کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

تعیین یک شغل به عنوان سخت و زیان آور قابل تسری به شغل‌های مشابه در سایر کارگاه‌ها نیست

تعیین یک عنوان شغلی در یک کارگاه به عنوان مشاغل سخت و زیان آور منحصر به همان شغل در همان کارگاه خاص بوده و قابل تسری و تعمیم به دیگر شغل های مشابه در سایر کارگاه ها نیست (دادنامه شماره ۱۳۳۱ الی ۱۳۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۱۳۳۱ الی ۱۳۳۸

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۰

شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۱۱، ۹۹۰۱۷۵۶، ۹۹۰۱۷۴۴، ۹۹۰۱۷۱۴، ۹۹۰۰۸۸۶، ۹۹۰۰۹۰۳، ۹۸۰۴۰۰۷، ۹۸۰۳۸۸۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقایان سعید کنعانی، فتح اله نعمتی، علی نعمتی پرشکوه، علی محمد تاجعلی نامیله، محمدنقی سهرابی، حسن حسینی و خانم خدیجه طارمی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام کمیته استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور به تأیید عنوان شغلی سخت و زیان آور، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۳۷۵ با موضوع دادخواست آقای رجب محمدنمازی طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۶۱۹۱- ۲۸؍۱۲؍۱۳۹۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با استناد به بند (ب) ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۵۲ قانون کار و آیین نامه های اجرایی مواد قانونی مورد اشاره و با توجه به اینکه شاکی دلیل و مدرکی ارائه داده که افرادی با دارا بودن شرایط شغلی مشابه در همان کارگاه از مـزایای مشاغل سخت استفاده نموده اند عـدم اعمال آن در خصوص شاکی از مصادیق اعمال تبعیض ناروا بوده حکم به ورود شکایت صادر واعلام می شود. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۱۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۴۶۶ با موضوع دادخواست آقای کیومرث علیمردانی ملکرودی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۳۸۷- ۵؍۷؍۱۳۹۱ به این استدلال که مستند به مواد ۸ و ۹ آیین نامه اجرایی موضوع قانون مشاغل سخت و زیان آور و مستدل به اینکه مشاغل کارگران دیگر در همین شغل و رسته در کمیته بررسی کننده مشاغل سخت و زیان آور به عنوان مشاغل سخت و زیان آور تشخیص داده شده و این امر ترجیح بلامرجح می باشد، حکم به ورود شکایت صادر کرده است. این رأی قطعی است.

ج: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۲۰۱۶۷۶ با موضوع دادخواست آقای عزیز تیموری با وکالت آقای ستار محمدی و به خواسته نقض رأی مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۶ کمیته تجدیدنظر بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۱۴۳۵- ۲؍۷؍۱۳۹۸، ضمن نقض رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۲۰۰۴۹۷- ۱۸؍۲؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

اعتراض وارد است زیرا رأی مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۶ کمیته تجدیدنظر بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور که مورد اعتراض تجدیدنظر خواه بوده در بررسی عنوان شغلی معاونت مالی و اداری کارگاه شرکت سیمان کاوان بوکان مستند به ارائه نظریه کارشناسان تجدیدنظر خوانده منضم به گزارشات کارشناسان فوق الذکر در عدم تأیید سخت و زیان آور بودن عنوان شغلی مذکور نمی باشد، بنابراین رأی معترض عنه شعبه بدوی از جهت فوق واجد ایراد و اشکال قانونی تشخیص و در اجرای مواد ۳، ۶۳ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم بـه پذیرش تجدیدنظرخـواهی و نقض رأی معترض عـنه و سپس ابطال رأی کمیتـه تجدیدنظر مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۶ بررسی مشاغل سخت و زیان آور و اعاده  موضوع به همان کمیته جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

 د: شعبه ۵۴ بدوی در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۶۰۱۶۱۹ با موضوع دادخواست آقای حسین بیابانی به خواسته الزام کمیته استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور به تایید عنوان شغلی کارگر به عنوان شغل سخت و زیان آور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۶۰۲۱۳۵- ۲۳؍۷؍۱۳۹۶ که به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۰۰۶۶- ۵؍۱؍۱۳۹۷ شعبه ۱۹ تجدیدنظر تایید گردیده به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 نظر به اینکه به موجب مواد ۱ و ۲ آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب سال ۱۳۷۱، مصوب سال ۱۳۸۰ موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۶۵؍ت گ؍۳۶۰۰۵هـ-۵؍۲؍۱۳۸۶ هیأت وزیران – شغل کارگری شاکی در زمره مشاغل سخت و زیان آور مورد تشخیص کمیته بدوی استانی بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور نگردیده و مالاً تایید نشده است و به لحاظ عدم اعتراض و با توجه به رعایت آیین نامه اجرایی مشاغل سخت رأی کمیته بدوی مورخ ۲۹؍۱۰؍۱۳۹۳ قطعی گردیده است و با توجه به اینکه رسیدگی و صدور رأی مشتکی عنه از حیث شکلی و ماهوی با رعایت مقررات و موازین قانونی بوده و مشارالیه دلیل موثر و موجهی که موجبات نقض یا بی اعتباری رأی معترض به را فراهم آورد ارائه ننموده است. علیهذا نقض قوانین و مقررات از سوی مشتکی عنه با مخالفت با آنها در مبانی استدلال رأی که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد محرز نیست و از طرفی وضعیت هر کارگر متناسب با شغل مختص همان فرد است قیاس شاکی خود را از حیث انطباق شغلی بـا همکاران مشابـه دلیل قانونی جهت احتساب شغل وی بـه عنوان سخت و زیان آور تلقی نمی گردد، بنابراین خواسته غیر موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۱۷، ۵۸ و ۶۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب دیوان عدالت اداری می باشد.

 هـ: شعبه ۶۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۹۰۱۸۶۲ با موضوع دادخواست آقای علی نعمتی پرشکوه به خواسته الزام کمیته استانی تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور به تایید عنوان شغلی کارگر به عنوان شغل سخت و زیان آور طی رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۱۱۴۸- ۷؍۵؍۱۳۹۶ که به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۴۲۳-۱۷؍۸؍۱۳۹۶ شعبه ۲۰ تجدیدنظر تأیید گردیده به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقای علی نعمتی پرشکوه به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به خواسته نقض رأی مورخ ۳؍۱۱؍۱۳۹۲ کمیته تجدیدنظر بررسی مشاغل سخت و زیان آور استان مرکزی نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی و مفاد لایحه جوابیه طرف شکایت ثبت شده به شماره ۴۰۷-۲۶؍۲؍۱۳۹۶ از آنجا که ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض رأی معترض عنه را ایجاب نماید از سوی شاکی اقامه و ابراز نگردیده و رسیدگی به موضوع با رعایت کلیه جوانب فنی و کارشناسی مربوط به شغل مورد نظر و منطبق با قوانین و مقررات قانونی صورت پذیرفته لذا با استناد به مواد ۱، ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۴۸۴-۲۸؍۷؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت ایشان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

 و: شعبه ۱۹ بدوی در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۱۹۳ با موضوع دادخواست آقای علی محمد تاجعلی نامیله به خواسته اعتراض به رأی کمیته استانی جهت استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور طی دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۱۵۹۶-۳۰؍۴؍۱۳۹۲ که به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۴۰۵-۴؍۴؍۱۳۹۳ شعبه ۵ تجدیدنظر تایید گردیده و به موجب رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۲۶۱۰-۲۲؍۷؍۱۳۹۲ شعبه ۱۹ بدوی و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۲۳۹-۲؍۲؍۱۳۹۷ شعبه ۵۹ بدوی (۱۹ سابق) دادخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور رد گردیده است به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

 مستند به بند (ب) ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۵۲ قانون کار و آیین نامه اجرایی مواد قانونی مذکور و مستدل به اینکه شاکی دلیل و مدرکی جهت خدشه بر تصمیم مورد اعتراض ارائه ننموده، حکم به رد شکایت صادر می گردد.

 ز: شعبه ۲۰ تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۲۰۱۳۰۶ با موضوع دادخواست خانم خدیجه طارمی به خواسته اعتراض به رای کمیته بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۳۷۳- ۲۷؍۵؍۱۳۹۸ ضمن نقض رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۲۰۲۱۴۰- ۱۷؍۱۰؍۱۳۹۷ شعبه ۵۳ بدوی که به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۳۸۳۹- ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۸ شعبه ۲۰ تجدیدنظر درخواست اعاده دادرسی نسبت به رأی مذکور رد گردیده است به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

  مستند به ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ – ۱۳۸۰و مستـدل به اینکه آثار محـدودیت ها و مـزایای مندرج در قانون منحصر بـه همان شغل در همان کارگاه خاص بوده و قابل تسری و تعمیم به دیگر شغل های مشابه در سایر کارگاه ها نمی باشد که در مانحن فیه کارشناسان بهداشت حرفه ای و بازرسان اداره کار، پس از اندازه گیری میزان آلایندگی و حدود تماس، میزان سختی کار شاکی با عنوان شغلی کارگر خدماتی را به لحاظ فقدان عوامل زیان آور بیش از حد استاندارد به عنوان سخت و زیان آور تایید ننموده اند، حکم به رد شکایت صادر می گردد.

 ح: شعبه ۵۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۲۰۱۶۷۵ با موضوع دادخواست آقای ابراهیم جلالی به خواسته اعتراض به رای مورخ ۲۸؍۱۰؍۹۶ کمیته تجدیدنظر بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۲۰۰۵۹۰- ۲۵؍۲؍۱۳۹۸ که طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۳۲۵- ۱؍۵؍۱۳۹۸ شعبه ۱۳ تجدیدنظر تایید گردیده و به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۲۲۱۴- ۸؍۷؍۱۳۹۸ درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور رد گردیده به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

  از آنجایی که اعتراض موجه و مدللی که نقض رأی معترض عنه را ایجاب نماید از سوی شاکی اقامه نگردیده و رسیدگی به موضوع با رعایت کلیه جوانب فنی و کارشناسی مربوط به شغل مورد نظر و منطبق با قوانین و مقررات صورت پذیرفته است، حکم به رد شکایت صادر می گردد.

 ط: شعبه ۶۵ بدوی در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۳۰۳۵۸۵ با موضوع خواسته آقای محمدنقی سهرابی به خواسته اعتراض به رأی کمیته تجدیدنظر استانی تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور مورخ ۱۲؍۲؍۱۳۹۶ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۳۰۳۵۸۵-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۷ که طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۳۰۱۳۵۴- ۱۶؍۶؍۱۳۹۸ درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور رد گردیده به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

  مستند به مواد ۲ و ۱۵ آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ – ۱۳۸۰ و رأی شماره ۵۲۳-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مستدل به اینکه کارهای سخت و  زیان آور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی در وی ایجاد گردد. تطبیق مشاغل سخت و زیان آور و نحوه تشخیص فرسایش جسمی و روحی و سایر موارد به موجب آیین نامه مصوب هیأت وزیران است. تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل و نوع آن پس از بازدید و بررسی کارشناسان بهداشت حرفه ای و بازرسان کار با تأیید کمیته‌های استانی خواهد بود. محدودیت ها و مزایای مندرج در قانون منحصر به همان شغل و کارگاه خاص بوده و قابل تعمیم به شغل های مشابه و سایر کارگاه ها نیست. رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای کمیته های استانی منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و شعب دیوان نمی توانند در ماهیت اموری که در صلاحیت مراجع مذکور است ورود نمایند. نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در رسیدگی به رای معترض عنه مشهود نیست.

 ی: شعبه ۴۸ بدوی در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۴۴۰۳۲۴۳ با موضوع دادخواست آقای حسن حسینی به خواسته نقض نظریه مورخ ۱۱؍۶؍۱۳۹۵ کمیته استانی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۰۵۰۲-۸؍۲؍۱۳۹۸ که طی دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۱۶۴- ۱۲؍۵؍۱۳۹۸ شعبه ۱۴ تجدیدنظر تایید گردیده به شرح زیر مبادرت به صدور رأی نموده است:

  مستند به آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ – ۱۳۸۰ و نظر به اینکه تشخیص سخت و زیان آور بودن شغل امری فنی و در صلاحیت کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی بوده و ایراد موثری بر تخدیش نظریه مزبور ارائه نشده است، رأی به رد شکایت صادر می گردد.

 ک: شعبه ۵۳ بدوی در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۲۰۰۷۲۶  با موضوع دادخواست آقای محمد سهرابی به خواسته اعتراض به رأی مورخ ۲۶؍۲؍۱۳۹۵ کمیته تجدیدنظر بررسی و تطبیق مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۲۰۰۳۱۲- ۵؍۳؍۱۳۹۷ که طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۲۰۱۵۵۴- ۳؍۹؍۱۳۹۷ درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور رد گردیده و به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۹۶۹- ۱۰؍۱۰؍۱۳۹۷ شعبه ۱۴ تجدیدنظر رأی مذکور تأیید گردیده و مجدداً طی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۲۲۷- ۲۷؍۵؍۱۳۹۸ درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور رد گردیده به شرح زیر مبادرت به صدور رأی نموده است:

  از آنجایی که ایراد و اعتراض موجه و مدللی که نقض رای معترض عنه را ایجاب نماید از سوی شاکی اقامه نگردیده و رسیدگی به موضوع با رعایت کلیه جوانب فنی و کارشناسی مربوط به شغل مورد نظر و منطبق با قوانین و مقررات صورت پذیرفته است، حکم به رد شکایت صادر می گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- بر اساس مواد ۱، ۲، ۸، ۹ و ۱۵ آیین نامه اجرایی بند ۵ تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ٢ الحاقی ماده ٧٦ قانون اصلاح مواد ٧٢ و ٧٧ و تبصره ماده ٧٦ قانون تأمین اجتماعی مصوب ١٣٥٤ و الحاق دو تبصره به ماده ٧٦ مصوب سال ١٣٧١، مصوب سال ١٣٨٠ (آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور) مصوب سال ۲۶؍۱۲؍۱۳۸۵ هیأت وزیران، تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور در صلاحیت علمی و فنی کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور بوده و ملاک تصمیم گیری در خصوص تشخیص شغل یک فرد به عنوان مشاغل سخت و زیان آور، میزان تماس آن فرد با عوامل زیان بار و همچنین استمرار حضور آن فرد در شرایط محیطی سخت و نامناسب است که این امر در هر کارگاه از طریق بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه‌ای وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی و بازرسان کار وزارت کار و امور اجتماعی، انجام می گیرد و تعیین یک عنوان شغلی در یک کارگاه به عنوان مشاغل سخت و زیان آور منحصر به همان شغل در همان کارگاه خاص بوده و قابل تسری و تعمیم به دیگر شغل های مشابه در سایر کارگاه ها نیست. بنابراین صرف مشابهت دو عنوان شغلی جهت تسری و تعمیم اثر یک حکم مبنی بر تأیید یک عنوان شغلی به عنوان مشاغل سخت و زیان آور به سایر عناوین شغلی مشابه کفایت نمی کند و می بایست هر شغل در هر کارگاه از طریق بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان و بر مبنای مشخصات و ویژگی خاص هر شغل مورد بررسی قرار گیرد. با استدلال مذکور آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشـکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام