آزمون تعیین صلاحیت
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

مبلغ ماهانه حق بیمه های سال 99 تأمین اجتماعی

لیست کامل انواع بیمه های تأمین اجتماعی در سال 1399 + درصد و مبلغ پرداخت در سال 99

حداقل دستمزد روزانه: 611809 ریال (افزایش 21 درصد)

سایر سطوح: 15 درصد+ رقم ثابت 30338 ریال

حداکثر دستمزد: 4.282.663 ریال

نوع بیمه درصد سهم
بیمه شده 
ضریب دستمزد  مبلغ ماهانه
(به هزار تومان)
درصد سایر  
31 روز 30 روز
اجباری
(بدون احتساب
مزایای انگیزشی)
7 132 128 23 کارفرما
436
مشاغل آزاد (14 درصد) 12 بر اساس
حداقل
دستمزد 99/
بین حداقل
و 1/2 حداقل
228 220 2 دولت
مشاغل آزاد (16 درصد) 14 265 256 2 دولت
مشاغل ازاد (20 درصد) 18 341 330 2 دولت
اختیاری 27 1/2 614 595
کارگران ساختمانی درجه 1 7 1/4 186 180 20 دولت
درجه 2 7 1/3 172 167
درجه 3 7 1/2 159 154
قالیبافان
(فعال و بیمه‌پرداز) 
7 132 128 20 دولت

رانندگان درون شهری
(فعال و بیمه‌پرداز) 

13/5 1/1 282 272 13/5 دولت
رانندگان بین شهری
(اتوبوس و کامیون)
(فعال و بیمه‌پرداز)
13/5 1/5 384 372 13/5 دولت
رانندگان بین شهری
(اتوبوس و کامیون)
(فعال و بیمه‌پرداز)
13/5 1/2 307 297 13/5 دولت
هنرمندان نویسندگان
مشمول یارانه
8 151 147 10 دستگاه
هنرمندان نویسندگان
غیرمشمول یارانه
8 1/2 210 203 10 دستگاه
مداحان بنیاد دعبل 7 132 128 20 بنیاد
ارشاد 8 151 147 10 دستگاه
مددجویان
مشمول یارانه
(14 درصد)
کمیته امداد 10/27 از محل هدفمندی یارانه‌ها
و مابقی توسط کمیته امداد  
بهزیستی 2 38 36 هدفمندی یارانه‌ها
مددجویان
مشمول یارانه
(16 درصد)
کمیته امداد 10/27 از محل هدفمندی یارانه‌ها
و مابقی توسط کمیته امداد  
بهزیستی 4 76 73 هدفمندی یارانه‌ها
مددجویان
مشمول یارانه
(20 درصد)
کمیته امداد 10/27 از محل هدفمندی یارانه‌ها
و مابقی توسط کمیته امداد  
بهزیستی 8 152 147 هدفمندی یارانه‌ها
خادمان مساجد
(فعال و بیمه‌پرداز)
7 132 128 20 دولت
خادمان مساجد
فاقد کمک دولت
27 512 495
کلیه رانندگان درون شهری
فاقد کمک دولت
27 1/1 563 545
کلیه رانندگان برون‌شهری سبک
فاقد کمک دولت
27 1/2 614 595
کلیه رانندگان برون‌شهری سنگین
فاقد کمک دولت
27 1/5 768 743
باربران 7 132 128 20 دولت
صیادان 7 132 128 20 دولت
زنبورداران 7 132 128 20 دولت
کارفرمایان صنفی کم‌درآمد 7 132 128 20 دولت
کارفرمایان بخش کشاورزی 7 132 128 20 دولت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام