کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

دستورالعمل بیمه‌های توافقی (بخشنامه تلخیص شماره ۲۱ امور بیمه‌شدگان)

دستورالعمل بیمه‌های توافقی (بخشنامه تلخیص شماره ۲۱ امور بیمه‌شدگان)

دستورالعمل بیمه‌های توافقی

در اجرای مواد (۱) و (۷) قانون تأمین اجتماعی و به منظور تعمیم وگسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی، از تاریخ ۰۱/۰۸/۱۳۸۳ تاکنون ۲۵ گروه از گروه‌های اجتماعی غیر مشمول نظام حمایتی خاص فاقد رابطه مزدبگیری با اخذ مصوبه از هیات مدیره محترم سازمان و انعقاد توافقنامه با کارگزاران ذیربط تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند، لذا در این ارتباط توجه واحدهای اجرایی را به رعایت موارد ذیل جلب می‌نماید.

کلیات:

۱- افراد مشمول می‌بایست فاقد پوشش بیمه‌ای، مقررات حمایتی خاص و رابطه مزدبگیری باشند.

تبصره- سایر کارکنان که رابطه استخدامی و مزدبگیری با مراجع ذیربط دارند، مشمول بند الف ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی بوده و کارفرمایان مکلفند مطابق مواد (۲۸)، (۳۶) و (۳۹) قانون تأمین اجتماعی نسبت به پرداختت حق‌بیمه آنان اقدام نمایند.

۲- متقاضیان مربوطه از سوی کارگزاران ذیربط معرفی و سن این افراد میبایست در تاریخ ثبت معرفی‌نامه در واحدهای اجرایی سازمان حداکثر۵۰ سال تمام باشد.

تبصره- درصورتیکه متقاضیان، دارای سابقه پرداخت حق‌بیمه قابل قبول نزد سازمان تأمین اجتماعی باشند، معادل مدت سابقه پرداخت حق‌بیمه قبلی جهت ورود به دایره شمول به سقف سنی مجاز (۵۰ سال) اضافه می‌گردد و در صورت احراز شرایط، به عنوان مشمول پذیرفته میشوند.

۳- هریک ازکارگزاران میبایست متقاضیان را مطابق فرم پیوست شماره “۱ “به واحد اجرایی ذیربط معرفی نمایند که در اینصورت پس ازاخذ معرفی‌نامه و ثبت آن در دبیرخانه، واحد امور بیمه‌شدگان مکلف خواهد بود ضمن بررسی مدارک و احراز شرایط اولیه، متقاضیان را به منظور ایجاد رابطه بیمه‌ای جدید (تخصیص یا به‌روزرسانی شماره تأمین اجتماعی (و همچنین درخصوص افرادی که بیش از۵۰ سال سن دارند، نسبت به درخواست اعلام سابقه به‌صورت سیستمی از واحد نامنویسی و حساب‌های انفرادی اقدام و پس از دریافت پاسخ، اطلاعات در سیستم مکانیزه درج و در صورت احراز و یا عدم احراز شرایط مقرر، مراتب را به ترتیب ازطریق فرم پیوست شماره”۲”یا”۱/۲”سریعا به کارگزار ذیربط (مرجع معرفی‌کننده) اعلام نمایند.

تبصره- مسئولیت شناسایی، معرفی یا اعلام خروج افراد به دلیل عدم احراز شرایط عضویت و… متوجه کارگزار مربوطه (مرجع معرفی‌کننده) می‌باشد.

۴- مهلت ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگانی که براساس توافقنامه‌های قبلی فیمابین، بیمه‌پردازی آنان به صورت گروهی توسط کارگزار انجام می‌گردد، همچنین بیمه‌شدگانی که پرداخت حق بیمه آنان به صورت انفرادی توسط بیمه‌شده می‌باشد، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد خواهد بود.

تبصره۱-بیمه‌شدگان انفرادی می‌بایست حق‌بیمه خود را براساس حساب کاربری که واحد اجرایی به متقاضی تخصیص می‌دهد از طریق درگاه الکترونیکی به حساب متمرکز سازمان تأمین اجتماعی واریزنمایند. ضمنا امکان پیش پرداخت حق بیمه بیش از یک ماه تا پایان سال مربوطه برای این گروه از بیمه‌شدگان فراهم می‌باشد.

تبصره ۲- احتساب سابقه و برقراری حمایت‌های مندرج در قانون تأمین اجتماعی منوط به پرداخت کامل حق‌بیمه (حسب مورد توسط کارگزار یا بیمه شده) می‌باشد.

۵- شروع بیمه پردازی هریک از مشمولین با رعایت تاریخ شمول از تاریخ ثبت معرفی‌نامه در واحد اجرایی ذی ربط می باشد و پذیرش حق بیمه ماقبل آن میسر نخواهد بود.

تبصره- اعتبار معرفی‌نامه افراد به منظور ثبت در واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی حداکثر سه ماه از تاریخ صدور آن توسط کارگزارمیباشد که الزم است حق‌بیمه ماه اول تا آخرین روز ماه بعد درمدت اعتبار معرفتینامته مربوطه پرداخت گردد. بدیهی است در صورت عدم پرداخت حق بیمه فرد در بازه زمانی متذکور (دوره سه ماهه)، ارایه معرفی‌نامه جدید الزامی است.

۶- مشمولین مربوطه میبایست با معرفی سازمان تامین اجتماعی و بر اساس مفاد بخشنامه‌های ذیربط (چنانچه واجد شرایط انجام معاینات بدو بیمه‌پردازی باشند)، قبل ازپرداخت حق‌بیمه، به هزینه شخصی، مورد معاینه قرار گرفته و میزان توانایی جسمی و روحی آنان برابر ضوابط مقرر مورد سنجش قرارگیرد.

تبصره ۱- در اجرای بند (۵) یک هزار و نهصد و هشتمین جلسه مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۹هیات مدیره محترم سازمان، کلیه متقاضیان بیمه با ماهیت غیراجباری (بیمه‌های توافقی و…) درصورت احراز توأمان شرایط ذیل از انجام معاینات پزشکی اولیه معاف خواهند بود:

– ظرف ده سال قبل از تاریخ درخواست یک سال سابقه پرداخت حق‌بیمه (با نرخ کامل) داشته باشند.

– ظرف یک سال قبل از تاریخ درخواست دارای ۹۰ روز سابقه پرداخت حق‌بیمه (با نرخ کامل) باشند. تبصره ۲- چنانچه هریک از مشمولین مزبور در معاینات قبل از شروع پرداخت حق‌بیمه، به واسطه نقص عضو یا یک یا چند بیماری ازکارافتاده کلی شناخته شوند، امکان معرفی به کمیسیون پزشکی (موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی (درخصوص ازکارافتادگی اولیه وجود نخواهد داشت و در این مورد جای هیچ‌گونه اعتراضی نمی‌باشد.

۷- مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که ۵ سال و یا کمتر از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتختاب متقاضی بین ۲/۱ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در زمان ثبت معرفی‌نامه در واحد اجرایی و در خصوص متقاضیانی که بیش از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارنتد بین ۲/۱ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر میانگین دستمزد آخرین۳۶۰ روز قبل از ثبت معرفی‌نامه در واحد اجرایی به انتخاب متقاضی خواهد بود.

۱-۷- مبنای پرداخت حق‌بیمه متقاضیان عضو گروه‌های ذیل که در زمان ثبت معرفی‌نامه در واحد اجرایی، کمتر از ۵ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد مصوب شورای عالی کار و در خصوص متقاضیانی که بیش از ۵ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه دارند، براساس میانگین آخرین ۳۶۰روز قبل از ثبت معرفی‌نامه مشروط بر اینکه مبلغ مزبوراز حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نباشد، تعیین گردیده است:

– اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان.

– اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا.

– اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرز.

– اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کل کشور.- اعضای انجمن صنفی امداد خودرویی برون شهری کل کشور.

– اعضای سازمان نظام کاردانی ساختمان.

– راکبین و نمایندگیهای پیک موتوری.- فعاالن حوزه رسانه و مطبوعات.

– شاغلین کسب و کار فضای مجازی.

۲-۷- مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان بیمه وکلا و کارشناسان قوه قضائیه (موضوع بخشنامه شماره ۶۶۷ فنی (که کمتر از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مصوب و در خصوص افرادی که بیش از ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند بر اساس میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰روز قبل از ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی مشروط بر اینکه مبلغ مزبور از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نباشد تعیین و مقرر گردیده بود دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که حداقل می‌باشد در صورت تمایل، در ابتدای هر سال معادل ۷ % علاوه بر افزایش دستمزد ستواتی افزایش یابد، لیکن به موجب موافقتنامه شماره ۱۴۳۴۷/۹۸/۱۰۰۰ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۸ با مرکز وکال، کارشناستان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه (تصویر پیوست)، مبنای پرداخت حق بیمه این گروه از مشتمولین، هماننتد سایر بیمه شدگان، مطابق بند۷ کلیات این بخشنامه تغییر مییابد. ۷-۳-مبنای پرداختحق‌بیمه گروههای ذیل بر اساس حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در هر سال میباشد: – طالب و روحانیون.- رزمندگان و بسیجیان فعال.- مداحان و شاعران اهل بیت.- هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی.- اعضاء سازمان نظام دامپزشکی.- اعضای جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی.- اعضای انجمن حمایت از مدیران مزرعه. تبصره: مبنای پرداخت حق‌بیمه متقاضیان بیمه طالب و روحانیون و مداحان و شاعران اهل بیت که سن آنان در زمان ثبت معرفی‌نامه در واحد اجرائی مربوطه بین ۵۰ تا ۶۰ سال بوده ، معادل ۲/۱ برابر حداقل دستمزد مصتوب شورای عالی کار در سال مربوطه میباشد.

۷-۴- مبنای پرداخت حق‌بیمه اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف دادگستری بین حداقل تا ۲ برابر حتداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار با توافق اولیه مرجع ارسال کننده لیست می‌باشد.

۷-۵- دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران:

– متقاضیان دارای ۵ سال وکمتر از ۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه یا متقاضیانی که سن آنان در تاریخ ثبت معرفی‌نامه در واحد اجرایی مربوطه از ۴۰ سال تجاوز ننماید، به انتخاب متقاضی بین ۵/۱ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مصوب.

– متقاضیان دارای بیش از ۵ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه بر اساس میانگین دستمزد آخرین ۳۶۰ روز قبل از ثبت معرفی‌نامه در واحد اجرایی مشروط براینکه مبلغ مزبور از ۵/۱ برابر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر نباشد.

۶-۷- دستمزد گروه‌های خاص بیمه‌ای دارای تخصص، درجه و یا نمایندگی، به شرح ذیل می‌باشد:

پزشکان و پیراپزشکان

– پیراپزشکان: ۵/۱ برابر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال مربوطه.

– پزشکان عمومی: ۲ برابر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال مربوطه.

– پزشکان متخصص: ۳ برابر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال مربوطه.

– پزشکان فوق تخصص: ۴ برابر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال مربوطه.

انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران

– نمایندگی درجه سه: معادل حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال مربوطه.

– نمایندگی درجه دو: ۲ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه.

– نمایندگی درجه یک: ۴ برابر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال مربوطه.

بیمه اعضا شرکت تعاونی اعتباری سرویسکاران مجاز شرکت صنعتی بوتان (بیمه اعضای شرکت تعاونی اعتبار سرویس کاران مجاز حرارتی و برودتی)

– استادکار درجه سه، مشاورین فنی و کمک سرویسکاران مرتبط با لوازم حرارتی و برودتی: ۱/۱ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال مربوطه.

– استادکار درجه دو: ۲/۱ برابر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال مربوطه.

– استادکار درجه یک: ۳/۱ برابر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال مربوطه.

تبصره: مسئولیت درجه بندی بر عهده تعاونی یادشده می باشد.

بیمه اعضا انجمن صنفی نمایندگان بیمه معلم

– نمایندگی درجه چهار: معادل حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال مربوطه.

– نمایندگی درجه سه: ۲ برابر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال مربوطه.

– نمایندگی درجه دو: ۳ برابر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال مربوطه.

– نمایندگی درجه یک: ۴ برابر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال مربوطه.

بیمه اعضای گروه صنعتی بوتان

– استادکار درجه سه: ۲/۱ برابر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال مربوطه.

– استادکار درجه دو: ۳/۱ برابر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال مربوطه.

– استادکار درجه یک: ۴/۱ برابر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سال مربوطه.

۸- نرخ حق بیمه معادل ۲۷ % مبنای پرداخت حق‌بیمه می باشد.

۹- درصورت توالی پرداخت حق بیمه، مبنای پرداخت در هر سال مطابق با دستمزد مصوب شورای‌عالی کار افزایش می‌یابد و در صورت قطع بیمه پردازی، حسب درخواست جدید و احراز سایر شرایط مقرر، اقدام می‌گردد.

۱۰- خروج بیمه‌شده از شمول این بخشنامه به هردلیل )اعلام مرجع معرفیکننده/کارگزار، عدم ارسال لیست، عدم درج نام بیمه‌شده در لیست ارسالی و عدم پرداخت حق‌بیمه در مهلت مقرر)، به منزله انصراف از پرداخت حق‌بیمه تلقی می‌گردد و ادامه بیمه‌پردازی منوط به ارایه معرفی‌نامه جدید و احراز شرایط مجدد می‌باشد.

۱۱- با توجه به اینکه این‌گروه از بیمه‌شدگان، فاقد رابطه مزدبگیری با کارگزار ذیربتط (مرجع معرفی‌کننده) می‌باشند لذا از شمول قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶/۶/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی خارج بوده و بر این اساس حق‌بیمه مربوطه (۳ درصد مبنای پرداخت حق بیمه) نیز وصول نخواهد شد.

۱۲- کلیه حمایت‌های مقرر در ماده (۳) قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه سال ۱۳۵۴ به استتثنای بند (ج) (غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری)با رعایت مقررات مربوطه و تغییرات بعدی به این گروه از بیمه‌شدگان ارایه خواهد شد.

تبصره ۱- شرایط برقراری و میزان تعهدات کوتاه مدت، مستمری‌های بازنشستتگی، بازماندگان، از کارافتادگی کلی و همچنین استفاده ازخدمات درمانی و بهداشتی درچارچوب قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.

تبصره ۲- حمایت‌های کوتاه مدت قابل ارایه، شامل کمک هزینه ازدواج، پروتز و اروتز، هزینه کفن و دفن و کمک هزینه سفر بیمار و همراه می باشد.

تبصره ۳-حمایتهای موضوع مواد ۷۳ (ازکارافتادگی جزیی (و ۷۴ (غرامت نقص عضو (قانون تأمین اجتماعی به این گروه از بیمه‌شدگان تعلق نمیگیرد.

تبصره ۴- در صورت بررسی و احراز شرایط برقراری مستمری (بازنشستگی و ازکارافتادگی کلی)، می‌بایست مراتب ترک‌کار و عدم اشتغال از کارگزار مربوطه (مرجع معرفی‌کننده) جهت ارایه حمایت‌های مذکور به سازمان اعلام گردد. در خصوص وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، تودیع پروانه فعالیت الزامی است.

۱۳- این گروه از بیمه‌شدگان از پرداخت فرانشیز در مراکز درمانی سازمان (اعم ازملکی و استیجاری) همانند بیمه‌شدگان اجباری معاف می‌باشند.

تبصره ۱- استحقاق درمان بیمه شدگان مذکور تابع ضوابط تعیین شده در دستور اداری شماره ۱۳۷۳/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۹ و تغییرات و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره ۲- در صورت عدم پرداخت حق بیمه، مسئولیت درمان این گروه از بیمه‌شدگان و افراد تحت تکفتل آنان متوجه سازمان تامین اجتماعی نخواهد بود.

۱۴- متقاضیانی که مشمول بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا ادامه بیمه به طور اختیاری می باشند، در صورت عدم انقطاع در پرداخت حق‌بیمه می‌توانند پس از پایان دوره پیش پرداخت و صرفا در مرحله تغییر نوع بیمه، بدون در نظر گرفتن شرایط سن و سابقه مقرر در بند (۲) این بخشنامه و همچنین بدون انجام معاینات پزشکی (درصورت انجام معاینات پزشکی قبلی و یا احتراز شرایط مقرر در بخشنامه شماره ۱۳۲۰۰/۹۲/۱۰۰۰ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲  و تغییرات بعدی آن)، با ارایه معرفی‌نامه از کارگزار ذیربط (مرجع معرفی‌کننده) و رعایت سایر شرایط مقرر، در زمره بیمه شدگان قرار گیرند.

تبصره-درصورتیکه این افراد پرداخت حق‌بیمه را بعد از شروع بیمه قطع نمایند، ورود مجدد آنان منوط به رعایت مقررات، مطابق بندهای ۱و۲ بخش کلیات این بخشنامه خواهد بود.

۱۵- استرداد وحذف سوابق بیمه شدگان توافقی که پرداخت حق‌بیمه آنان به صورت گروهی (ارسال لیست) می‌باشد با تایید و اعلام واحد امور بیمه‌شدگان از طریق کاربرگ، توسط واحد وصول حق‌بیمه و در خصوص بیمه‌شدگانی که پرداخت حق‌بیمه آنان به صورت انفرادی (برگ پرداخت) می‌باشد از طریق کاربرگ، توسط واحد امور بیمه‌شدگان انجام می‌گردد.

تبصره۱- درصورت ساخت سیستم مکانیزه مربوطه، استرداد حق بیمه‌های دریتافتی از طریق سیستتم یادشده انجام خواهد شد.

تبصره ۲- استرداد حق‌بیمه و حذف سوابق بیمه شدگان توافقیدرصورت وقوع یکی از موارد ذیل امکان‌پذیراست:

استردادحق‌بیمه‌های پیش‌پرداخت‌شده از تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و فوت (حسب مورد)، همپوشانی با سایر انواع بیمه های تامین اجتماعی، همپوشانی با سوابق سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی و….

تبصره ۳- نحوه محاسبه مبلغ قابل استرداد مطابق فرمول ذیل می‌باشد:

 (%۹%- ۲۷ × (دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه = حق بیمه قابل استرداد

تبصره ۴- چنانچه همپوشانی با سایر بیمههای مشمول قانون تامین اجتماعی که دارای درمانمی باشتند صتورت پذیرد، استرداد حق بیمه بدون کسر سهم درمان انجام خواهد شد.

۱۶- نوع سابقه این‌گروه از بیمه‌شدگان کد ۴۴ با عنوان گروه های خاص بیمه ای می‌باشد.

تبصره-کد نوع سابقه گروههای خاص بیمه‌ای ذیل از تاریخ صدور این بخشنامه و اصلاح  سیستم مکانیزه مربوطه به۴۴  تغییر می‌یابد.

– کلیه گروه‌هایی که قبال از کد ۰۰۱ (ارسال لیست (استفاده مینمودند.

– اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان با کد ۵۹

– اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا با کد ۶۸

– اعضاء و کارکنان شوراهای حل اختلاف با کد ۷۵

۱۷- تاریخ شمول، نامکارگزار، مشمولین، کد فعالیت اقتصادی، شماره مصوبه هیات‌مدیره، شماره و تاریخ موافقتنامه و صورتجلسه گروههایی که تا قبل از صدور این بخشنامه در زمره بیمه‌های توافقی قرار گرفتهاند در جدول پیوست درج گردیده است. ۱۸- بیمه شدگان مربوطه درصورت تمایل میتوانند درهر مرحله نسبت به قطع بیمه‌پردازی بیمههای توافقی و ادامه پرداخت حق‌بیمه حسب ضوابط مقرر در چارچوب بیمه صاحبان حرف و مشاغلآزاد، ادامه بیمه به طور اختیاری و… اقدام نمایند.

۱۹- تغییر در قوانین و مقررات و ضوابط مرتبط با بیمه‌های توافقی (مصوبه‌های هیات مدیره محترم سازمان و…) در خصوص همه گروه‌هایی که در این چارچوب مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته‌اند لازم‌الرعایه بوده که در صورت تغییر، مراتب اعلام می‌گردد.

موارد خاص:

با توجه به مفاد صورتجلسات و توافقنامه‌های منعقده فیمابین سازمان وکارگزاران ذیربط و تصویب مراتب توسط هیات‌مدیره محترم سازمان، موارد خاصی برای برخی از این ‌گروه‌ها به شرح بندهای ذیل تعیین که بر اساس مکاتبات با کارگزار ذیربط و برگزاری جلسات فیمابین منجر به اصلاح گردید.

۲۰- بیمه طلاب و روحانیون

پذیرش درخواست طالب و روحانیون بین۵۰ تا ۶۰ سال سن (متولدین سال ۱۳۲۴ الی ۱۳۳۳) به منظور فراهم نمودن زمینه بیمه‌پردازی این افراد در مقطع زمانی مربوطه (سال ۱۳۸۴) مهیا گردیده است، لذا پس از سال مذکور، پذیرش درخواست متقاضیان بالای ۵۰ سال سن صرفا درصورت داشتن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مازاد سن نسبت به ۵۰ سال امکان‌پذیر خواهد بود.

تبصره ۱- پذیرش حق بیمه سوابق گذشته طالب و روحانیون که خارج از ضوابط یادشده به سازمان پرداخت گردیده است مطابق بندهای ذیل امکان پذیر می باشد:

– بیمه‌شدگانی که در تاریخ ثبت معرفی نامه در واحد اجرایی مربوطه سن آنان بین ۵۰ تا ۶۰ سال بتوده است، می بایست همانند بیمه‌شدگان موضوع مصوبه شماره ۶۱۹۶۷/۱۱۰۰ مورخ ۱۷/۷/۸۴ هیات مدیره محترم سازمان نسبت به پرداخت حق‌بیمه از تاریخ شروع بیمه‌پردازی براساس۲/۱ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کاردر سنوات مربوطه تا زمان بهره‌مندی از تعهدات بلند مدت سازمان اقدام نمایند.

– بیمه‌شدگانی که در تاریخ ثبت معرفی‌نامه در واحد اجرایی مربوطه سن آتان بیش از ۶۰ سال بوده است، می‌بایست نسبت به پرداخت حق‌بیمه از تاریخ شروع بیمه‌پردازی بر اساس ۵/۱ برابر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در سنوات مربوطه تا زمان بهره‌مندی از تعهدات بلند مدت سازمان اقدام نمایند.

تبصره ۲- با پذیرش درخواست متقاضیان بین ۵۰ تا ۶۰ سال سن، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه مکلف به ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه طالب و روحانیون بین ۲۰ تا ۲۵ سال سن می‌باشد.

۲۱- بیمه رزمندگان و بسیجیان فعال

۲۱-۱- مهلت ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه که مقرر گردیده بود تا آخرین روز۲ماه بعد باشد، با توجه به توافق به عمل آمده با موسسه تامیندرمان بسیجیان، صرفا تا آخرین روز ماه بعد تعیین میگردد.

۲۱-۲- ارایه دفاتر درمانی این گروه از بیمه‌شدگان که مقرر گردیده بود با صدور معرفی نامه انجام گردد، صرفا بتا ارسال لیست و پرداخت حق بیمه امکانپذیر می‌باشد.

۲۱-۳- معاینات پزشکی این گروه از بیمه‌شدگان با توجه به توافقات قبلی، علاوه بر مراکز درمانی سازمان، در مراکز درمانی موسسه تامیندرمان بسیجیان)درصورتیکه کیفیت آزمایشهاومعاینات انجام گرفتته در حتد استتانداردهای معمول سازمان باشد (نیز انجام میگردد.

۲۲- مداحان و شاعران اهل بیت

پذیرش درخواست متقاضیان بین۵۰ تا۶۰ سال سن که از تاریخ ۰۱/۱۰/۱۳۸۵ اجرایی گردیده بود، به علت فراهمشدن زمینه پذیرش کلیه مشمولین فاقد شرایط سنی (از تاریخ مذکور تاکنون)، موضوعیت نداشته که مراتب به موجب صورتجلسه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۸با بنیاد دعبل خزاعی (موضوع نامه شماره ۵۳۴۷/۹۸/۵۰۱۰ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۸ (تبیین گردید، لذا پذیرش افراد یادشده از تاریخ ۰۶/۰۱/۱۳۹۹ (صدوربخشنامه ۲/۶۴۲ فنی) کان لم‌یکن تلقی می‌گردد.

۲۳- بیمه اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه (موضوع موافقت‌نامه شماره ۱۴۳۴۷/۹۸/۱۰۰۰ مورخ۱۳۹۸/۱۲/۷)

موافقتنامه فوق جایگزین بیمه وکلا و کارشناسان قوه قضائیه (موضوع بخشنامه شماره ۶۶۷ فنی) گردید، لذا موارد ذیل می بایست مورد توجه قرار گیرد:

۲۳-۱- متقاضیان بیمه وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه می‌توانند بر اساس نظر مرکز مربوطه در چارچوب بیمه توافقی گروهی، بیمه توافقی انفرادی یا بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد به سازمان معرفی گردند که در این صورت حق‌بیمه تعیین‌شده می‌بایست هر ماه به یکی از روش‌های ذیل پرداخت گردد:

– به صورت گروهی توسط مرکز مذکور (با ارسال لیست واحد- پرداخت متمرکز.)

– به صورت انفرادی توسط بیمه‌شده (صدور برگ پرداخت بیمه های توافقی.)

– مطابق مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

۲۳-۲- در خصوص معرفی مشمولان جهت انجام معاینه قبل از بیمه‌پردازی، سازمان می‌بایست نوع آزمایش‌های موردنیاز را به مرکز وکلا اعلام تا مرکز مذکور نسبت به معرفی اعضای مشمول به واحد درمانی ذی‌صالح اقدام نماید. همچنین سازمان نسبت به تعیین و معرفییک مرکزدرمانی مورد تایید به مرکز وکلا که کلیه آزمایشهای موردنیاز را به صورت متمرکز انجام دهد اقدام، لیکن مراجعه به سایر مراکز درمانی مورد تایید سازمان در سراسر استان بلامانع می‌باشد.

اضافه می‌نماید در هر استان شعبه شماره یک مرکز استان و دو شعبه در حوزه عملکرد ادارات کل تامین اجتماعی شرق و غرب تهران بزرگ (با هماهنگی مرکز وکلا) جهت وصول نتیجه آزمایش‌ها به صورت متمرکز تعیین می‌گردد.

۲۳-۳- در موارد استثناء برای افرادی که بنا به تشخیص و با عذر موجه و مدلل امکان پرداخت حق بیمه متعلقه تا آخرین روز ماه بعد وجود ندارد، سازمان می تواند با اعلام مرکز وکلا و در اجرای تبصره ماده ۶ آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان، به مدت مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه آنان یک‌ماه دیگر اضافه نماید.

۲۳-۴- در اجرای بند ۲۰ توافقنامه، امکان محاسبه و وصول حق بیمه دوره اشتتغال و سوابق قبلی مشمولین بر مبنای دستمزد زمان تقاضا در صورت بررسی دوره اشتغال مشمول و احراز آن از هر حیث توسط مرکز و ارسال فهرست افراد متقاضی منضم به پروانه فعالیت صادره دوره مورد نظر، به اداره کل وصول حق‌بیمه، فراهم می‌باشد. بدیهی است پس از وصول حق بیمه متعلقه می‌بایست نسبت به اعلام و احتساب سابقه پرداخت حتق بیمه به واحد اجرایی ذیربط اقدام لازم صورت پذیرد.

۲۳-۵- استمرار بیمه‌پردازی بیمه‌شدگان مشمول بخشنامه ۶۶۷ فنی بلامانع بوده، لیکن در صورت انقطاع در پرداخت حق‌بیمه میبایست پس از ارایه معرفی نامه از مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و احراز شرایط مقرر (از جمله سن و سابقه)، مطابق مفاد موافقتنامه مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۸ نسبت به ادامه بیمه‌پردازی خود اقدام نمایند.

تبصره- در صورت عدم انقطاع در پرداخت حق بیمه و تمایل بیمه شدگان مذکور مبنی بر ادامه بیمه پردازی در چارچوب موافقتنامه اخیرالذکر و ارایه معرفی‌نامه از مرکز یادشده، پذیرش این افراد بدون احراز شرایط سن و سابقه امکان‌پذیر می‌باشد.

سایر موارد:

۲۴- به منظور یکسان سازی امور و ایجاد الگوی واحد برای بیمه‌های توافقی، مقرر شد اداره کل امور بیمه‌شدگان با همکاری سایرحوزه‌های ذیربط، ضمن برنامه‌ریزی الزم و دعوت ازکارگزاران گروه‌هایی که تا کنون با انعقاد توافقنامه مبادرت به تحت پوشش قرار دادن متقاضیان نزد سازمان نموده اند، نسبت به بازنگری ضوابط، ارتقاء دستمزدها و ارایه خدمات مطلوب‌تر و سایر موارد، اقدام متناسب را به عمل آورد.

۲۵- این بخشنامه در راستای متمرکز نمودن و ایجاد ضابطه کلی برای گروه‌های جدید و همچنین رفع ابهام و ایجاد وحدت‌رویه در خصوص بیمه‌های توافقی تهیه و از تاریخ صدور، جایگزین ۳۲ بخشنامه و دستور اداری ذیل می‌گردد:

– بخشنامه شماره ۶۳۸ فنی و دستوراداری شماره۲۰۳۴۶/۵۰۰۰ مورخ ۹/۳/۱۳۸۴ (موضوع بیمه طلاب و روحانیون.)

– بخشنامه شماره ۶۴۰ و ۱/۶۴۰ فنی و دستور اداری شماره ۹۶۶۰۷/۵۰۰۰ متورخ ۵/۱۱/۱۳۸۴ (موضوع بیمه رزمندگان و بسیجیان فعال.)

– بخشنامه شماره ۶۴۲ و ۱/۶۴۲ و ۲/۶۴۲ فنی (موضوع بیمه مداحان و شاعران اهل بیت.)

– بخشنامه شماره ۶۴۴ فنی (موضوع بیمه پزشکان و پیراپزشکان)

– بخشنامه شماره ۶۴۶ فنی (موضوع بیمه هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی.)

– بخشنامه شماره ۶۵۲ فنی (موضوع بیمه اعضای سازمان نظام دامپزشکی.)

– بخشنامه شماره ۶۵۳ فنی (موضوع بیمه اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران.)

– بخشنامه شماره ۶۵۴ فنی (موضوع بیمه اعضای جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی.)

– بخشنامه شماره ۶۵۷ فنی (موضوع بیمه اعضای انجمن حمایت از مدیران مزرعه.)

– بخشنامه شماره ۶۵۸ فنی (موضوع بیمه اعضای شرکت تعاونی اعتباری سرویسکاران مجاز شرکت صنعتی بوتان.)

– بخشنامه شماره ۶۶۲ فنی (موضوع بیمه اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه معلم.)

– بخشنامه شماره ۶۶۶ فنی (موضوع بیمه اعضای گروه صنعتی بوتان.)

– بخشنامه شماره ۶۶۷ فنی (موضوع بیمه وکلا و کارشناسان قوه قضائیه.)

– بخشنامه شماره ۶۷۰ و۱/۶۷۰ فنی (موضوع بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان.)

– بخشنامه شماره ۶۷۲ فنی (موضوع بیمه اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا.)

– بخشنامه شماره ۶۷۴ فنی (موضوع بیمه اعضا و کارکنان افتخاری شوراهای حل اختلاف.)

– بخشنامه شماره ۶۷۵ فنی (موضوع بیمه اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرز.)

– بخشنامه شماره ۶۷۸ فنی و دستور اداری شماره ۳۳۵۷/۹۵/۱۰۰۰ مورخ ۶/۴/۱۳۹۵ (موضوع بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کل کشور.)

– بخشنامه شماره ۶۷۹ فنی (موضوع بیمه اعضای انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی برون شهری.)

– بخشنامه شماره ۶۸۰ فنی (موضوع بیمه اعضای سازمان نظام کاردانی ساختمان.)

– بخشنامه شماره ۶۸۱ فنی (موضوع بیمه راکبین و نمایندگی های پیک موتوری.)

– بخشنامه شماره ۶۸۲ فنی (موضوع بیمه فعالان حوزه رسانه و مطبوعات.)

– بخشنامه شماره ۶۸۳ فنی (موضوع بیمه شاغلین شرکت‌های کسب و کار مجازی.)

– بخشنامه شماره ۶۸۷ فنی (موضوع بیمه اعضای شرکت تعاونی توسعه خدمات خودرو رفاه ایرانیان.)

– بخشنامه شماره ۶۸۸ فنی (موضوع بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی معدن.)

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل بیمه‌ای، معاونین بیمه‌ای، روسا و کارشناسان ارشد امور بیمه‌شدگان، وصول حق بیمه، نامنویسی و حساب‌های انفرادی و امور مستمری‌های ادارات کل استان‌ها، روسا، معاونین و مسئولین ذیربط در شعب و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهند بود.

مصطفی سالاری- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام