کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعیمقررات اداری و استخدامی زنان و خانواده

نظریه مشورتی درخصوص مرخصی زایمان زنانی که تاریخ زایمان آنها، قبل از تاریخ استخدام باشد.

نظریه مشورتی درخصوص مرخصی زایمان زنانی که تاریخ زایمان آنها، قبل از تاریخ استخدام باشد (نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ اداره کل حقوق قوه قضائیه)

شماره پرونده: ۱۴۰۲-۶۹-۴۳۷۸

متن استعلام:

نظر به مفاد ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی که مقرر میدارد بیمه شده زن یا همسر بیمه شده مرد در صورتی که ظرف یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد میتواند به شرط عدم اشتغال به کار از کمک بارداری استفاده نماید …» بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۵۲۷۱ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با این مضمون که در خصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری و بیماری کارکنان رسمی و ثابت دستگاه‌های اجرایی که مشترک صندوق تأمین اجتماعی میباشند با توجه به تبصره ۳ ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و با ملاحظه مفاد نامه شماره ۵۰۰۰/۹۱/۱۱۲۰ مورخ ۱۳۹۱/۴/۳ معاونت فنی و درآمد صندوق تأمین اجتماعی پرداخت حقوق و فوق العاده های ایام بارداری و بیماری کارکنان مذکور با رعایت مقررات مربوط به عهده دستگاه اجرایی ذیربط میباشد و با عنایت به ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خواهشمند است درخصوص استحقاق برخورداری از مرخصی زایمان بانوان کارمند رسمی و ایضاً کارمندان پیمانی یا قراردادی جدید الاستخدام مشترک صندوق تأمین اجتماعی و یا بازنشستگی کشوری که تاریخ تولد فرزند ایشان قبل از تاریخ استخدام میباشد، اعلام نظر نمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده ۱۷ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ که به منظور حمایت از فرزندان بانوان شاغل و ایجاد فراغت کارکنان ذی ربط جهت رسیدگی به امور تربیتی و شخصی مربوط به زایمان وضع شده است، اقتضای حصول هدف مزبور شمول مقررات یاد شده نسبت به کلیه بانوانی است که در وضعیت زایمان و حمایت‌های قانونی ناشی از آن قرار دارند و لذا در فرضی که کارمند زن قبل از استخدام زایمان نموده باشد و سپس استخدام شود، مادام که مدت مرخصی مقرر قانونی از تاریخ زایمان تا استخدام منقضی نشده باشد کارمند مزبور نسبت به مدت باقی مانده از تاریخ استخدام استحقاق برخورداری از مرخصی یادشده را خواهد داشت.

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام