کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

بخشنامه همسان سازی حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی

بخشنامه همسان سازی حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی (متناسب سازی حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی)

(بخشنامه شماره ۷۶ مستمری‌ها)

(بخشنامه شماره ۴۲۴۰/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ سازمان تأمین اجتماعی)

معاونین

رییس مرکز

مدیران کل مستقل ستادی

مدیران کل تأمین اجتماعی استان

در اجرای بند (ب) ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مصوبه شماره ۱۷۵۱/۹۹ مورخ ۱۳/۵/۹۹ هیأت امنای محترم سازمان و مصوبه شماره ۶۰۴/۹۹/۱۱۰۰ مورخ ۴/۵/۱۳۹۹ هیأت مدیره محترم سازمان، به منظور متناسب سازی حقوق مستمری بگیران، توجه کلیه واحدهای اجرایی را به موارد ذیل جلب می نماید:

متناسب سازی حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی

الف) مشمولین

کلیه مستمری بگیران بازنشسته، از کار افتاده کلی و مجموع مستمری بازماندگان که مستمری آنان تا پایان سال ۱۳۹۸ برقرار شده است.

ب) نحوه اجرا

آیتم‌های پرداخت متناسب سازی عبارتند از:

– مبلغ متناسب سازی

– ضریب ترغیب

– تفاوت تطبیق متناسب سازی

آیتم های مذکور به ترتیب با کدهای ۱۷، ۱۸ و ۱۹ در جدول کدهای پرداخت مستمری در سیستم های مکانیزه ایجاد شده اند.

۱- مبلغ متناسب سازی:

محاسبه مبلغ متناسب سازی حقوق مستمری بر اساس فرمول زیر صورت می پذیرد:

شناسنامه قانون | motanaseb tamin99

مبلغ پایه مندرج در فرمول مذکور بر اساس میزان سابقه پرداخت حق بیمه به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف سابقه (سال) مبلغ پایه سنواتی (ریال)
۱ ۰-۱۰ ۱.۵۰۰.۰۰۰
۲ ۱۱ ۱.۵۵۰.۰۰۰
۳ ۱۲ ۱.۶۰۰.۰۰۰
۴ ۱۳ ۱.۶۵۰.۰۰۰
۵ ۱۴ ۱.۷۰۰.۰۰۰
۶ ۱۵ ۱.۷۵۰.۰۰۰
۷ ۱۶ ۱.۸۵۰.۰۰۰
۸ ۱۷ ۱.۹۵۰.۰۰۰
۹ ۱۸ ۲.۰۵۰.۰۰۰
۱۰ ۱۹ ۲.۱۵۰.۰۰۰
۱۱ ۲۰ ۲.۲۵۰.۰۰۰
۱۲ ۲۱ ۲.۳۵۰.۰۰۰
۱۳ ۲۲ ۲.۴۵۰.۰۰۰
۱۴ ۲۳ ۲.۵۵۰.۰۰۰
۱۵ ۲۴ ۲.۶۵۰.۰۰۰
۱۶ ۲۵ ۲.۷۵۰.۰۰۰
۱۷ ۲۶ ۲.۹۰۰.۰۰۰
۱۸ ۲۷ ۳.۰۵۰.۰۰۰
۱۹ ۲۸ ۳.۲۵۰.۰۰۰
۲۰ ۲۹ ۳.۴۵۰.۰۰۰
۲۱ ۳۰ ۳.۶۵۰.۰۰۰
۲۲ ۳۱ ۳.۸۵۰.۰۰۰
۲۳ ۳۲ ۴.۰۵۰.۰۰۰
۲۴ ۳۳ ۴.۲۵۰.۰۰۰
۲۵ ۳۴ ۴.۴۵۰.۰۰۰
۲۶ ۳۵ به بالا ۴.۶۵۰.۰۰۰


۲- ضریب ترغیب:

به منظور ترغیب بیمه پردازی بیشتر به آن دسته از مستمری بگیرانی که سنوات پرداخت حق بیمه آنان ۲۵ سال و بالاتر می باشد، بر اساس جدول ذیل مبالغی تحت عنوان ضریب ترغیب تعلق می گیرد.

ضریب ترغیب= حداقل دستمزد سال اجرای متناسب سازی* ضریب متناسب با میزان سابقه

ردیف سابقه ضریب متناسب با میزان سابقه
۱ ۲۵  ۱.۰٪
۲ ۲۶ ۱.۲۵٪
۳ ۲۷ ۱.۵٪
۴ ۲۸ ۱.۷۵٪
۵ ۲۹ ۲.۰٪
۶ ۳۰ ۲.۵٪
۷ ۳۱ ۳.۰٪
۸ ۳۲ ۴.۰٪
۹ ۳۳ ۵.۰٪
۱۰ ۳۴ ۶.۰٪
۱۱ ۳۵ به بالا ۸.۰٪


۳- تفاوت تطبیق:

به منظور ارتقاء سطح معیشت مستمری بگیرانی که تاریخ برقراری مستمری آنان قبل از ۱/۱/۱۳۹۹ بوده و دارای ۳۰ سال و بیشتر سابقه پرداخت حق بیمه می‌باشند، مقرر است تا مبلغ مستمری و مزایای جنبی آنان پس از اجرای متناسب سازی بر اساس شرح پیشگفت، به ترتیب برای سوابق ۳۰ تا ۳۵ سال، حداقل مبلغ ۲.۸۰۰.۰۰۰ ریال و برای سوابق ۳۵ سال و بالاتر حداقل مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد، مبلغ کسری احتمالی تا مبالغ مذکور تحت عنوان تفاوت تطبیق به مستمری بگیران مربوطه پرداخت می گردد.

ج) تاریخ اجرا

تاریخ اجرای متناسب سازی کلیه مشمولینی که تا پایان سال ۱۳۹۸ برقرار شده اند از ۱/۵/۱۳۹۹ خواهد بود.

نکات قابل توجه:

۱- مبلغ متناسب سازی و ضریب ترغیب در خصوص گروه های ذیل به نسبت سنوات بیمه ای، محاسبه خواهد شد:

۱-۱- مشمولین بندهای “ل” و “و” تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۶، بند (۴۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۸، بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۹، بند (۹۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و بند (۶۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور (موضوع بخشنامه‌های ۴۷، ۱/۴۷، ۵۶، ۱/۵۶، ۲/۵۶ و ۴/۵۶ مستمری‌ها)

۲-۱- مشمولین قانون تعیین تکلیف تأمین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند (موضوع بخشنامه‌های ۶۵ و ۱/۶۵ مستمری‌ها)

۳-۱- مشمولین بند “ج” ماده ۳۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موضوع بخشنامه‌های ۱/۲۴، ۲/۲۴ مستمری‌ها)

۴-۱- مشمولین جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۳) بند (۳) ماده (۸۰) قانون (موضوع بخشنامه ۳/۲۴ مستمری‌ها)

۵-۱- مشمولین قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو (مصوب ۱۳۷۶)

۲- در هر صورت مجموع آیتم‌های پرداخت متناسب سازی حقوق مستمری بگیران برای کلیه مشمولین کمتر از ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال نخواهد بود.

۳- کلیه آیتم‌های پرداخت مربوط به متناسب سازی حقق مستمری بگیران اعم از مبلغ متناسب سازی، ضریب ترغیب، تفاوت تطبیق متناسب سازی، مشمولین ماده (۸۹) قانون می‌باشند.

۴- تاریخ برقراری مستمری‌های بازنشستگی و از کارافتادی کلی که به مستمری بازماندگان تبدیل گردیده‌اند، تاریخ برقراری اولیه آنان می‌باشد.

د) نحوه نگهداری حساب‌ها:

به منظور نگهداری حساب‌های مربوطه به آیتم‌های «مبلغ متناسب سازی»، «ضریب ترغیب» و «تفاوت تطبیق متناسب سازی»، در سیستم‌های مالی کدهای ذیل تعیین می‌گردد:

کد حساب عنوان حساب
۳۳۶۲۰۰۰۰۶۱ متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران- بازنشسته
۳۳۶۲۰۰۰۰۶۲ متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران- از کارافتاده
۳۳۶۲۰۰۰۰۶۳ متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران- بازمانده
۳۳۶۲۰۰۰۰۶۴ ضریب ترغیب بازنشستگان و مستمری بگیران- بازنشسته
۳۳۶۲۰۰۰۰۶۵ ضریب ترغیب بازنشستگان و مستمری بگیران- از کارافتاده
۳۳۶۲۰۰۰۰۶۶ ضریب ترغیب بازنشستگان و مستمری بگیران- بازمانده
۳۳۶۲۰۰۰۰۶۷ تفاوت تطبیق متناسب سازی بازنشستگان و مستمری بگیران- بازنشسته
۳۳۶۲۰۰۰۰۶۸ تفاوت تطبیق متناسب سازی بازنشستگان و مستمری بگیران- از کارافتاده
۳۳۶۲۰۰۰۰۶۹ تفاوت تطبیق متناسب سازی بازنشستگان و مستمری بگیران- بازمانده

هـ) میزان کمک‌های جنبی:

به منظور جبران بخشی از افزایش هزینه‌های زندگی و ارتقاء وضعیت معیشت مستمری‌بگیران، میزان کمک‌های جنبی با رعایت ضوابط جاری به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

کمک هزینه مسکن

میزان کمک هزینه مسکن به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، از کارافتاده کلی و بازماندگان از تاریخ ۱/۵/۱۳۹۹ ماهانه مبلغ ۷۰۰.۰۰۰ ریال تعیین شده است.

کمک معیشت مستمری بگیران

میزان کمک به معیشت مستمری بگیران به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، از کارافتاده کلی و بازماندگان از تاریخ ۱/۵/۱۳۹۹ ماهانه مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.

و) لیست‌های پرداخت و صدور احکام افزایش مستمری

۱- کلیه شعب موظفند به محض نصب نرم افزار در سیستم مکانیزه (سبا/ سامانه متمرکز مستمری در خصوص محاسبه مابه التفاوت مرداد ماه سال جاری طی لیست‌های جداگانه ای اقدام نمایند.

۲- از آنجایی که پرداخت مستمری ماهانه و همچنین مابه‌التفاوت متعلقه به صورت متمرکز صورت می‌پذیرد، لذا آن دسته از ادارات کل استان‌ها و همچنین واحدهای اجرایی که از سیستم سبا استفاده می‌نمایند می‌بایست به محض ایجاد لیست‌های مبنا در سامانه پرداخت متمرکز، نسبت به تأیید لیست‌های مزبور و پس از اتمام محاسبات در سامانه پرداخت متمرکز ، در خصوص ثبت کنترل اسناد مالی در سیستم سبا اقدام نمایند.

۳- احکام افزایش مستمری در زمان انتقال پرونده های مستمری به سایر شعب می بایست پس از حصول اطمینان از صحت آن، از سیستم مکانیزه مستمری ها اخذ و پس از تأیید مسئولین ذیربط در پرونده مستمری بگیر ضبط گردد.

۴- به منظور اطلاع مستمری بگیران گرامی، احکام افزایش مستمری بگیران، گرامی، احکام افزایش مستمری از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی eservices.tamin.ir در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت.

به منظور جبران خدمات همکارانی که در امر اجرای متناسب سازی حقوق مستمری بگیران مشارکت داشته اند (اعم از کارکنان ستاد مرکز، ادارات کل استان ها و واحدهای اجرایی) نسبت به پرداخت اضافه کار ایام تعطیل در ماه های مرداد و شهریور سال جاری به مدیران کل، معاونین تعهدات بیمه ای، روسای شعب و معاونین بیمه ای در واحدهای اجرایی و هر یک از کارکنان مستمری ها، به ازای هر ماه به میزان ۱۰۰ ساعت و معاونین پشتیبانی و توسعه مدیریت در ادارات کل استان‌ها ، معاونین اداری و مالی واحدهای اجرایی و همچنین کارکنان امور مالی و فناوری اطلاعات حداکثر تا ۳ نفر و به میزان ۳۰ ساعت متناسب با عملکرد آنان اقدام گردد.

شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است با توجه به مفاد این بخشنامه، ضمن ارسال نرم افزار مربوطه در مهلت مقرر به کلیه واحدهای اجرایی، امکان نمایش احکام و فیش مابه التفاوت مستمری بگیران را وفق بند ۴ بخش (و) به عمل آورد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین (تعهدات بیمه ای، پشتیبانی و توسعه مدیریت)، رؤسا و کارشناسان ارشد مستمری ها، امور مالی و فنآوری اطلاعات ادارات کل استان ها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

مصطفی سالاری- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

مطالب مرتبط:

جداول همسان سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی سال 99

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام