کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل‌ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد به منظور احراز و احتساب سوابق پرداخت حق بیمه

تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل‌ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد به منظور احراز و احتساب سوابق پرداخت حق بیمه (بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۱۶۴۰ مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۰ سازمان تأمین اجتماعی)

در راﺳﺘﺎی ﺗﻨﻘﯿﺢ، ﺗﺠﻤﯿﻊ و ﺗﻠﺨﯿﺺ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ، دﺳﺘﻮرات اداری و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر روانﺳﺎزی اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺟﺮای آراء ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﻫﯿﺎتﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزی ﻣﻘﺮرات، ﺗﺴﻬﯿﻞ در اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت و اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر و ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ۱۸۳ ،۱۵۷ ،۱۴۸ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و ﻣﻮاد ۳۶، ۴۰ ،۳۹ و ۹۷ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺗﻮﺟﻪ ادارات ﮐﻞ اﺳﺘﺎنﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ را ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ و اﺟﺮای دﻗﯿﻖ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:

تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل‌ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد به منظور احراز و احتساب سوابق پرداخت حق بیمه

ﻓﺼﻞ اول- ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و دادﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺻﺎدره

ﺑﺨﺶ اول : ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

 • ﻣﺎده ۱۴۸ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر: ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻤﻮدن ﮐﺎرﮔﺮان واﺣﺪ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 • ﻣﺎده ۱۵۷ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر: ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻓﺮدی ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮز ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات ﮐﺎر، ﻗﺮارداد ﮐﺎرآﻣﻮزی، ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ، در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﮐﺎرﮔﺮ ﯾﺎ ﮐﺎرآﻣﻮز و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ در ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر و درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر در واﺣﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ، از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺣﻞ وﻓﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺳﺎزش از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﯿﺎتﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ آﺗﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 • ﻣﺎده ۱۸۳ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر: ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺎده ۱۴۸ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﺑﯿﻤﻪ ﻧﻤﻮدن ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮد ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺎدﯾﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ -ﺳﻬﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﯽ و ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﺮم ﺑﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻧﻘﺪی ﻣﻌﺎدل دو ﺗﺎ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
 • ﻣﺎده ۳۶ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ: ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد و ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ در ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه را ﮐﺴﺮ ﻧﻤﻮده و ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ آن اﻓﺰوده ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄدﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ از ﮐﺴﺮﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ ﺷﺨﺼﺎً ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﺄﺧﯿﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ آن راﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺗﻌﻬﺪات ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 • ﻣﺎده ۳۹ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ: ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮﻣﺎه را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ روز ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﭙﺮدازد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﻮرت ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﮐﻪ در آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮز ﺗﻨﻈﯿﻢ و ارﺳﺎل ﺻﻮرت ﻣﺰد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراﯾﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ﺻﻮرت ﻣﺰد اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ را ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار داده و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻘﺺ ﯾﺎ اﺧﺘﻼف ﯾﺎ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺸﺮح ﻣﺎده ۱۰۰ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺪام و ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت را وﺻﻮل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ از اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎوت ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ را رأﺳﺎً ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
 • ﻣﺎده ۴۰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ: در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ از ارﺳﺎل ﺻﻮرت ﻣﺰد ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده ۳۹ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ را راﺳﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ و از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و وﺻﻮل ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 • ﻣﺎده ۹۰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ: اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺟﻮع را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻤﺎردن آﻧﻬﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﻬﺎ را ﺑﺪﻫﻨﺪ. درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن در ﺣﯿﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و اﺳﺘﻌﺪاد ﮐﺎر ﻣﺮﺟﻮع را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه دﭼﺎر ﺣﺎدﺛﻪ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎرﯾﺶ ﺷﺪت ﯾﺎﺑﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن را درﺑﺎره ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه اﺟﺮا و ﻫﺰﯾﻨﻪ‌‌های ﻣﺮﺑﻮط را از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۵۰ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
 • ﻣﺎده ۹۷ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ: ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﻨﺎد و ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎی ﺧﻼف واﻗﻊ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﺎوﯾﻦ و وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻘﻠﺒﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ را از ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد ، ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﻣﻌﺎدل دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺴﺎرت وارده ﺑ ﺳﺎزﻣﺎن و در ﺻﻮرت ﺗﮑﺮار ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺟﻨﺤﻪای از ﺷﺼﺖ و ﯾﮏ روز ﺗﺎ ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﺤﮑﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 • ﻣﺎده ۱۰۱ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ: ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺰد ارﺳﺎﻟﯽ از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻇﺮف ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺰد ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﻣﺪت ﮐﺎر اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﺑﻼغ ﮐﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﯿﺄتﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد ۴۳ و ۴۴ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﺮﮔﺎه رأی ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺒﻨﯽﺑﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﺄدﯾﻪ ﺧﺴﺎرﺗﯽ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ دوازدﻫﻢ ﻣﺎﺑﻪاﻟﺘﻔﺎوت ﻣﻠﺰم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۵۰ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺪور اﺟﺮاﺋﯿﻪ وﺻﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺨﺶ دوم : اﻫﻢ دادﻧﺎﻣﻪ‌‌های ﺻﺎدره دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری

ﻓﺼﻞ دوم- ﺑﺮرﺳﯽ ادﻋﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺮاز و اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ

ﺑﺨﺶ اول : ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد

۱. ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﻤﻪای، ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﻤﺎره ۵ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﯾﻦ ﻮﺿﻮع ﻧﺤﻮه ﺛﺒﺖ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺳﻮاﺑﻖ- و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﻮده و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺗﺎﺑﻊ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اداری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۲. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۵۶۳ ﻣﻮرخ ۹۵/۸/۲۵ ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﺑه ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﮑﺮده و ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﻮاﻫﯽ ﻻزم را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮاﺑﻖ ﺻﺎدر ﻧﻨﻤﻮده، ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﺑﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ در دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد” ﻟﺬا ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮی اﻓﺮاد در دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری، ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﮑﺘﻮب ﻇﺮف ﻣﺪت ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد.

۳. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در رﺳﯿﺪﮔﯽﻫﺎی اوﻟﯿﻪ، ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻮرد ادﻋﺎ ﺟﺰو ﺳﻮاﺑﻖ رﮐﻮردﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻤﺎره ﺑﯿﻤﻪ داﯾﻢ و ﮐﺪﻣﻠﯽ ﻣﻮﺟﻮد در واﺣﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮﺿﻮع، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﮐﻮردﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر اﻗﺪام ﮔﺮدد و در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺒﻖ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراداری ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۴. رﺳﯿﺪﮔﯽﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺎن ﺷﻌﺒﻪای ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺎه در ﻣﺤﺪوده آن ﻗﺮار دارد. در ﺻﻮرﺗﯿﮑ ادﻋﺎی ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﻫﺮﮐﺎرﮔﺎه ﻓﺮم ادﻋﺎی ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺑه آﺧﺮﯾﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اراﯾﻪ ﺗﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، ﺑﻪ ﺷﻌﺐ ذﯾﺮﺑﻂ ارﺳﺎل ﺗﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

۵. در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎﻫﺎی ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن، اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ درﺷﺮف ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۶. ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ادﻋﺎی ﺳﺎﺑﻘﻪ -ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﯾﮏ- ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه اﺻﻠﯽ، وراث -در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه- و ﯾﺎ وﮐﯿل ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وی ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯿ‌ﺒﺎﺷﺪ.

۷. ﮐﻠﯿﻪ آرای ﻗﻄﻌﯽ ﺻﺎدره از ﺳﻮی دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری درﺧﺼﻮص اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﺑﻼغ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺟﺮا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﮐﺪ -۲۸- ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان آراء دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﺑﺨﺶ دوم: ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات

۸. ﻣﺪارک ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﺪﻋﯽ

 • اﺻﻞ و ﮐﭙﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
 • اﺻﻞ و ﮐﭙﯽ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ
 • اﺻﻞ و ﮐﭙﯽ وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ وﮐﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪﻋﯽ -ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ ﺑﺎﺷﺪ-
 • دﻓﺘﺮﭼﻪ درﻣﺎن ﻣﺪﻋﯽ-در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ-

۹. ﻣﺪارک ﻗﺎﺑﻞ اراﯾﻪ ﺟﻬﺖ ﻃﺮح ادﻋﺎی اﺣﺘﺴﺎب ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ذﯾﻞ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﻣﻮرد ادﻋﺎﺳﺖ، ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

 • ﺣﮑﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ، ارﺗﻘﺎء ﺷﻐﻠﯽ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻤﺖ در دوره ﻣﻮرد ادﻋﺎ.
 • ﻗﺮارداد ﮐﺎر ﻣﻌﺘﺒﺮ
 • ﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ اداره داراﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 • دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺎه و اﺳﻨﺎد ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻨﺪرج در دﻓﺎﺗﺮ
 • ﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﺰد ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 • ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وارﯾﺰﺣﻘﻮق ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺪﻋﯽ – ﻃﺒﻖ ﻟﯿﺴﺘﻬﺎی ﺣﻘﻮق ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ-
 • ﻓﯿﺶ ﯾﺎ رﺳﯿﺪ ﺣﻘﻮق ﯾﺎ ﭼﮏ ﺑﺎﻧﮑﯽ
 • ﮐﺎرﺗﻬﺎی ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﯾﺎ ورود و ﺧﺮوج ﯾﺎ دﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺎرﮔﺎه
 • ﮐﺎرت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺻﺎدره از ﺳﻮی اداره ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر
 • ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﺨﺪام -ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۹۰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-
 • ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎی ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه ﯾﺎ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻮرد ادﻋﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮوع و ﺧﺎﺗﻤﻪ دوره ﭘﯿﻤﺎن در ﺧﺼﻮص ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺪﻋﯽ اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎری.
 • دﻓﺎﺗﺮ رﺳﻤﯽ واﻗﻌﯽ ﮐﺎرﮔﺎه -دﻓﺘﺮ روزﻧﺎﻣﻪ و ﮐﻞ و…- و ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ ﺷﺪه اوراق ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل و ﺣﻘﻮق ﺑﮕﯿﺮی ﻗﺎﺑﻞ اراﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻋﯽ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه و ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آن ﮐﻪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
 • اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره از دادﮔﺎهﻫﺎ و ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ رﺳﻤﯽ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺷﺘﻐﺎل اﻓﺮاد در ﻣﺤلﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻮرد ادﻋﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮد.
 • آراء ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ادارات ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ وﻗﻮع اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
 • ﻟﯿﺴﺘﻬﺎی ارﺳﺎﻟﯽ از اﺗﺤﺎدﯾﻪ ، ﺻﻨﻒ، ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ و…
 • ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﺎزرﺳﺎن وزارت ﺗﻌﺎون،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﮔﺎه
 • ﮐﺎرﺗﻬﺎی اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب در ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﮐﻪ ﺷﻐﻞ وﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه در آن ﻗﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
 • ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮔﻮاﻫﯽ اﺷﺘﻐﺎل ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ.
 • در ﻣﻮرد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ، ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺎدره ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺮار ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ و زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﯾﮑﯽاز ارﮔﺎنﻫﺎیدوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼباﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻨﺘﺨﺐ دوﻟﺖ اداره ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد و درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﻧﺤﻮی از اﻧﺤﺎء از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻣﯿﻦ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دوﻟﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ درﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﺪت ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻮرد ادﻋﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن را ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎی ﺻﺎدره ﮐﻪ ﻃﺒﻌﺎ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 • ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮐﺎر
 • ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دوﻟﺖ
 • ﮔﺰارش ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﺐ
 • ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎزرﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
 • اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﮑﺘﻮب ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ و ﯾﺎ رد اﺷﺘﻐﺎل
 • ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻮت -در ﺻﻮرت ﻓﻮت ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه
 • اﺻﻞ و ﺗﺼﻮﯾﺮ وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ وﮐﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻋﯽ -ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﻫﺮﻋﻨﻮان وﮐﯿﻞ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ- و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﻮت ﻧﻤﻮده و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن وﮐﯿﻞ اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮده‌اﻧﺪ.
 • ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۰. اﺻﻞ ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﺧﻮذه، ﭘﺲ از ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ و اﺳﮑﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎب‌های اﻧﻔﺮادی در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺨﺶ ﺳﻮم : ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ و اﻟﺰاﻣﺎت:

۱۱. واﺣﺪ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ﺷﻌﺐ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ / ذﯾﻨﻔﻊ ﻓﺮم ادﻋﺎی ﺳﺎﺑﻘﻪ -ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﯾﮏ- را ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﻪ وی اراﯾﻪ داده و ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻗﺎﺑﻞ اراﯾﻪ ﻣﻨﺪرج در ﺑﺨﺶ دوم ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺼﻞ را از ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه، وراث ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وی اﺧﺬ و ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ وی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۱۲. ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ وﻓﻖ ﺑﻨﺪ” ۳ و اﻋﻤﺎل ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ و رﺳﯿﺪﮔﯽﻫﺎی اوﻟﯿﻪ درﺧﺼﻮص دوره اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻮرد ادﻋﺎ، ﺣﺎﻻت ذﯾﻞ ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ:

 • ﺳﻮاﺑﻖ دوره ﻣﻮرد ادﻋﺎ ﻋﯿﻨﺎ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ، در اﯾﻨﺼﻮرت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ.
 • دوره ﻣﻮرد ادﻋﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻻزم درﺧﺼﻮص ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺎزاد درﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺠﺎم و درﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﺬﮐﻮر، اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀﯽ درﺧﺼﻮص اﺻﻼح آن وﻓﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.
 • ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از دوره ﻣﻮرد ادﻋﺎ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ، در اﯾﻨ ﺼﻮرت ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺮای اﺣﺮاز ﻣﺪت ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺮاﺗﺐ در ﮐﻤﯿﺘﻪ‌‌های اﺣﺘﺴﺎب ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺳﻄﻮح ﺷﻌﺒﻪای/اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﻋﻨﺪاﻟﻠﺰوم ﺳﺘﺎدی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻃﺮح و اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮدد.

ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم : ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮاﺑﻖ -ﺷﻌﺒﻪ ای/اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺳﺘﺎدی-

۱۳. ﮐﻤﯿﺘﻪ‌‌های اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﻌﺒﻪ‌ای ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ درﺧﺼﻮص ادﻋﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﮐﺎر اﻓﺮاد در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺧﻼء ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎه ﮐﺎﻣﻞ و ﯾﺎ ﮐﺴﺮ از ﻣﺎه- و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای آرای ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻤﻮده و ﺟﻬﺖ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘه اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮاﺑﻖ اداره ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۱۴. آن دﺳﺘﻪ از درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺻﻮرت اﻋﻤﺎل، ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺣﺎﯾﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت -ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن- ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺎس ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ درﺻﻮرت اﺣﺮاز و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﯾﮏ -ﺟﻬﺖ ادﻋﺎی ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه- و ﯾﺎ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ده -ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪات رأی ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﻫﯿﺄﺗﻬﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف و ادارات ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ -ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ- ﺟﻬﺖ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﯿﻤﻪای ﻣﺴﺘﻘﺮ در اداره ﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ارﺳﺎل ﮔﺮدد.

۱۵. ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری در ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت درﺧﺼﻮص درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ادﻋﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﯾﮏ و درﺧﺼﻮص آراء ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﻫﯿﺄﺗﻬﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ادارات ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ده ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۱۶. ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﺷﻌﺒﻪای در ﻣﻮاردی ﮐه:

اﻟﻒ -ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آرای ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ب- ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮاﻫﯽﻫﺎی رﺳﻤﯽ واﺣﺪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ج- در ﺧﺼﻮص درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎی ادﻋﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮑﺴﺎل -۳۶۵ روز- ﺑﺎﺷﻨﺪ.

درﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻘﺮرات اﯾﻦ دﺳﺘﻮراداری ﺑﻪ ﺷﺮط ﻋﺪم ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری در ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت -ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن-، در ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺟﺮا ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ

۱۷. در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻮارد اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ ﻗﺒﻠﯽ -درﺧﺼﻮص ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوقﻫﺎ، ﺧﺎرج از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر در دورة ﻣﻮرد ادﻋﺎ و …- ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ دﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ -ﻃﯽ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ۷- اﺑﻼغ ﮔﺮدد

۱۸. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻇﺮف ﻣﺪت ۲۰ روز از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ، ﮐﺘﺒﺎً ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺷﻌﺒﻪای -اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ ۱۵- اﻋﺘﺮاض ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش در اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ در ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن -ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻮرد ادﻋﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ و در ﺧﺼﻮص ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﺘﺎدی ارﺳﺎل ﮔﺮدﻧﺪ.

۱۹. ﮐﻠﯿﻪ درﺧﻮاﺳﺖ‌‌های ادﻋﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﻫﻤﮑﺎران -ﻧﺎﺷﯽ از ادﻋﺎ و ﯾﺎ آرای ﻫﯿﺎت‌‌های ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺣﻞ اﺧﺘﻼف ق.ک- ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﻌﺒﻪ‌ای ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات، ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ و ﻓﻨﯽ ﻫﻤﮑﺎر، ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ‌‌های اﺳﺘﺎﻧﯽ ارﺳﺎل و ﭘﺲ از ﻃﺮح ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺬﮐﻮر، ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺎراف ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ و در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ، ﻣﺮاﺗﺐ را ﺟﻬﺖ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ، وﻓﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﺘﺎدی ﻣﺴﺘﻘﺮ در اداره ﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﮐﻤﯿﺘﻪ‌‌های ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻋﻮت از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﻮزه ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﺮاﺳﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۲۰. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۳۶ ﻣﻮرخ ۹۹/۰۶/۲۳ ﻫﯿﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﯿﻤﻪ، ﮐﺎر و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺧﺼﻮص ﻋﺪم ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻫﯿﺎﺗﻬﺎی ﺣﻞ اﺧﺘﻼف اداره ﮐﺎر در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑه ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﻟﯿﺴﺖ‌‌های ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۷۱۰۰/۹۹/۷۱۰۳ مورخ ۹۹/۱۰/۱۳ اداره ﮐﻞ اﻣﻮرﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ-، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎ و رای ﺻﺎدره ازﺳﻮی ﻫﯿﺎﺗﻬﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﺠﺎد و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻠﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۲۱. رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎ و رای ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﻫﯿﺎﺗﻬﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﯿﺰان دﺳﺘﻤﺰد و ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﮐﺴﺮ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ، ﺗﺎﺑﻊ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۲۲. ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﻃﺮﯾﻖ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧه ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﯿﻤﻪ‌ای ﻣﺴﺘﻘﺮ در اداره ﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی اﻋﻼم‌ ﻣﯿ‌ﮕﺮدد.

۲۳. آن دﺳﺘﻪ از آراء ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺎم ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه ﺻﺎدر ﺷﺪه در راﺳﺘﺎی اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اداری ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن و ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام ﺷﻮد.

۲۴. درﺧﻮاﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺴﺘﻤﺮی ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻮرد ادﻋﺎی ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه و رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻘﺮر در ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ۱۹ اﻣﻮرﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ۱۰۰۰/۹۳/۱۰۵۹۶ ﻣﻮرخ۹۳/۱۰/۲۸، ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۹۱ ﻗﺎﻧﻮن را اﺣﺮاز ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اداری در ﮐﻤﯿﺘﻪ‌‌های ﺷﻌﺒﻪ‌ای و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻃﺮح و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﺘﺎدی ارﺳﺎل ﮔﺮدد.

ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ : ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ

۲۵. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻤﯿﺘﻪ‌‌های ﺷﻌﺒﻪ‌ای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن در ‌کارگاه‌ها

 • رﺋﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ / ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪ‌ای- رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺷﻌﺒﻪ‌ای
 • ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی
 • ﻣﺴﺌﻮل وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ
 • ﻣﺴﺌﻮل اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن
 • ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺴﺘﻤﺮﯾﻬﺎ- دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ

ﺗﺬﮐﺮ: درﺻﻮرت اﺻﻼح ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺷﻌﺐ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ادارات ﮐﻞ، ﻣﻌﺎون ﺗﻌﻬﺪات ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻌﺎون ﺑﯿﻤﻪای ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۲۶. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻤﯿﺘﻪ‌‌های اﺳﺘﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن در ‌کارگاه‌ها

 • ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اﺳﺘﺎن/ ﻣﻌﺎون ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻤﻪ‌ای- رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ
 • رﺋﯿﺲ اداره ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی
 • رﺋﯿﺲ اداره وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤه
 • رﺋﯿﺲ اداره اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن
 • رﺋﯿﺲ اداره ﻣﺴﺘﻤﺮﯾﻬﺎ
 • رﺋﯿﺲ اداره اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ- دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘه

۲۷. ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﺘﺎدی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن در ‌کارگاه‌ها:

 • ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اداره ﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی- رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﺘﺎدی
 • ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اداره ﮐﻞ وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ
 • ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن
 • ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اداره ﮐﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮﯾﻬﺎ
 • ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اداره ﮐﻞ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ- دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ

۲۸. دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ‌‌های ﻣﺬﮐﻮر از ﺑﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺠﺮب، ﻣﺘﻌﻬﺪ و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی در ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺴﺌﻮل ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ رﯾﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ و در اداره ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد رﯾﯿﺲ اداره ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ. ﺣﮑﻢ دﺑﯿﺮان ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ اﻣﻀﺎی رﯾﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ و ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ذﯾﺮﺑﻂ ﺻﺎدر و ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻖ رای ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺿﻤﻨﺎ در ﺷﻌﺐ و ادارات ﮐﻞ اﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﻮر ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ﻃﺒﻖ ﭼﺎرت ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ اداره ﻣﯽﮔﺮدد، ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ، دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺷﻌﺒﻪ ای/ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺿﻤﻨﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻀﺎء ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ در ﻫﺮﯾﮏ از ﮐﻤﯿﺘﻪ‌‌های ﺷﻌﺒﻪ‌ای و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از اداره ﮐﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﺘﺎدی ﻣﺴﺘﻘﺮ در اداره ﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۲۹. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﻧﺪه‌‌های ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در ﻫﺮﯾﮏ از ﮐﻤﯿﺘﻪ‌‌های ﺷﻌﺒﻪ‌ای و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در روز ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از اداره ﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ﻘﺪور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۳۰. ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪ‌‌های ﺷﻌﺒﻪ ای/ اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺳﺘﺎدی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ رﺳﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺒﻨﺎی ﺻﺪور رای در اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻪ، ﭼﻬﺎر و ﺳﻪ رای ﯾﮑﺴﺎن اﻋﻀﺎء ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﺟﻠﺴﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻧﯿﺰ اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

۳۱. وﻇﺎﯾﻒ دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ‌‌های ﺷﻌﺒﻪ ای، اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺳﺘﺎدی:

• اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﻧﺪه‌ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪ‌‌های ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮرد رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
• آﻣﺎده ﺳﺎزی ﭘﺮوﻧﺪه و ﻣﺴﺘﻨﺪات درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ‌‌فرم‌های ﮐﻤﯿﺘه ﺷﻌﺒﻪای/اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺳﺘﺎدی- ادﻋﺎ/ رای ﺟﻬﺖ ﻃﺮح در ﮐﻤﯿﺘﻪ
• ﺗﻬﯿﻪ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ و درج ﻧﻈﺮﯾﻪﮐﻤﯿﺘﻪ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه در ‌‌فرم‌هایﻣﺬﮐﻮر و اﺧﺬاﻣﻀﺎء از ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎء.
• ﺗﻬﯿﻪ آﻣﺎر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد.

ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ : ﮔﺮدش ﻋﻤﻠﯿﺎت:

۳۲. ﮐﻤﯿﺘﻪ‌‌های ﺷﻌﺒﻪ‌ای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ادﻋﺎ/ رای ‌‌فرم‌های ﺷﻤﺎره دو و ﺳﻪ- ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات و ادﻋﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﺎﻣﻼﺣﻈﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺎه، ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﻨﯽ و دوره ﻣﻮرد ادﻋﺎ، ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮد -اﻋﻢ از ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺎﯾﯿﺪ- را در ﻓﺮم ﻣﺬﮐﻮر درج و ﺛﺒﺖ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ در ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه اﺳﮑﻦ و آن را ﻋﻨﺪاﻟﻠﺰوم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اداره ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺿﻤﻨﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺴﺨﻪ دﺳﺘﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه در ﮐﻼﺳﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺮح در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﮔﺮدد.

۳۳. در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺷﻌﺒﻪ‌ای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎی اﺷﺘﻐﺎل، ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات اراﺋﻪ ﺷﺪه را ﺑﺮای اﻋﻼم ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﻧﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ اﻋﺰام ﮔﺮوه ﺑﺎزرﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﮔﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮم ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ – ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎر – اﻗﺪام ﮔﺮدد.

 • ﺟﻬﺖ ﮔﺮوه ﺑﺎزرﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اداری ﺻﺎدر ﮔﺮدد.
 • ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺑﺎزرﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎزرﺳﯽ، وﺻﻮل ﺣﻖﺑﯿﻤﻪ ، اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی و درﺧﺼﻮص ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﻮر مالی، وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
 • درﺧﺼﻮص ‌کارگاه‌های ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﯽ، ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ و دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺎه در دوره ﻣﻮرد ادﻋﺎ اﻟﺰاﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۳۴. ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و اﺣﺮاز ﺻﺤﺖ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات و ادﻋﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺧﻮد را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ رد ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از دوره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ را در ﻓﺮم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎ/ رای ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ – ‌‌فرم‌های ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺞ و ﺷﺶ- درج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﭘﺲ از اﻣﻀﺎء اﻋﻀﺎء و ﺛﺒﺖ در دﻓﺘﺮ اﺳﺘﺎن، ﻧﺴﺨﻪ اول را ﺟﻬﺖ اﺟﺮا ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ذﯾﺮﺑﻂ ارﺳﺎل و ﯾﺎ ﻋﻨﺪاﻟﻠﺰوم ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﺘﺎدی ارﺳﺎل و ﻧﺴﺨﻪ‌ای در ﮐﻼﺳﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮔﺮدد. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻓﺮم ﻮﺻﻮف را در ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ اﺳﮑﻦ و ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻏﺬی آن را در ﮐﻼﺳﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۳۵. ادارات ﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺷﻌﺐ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ درﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ادﻋﺎی اﺷﺘﻐﺎل ذﯾﻨﻔﻌﺎن اﻗﺪام، ﺳﭙﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻃﺒﻖ ﻓﺮم اﻋﻼم ﻧﺘﯿﺠﻪ -ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺖ- ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه / ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۳۶. آﻧﺪﺳﺘﻪ از ادﻋﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﮐﻤﯿﺘﻪ‌‌های ﺷﻌﺒﻪ‌ای و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آن ﺑﺨﺶ از آراء ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﮐﻪ در ﺻﻮرت اﻋﻤﺎل، ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت -اﻋﻢ از ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ وﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن- ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﻨﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺧﻼﺻﻪ ﭘﺮوﻧﺪه و ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ اداره ﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ارﺳﺎل ﺗﺎ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﺘﺎدی اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﯿﻤﻪای ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و اﻗﺪام ﻻزم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

۳۷. ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﺘﺎدی رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ در اداره ﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺲ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ذﯾﺮﺑﻂ، ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ اﺟﺮاء ﺑﻪ اداره ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺨﺶ ﻫﻔﺘﻢ : ﻧﺤﻮه اﺟﺮای آراء ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر

۳۸. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار در ﻣﺎده ۱۴۸ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر اﺣﯿﺎی ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺸﻤﻮل را از ﻧﻈﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار داده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ۶ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اداری ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۱۴۸ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ۱۸۳۶۸۴ ﻣﻮرخ ۹۳/۱۰/۳ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺎﺗﻬﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ق.ک دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ، ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺮاﺋﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺪور آراء ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف در ﺧﺼﻮص ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻧﺴﺒﺖ ﺑهرﻋﺎﯾﺖ دﻗﯿﻖ ﻣﻔﺎد دﺳﺘﻮاﻟﻌﻤﻞ اداری ﻣﺬﮐﻮرﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﻫﺘﻤﺎم ورزﻧﺪ.

۳۹. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺻﺪور آراء ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن -ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه، ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺎه و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪات- ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻓﻌﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺮب ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺎتﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﻮده و ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﺮآﯾﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺬﮐﻮر و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد وی -ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﻘﺪﯾﻤﯽ، ﻧﻮع دﻓﺎﻋﯿﻪ، ﻧﻈﺮﯾﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه، درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺟﻠﺴﻪ و…- در ﻧﻮع ﺗﺼﻤﯿﻢ و ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺣﺎﯾﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ادارات ﮐﻞ اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺷﻌﺐ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻓﺮاد ﻣﺠﺮب و آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮐﺎر و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺻﺪور اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن – ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﻫﺸﺖ- از ﻃﺮﯾﻖ اداره ﮐﻞ ذﯾﺮﺑﻂ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۴۰. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن در ﻫﯿﺎتﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤل ﺷﻤﺎره ۱۸۳۶۸۴ ﻣﻮرخ ۹۳/۱۰/۳ وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﻃﯽ دﺳﺘﻮر اداری ﺷﻤﺎره ۱۰۰۰/۹۳/۱۰۶۸۱ ﻣﻮرخ ۹۳/۱۰/۲۹ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ درﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و ﺑﺮ اﺟﺮای دﻗﯿﻖ ﻣﻔﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اداری ﻣﺬﮐﻮر در اﻧﺸﺎء آراء ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۴۱. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺲاز درﯾﺎﻓﺖ دﻋﻮتﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞﻓﺮم ﭼﮏﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﻧﻪ- و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ و اراﯾﻪ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺘﻘﻦ و ﻣﺴﺘﺪل -ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﻨﯽ ذﯾﻨﻔﻊ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺎه- ﻗﺒﻞ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر، اﻗﺪام و ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﮐﺘﺒﺎ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ درج و اﻣﻀﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ -ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات و …- ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺟﻠﺴﻪ اﻗﺪام و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم را ﺟﻤﻊ آوری و ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪی ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ. -ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرت وﺻﻮل دﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ق .ک اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.-

۴۲. اﺳﮑﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ -ﭘﺲ از ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ- در ﭘﺮوﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه و ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻏﺬی آن در ﮐﻼﺳﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺪور دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اداری ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۱۴۸ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ۱۸۳۶۸۴ ﻣﻮرخ ۱۳۹۳/۱۰/۳ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ وزارت درﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ ادارات ﮐﻞ ﺗﺎﺑﻌﻪ و ﺻﺪور رای ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺎتﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر و رﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺸﺘﺮک ﻓﯽﻣﺎﺑﯿﻦ -ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎر و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ- ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﻗﺒ از ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن در ﻫﯿﺎت‌‌های ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻠﺤﻮظ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد:

۴۳. از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮنﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی دارای ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﻤﺘﺮ از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮنﮐﺎر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﮐﺎرﮔﺎه‌‌های ﻣﻮﺻﻮف ﮐﻪ از زﻣﺎن ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﻗﺎﻧﻮن -۱۳۷۸/۱۲/۲۸- ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ -۱۳۸۳/۱۲/۲۹- از ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ۷ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻤﻮل ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻟﺬا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻫﯿﺎتﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪا ﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﻪ ﻫﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر اراﯾﻪ و در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺻﺪور رای ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ۱۴۸، ﻋﺪم ورود ﺑﻪ دوره‌‌های ﻣﺬﮐﻮر -ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺎزه‌‌های ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻤﻮل ﮐﺎرﮔﺎه- را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﻮد.

۴۴. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺧﺼﻮص اﻓﺮاد ﻓﻮﺗﯽ ﯾﺎ از ﮐﺎراﻓﺘﺎده ﮐﻠﯽ ﮐﻪ ﺻﺪور رای ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺮای ذﯾﻨﻔﻊ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺿﻤﻦ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﺷﺘﻐﺎل ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﯽ دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ، ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﻣﺎده ۹۰ ﻗﺎﻧﻮن، ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﺎزرﺳﯽ -در ﺻﻮرت وﺟﻮد- و ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺮار داده و درﺧﺼﻮص ﻗﺮاﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻓﺮد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻣﮑﺎن ﻋﺪم وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﮐﺎری و ﻣﺰد ﺑﮕﯿﺮی واﻗﻌﯽ، ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه را آﮔﺎه ﺳﺎزﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه در ﺟﻠﺴﺎت ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ واﺣﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺿﻤﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻌﺪی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻣﺪارک ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۴۵. ﺑﺎﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪاﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺮرﮔﺮدﯾﺪه درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ رای ﻫﯿﺎتﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞاﺧﺘﻼف ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺴﺘﻤﺮی ﻓﻮت ﯾﺎ از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ ﮐﻠﯽ ﮔﺮدد و ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺮار ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ادارات ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺷﻌﺐ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ واﺣﺪ اﺟﺮاﯾﯽ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺎزرس آﮔﺎه و ﻣﺠﺮب ﺑﻪ اداره ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺤﻞ اﻗﺪام ﺗﺎ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد را ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺠﺎمداده و ﻧﺘﯿﺠﻪ را درﻗﺎﻟﺐ ﮔﺰارﺷﯽﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪه اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. -ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺎزرس ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﮐﺎﻓﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۴۶. ادارات ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﻧﻈﺎرت و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اداری ﺻﺪراﻟﺬﮐﺮ، ﻧﺘﺎﯾﺞ و اﺛﺮات ﺗﻌﺎﻣﻼت و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه درﺧﺼﻮص اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮارد و ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اداری ﻣﺬﮐﻮر را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ادارهﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎیاﻧﻔﺮادی ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻋﻠﯽ اﯾﺤﺎل ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﻔﺎد آراء ﺻﺎدره ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده ۱۴۸ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر از ﺳﻮی ﻫﯿﺎﺗﻬﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ادارا ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮر ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ در اﺟﺮای آراء ﺻﺎدره، ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت و ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ذﯾﻞ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪآﻣﺪ:

۴۷. در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه و ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﺎن درﺧﺼﻮص ادﻋﺎی اﺷﺘﻐﺎل دارای رای از ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ق. ک ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ۱۴۸ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﻮﺿﻮع درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﻬﺎ از ﺳﻮی دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و اﻗﺪام ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ارﺳﺎل ﮔﺮدد، ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ و اﻃﻤﯿﻨﺎن از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻌﺒﻪ ﻗﺮار دارد، ﻗﺒﻞ از ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای آراء وﻓﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات، ﻻزم اﺳﺖ دﺑﯿﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺷﻌﺒﻪای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﯾﻪ ﻓﺮم درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺻﺪور رای -ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ده- ﺑﻪ ذﯾﻨﻔﻊ اﻗﺪام و ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﺗﻮﺳﻂ وی، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻌﺒﻪ اﻗﺪام و در ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﻨﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮده و ﻧﺴﺨﻪ‌ای از ﻓﺮم اﻃﻼﻋﯿﻪ -ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﯾﺎزده- را ﺗﻨﻈﯿﻢ و در اﺧﺘﯿﺎر وی ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ آن ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۴۸. ادارات ﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺷﻌﺐ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ درﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﻘﺮرات و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد اﯾﻦ دﺳﺘﻮراداری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ‌‌های ﻻزم اﻗﺪام، ﺳﭙﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺒﻖ ﻓﺮم اﻋﻼم ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه -ﻓﺮم ﺷﻤﺎرهﻫﻔﺖ- ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ازﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه/ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﯾﺎ وﮐﯿﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آﻧﺎن اﻋﻼم و درﺻﻮرت ارﺳﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ازﺳﻮی دﯾﻮان، روﻧﻮﺷﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺮای دﯾﻮان ﻧﯿﺰ ارﺳﺎلﮔﺮدد.

۴۹. درﺻﻮرت اﺑﻼغ رای ﺗﻮﺳﻂ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ -ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۱۶۶ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر- و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ، واﺣﺪ وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺿﻤﻦ اﺣﺮاز دﻗﯿﻖ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارک ﻣﻌﺘﺒﺮ در اﯾﻨﺨﺼﻮص، ﻓﺮم ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ -ﻓﺮم ﺷﻤﺎره دوازده- را ﺑﻪ وی اراﯾﻪ و ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ آن را در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺎه ﺿﺒﻂ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۵۰. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ۹۰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺪو اﺳﺘﺨﺪام- اﻗﺪام ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ ، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺴﺨﻪ‌ای از ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﻣﺪارک ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ‌‌های ﻻزم ﺣﺴﺐ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺬﮐﻮر در اﺧﺘﯿﺎر واﺣﺪ اﻣﻮرﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

۵۱. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اداری ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۱۴۸ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ۱۸۳۶۸۴ﻣﻮرخ۹۳/۱۰/۳ ” ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﮑﺎن اﺟﺮای رای ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﻫﯿﺎﺗﻬﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﺐ ﺳﺎزﻣﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺮاﺗﺐ را ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ اداره ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ذﯾﺮﺑﻂ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده و اداره ﻣﺰﺑﻮر ﻧﯿﺰ رای ﺻﺎدره را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺮای اﺟﺮاء ﺑﻪ واﺣﺪ اﺟﺮای اﺣﮑﺎم دادﮔﺴﺘﺮی ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.”

۵۲. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رای ﺷﻤﺎره ۴۸۰ ﻣﻮرخ ۹۱/۹/۲۹ ﺻﺎدره از ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻤﺎره ۴ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ دادﮔﺴﺘﺮی در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از آراء ﻫﯿﺎﺗﻬﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ادارات ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ” در ﻫﺮﺻﻮرت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ آراء اراﺋﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻫﯿﺎﺗﻬﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﻐﺎﯾﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد ﮐﻠﯿﻪ ادارات ﮐﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﻻﯾﺤﻪ دﻓﺎﻋﯿﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﺘﻘﻦ درﺧﺼﻮص اﺑﻄﺎل رای ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﻗﺪام ﻻزم را ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راﺳﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ادﻋﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﯾﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن درﺧﺼﻮص اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﺎرﮔﺎه‌‌های ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺪام می‌نماید و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ادﻋﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﮐﻤﯿﺘﻪ‌‌های ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را دارد. ﻟﺬا ﮐﻠﯿﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽﻫﺎی ﻻزم را در اﯾﻨﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ اراﯾﻪ داده ﺗﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ آﻧﺎن و ﯾﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺨﺶ ﻫﺸﺘﻢ : رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺳﻮاﺑﻖ ﮔﺮوﻫﯽ

ازآﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ‌کارگاه‌های ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻔﺎد ﻣﻮاد ۳۶ و ۳۹ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر، در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ارﺳﺎل ﻧﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ -و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻟﯿﺴﺖ درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد- و ﺑﺮرﺳﯽ ادﻋﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻔﺮات ﻣﻨﺪرج در ﻓﻬﺮﺳﺖ‌‌های ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺻﺮف وﻗﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮاوان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ از اﯾﻨﺮو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ و ﺗﺴﻬﯿﻞ در رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ‌کارگاه‌های ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ دارای دﻓﺎﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ، اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﺘﻘﻦ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ، و ﭘﺲ از درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﻟﯿﺴﺘﻬﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه اﻧﺠﺎم ﻧﮑﺎت ذﯾﻞ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ ﺿﺮوری می‌باشد:

۵۳. درخواست‌های ﻣﺬﮐﻮر در ﺧﺼﻮص ﻟﯿﺴﺘﻬﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ۱۲ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﻣﺎه ﺟﺎری ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

۵۴. اراﺋﻪ ﻓﺮم ادﻋﺎی ﮔﺮوﻫﯽ – ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﺳﯿﺰده- ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ذﯾﺮﺑط.

۵۵. اﺧﺬ ﻓﺮم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺳﺎﻣﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ آﻧﻬﺎ در دوره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ارﺳﺎل ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮر، ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم، ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ، ﺷﻤﺎره ﻣﻠﯽ، ﺷﻤﺎره ﺑﯿﻤﻪ، ﻣﯿﺰان دﺳﺘﻤﺰد و شغل

۵۶. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ﻟﯿﺴﺘﻬﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺷﻌﺒﻪ‌ای -در ﺻﻮرت داﯾﺮ و ﻓﻌﺎل ﺑﻮدن ﮐﺎرﮔﺎه ﻃﯽ ﻣﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه

۵۷. آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻓﺮادی ﮐﻪ اﺳﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ در ﻟﯿﺴﺘﻬﺎی ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻬﺎی ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده، ﺟﻬﺖ ﻃﺮح در ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﻌﺒﻪ‌ای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ادﻋﺎی ﻣﻄﺮوﺣﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﮔﺮوﻫﯽ ﺷﻌﺒﻪ ای- ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﭼﻬﺎرده- و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻘﻮق و اﺷﺘﻐﺎل ﮐﺎرﮐﻨﺎن ، داﯾﺮ ﺑﻮدن ﮐﺎرﮔﺎه ﻃﯽ دوره ادﻋﺎ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃ

۵۸. ارﺳﺎل ﻓﺮم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه در ﺻﻮرت ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮاﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﯽ

۵۹. در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺷﻌﺒﻪ‌ای ﻋﺪم ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ در ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻇﺮف ۲۰ روز ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮاﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﯽ ارﺳﺎل ﮔﺮدد

۶۰. ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺘﺎﻧﯽ -ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﭘﺎﻧﺰده- ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ارﺳﺎﻟﯽ از ﺳﻮی ﺷﻌﺒﻪ ذﯾﺮﺑﻂ

۶۱. ارﺳﺎل ﻓﺮم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮاﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ذﯾﺮﺑﻂ

۶۲. (لغو شده) واﺣﺪ وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ وﻓﻖ ﻣﺎده ۴۰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ در ﺻﻮرت ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﺮاﺗﺐ در ﮐﻤﯿﺘﻪ‌‌های اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﻌﺒﻪ‌ای و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ذﯾﺮﺑﻂ اﺑﻼغ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۶۲. (اصلاحی بخشنامه شماره ۴۴۹۱‏/۱۴۰۲‏/۱۰۰۰ مورخ ۲۸‏/۰۴‏/۱۴۰۲) پس از انجام بررسی های لازم مطابق مفاد ضوابط مقرر در بندهای ۵۳ الی ۶۱ و احراز اشتغال و تائید صحت اطلاعات ارائه شده از سوی کارفرما توسط کمیته های احتساب سوابق ذیربط، واحد وصول حق بیمه می‌بایست نسبت به محاسبه و ایجاد بدهی دستی (بصورت گروهی) با رعایت ماده (۴۰) قانون تامین اجتماعی و دریافت لیست مربوطه به شرح ذیل اقدام نماید.

۱‏/۶۲ . کمیته های احتساب سوابق می بایست درخصوص کارگاه‌های غیر پیمانکاری در صورت احراز اشتغال و با رعایت سایر ضوابط مربوطه، نسبت به بررسی سوابق حداکثر (۱۲) ماه گذشته کارکنان کارگاه های مزبور با لحاظ افزایشات سالیانه مزد و حقوق و مزایای بیمه شدگان مستند به مصوبات مراجع قانونی ذیصلاح و با تعیین دستمزد مبنای وصول حق بیمه بصورت کلی یا انفرادی با رعایت مفاد ماده ۴۰ قانون تأمین اجتماعی و با دریافت لیست و حق بیمه به صورت یک جا اقدام نمایند.

۲‏/۶۲. درخصوص قراردادهای پیمانکاری با موضوع خدمات تأمین نیروی انسانی، چنانچه از تاریخ مهلت ارائه صورت مزد و حقوق بیش از (۶) ماه سپری نشده باشد مشروط بر اینکه پیمان محاسبه نشده و یا از ماه خاتمه پیمان بیش از (۱) ماه نگذشته باشد، دریافت صورت مزد و حقوق معوق پس از بررسی در کمیته احتساب سوابق از منوی باجه دریافت با وصول حق بیمه مربوطه به همراه جرائم متعلقه در ردیف پیمان به صورت نقدی و یک جا بلامانع می باشد.

تذکر: بدیهی است رسیدگی به درخواست‌های انفرادی ادعای اشتغال کما فی السابق به قوت خود باقیست.

۶۳. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ادﻋﺎی اﺷﺘﻐﺎل اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن در ﻟﯿﺴﺘﻬﺎی ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﻮده و ﯾﺎ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺳﻮاﺑﻖ، ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اداری ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﻋﻨﺪاﻟﺰوم ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺳﺘﺎدی ارﺳﺎل ﮔﺮدﻧﺪ.

۶۴. در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺎه و ﺑﺪﻻﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، اﺧﺬ ﻟﯿﺴﺖ آﻧﺎن ﻣﯿﺴﺮ ﻧﮕﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراداری ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺨﺶ ﻧﻬﻢ : ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻣﻮﻗﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد

۶۵. ﺧﻼﺻﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوﻧﺪه‌‌های ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮ جلسه در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح -ﺷﻌﺒﻪای، اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰی- اﺳﺘﺨﺮاج و ﺿﻤﯿﻤﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﮔﺮدد.

۶۶. دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح -ﺷﻌﺒﻪای، اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰی- ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺎ اﻃﻼع ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﻔﺎد و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﭘﺮوﻧﺪه‌‌های ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﺟﻠﺴه ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۶۷. دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آراﯾﯽ ﮐﻪ در ﺻﺪور آن ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻌﮑﺎس آن از ﻃﺮﯾﻖ اداره ﮐﻞ ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﻪ اداره ﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۶۸. ﭘﺮوﻧﺪه‌‌های واﺻﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ورود و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح ﺷﻌﺒﻪای، اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰی- ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮔﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰی، ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ رﯾﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﺧﺎرج از ﻧﻮﺑﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

۶۹. در ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰ، اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺷﻌﺐ ﺗﯿﭗ ﯾﮏ و ﻣﻤﺘﺎز در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﻧﺪه‌ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻗﺮار دارد ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺠﻮز دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﯿﻤﻪای ﻣﺴﺘﻘﺮ در اداره ﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ در روز ﺗﺸﮑﯿﻞ داد.

۷۰. در ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ‌‌های ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻪ دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ اﺷﺘﻐﺎل و داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﺰد ﺑﮕﯿﺮی ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺷﻮد

۷۱. درﺧﺼﻮص ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻣﺪﻋﯽ اﺷﺘﻐﺎل در ‌کارگاه‌های دارای ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ادارات و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ، ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و … ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺣﻖ اﻣﺤﺎء اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎرﮔﺎه را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺠﺰ ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ و اﺣﮑﺎم ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ ﺳﻨﺪ دﯾﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮرﺳﯽ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﺎم ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺪون ﺣﻘﻮق، اﻧﻔﺼﺎل از ﺧﺪﻣﺖ، ﻏﯿﺒﺖ و … ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

۷۲. در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﻄﻮح ، اﺳﻨﺎد و ‌‌فرم‌های ﻗﯿﺪ ﺷﺪه در اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﺒﻮده و ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺎﺷﺪ دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮوﻧﺪه را از دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﮑﻤﯿل ﭘﺮوﻧﺪه از ﺳﻮی ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد

۷۳. در ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت و ﺗﻮاﻓﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.

۷۴. اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮاﺑﻖ در ﺣﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ ﻋﻠﯽاﻟﺨﺼﻮص در ﻣﻮارد ﻓﻮﺗﯽ و ﯾﺎ ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﻣﺮﺟﻮﻋﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ، ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع -ﻣﺎده ۹۰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ- ﺑﻪ واﺣﺪ اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ارﺟﺎع و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﺑﺪو اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻌﻼم از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ درﺧﺼﻮص اراﺋﻪ ﻧﺴﺨﻪای از ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺪو اﺳﺘﺨﺪام ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻨﮕﻮﻧه اﺳﺘﻌﻼمﻫﺎ در ﭘﺮوﻧﺪه درج ﮔﺮدد. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﻋﺪم اراﺋﻪ ﻣﺪارک ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

۷۵. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ‌‌های ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه و ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ و ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺿﻤﻦ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ، ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﻣﺮاﺗﺐ را ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ واﺣﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۷۶. در ﺧﺼﻮص آﻧﺪﺳﺘﻪ از آراء ﻣﺎده ۱۴۸ق.ک ﮐﻪ اﺟﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ اﻫﻤﺎل ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه، ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﺎده ۱۸۳ ﻗﺎﻧﻮنﮐﺎر ﺑﻪ واﺣﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ارﺳﺎل ﺷﻮد.

۷۷. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺮوﻧﺪ‌‌های ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﮐﻤﯿﺘﻪ دارای رای از ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮم ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و ﺿﻤﻦ درج دﻓﺎﻋﯿﺎت ، اﻇﻬﺎرات و ﻧﻈﺮ ﺻﺮﯾﺢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن در ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﻨﯽ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ -اﺳﮑﻦ- ﺷﻮد.

۷۸. ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺣﻖ را دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺷﻌﺒﻪای ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﺻﺤﺖ ﺳﻨﺠﯽ، اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ – اﺳﮑﻦ- ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۷۹. در ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاض ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺑﻪ آراء ﮐﻤﯿﺘﻪ‌‌های رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن -ﺷﻌﺒﻪ ای/ﺳﺘﺎدی و اﺳﺘﺎﻧﯽ- اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺪد، ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک ﺟﺪﯾﺪ دال ﺑﺮ ادﻋﺎی اﺷﺘﻐﺎل، ﯾﺎ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﯿﻤﻪ‌ای و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی ﯿﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۸۰. ﮐﻤﯿﺘﻪ‌‌های ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز، ﺑﺎ اﻋﺰام ﺗﯿﻢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ۱۲ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اداری – ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺎه ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﺤﺖ وﺳﻘﻢ اﺳﻨﺎد اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻗﺪام و ﮔﺰارش ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﺤﻮه اﺟﺮاء آراء ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺟﻬﺖ ﻃﺮح در ﮐﻤﯿﺘﻪ ذﯾﺮﺑﻂ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۸۱. در ﺧﺼﻮص ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻋﻀﺎء ﮐﻤﯿﺘﻪ در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺺ ﻣﺪﻋﯽ ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ/ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد ﻣﻄﻠﻊ دﺑﯿﺮﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻓﺮاد ﻣﺰﺑﻮر ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﮐﺘﺒﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺺ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺺ ﻣﺪﻋﻮ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺎﻧﻊ از اﻋﻼم ﻧﻈﺮ درﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

۸۲. ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻋﻀﺎء در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮوﻧﺪه درﺣﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﻄﻮل ﺷﺪن زﻣﺎن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎء ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﺷﻮد.

۸۳. ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺟﺮای آرای ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﻫﯿﺎت‌‌های ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف از ﺟﻤﻠﻪ اﺑﻬﺎﻣﺎت، ﺳﻮاﻻت و … ﺻﺮﻓﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﯿﻤﻪ‌ای ﻣﺴﺘﻘﺮ در اداره ﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ادارات ﺗﺨﺼﺼﯽ ذﯾﺮﺑﻂ اراﺋﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻮد.

۸۴. ﮐﻠﯿﻪ درﺧﻮاﺳﺖ‌‌های ادﻋﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﻫﻤﮑﺎران -ﻧﺎﺷﯽ از ادﻋﺎ و ﯾﺎ آرای ﻫﯿﺎتﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ وﺣﻞ اﺧﺘﻼف ق.ک- ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺲ از رﺳﯿﺪﮔﯽ در ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﻌﺒﻪای ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات، ﭘﺮوﻧﺪه ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ و ﻓﻨﯽ ﻫﻤﮑﺎر و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ادﻋﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﻫﻤﮑﺎران -ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﺷﺎﻧﺰده ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ارﺳﺎل و در ﺻﻮرت ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﻤﯿﺘﻪ‌‌های ﻣﺬﮐﻮر ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻬﺖ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﺘﺎدی ﻣﺴﺘﻘﺮ در اداره ﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ارﺳﺎل ﮔﺮدد.ﺿﻤﻨﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﺘﺎدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻋﻮت از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﻮزه ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﺮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۸۵. در ﻣﻮاردﯾﮑﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اراﺋﻪ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ دال ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل و اﺣﺮاز ﺗﺒﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی، دﺳﺘﻮری و اﻧﺠﺎم ﺷﺨﺼﯽ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ‌‌های ﺷﻌﺒﻪ‌ای و اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪارک ﺟﺪﯾﺪ دال ﺑﺮ اﺣﺮاز ﻣﻮارد اﺷﺎره ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﺘﺎدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۸۶. آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻃﯽ ‌‌فرم‌های آﻣﺎری – در ﻓﺮﻣﺖ اﮐﺴﻞ – ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻌﺒﻪای، اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺳﺘﺎدی ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدی ذﯾﺮﺑﻂ ارﺳﺎل ﮔﺮدد. ﺿﻤﻨﺎ ﻻزم اﺳﺖ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺎﺧﻮذه از ﺷﻌﺐ در ادارات ﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﭘﺲ از ﺗﺠﻤﯿﻊ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻠﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ -‌‌فرم‌های ﺗﺠﻤﯿﻌﯽ آﻣﺎر- ﺟﻬﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻌﺪی ﺑﻪ اداراه ﮐﻞ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ارﺳﺎل ﮔﺮدد.

ﺑﺨﺶ دﻫﻢ : ﺗﻬﯿﻪ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت ﺑﺮرﺳﯽ درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎ -ﺷﻌﺒﻪای ، اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺳﺘﺎدی

۸۷. ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﺎت ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺷﻔﺎف، ﺧﻮاﻧﺎ، ﺑﺪون ﺧﻂﺧﻮردﮔﯽ و ﻻکﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﮔﻮﻧه اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ درﺧﺼﻮص ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﻄﺒﺎق ﯾﺎ ﻋﺪم اﻧﻄﺒﺎق درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺴﺘﺪل ﺑﺎﺷﺪ.

۸۸. ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺻﺎدره در ﺧﺼﻮص ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻈﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ دﻻﯾﻞ ﭘﺬﯾﺮش ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش و ﯾﺎ ﺻﺪور ﻗﺮار ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ اﻣﻀﺎء ﮐﻠﯿﻪ اﻋﻀﺎء رﺳﯿﺪه و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮد ﯾﺎ اﻓﺮادی از اﻋﻀﺎء دارای ﻧﻈﺮ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎ درج ﻋﺒﺎرت اﻗﻠﯿﺖ” در ﺑﺮﮔﻬﺎﯾﯽ از ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺷﻌﺒﻪ، اداره ﮐﻞ اﺳﺘﺎن و ﯾﺎ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری می‌شود ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد درج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۸۹. ﮐﻤﯿﺘﻪ‌‌های ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺻﺮﻓﺎ از ‌‌فرم‌های ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و متن‌های ﻣﻨﺪرج در ‌‌فرم‌ها دﻗﯿﻖ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮازﯾﻦ اداری و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

۹۰. در اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﺤﻮه اﺟﺮاء آراء و ﯾﺎ ادﻋﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻻزم اﺳﺖ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ‌‌های ذﯾﺮﺑﻂ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺮوﻧﺪه‌ای در ﮔﺬﺷﺘﻪ دارای رای و ﯾﺎ ادﻋﺎ ﺑﻮده و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺒﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۹۱. در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺟﺮای رای ﺻﺎدره ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ۱۴۸ ق .ک و ﯾﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎی اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺪرج در رای، ﯾﺎ ادﻋﺎ، ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ادﻋﺎ، رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎی اﺷﺘﻐﺎل- ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری اﻧﻮاع ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت -ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﻣﺴﺘﻤﺮی ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن- ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﺳﻮاﺑﻖ و وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺲ از اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﺘﺎدی ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد.

۹۲. در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺳﻬﻮی در اﻋﻼم ﻧﻈﺮ و ﯾﺎ ﻣﺨﺪوش ﺑﻮدن ﻣﻔﺎد ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻋﻼﻣﯽ، ﮐﻤﯿﺘه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﺑﺪون ﻻک ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺨﺶ ﯾﺎزدﻫﻢ : وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ

۹۳. در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ادﻋﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات اراﺋﻪ ﺷﺪه ﭘﺲاز ﻃﺮح در ﮐﻤﯿﺘﻪ‌‌های ذﯾﺮﺑﻂ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدد، واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ مکلفند ﺳﺮﯾﻌﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ۴۰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻗﺪام و اﻋﻼﻣﯿﻪ دوره ﺰﺑﻮر را ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺑﻼغ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺒﻠﻎ اﻋﻼم ﺷﺪه را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ۴۲ و ۴۳ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ در مهلت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻘﺮر اﻋﺘﺮاض ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺪﻫﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﯾﺎ وﺻﻮل ﮔﺮدد، اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻮاﺑﻖ دوره ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﺳﺒه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۹۴. در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎده ۳۶ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ، ﺗﺎﺧﯿﺮ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ‌‌های ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ آن راﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺗﻌﻬﺪات ﺳﺎزﻣﺎن در ﻗﺒﺎل ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﻮده و ﺷﻌﺐ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری در ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻗﺪام ﻻزم را ﻣﻌﻤﻮل دارﻧﺪ.

۹۵. در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ادﻋﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آن، واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎرﮔﺎه و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻼغ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۹۶. درﺧﺼﻮص ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺟﺮای آرای ﺻﺎدره از ﺳﻮی ﻫﯿﺎﺗﻬﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ادارات ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺎه و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ذﯾﺮﺑﻂ، واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﻼغ ﺑﺪﻫﯽ و وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ، ﺿﻤﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه رای ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣل ﮐﺎرﮔﺎه و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۹۷. ﭘﺲ از ﻗﻄﻌﯿﺖ ﯾﺎ وﺻﻮل ﺑﺪﻫﯽ، واﺣﺪ وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ، ﻣﺮاﺗﺐ را ﻃﯽ ﻓﺮم وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ -ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺪه- در دو ﻧﺴﺨﻪ ﺟﻬﺖ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻪ واﺣﺪ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی اﻋﻼم ﻣﯽدارد. اﯾﻦ ﻓﺮم ﻧﯿﺰ در دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﺛﺒﺖ و ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺎه و ﻧﺴﺨﻪ دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﻪ واﺣﺪ اﺧﯿﺮ اﻟﺬﮐﺮ اراﯾﻪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪه ﺿﺒﻂ ﻣﯽﮔﺮدد.

۹۸. در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش ﺳﻮاﺑﻖ و اﺣﺘﺴﺎب آن در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮع ﺳﺎﺑﻘﻪ اﯾﺠﺎدی دارای ﺣﺎﻻت ذﯾﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ:

 • ﺳﻮاﺑﻖ ﻧﺎﺷﯽ از ادﻋﺎ ﺑﺎ ﮐﺪ ۴۲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن.
 • ﺳﻮاﺑﻖ ﻧﺎﺷﯽ از آرای ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺎﺗﻬﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ ﮐﺪ ۳۴ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان رای اداره ﮐﺎر

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم- ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﯿﺖ ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ در اراﯾﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻮاد ۹۷ ،۴۷ ،۳۹ ،۳۶ و ۱۰۱ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ درﺧﺼﻮص ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺳﺎزﻣﺎن و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در ﻗﺒﺎل ﺻﻮرت ﻣﺰد و ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ در ﻣﯿﺰان ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﭘﺲ از ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻘﺮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﮔﺮدد ﻟﺬا در ﻣﻮاردی ﮐ واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اراﺋﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﮐﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت، ﻣﺪارﮐﯽ دال ﺑﺮ ﻋﺪم ﺻﺤﺖ ﺳﺎﺑﻘ اﯾﺠﺎدی درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در اﯾﻦ دﺳﺘﻮراداری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑه ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم و ﯾﺎ ﺣﺴﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ واﺣﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ اداره ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﻃﺮح در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. از اﯾﻦرو ﺗﻮﺟﻪ واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮاﺋﯽ را ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ دﻗﯿﻖ ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺟﻠﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺨﺶ اول: ﮔﺮدش ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ

۹۹. ﻣﻄﺎﺑﻖ دادﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎر ۸۴۹ ﻣﻮرخ ۱۳۹۹/۷/۸ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ -ﺟﻌﻠﯽ و ﯾﺎ …- ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻮﺿﻮع از ﺷﻤﻮل ﻣﺎده ۱۰۱ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻬﻠﺖ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

۱۰۰. در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ و ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﻋﻤﺎل ﺳﻠﯿﻘﻪ‌‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ آﻧﺪﺳﺘﻪ از ﺳﻮاﺑﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻣﺠﺪد دارﻧﺪ ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮐﻤﯿﺘﻪ‌‌های ﺷﻌﺒﻪ ای/ اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺳﺘﺎدی اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﻓﺼﻞ دوم اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اداری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۱۰۱. واﺣﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﺋﯿﺪ اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺘﻘﻦ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﺑﻖ را اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﻌﺒﻪای- ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﻫﺠﺪه در ۳ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۱۰۲. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﯽ ذﯾﻨﻔﻌﺎن و ﺣﺼﻮل ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب و ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﻮر، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺪارﮐﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ دال ﺑﺮ اﺷﺘﻐﺎل و راﺑﻄﻪ ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮی ﻧﺰد آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ و ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ، ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ ﻧﻤﻮده و در ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﻨﯽ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه ﺿﺒﻂ ﮔﺮدد.

۱۰۳. ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺷﻌﺒﻪ‌ای ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻓﺮم ﻣﺬﮐﻮر -ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﻫﺠﺪه- از رﯾﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ، ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات اراﺋﻪ ﺷﺪه و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارک ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﻧﺪه -ﻓﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ- را ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﺲاز رﻓﻊ ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ در ﻓﺮم ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ ﺳﻮاﺑﻖ ﺷﻌﺒﻪای -ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﻧﻮزده- اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۱۰۴. درﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺲاز اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﯽ ﻓﺮم ﮔﺰارش ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ ﺳﻮاﺑﻖ -ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴﺖ – ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺷﻌﺒﻪای اﻋﻼم ﺗﺎ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺘﻀﯽ در ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد.

۱۰۵. ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات اﺷﺎره ﺷﺪه در ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮح در ﮐﻤﯿﺘﻪ‌‌های ﻣﻮﺻﻮف ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﺷﺪه و در ﭘﺮوﻧﺪه ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

۱۰۶. ﻧﻈﺮﯾﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﺛﺒﺖ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺑﻪ واﺣﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪارﺟﺎع و در ﺻﻮرت ﺗﺎﺋﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺰﯾﻨﻪ‌‌های اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﻧﻈﺮ و ﻓﺎرغ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ در اراﺋﻪ ﺗﻌﻬﺪات، ﺑﻪ اداره ﮐﻞ اﺳﺘﺎن ارﺳﺎل ﮔﺮدد

۱۰۷. دﺑﯿﺮﮐﻤﯿﺘﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات از ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اﻧﺠﺎم ﮐﻨﺘﺮلﻫﺎی ﻻزم، ﻣﻮﺿﻮع را درﮐﻤﯿﺘﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﻃﺮح و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺪارک ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻌﺒﻪ اﻋﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻘﺺ ﻣﺪارک ﯾﺎ ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﯽ و … ﻧﻈﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ را ﻃﯽ ﻓﺮم ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺻﺤﺖ ﺳﻮاﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﯽ -ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴﺖ وﯾﮏ- ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪه ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ واﺣﺪاﺟﺮاﺋﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ زاﯾﻞ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﻌﻬﺪا ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺷﻮد، ﯾﺎ ﻗﺒﻼً در ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻮﺻﻮف اﺑﻬﺎم و اﯾﺮادی ﻣﻄﺮح ﮔﺮدد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ‌‌فرم‌های ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه -ﺷﻌﺒﻪ‌ای و اﺳﺘﺎﻧﯽ- ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﺘﺎدی ارﺳﺎل ﮔﺮدد.

۱۰۸. دﺑﯿﺮﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﺘﺎدی ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ارﺳﺎﻟﯽ از ﺳﻮی اداره ﮐﻞ اﺳﺘﺎن درﺧﺼﻮص ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد واﺣﺪ اﺟﺮاﺋﯽ و اداره ﮐﻞ اﺳﺘﺎن در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﺘﺎدی ﻣﻄﺮح و ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﭘﺲ از ﺗﻬﯿﻪ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺻﺤﺖ ﺳﻮاﺑﻖ ﺳﺘﺎدی ﺑﻪ اداره ﮐﻞ اﺳﺘﺎن اﻋﻼم و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم، اداره ﮐﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دﺳﺘﻮر ﻃﺮح در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۱۰۹. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ/ﺳﺘﺎدی/ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﺋﯽ -ﭘﺲ از اﻗﺪام واﺣﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺘﺎن-، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﺬف ﯾﺎ اﺻﻼح ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ واﺣﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ درﺧﺼﻮص ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺎﻣﺎن ﺳﻮاﺑﻖ، وﻓﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ۴۱/۱ و درﺧﺼﻮص اﺳﻨﺎد ﺟﺎری ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۱۱۰. در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ۴۱/۱ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺷﻌﺒﻪای ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد اﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﺳﻮاﺑﻖ اﻋﻼم ﺷﺪه ﻗﺒﻠﯽ و اﻟﺰام ﺑﻪ ﺻﺤﺖﺳﻨﺠﯽ اﺳﻨﺎدﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ازﻃﺮﯾﻖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺷﻌﺒﻪای ﺗﻌﯿﯿﻦﺗﮑﻠﯿﻒ و ﺑﻪ ادارهﮐﻞ اﺳﺘﺎن ارﺳﺎل ﺷﻮد.

۱۱۱. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه‌ای در دوره‌‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ‌کارگاه‌های ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺴﺐ ﮐﺪ ﮐﺎرﮔﺎه و ﯾﺎ ﻧﻮع ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﻫﺠﺪه ﺗﻨﻈﯿﻢ و در زﻣﺎن ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم، ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ‌‌فرم‌ها ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞ در اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺷﺎره ﺷﻮد.

ﺑﺧش دوم : ﺳﺎﯾر ﻣوارد

۱۱۲. ﺳﻮاﺑﻖ ﻗﻄﻌﯽ ﺷﺪه از آراء ﺻﺎدره ازﺳﻮی ﻫﯿﺎﺗﻬﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﮐﺴﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

۱۱۳. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﻗﺒﻞ از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺑﻮده و ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد ﻟﯿﮑﻦ در ﻣﺘﻦ درﺧﻮاﺳﺖ واﺣﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻞ دورﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﯿﺪ ﺷﻮد.

۱۱۴. ﺗﺎ زﻣﺎن اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﺋﯽ، در ﺧﺼﻮص ﺳﻮاﺑﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻣﺠﺪد دارﻧﺪ، واﺣﺪ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮﮐﺎرا ﻧﻤﻮدن ﺳﺎﺑﻘﻪ -ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺳﺎﺑﻘﻪ- اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۱۱۵. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ذﯾﻞ ‌‌فرم‌های ﭘﯿﻮﺳﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اداری و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻫﻤﯿﺖ وﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪات وﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ‌ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ.

۱۱۶. ادارات ﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ آﻣﺎر ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد و واﺣﺪ‌‌های اﺟﺮاﺋﯽ را ﻃﺒﻖ ‌‌فرم‌های آﻣﺎری ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺣﺴﺐ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﻋﺪم ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺻﺤﺖ ﺳﻮاﺑﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺠﺰا ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﺘﺎدی ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺿﻤﻨﺎً واﺣﺪ‌‌های ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ وﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی و درآﻣﺪ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺳﺘﺎدی در ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ از واﺣﺪ اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﻮزه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۱۱۷. آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺑﻬﺒﻮد و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻄﺮوﺣﻪ در اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺳﺘﺎدی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

بخش ﺳوم : ﻣوارد استثناء

ﻣﻮارد ذﯾﻞ از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ دﺳﺘﻮر اداری ﺧﺎرج و ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺣﺴﺐ ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺎری و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام ﻻزم ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد:

۱۱۸. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺎم ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﺳﺎﺑﻘه ﺗﺪاﺧﻞ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﺣﺴﺐ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ۳۴ و ۴۱/۱ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻮع ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻗﺪام ﮔﺮدد. -ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺮﻓﺎ ﮐﺴﺮ و اﺻﻼح ﺳﺎﺑﻘﻪ در دوره ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮﺗﺪاﺧﻞ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ وﻓﻖ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد.

ﻣﺜﺎل: ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪهای در ﻣﺎهﻫﺎی ﻓﺮوردﯾﻦ و اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۷۲ ﻧﺎﺷﯽ از ﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻮده و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮم ۳/۱ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻌﺐ دارای ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺴﺮ سابقه ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﻣﺎه اﺷﺎره ﺷﺪه از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۱۱۹. ﻧﻮع ﺳﺎﺑﻘﻪ، اﺷﺘﺒﺎه ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و ﺷﻌﺒﻪ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺻﻼح و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﻌﺎدل دوره ﮐﺴﺮ ﺷﺪه، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه اﯾﺠﺎد ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل: ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺎﺷﯽ از رای اداره ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﮐﺮد ﻋﺎدی ﻟﯿﺴﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه و اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺳﻨﺪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ، ﻻزم اﺳﺖ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺻﺤﯿﺢ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ذﺧﯿﺮه ﮔﺮدد.

۱۲۰. ﺳﻮاﺑﻖ ﻏﯿﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎهﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺧﺎص ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺴﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۱۲۱. ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس ﻟﯿﺴﺖﻫﺎی ﺟﺰﯾﯽ ﮐﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎ در اﺳﻨﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح ﺑﺎﺷﺪ.

۱۲۲. ﻣﻮاردی ﮐﻪ رای از ﻣﺮاﺟﻊ و ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ -در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺎده ۹۷ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺴﺎرات وارده، وﻓﻖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺟﺎری ازﺳﻮی واﺣﺪﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺘﺎن اﻗﺪامﻻزم ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد-.

۱۲۳. در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺘﺒﺎه در ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ، ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮا ﺳﺎﺑﻘﻪای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ در اﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ، اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه درج ﻧﮕﺮدﯾﺪﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ وﻓﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻗﺪام ﮔﺮدد.

۱۲۴. ﺳﻮاﺑﻘﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻟﯿﺴﺘﻬﺎی ﺟﺎری ﮐﺎرﮔﺎه و در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر ﻣﺎده ۳۹ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﺪ.

۱۲۵. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪهای ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ از ﺷﻤﻮل ﻣﻘﺮرات ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎرج ﮔﺮدد ﻟﯿﮑﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﺒﺪﯾﻞ وﺿﻊ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۱۲۶. در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪﺷﺪه ﻣﺸﻤﻮل ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﻮده و دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۱۲۷. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻃﯽ ﺿﻮاﺑﻂ، ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎ و ﯾﺎ دﺳﺘﻮرات اداری ﺳﺘﺎدی ﻗﺒﻼ ﺑﺮای واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ من‌جمله ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﺧﺎص و… ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

فصل چهارم- نحوه انجام بازرسی تحقیقی

در اجرای مواد ۳۶، ۳۹، ۴۰ و ۴۷ قانون تامین اجتماعی و با عنایت به اهمیت بازرسی تحقیقی در احراز اشتغال و اثبات رابطه مزدبگیری و از آنجائیکه گزارش بازرسی تحقیقی بعنوان سندی معتبر، مبنای تصمیم گیری و اظهارنظر در کمیته های احتساب سوابق بوده و نقش قابل توجهی در احقاق حقوق ذینفعان و جلوگیری از برخورداری من غیرحق از تعهدات سازمان ایفا می نماید، لذا به منظور ایجاد وحدت رویه و پرهیز از اعمال سلیقه های مختلف، لازم است ادارات کل استان‌ها و شعب ذیربط، درخصوص بازرسی های تحقیقی مرتبط با فرآیند رسیدگی به ادعای اشتغال (موضوع بندهای ۳۳ و ۱۰۴)، به شرح ذیل اقدام نمایند:

۱۲۸. دبیران کمیته های احتساب سوابق (حسب مورد شعبه ای یا استانی) می‌بایست بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه سازمان یا بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی حوزه های ذیربط، نسبت به تکمیل بخش اول چک لیست بازرسی تحقیقی (فرم شماره بیست و دو پیوست) اقدام و سپس، چک لیست مذکور را به گروه بازرسی تحقیقی تحویل نمایند.

توجه: به منظور جلوگیری از مطول شدن روند رسیدگی به درخواست متقاضیان و تسریع در امر بازرسی تحقیقی، لازم است اقدامات لازم به منظور دسترسی دبیران کمیته های یادشده به سیستم های مرتبط با اطلاعات هویتی کارفرمایان، کارگاه، بازرسی کارگاه و لیست (در حد مشاهده) معمول گردد.

۱۲۹. اعضاء گروه بازرسی تحقیقی، ضمن رعایت نکات ذیل نسبت به انجام بازرسی و تکمیل اطلاعات در بخش دوم چک لیست اقدام و سپس، گزارش بازرسی تحقیقی را حسب مورد، مطابق فرم شماره چهار یا فرم شماره بیست تنظیم و به همراه چک لیست مربوطه پس از ثبت در دبیرخانه، در اختیار کمیته های احتساب سوابق (شعبه‏‏‏‏‏/ استان‏‏‏‏/ ستادی) جهت تصمیم گیری قرار دهند:

۱‏/۱۲۹. شناسایی دقیق کارفرما (با توجه به اظهارات متقاضی و پرونده مطالباتی کارگاه).

۲‏/۱۲۹. شناسایی محل دقیق کارگاه و بررسی تغییرات فعالیت، کارفرما و… کارگاه از بدو تاسیس تا زمان بررسی.

۳‏/۱۲۹. بررسی اصالت گواهی های صادره از سوی کارفرما بر اساس مستندات موجود در کارگاه.

۴‏/۱۲۹. بررسی پرونده پرسنلی (احکام استخدامی، ارتقاء شغلی، تغییر سمت در دوره مورد ادعا، قراردادکار معتبر و…).

۵‏/۱۲۹. مصاحبه با کارفرما در خصوص صحت و سقم ادعای مطروحه.

۶‏/۱۲۹. بررسی معاینات و پرونده پزشکی قبل از استخدام (موضوع ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی) و تطابق نوع شغل و کارکرد افراد طی دوره مورد اعا.

۷‏/۱۲۹. بررسی کارت های حضور و غیاب، ورود و خروج و یا دفاتر ثبت حضور و غیاب کارکنان کارگاه، مانیفست و ورود و خروج از اداره بنادر و نیروی انتظامی .

۸‏/۱۲۹. مصاحبه با افراد شاغل در گارکاه، کارگاه های هم جوار و افراد مطلع محلی.

۹‏/۱۲۹. مراجعه به محل سکونت ذینفع (بیمه شده ‏‏‏‏/ بازماندگان ) به منظور مصاحبه با خانواده و افراد مطلع محلی درخصوص اشتغال و امرار معاش.

۱۰‏/۱۲۹. بررسی ظرفیت کارگاه درخصوص تعداد کارکنان شاغل طی دوره مورد ادعا.

۱۱‏/۱۲۹. بررسی درخصوص شغل مورد ادعا و ارتباط آن با نوع فعالیت کارگاه و امکان وجود آن.

۱۲‏/۱۲۹. بررسی روابط خانوادگی در کارگاه.

۱۳‏/۱۲۹. رویت دفاتر و اسناد رسمی واقعی کارگاه (دفتر روزنامه و…).

۱۴‏/۱۲۹. بررسی وضعیت بازرسی دفاتر کارگاه.

۱۵‏/۱۲۹. بررسی اسناد مالی شرکت مبنی بر نحوه واریز حقوق و دستمزد فرد و سایرکارکنان شاغل در کارگاه.

۱۶‏/۱۲۹. لیست های حقوق کارگاه منضم به اظهار نامه مالیاتی که به تایید اداره دارایی مربوطه رسیده باشد.

۱۷‏/۱۲۹. تعیین شروع و خاتمه دوره عملیات پیمان درخصوص بیمه شدگان مدعی اشتغال در قراردادهای پیمانکاری.

۱۸‏/۱۲۹. بررسی هرگونه مدارک و مستنداتی که مبین رابطه مزدبگیری مدعی با کارفرمای مربوطه می باشد.

اﯾﻦ دﺳﺘﻮراداری از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻠﯿﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و دستورالعمل‌های ﻗﺒﻠﯽ درﺧﺼﻮص رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﻮرد ادﻋﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای آرای ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎر- دﺳﺘﻮرات اداری ۵۰۰۰/۵۳۹ ﻣﻮرخ ۸۸/۰۶/۲۱ ،۵۰۱۱/۹۱/۹۴۳ ﻣﻮرخ ۹۱/۰۳/۰۶، ۵۰۱۱/۹۲/۱۶۳۱ ﻣﻮرخ ۵۰۱۱/۹۳/۲۳۲۵ ،۹۲/۰۵/۱۲ ﻣﻮرخ ۱۰۰۰/۹۳/۱۰۶۱۸ ،۹۳/۰۷/۲۷ ﻣﻮرخ ۱۰۰۰/۹۴/۱۱۵۶۸ ،۹۳/۱۰/۲۹ ﻣﻮرخ ۵۰۱۱/۹۴/۴۲۹۴ ،۹۴/۱۱/۰۳ ﻣﻮرخ ۱۰۰۰/۹۵/۹۳۶۲ ،۹۴/۱۱/۲۷ ﻣﻮرخ ۹۵/۰۹/۰۶ ، ۱۰۰۰/۹۶/۴۶۲۹ ﻣﻮرخ ۹۶/۰۵/۰۳، ۵۰۱۱/۹۷/۴۴۶۸ ﻣﻮرخ ۹۷/۱۲/۲۲، ۱۰۰۰/۹۸/۱۱۵۲۳ ﻣﻮرخ ۹۸/۰۹/۱۸ ، ۱۰۰۰/۹۸/۱۴۴۳۳ ﻣﻮرخ ۹۸/۱۲/۱۱ و ۱۰۰۰/۹۹/۲۷۵۰ ﻣﻮر ۹۹/۰۴/۰۸ و ۱۰۰/۹۹/۸۱۷۵ ﻣﻮرخ ۹۹/۰۹/۱۰- ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﺴﺌﻮل ﺣﺴﻦ اﺟﺮای آن ﻣﺪﯾﺮانﮐﻞ ﺳﺘﺎدی/ ﻣﺪﯾﺮانﮐﻞ و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﺑﯿﻤﻪای، روﺳﺎ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷﺪ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی، اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن، وﺻﻮل ﺣﻖ ﺑﯿﻤه ﻣﺴﺘﻤﺮﯾﻬﺎ و اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ادارات ﮐﻞ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، روﺳﺎ و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ﺑﯿﻤﻪای و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﺎﻣﻨﻮﯾﺴﯽ و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی اﻧﻔﺮادی، اﻣﻮر ﺑﯿﻤﻪﺷﺪﮔﺎن، وﺻﻮلﺣﻖﺑﯿﻤﻪ و ﻣﺴﺘﻤﺮیﻫﺎی ﺷﻌﺐ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎور ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ درﺧﺼﻮص ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام