کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی معدن

بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی معدن (بخشنامه شماره 688 امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی)

اداره کل تأمین اجتماعی استان

باسلام

احتراما؛ در اجرای مصوبه شماره 1841/98/1100 مورخ 27/8/1398، موضوع بند (2) یک‌هزار و هشتصد و هفتاد و ششمین صورتجلسه مورخ 13/8/1398 هیات‌مدیره محترم سازمان مقرر گردید، اعضای ساازمان نظام مهندسی معدن از تاریخ اجرای این بخشنامه مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گیرند، لذا در زمینه چگونگی اجرای بیمه افراد مزبور توجه واحدهای اجرای را به نکات ذیل معطوف می‌دارد:

1- مشمولین این بخشنامه آن دسته از اعضای سازمان نظام مهندسی معدن فاقد رابطه مزدبگیری می‌باشند که ضمن اشتغال به کار، دارای کارت عضویت معتبر از سازمان مذکور بوده و تحت پوشش مقررات حمایتی خاصی قرار نداشته باشند. سایر کارکنان که رابطه استخدامی و مزدبگیری با کارگاه‌های ذیربط دارند، مشمول بند (الف) ماده (4) قانون تأمین اجتماعی بوده و کارفرمایان مکلفند مطابق مواد (28، 36 و 39) قانون تأمین اجتماعی نسبت به پرداخت حق بیمه آنان اقدام نمایند.

2- سن متقاضی در تاریخ ثبت معرفی‌نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان در واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی حداکثر «50» سال تمام می‌باشد.

3- درصورتی که متقاضیان مربوطه دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان تامین اجتماعی باشند، معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه قبلی جهت ورود به دایره شمول به سقف سنی مجاز (50 سال) متقاضی اضافه می‌گردد و در صورت احراز شرایط، بعنوان مشمول پذیرفته می‌شوند.

4- سازمان نظام مهندسی معدن می‌بایست متقاضیان را مطابق فرم پیوست شماره “1” به واحد اجرای ذیربط معرفی نماید که دراین‌صورت پس از اخذ معرفی‌نامه از سازمان مذکور و ثبت آن در دبیرخانه، واحد امور بیمه‌شدگان مکلف خواهد بود ضمن بررسی اولیه، متقاضی را به منظور ایجاد رابطه بیمه‌ای جدید )(تخصیص یا به روزرسانی شماره تأمین اجتماعی) و همچنین در خصوص افرادی که بیش از 50 سال سن دارند) جهت استعلام سابقه) به واحد نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی راهنمای و پس از دریافت پاسخ و درج اطلاعات در سیستم مکانیزه، در صورت احراز شرایط مقرر، مراتب را از طریق فرم پیوست شماره “2”یا”1/2″سریعا به سازمان یادشده اعلام نماید.

5- مسئولیت شناسایی، معرفی و یا اعلام خروج افراد از ردیف مشمولین مربوطه به دلایل عدم احراز شرایط عضویت و … متوجه سازمان نظام مهندسی معدن می‌باشد.

6- مبلغ حق بیمه تعیین شده هر ماه توسط بیمه شده حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بر اساس حساب کاربری که واحد اجرای به متقاض تخصیص خواهد داد از طریق درگاه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی به حساب متمرکز سازمان واریز می‌گردد.

7- شروع بیمه‌پردازی هر یک از مشمولین از تاریخ ثبت معرفی‌نامه فرد در واحد اجرای ذیربط می‌باشد و پذیرش حق بیمه ماقبل آن میسر نخواهد بود.

تبصره: اعتبار معرفی‌نامه افراد به منظور ثبت در واحدهای اجرای سازمان تامین اجتماع حداکثر سه ماه از تاریخ صدور می‌باشد که لازم است حق بیمه ماه اول تا آخرین روز ماه بعد در مدت اعتبار معرفی‌نامه مربوطه پرداخت گردد.

بدیهی است در صورت عدم پرداخت حق بیمه فرد در بازه زمانی مذکور (دوره سه‌ماهه)، در صورت تقاضای مجدد متقاضی و احراز شرایط مقرر می‌بایست نسبت به صدور معرفی‌نامه جدید اقدام گردد.

8- ملاک احتساب سابقه و برقراری حمایت‌های مندرج در قانون تامین اجتماعی برای هریک از مشمولین، مشروط به پرداخت کامل حق بیمه می‌باشد.

9- مشمولین این بخشنامه می‌بایست با معرفی سازمان تامین اجتماعی و براساس مفاد بخشنامه‌های ذیربط (چنانچه واجد شرایط انجام معاینات بدو بیمه پردازی باشند)، قبل از پرداخت حق بیمه، به هزینه شخصی مورد معاینه قرار گرفته و میزان توانایی جسمی و روحی آنان برابر ضوابط مقرر مورد سنجش قرار گیرد.

تبصره: چنانچه هر یک از مشمولین مربوطه در معاینات قبل از شروع پرداخت حق بیمه، به واسطه نقص عضو و یک یا چند بیماری ازکارافتاده کلی شناخته شوند، امکان معرفی به کمیسیون پزشک در خصوص موضوع از کارافتادگی اولیه وجود نخواهد داشت و در اینخصوص جای هیچ‌گونه اعتراضی نمی‌باشد.

10- خروج بیمه شده با اعالم سازمان ظاام مدندس معدن و یا به دلیل عدم پرداخت حق بیمه در مدلت مقرر، باه

منزله اظصراف از پرداخت حق بیمه تلق م گردد و ادامه بیمهپردازی فرد موصوف منو به ارایه معرف ظامه جدید و

احراز مجدد شرایط مربوطه م باشد.

تبصره: پس از اظصراف هریک از مشمولین از ادامه پرداخت حق بیمه، مسئولیت درمان این گاروه از بیماهشادگان و

افراد تحت تکفل آظان متوجه سازمان تامین اجتماع ظخواهد بود.

11 -ظرخ حق بیمه معادل 72 %مبنای پرداخت حق بیمه م باشد.

17 -مبنای پرداختحقبیمه متقاضیاظ که 0 سال و یا کمتر از 0 سال سابقه پرداخت حقبیمه دارظاد باه اظتخااب

متقاض بین 7/1 برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عال کار و حداکثر دستمزد مبنای پرداخت حقبیمه در زمان

ثبت معرف ظامه در واحد اجرای مربوطه خواهد بود.

19 -مبنای پرداخت حقبیمه متقاضیاظ که بیش از 0 سال سابقه پرداخت حقبیماه دارظاد باین 7/1برابار حاداقل

دستمزد مصوب شورای عال کار تا حداکثر میاظگین دستمزد آخرین 931 روز قبال از ثبات معرفا ظاماه در واحاد

اجرای به اظتخاب متقاض خواهد بود.

18 -مبنای پرداخت حقبیمه کلیه بیمهشدگان مربوطه، درصورت توال پرداخت در هر سال، متناساب باا افازایش

دستمزد مبنای پرداخت حقبیمه ساالظه افزایش م یابد و در صورت قطع پرداخات حاقبیماه، مطاابق درخواسات

جدید و با توجه به سایر شرایط تعیین م گردد.

10 -با توجه به اینکه این گروه از بیمه شدگان، فاقد رابطه مزدبگیری با مرجاع معرفا کنناده ما باشاند، لاذا از

شمول قاظون بیمه بیکاری مصوب 73/3/1938 مجلس شورای اسالم خارج بوده و بر این اساس حق بیمه مربوطاه

)9 %مبنای کسر حق بیمه( ظیز وصول ظخواهد شد.

13 -کلیه حمایت های مقرر در ماده )9 )قاظون تامیناجتماع مصوب تیرماه 1908 به استثنای بناد »ج« )غرامات

دستمزد ایام بیماری و بارداری( بارعایت مقرراتمربوطه وتغییرات بعدی به این گروه از بیمهشدگانارایهخواهد شد.

 

12 -شرایط برقراری و میزان تعددات کوتاه مدت، مساتمریهاای بازظشساتگ ، بازماظادگان، ازکارافتاادگ کلا و

همچنین استفاده از خدمات درماظ و بدداشت با توجه به مفاد این بخشنامه و درچارچوب قاظون تاامیناجتمااع و

تغییرات بعدی آن خواهد بود.

تبصره1 :این گروهازبیمهشدگان ازپرداخت فراظشیزدرمراکز درماظ ملک سازمانهماظند بیمه شدگاناجباریمعااف

م باشند.

تبصره2 :در صورت بررس و احراز شرایط برقراری مستمری )بازظشستگ و ازکارافتادگ کل ( ما بایسات مراتاب

ترک کار و عدم اشتغال، از مرجع معرف کننده جدت ارایه حمایت های مذکور به سازمان اعالم گردد.

14 -متقاضیاظ که مشمول بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا ادامه بیمه به طور اختیاری م باشاند، در صاورت

عدم اظقطاع در پرداخت حقبیمه م تواظند پس از پایان دوره پیش پرداخت بادون در ظاار گارفتن شارایط سان و

سابقه مقرر در بندهای )1 )و )7 )این بخشنامه و اظجام معاینه پزشک )در صورت اظجام معاینه پزشاک قبلا و یاا

احراز شرایط مقارردر بخشانامه شاماره 19711/84/1111 ماورخ 74/17/1987 و تغییارات بعادی آن(، باا ارایاه

معرف ظامه از مرجع معرف کننده و رعایت سایر شرایط مقرر، صرفا در مرحله تغییر ظوع بیماه، در زماره مشامولین

قرار گیرظد. بدید است درصورتیکه این افراد پرداخت حقبیمه را بعد از شروع بیمه قطع ظمایند، ورود مجادد آظاان

منو به رعایت مقررات مربوطه مطابق بندهای 1 ،7 و 9 این بخشنامه خواهد بود.

18 -بیمهشدگانمربوطه درصورتتمایل م تواظند درهر مرحله ظسبت به قطع بیمه پاردازی بیماههاای تاوافق و

ادامه پرداخت حقبیمه حسب ضوابط مقرر در چارچوب بیمه صاحبان حارف و مشااغل آزاد، اداماه بیماه باه طاور

اختیاری و … اقدام ظمایند.

71 -به مناورتفکیک بیمه شدگان موضوع این بخشنامه از سایر بیمهشدگان، کد فعالیت 48217 تخصیص م یابد.

الزم به ذکر است ظوع ارتبا این قبیل بیمهشدگان در زمان ظامنویس ، بیمه پرداز توافق با گارایش بیماه اعضاای

سازمان ظاام مدندس معدن بوده و ظوع سابقه ایجادی کد 88 تحت عنوان گروههای خاص بیمهای م باشد.

71 -شرکت مشاورمدیریت وخدمات ماشین تامین موظف است همزمان با صدور این بخشنامه ظسبت به سااخت و

ظصب ظرم افزار مربوطه در واحدهای اجرای اقدام ظماید.

مسئولحسناجرایاین بخشنامه مدیرانکلبیمه ای، معاوظین بیمه ای،روساوکارشناسانارشاداماوربیماه شادگان،

وصول حقبیمه، ظامنویس و حسابهای اظفرادی و امور مستمریهاای ادارات کال اساتانهاا و روساا، معااوظین و

مسئولین ذیربط در شعب خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام