگان تأمين اجتماعى ( غيرهمكار ) وبازنشستگان سازمان تأمين اجتماعى ( همكار )
  شوراى عالى كار متشكل از افراد بازنشسته و شاغلين جهت هرگونه تصميم گيرى براى بيش از ٤ ميليون باز نشسته و بيش از١٣ ميليون نفر مشمول تأمين اجتماعى كه همه ماهه
  ٣٠ درصد حقوق واضافه كارى وغيره …. را به حساب سازمان
  تأمين اجتماعى واريز مى نمايند ( شاغلين گذشته ما – وما آينده آنها مى باشيم ) ضمنأ حضور معاون رئيس جمهور ورئيس سازمان برنامه وبودجه وهمچنين وزير اقتصاد و وزير صمت درهيئت امناى تأمين اجتماعى قابل توجيه نمى باشد. كدام وزارتخانه دركشور بغير ازوزير مربوطه تحت تأثير وتحت نظر وتصميم گيريهاى رئيس سازمان برنامه وبودجه و وزير اقتصاد و وزير صمت مى باشد. پس صاحبان سرمايه كه نزديك به ٦٠ ميليون نفر را باخانواده هايشان راتشكيل ميدهند كجا هستند. ؟ ضمنا سهم اين ٦٠ ميليون نفر از درآمد نفتى وساير درآمد هاى كشور چقدراست وچراء ٤٣ سال است كه پرداخت نمى گردد. متأسفانه ما چوب بى كفايتى كانونهارا مى خوريم ازجمله كانون عالى وساير كانونها در استانها
  من اله التوفيق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام