کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق‏ بیمه در سال ۱۴۰۲

دستمزد مبنای کسر حق‏ بیمه در سال ۱۴۰۲ (بخشنامه شماره ۲۸/۱۴۰۲/۱۰۰۰ مورخ ۰۶/۰۱/۱۴۰۲ سازمان تأمین اجتماعی)

 به پیوست تصویر بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویب‌نامه جلسه مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ شورای عالی کار در خصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون‌کار در سال ۱۴۰۲، ارسال و میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری را به شرح ذیل اعلام می‌نماید. واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع رسانی به کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند:

دستمزد مبنای کسر حق‏ بیمه در سال ۱۴۰۲

۱- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌‌شدگان مشمول قوانین کار و تأمین‌اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع)‌ مبلغ ۱،۷۶۹,۴۲۸ ریال اعلام می‌گردد.

۲- سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۴۰۱، معادل ۲۱ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۸۳,۵۹۶ ریال به شرح ذیل افزایش می‌یابد:

مزد روزانه شغل سال ۱۴۰۲= (۸۳,۵۹۶+۱/۲۱ × آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۴۰۱)

۳- با توجه به اینکه طبق بند (۳) تصویبنامه فوق الذکر مقرر شده کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت و مجرد یا متأهل، ماهیانه مبلغ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت کمک ‌هزینه اقلام مصرفی خانوار به‌عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای و همچنین بر اساس مصوبه شماره ۳۵۰۰۳/۰۱/م/ت ۵۹۸۲۵ ک مورخ ۲۰/۰۷/۱۴۰۱ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبلغ ۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال به‌عنوان حق مسکن (از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱) به کارگران مشمول قانون پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار می‌بایست طبق بند (۵) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه اجرایی ماده (۳۹) قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه‌های (۵) و (۱/۵) جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق‌بیمه از جمله خواروبار در ایام اشتغال و… در ستون‌ مربوطه و کسر حق‌‌بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام نمایند.

توجه: لازم به ذکر می‌باشد که چنانچه براساس مصوبه هیأت محترم وزیران، مبلغ حق مسکن قابل پرداخت به بیمه‌شدگان در سال ۱۴۰۲ افزایش یابد، مراب مجدداً جهت اقدام اعلام خواهد شد.

۴‏- به موجب بند (۲) مصوبه مزبور و تبصره های ذیل آن و نیز دستورالعملهای صادره از سوی اداره‌کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جداول مربوطه، کلیه کارفرمایان مکلفند از مبلغ مزد پایه سنواتی کارگران مشمول قانون کار (اعم از کارگاه های دارای طرح طبقه بندی و فاقد طرح طبقه بندی مشاغل) که “دارای حداقل یک سال سابقه کار در همان کارگاه شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته است” مبلغ روزانه ۷۰,۰۰۰ ریال حق‌بیمه متعلقه را کسر و با رعایت ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه به سازمان پرداخت نمایند.

شایان ذکر است ملاک محاسبه مبلغ مزد پایه سنواتی براساس مصوبات سالیانه شورایعالی کار و میزان سنوات اشتغال بیمه شده در همان کارگاه و از تاریخ مبنای ۱‏/۱‏/۹۷ (برای اولین پایه سنواتی) قابل محاسبه خواهد بود.

۵- به هنگام محاسبه حق‌بیمه آن دسته از بیمه‌شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ۰۱‏‏‏‏‏‏‏/۰۱‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۲، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (۱.۳۹۳.۲۵۰ ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال ۱۴۰۲ کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان مذکور خودداری یا در لیست‌های ارسالی ترک‌کار آن‌ها را اعلام ننماید، می‌بایست دستمزد آن‌ها به شرح بندهای (۲) و (۳) فوق‌الذکر تعیین و سپس مبنای محاسبه حق‌بیمه ماه‌هایی که لیست آن ارسال نشده است، قرارگیرد.

۶- حداقل مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به‌طور اختیاری مطابق بخشنامه (۶۸۶) امور بیمه شدگان به شماره ثبت ۱۸/۹۸/۱۰۰۰ مورخ ۵/۱/۱۳۹۸ برابر ۲‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی‌کار خواهد بود.

همچنین مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به‌طور اختیاری که مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان در سال ۱۴۰۱ از رقم روزانه‌ ۱,۳۹۳,۲۵۰ ریال بیشتر می‌باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۲۱ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۸۳,۵۹۶ ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می‌یابد که در هر حال از ۲‏‏/۱ حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار کمتر نخواهد بود.

مبنای پرداخت حق‌بیمه روزانه سال ۱۴۰۲ = (۸۳,۵۹۶+۳۱‏‏‏‏‏‏‏/۱× آخرین مبنای پرداخت حق‌بیمه روزانه در سال ۱۴۰۱)

۷- حداقل مبنای پرداخت حق‌‏بیمه بیمه‌‏شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز در سال ۱۴۰۲ معادل رقم روزانه ۱,۷۶۹،۴۲۸ ریال خواهد بود. همچنین با توجه به مفاد بند ۴ دستور اداری شماره ۱۲۱۲۶/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۲۰/۱۲/۹۹ در مواردی که دستمزد مبنای پرداخت حق‏‌بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار در سال ۱۴۰۱ ‏باشد، می‌‏بایست ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورایعالی‌کار در سال ۱۴۰۲ رعایت شود.

مثال) بیمه شده‏ ای در سال ۱۴۰۱ نسبت به انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با دستمزد مبنای پرداخت حق ‏بیمه روزانه ۳،۲۰۴،۴۷۵ ریال اقدام نموده است. با توجه به اینکه دستمزد روزانه مذکور نسبت به حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ معادل ۳‏/۲ می‏باشد، بنابراین دستمزد مبنای پرداخت حق‏ بیمه روزانه وی در سال ۱۴۰۲ برابر فرمول ذیل به مبلغ ۴,۰۶۹,۶۸۴ ریال خواهد بود.

دستمزد مبنای پرداخت حق ‏بیمه سال ۱۴۰۲= (۱,۷۶۹،۴۲۸ × ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ معادل ۳‏/۲)

تذکر: مبنای پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان ایرانیان خارج از کشور و بیمه‌های توافقی مطابق دستور اداری شماره ۱۲۱۲۶/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۲۰/۱۲/۹۹ خواهد بود.

۸- کلیه پرداختی‌های آن دسته از مقرری‌بگیران بیمه ‌بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ۰۱‏‏‏‏‏‏‏/۰۱‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۲ به بعد می‌باشد، با رعایت حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ خواهد بود. همچنین پرداختی‌های آن دسته از مقرری‌بگیران بیکاری سنوات قبل که در سال ۱۴۰۲ ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد مزبور در سال ۱۴۰۲ می‌باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ ترمیم می‌گردد.

۹‏‏‏‏- ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (۷) هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۲۶‏‏‏‏‏/۳‏‏‏‏‏/۱۳۸۱ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۷ به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱‏‏‏‏/۱‏‏‏‏/۱۴۰۲ مبنای دریافت حق بیمه و ارایه تعهدات قانونی تعیین می‌گردد.

الف) رانندگان بین شهری :

رانندگان وانت بار، سواری، مینی‌بوس، کامیونت و… رانندگان اتوبوس، کامیون و …
۱/۲ برابر حداقل دستمزد ۵‏‏‏‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد

ب) رانندگان درون شهری :

رانندگان حمل بار رانندگان حمل مسافر(سواری، مینی بوس و …) رانندگان اتوبوس درون شهری
۱‏‏‏‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد ۱‏‏‏‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد ۱‏‏‏‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد

با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب ۵‏‏‏‏‏/۱) معادل۲,۶۵۴,۱۴۰ ریال، بابت رانندگان مینی‌بوس و سواری (ضریب ۲‏‏‏‏‏/۱) معادل ۲,۱۲۳,۳۰۰ ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب ۱‏‏‏‏/۱) معادل ۱,۹۴۶,۳۷۰ ریال تعیین می‌گردد.

۱۰‏‏‏‏- ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع «بند (۴) یک‌هزار و چهارصد و پنجاه و پنجمین» جلسه مورخ ۲۳‏/۱۰‏/۹۲ هیات مدیره محترم سازمان، به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱‏‏‏‏/۱‏‏‏‏/۱۴۰۱ مبنای دریافت حق ‌بیمه و تعهدات قانونی قرار می‌گیرد.

الف)‏- کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استادکار) ۴‏/۱ برابر حداقل دستمزد

ب)‏- کارگر درجه دو (کارگر نیمه ماهر، کمک استادکار) ۳‏/۱ برابر حداقل دستمزد

ج)‏-کارگر درجه سه (کارگر عمومی) ۲‏/۱ برابر حداقل دستمزد

با توجه به بند فوق حق‌بیمه کارگران ساختمانی می‌بایست براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرایب ۲‏‏‏‏‏‏‏/۱، ۳‏‏‏‏‏‏‏/۱، ۴‏‏‏‏‏‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد (به ترتیب ۲,۱۲۳,۳۰۰، ۲,۳۰۰,۳۰۰ و ۲,۴۷۷,۲۰۰) ریال براساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاسبه و وصول ‌گردد.

۱۱‏‏‏‏- با عنایت به مصوبات شورایعالی تامین‌اجتماعی و هیات‎ امنای محترم سازمان تامین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق‌بیمه از ابتدای سال ‌جاری ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماه‌های ۳۱، ۳۰ و ۲۹ روزه الزامی می‌باشد.

۱۲- مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات می‌بایست ظرف مدت یک هفته پس از صدور این بخشنامه تمهیدات لازم را بمنظور بروزرسانی موجود و طراحی و پیاده سازی سایر نرم افزارهای مورد نیاز را با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین فراهم نمایند.

مسئول حسن اجرا مفاد این بخشنامه، مدیران کل، معاونین، رؤسا ادارات کل استان‌ها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

میرهاشم موسوی- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

فایل بخشنامه تعیین دستمزد مبنای کسر حق ‏بیمه در سال ۱۴۰۲ و پیوست‌های مربوط را که از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی صادر شده است، از لینک‌های زیر دریافت کنید:

دریافت فایل بخشنامه “دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۲”

دریافت فایل PDF دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۲

دریافت فایل PDF راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع سال ۱۴۰۲

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام