کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

بخشنامه جامع ابلاغ احکام و اوراق تأمین اجتماعی

بخشنامه جامع ابلاغ احکام و اوراق تأمین اجتماعی (تلخیص، تجمیع و تنقیح) (بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۸۹۷۱ مورخ ۹۹/۱۰/۰۱ سازمان تأمین اجتماعی)

معاونین محترم/ مدیران کل مستقل ستادی

مدیران کل تأمین اجتماعی استان

مدیران درمان تأمین اجتماعی استان

با توجه به اهمیت موضوع ابلاغ، نحوه انجام و تأثیر آن در حقوق سازمان و مخاطبین و همچنین به منظور ایجاد رویه واحد در ابلاغ احکام مطالباتی و سایر اوراق، این بخشنامه با استفاده از مواد (۵) تا (۱۱) آیین نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی، مفاد قانون آیین دادرسی مدنی و آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی تنظیم شده و واحدهای اجرایی مکلفند امر ابلاغ اوراق مربوطه را وفق شرایط این بخشنامه حسب مورد به صورت الکترونیکی یا فیزیکی (از طریق مأمورین ابلاغ) انجام دهند.

بخشنامه جامع ابلاغ احکام و اوراق تأمین اجتماعی

فصل اول: تعاریف و اصطلاحات

۱‏- احکام مطالباتی و اوراق اجرایی: عبارت است از احکام اعلام بدهی، صورتحساب های دوره ای، آرای هیات‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات و احکام ابلاغ آراء، استعلام موضوع ماده (۵) آیین نامه اجرایی تبصره الحاقی به ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی و احکام بدهی موضوع مواد (۳) و (۴) آیین نامه مذکور، دعوت به جلسات هیات ها، بازداشت نامه اموال کارفرما، اشخاص ثالث، بازداشت نامه اداره ثبت شرکتها، ثبت اسناد و املاک و راهور ناجا و سایر مکاتبات اداری.

۲‏- قائم مقام کارفرما: عبارت است از ورثه کارفرما و مدیر تصفیه تاجر ورشکسته یا اداره تصفیه و مدیر تصفیه شرکت های منحله که جانشین کارفرمای متوفی یا شرکت¬های ورشکسته منحله می شود.

۳‏- وکیل کارفرما: کسی که به موجب وکالتنامه رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، مامور به انجام امری می شود و حدود اختیارات وکیل در وکالتنامه درج شده و وکیل صرفا در محدوده اختیارات مندرج در وکالت نامه اختیار انجام اقدامات از طرف کارفرما را دارد.

۴‏- نماینده کارفرما شخص حقوقی: کسی که با معرفی نامه عادی مامور به انجام اقدامی از سوی شخص حقوقی می شود. در معرفی نامه عادی نیز باید حدود اختیارات نماینده مشخص شود. در این قبیل موارد، صحت و اصالت معرفی نامه در حدود متعارف نظیر تطبیق امضاء و مهر مندرج در معرفی نامه منتسب به مخاطب با سوابق موجود در پرونده) انجام می گیرد.

۵‏- مباشر‏خادم: مباشر کسی است که از طرف مالک به طور مستمر (بدون قید زمانی) اداره اموال او را تصدی می‌کند. خادم اعم از منشی، رییس دفتر، کارگر، مستخدم ، سریدار، کارمند یا هر کس دیگری که به صورت مستمر در محل ابلاغ شاغل است یا سکونت دارد. ابلاغ به این افراد تنها در محل ابلاغ ممکن است.

۶‏- اشخاص حقوقی حقوق عمومی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مانند ادارات دولتی و سازمان های وابسته به‌دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز موسساتی که تمام ‌یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است.

۷‏- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: سایر اشخاص حقوقی از جمله موسسات و شرکت های خصوصی، خیریه و غیرانتفاعی.

۸‏- ورشکسته: شخص حقیقی یا حقوقی تاجر است که با رای صادره از دادگاه حقوقی حکم ورشکستگی آن صادر و تاریخ توقف در رای معین می گردد. در صورتی¬که در اقامتگاه تاجر اداره تصفیه امور ورشکستگی دایر باشد اداره یاد شده مدیر تصفیه بوده و در غیر این صورت مدیر تصفیه شخصی است که در رای دادگاه تعیین می شود.

۹‏- انحلال شرکت: انحلال شرکت با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت یا رای دادگاه حقوقی صادر و جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. مدیر تصفیه توسط دادگاه یا مجمع عمومی فوق العاده انتخاب می شود. پس از انتخاب مدیر تصفیه، مدیران قبلی شرکت فاقد سمت از طرف شرکت می‌باشند.

۱۰‏- کنسرسیوم یا مشارکت: تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی با حفظ شخصیت حقوقی اعضاء بدون ایجاد شخصیت حقوقی جدید و به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک پروژه و دوره محدود و براساس قراردادی کتبی در قالب شرکت مدنی می باشد و روابط مالی و حقوقی بین اعضاء و نسبت سهام آن ها در مشارکت تاثیری در پرداخت حق بیمه در مقابل سازمان نداشته و هر یک از اعضاء در قبال سازمان بابت پرداخت حق بیمه مسئول می باشند.

۱۱‏- افراد مجاز و صاحب امضاء اشخاص حقوقی: کسانی هستند که نام آنها به موجب آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی به اطلاع عموم می‌رسد که از طرف شرکت یا موسسه مجاز به فعالیت هستند و وقتى به نام اشخاص حقوقى اقدامی را انجام می دهند، اقدام آنان، اقدام شرکت یا موسسه فرض می شود.

۱۲‏- ساعات متعارف فعالیت کارگاه: امر ابلاغ باید در ساعات متعارف ابلاغ انجام شود. منظور از ساعات متعارف درخصوص شرکت ها و ادارات در ساعات اداری با لحاظ شرایط اقلیمی برخی استان ها و درخصوص صنوف و سایر کارگاه ها بر حسب عرف فعالیت همان صنف است. ساعات تعطیلی صنوف با توجه به عرف بازار مربوط باید مورد توجه قرار گیرد و مراجعه در ساعات غیرمتعارف فعالیت ممنوع است.

۱۳‏- محل ابلاغ: ابلاغ اوراق به اقامتگاه قانونی مخاطب انجام می شود. منظور از اقامتگاه قانونی محلی است که اداره امور اصلی مخاطب در آنجا می¬باشد. درخصوص اشخاص حقوقی، آخرین نشانی موجود نزد اداره ثبت شرکت ها و در مورد اشخاص حقیقی نشانی کارگاه است مگر اینکه محل ابلاغ به طریق دیگری که در این بخشنامه قید شده تعیین گردد.

۱۴‏- ابلاغ به مخاطبین متعدد: در مواردی که مخاطب ابلاغ ورثه کارفرما و یا شرکای یک کارگاه باشند، ابلاغ به همه افراد مذکور در محل ابلاغ انجام می شود.

۱۵‏- سابقة ابلاغ: منظور از سابقه ابلاغ این است که یکی از اوراق ابلاغیه سابقاً در محل ابلاغ به مخاطب یا وابستگان وی (مطابق بند (۵) این فصل) ابلاغ شده باشد و در صورتی که اوراق سابقاً در محل ابلاغ الصاق شده باشد، این امر به منزله سابقه ابلاغ محسوب نمی شود مگر این که مخاطب بر مبنای اوراق الصاق شده اقدامی را انجام دهد که نشان دهندة اطلاع ایشان از مفاد ابلاغیه باشد.

۱۶‏- ابلاغ فیزیکی: ابلاغ اوراق به وسیلة مامور ابلاغ در محل اقامتگاه قانونی به شخص مخاطب یا کسانی که حسب مقررات بخشنامه ابلاغ، حق دریافت اوراق را دارند. همچنین، ابلاغ در محل شعبه به کارفرما یا نمایندة وی ابلاغ فیزیکی محسوب می¬شود.

۱۷‏- ابلاغ الکترونیک: وصول الکترونیکی اوراق از طریق سامانه Eservices.tamin.ir به حساب کاربری مخاطب  با رعایت ضوابط ابلاغ الکترونیک.

فصل دوم: ابلاغ فیزیکی

الف: قواعد عمومی ابلاغ

۱۸‏- ابلاغ اوراق صرفا به یکی از روش‌های الکترونیکی یا فیزیکی انجام و در هر صورت دارای اعتبار واحد می باشد. در صورتی که ارسال ابلاغیه به صورت الکترونیکی به هر دلیلی ممکن نباشد، امر ابلاغ به صورت فیزیکی انجام می‌شود.

۱۹‏- ابلاغ اوراق توسط مأمور ابلاغ انجام می‌شود. سازمان می‌تواند در امر ابلاغ احکام مطالباتی و سایر اوراق مربوطه از طریق مأمورین ابلاغ شعب، شرکت‌های پستی طرف قرارداد، کارگزاری‌های رسمی سازمان تامین اجتماعی و … و در مورد افراد مقیم خارج از کشور از طریق وزارت امور خارجه یا به طرق دیگر اعلامی از سوی سازمان برابر مقررات اقدام نماید. همچنین در مناطق محروم و دور دست که امکان ابلاغ به طرق مذکور میسر نباشد در صورت امکان از طریق نیروی انتظامی، شورای اسلامی، دهیاری و یا بخشداری اقدام خواهد شد. به منظور اطمینان از اجرای صحیح مقررات ابلاغ، لازم است واحدهای مجری ابلاغ، آموزش های لازم را به مأمورین ابلاغ ارائه نمایند.

۲۰‏- ابلاغ باید در محل تعیین شده در اوراق ابلاغی و در ساعات کار و فعالیت متعارف کارگاه و در مورد ابلاغ به محل‌های مسکونی در طول روز انجام پذیرد مگراین که کارفرما ساعت فعالیت کارگاه را به شعبه اعلام نماید.

۲۱‏- محل ابلاغ همان است که در پرونده مطالباتی منعکس می‌باشد و مادامیکه مخاطب تغییر محل ابلاغ را کتبا به سازمان اعلام و در دبیرخانه ثبت ننماید اوراق مربوطه به محل سابق او ابلاغ خواهد شد. همچنین ابلاغ در محل شعبه در صورت داشتن وکالتنامه رسمی و یا درخواست اشخاص حقیقی و یا صاحبان امضای مجاز یا نمایندگان اشخاص حقوقی در سربرگ و مهمور به مهر آنها امکان پذیر است. درخواست مذکور می‌بایست متضمن اختیار دریافت اوراق ابلاغی از طرف کارفرما توسط نماینده باشد در هر حال وصول درخواست مذکور و عدم حضور نماینده رافع تکلیف شعبه جهت ابلاغ اوراق وفق ضوابط در مهلت‌های تعیین شده نمی باشد.

۲۲‏- اوراق مطالباتی و سایر اوراق مربوطه در دو نسخه تنظیم و حداکثر ظرف دو روز از تاریخ صدور می‌بایست جهت ابلاغ در اختیار مأمور ابلاغ قرار گیرد. مأمور ابلاغ باید پس از دریافت اوراق مربوطه نسبت به ابلاغ آن اقدام و نسخه دوم را به مخاطب تسلیم و در نسخه اول که به سازمان اعاده می‌گردد، طبق فرم شماره (۱) رسید لازم اخذ و حداکثر ظرف دو روز جهت ضبط در پرونده، به شعبه مربوطه اعاده کند.

۲۳‏- مأمور ابلاغ باید نام و مشخصات هویتی کسی را که اوراق به او ابلاغ شده (شامل نام، نام خانوادگی و کدملی) و سمت وی و یا اینکه چه نسبتی با مخاطب دارد و محل و تاریخ ابلاغ را با تعیین ساعت و روز و ماه و سال و نام و مشخصات خود با جوهر ثابت و عبارت خوانا و با تمام حروف و عدد در نسخه‌ای که اعاده می‌نماید بنویسد و امضاء یا اثر انگشت او را (در صورت عدم امکان امضاء) اخذ نماید. در صورت عدم ارائه کارت شناسایی از سوی مخاطب، ابلاغ اوراق همانند موارد عدم حضور مخاطب انجام خواهد شد.

۲۴‏- در مواردی که محل ابلاغ اوراق در سایر شهرها یا استانها باشد شعب مربوطه می‌توانند اوراق را جهت ابلاغ از طریق پست ارسال نمایند.

۲۵‏- تغییر محل ابلاغ با درخواست مکتوب اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی با درخواست صاحبان امضاء مجاز با مهر اشخاص حقوقی و با ارائه مستندات قانونی (نظیرصورتجلسات مجامع عمومی شرکت یا آگهی روزنامه رسمی و یا قرارداد اجاره رسمی یا دارای کد رهگیری سامانه املاک) صورت می گیرد در این صورت پس از ثبت درخواست مخاطب در شعبه و تغییر اطلاعات در پرونده، اوراق به آدرس جدید ارسال خواهد شد.

۲۶‏- در قراردادهای پیمانکاری چنانچه پیمانکار جهت اخذ کد کارگاه به سازمان مراجعه ننموده و سازمان درصدد اخذ حق بیمه از قرارداد مذکور باشد چنانچه پیمانکار شخص حقوقی باشد آخرین اقامتگاه قانونی ایشان نزد اداره ثبت شرکت‌ها (مندرج در سایت روزنامه رسمی یا سامانه اشخاص حقوقی) ملاک تعیین محل ابلاغ می باشد و در مورد اشخاص حقیقی، نشانی پیمانکار مندرج در قرارداد به عنوان اقامتگاه محسوب خواهد شد مگر اینکه پیمانکار با مراجعه به شعبه آدرس دیگری را اعلام نماید.

۲۷‏- در مورد کارفرمایان حقیقی دارای کارگاه ثابت، در صورت اعلام کارفرما مبنی بر تغییر محل فعالیت یا اقامتگاه، اوراق مربوط به دوره بدهی همان کارفرما به آدرس اعلامی جدید ابلاغ خواهد شد. در مورد قراردادهای پیمانکاران حقیقی، در صورتی که قرارداد خاتمه یا فسخ شده باشد با ارائه مستنداتی نظیر اعلامیه فسخ، خاتمه پیمان و صورتجلسه تحویل پروژه، آدرس جدید اعلامی از سوی پیمانکار در پرونده ثبت و پس از تغییر، آدرس جدید ملاک ابلاغ خواهد بود.

۲۸‏- در صورتی که مخاطب ابلاغ، سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های کشورهای خارجی در ایران باشد، ابلاغ اوراق از طریق اداره کل تشریفات وزارت امور خارجه انجام می‌شود.

۲۹‏- در مواردی که شخص مخاطب (حقیقی یا حقوقی) ورشکسته شده باشد اطلاعات هویتی کارفرما در پروندهای مطالباتی و اجرایی مربوط می بایست تغییر نماید بدین نحو که درکنار نام کارفرمای ورشکسته نام مدیرتصفیه یا شعب اداره تصفیه درج گردد و نشانی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه جایگزین نشانی تاجر ورشکسته مندرج در پرونده  مربوط قید شده وکلیه اوراق خطاب به مخاطب ورشکسته با نمایندگی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به آدرس ایشان ارسال می‌گردد. بدیهی است پس از ثبت تغییرات هویتی مذکور و مادامی که امر ورشکستگی در جریان باشد،

هرگونه ابلاغ اوراق به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه انجام می‌شود.

۳۰‏- در مواردی که شخص حقوقی مخاطب منحل شده باشد اوراق به نشانی شرکت مندرج در پرونده ابلاغ می‌گردد، مگر اینکه مجمع عمومی فوق العاده شرکت یا دادگاه صادر کننده حکم، نشانی دیگری تعیین نموده باشند. در صورتی که شرکت منحله دارای مدیرتصفیه نباشد اوراق به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام شده ابلاغ خواهد شد.

در ادامه این بخشنامه مقررات ابلاغ به اشخاص حقیقی  و حقوقی بیان شده است.

فصل سوم: ابلاغ الکترونیکی

با تکمیل فرم های مربوطه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و امضای آن از سوی کارفرما یا مدیران و یا صاحبان امضاء مجاز اشخاص حقوقی در سامانه خدمات غیر حضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی Eservices.tamin.ir کلیه احکام مطالباتی و اوراق از طریق سامانه مذکور به حساب کاربری مخاطب ارسال خواهد شد و مخاطب مکلف است برای مشاهده ابلاغ به سامانه مراجعه نماید.

پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه، سازمان می تواند در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده کند.

اختصاص حساب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست مدیرعامل، صاحبان امضای مجاز یا نماینده قانونی آن ها خواهد بود.

در صورت فوت کارفرما، نخستین ابلاغ به ورثه کارفرمای متوفی از طریق ابلاغ فیزیکی انجام می شود و در مفاد ابلاغیه تصریح می شود که جهت افتتاح حساب کاربری برای ابلاغ های بعدی به سازمان مراجعه نمایند.

در صورتی که فرم درخواست استفاده از خدمات غیر حضوری توسط تاجر ورشکسته تکمیل شده باشد، ابلاغ به مدیر تصفیه تاجر ورشکسته به صورت فیزیکی و به نشانی مدیر تصفیه به ترتیب مندرج در فصل دوم  این بخشنامه انجام خواهد شد مگر اینکه مدیر تصفیه فرم درخواست فوق را تکمیل نموده باشد.

در ابلاغ الکترونیک اوراق؛ تاریخ وصول اوراق الکترونیک به حساب کاربری در سامانه خدمات غیر‌حضوری (Eservices.tamin.ir) به منزله ابلاغ بوده و مراتب ظرف ۲۴ ساعت با ارسال دو پیامک به شماره همراه معرفی شده از سوی مخاطب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رؤیت احکام مطالباتی و اوراق در حساب کاربری، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می شود و کلیه آثار ابلاغ بر آن مترتب می گردد. ورود به سامانه از طریق حساب کاربری و رؤیت آن از این طریق به منزله رسید است.

خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق بوده و مطابق ماده (۷۰) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ قانونی محسوب می گردد.

در ابلاغ موضوع این فصل (الکترونیک)، محاسبه مواعد همانند ابلاغ فیزیکی می باشد.

فصل چهارم: رسیدگی به شکایات مربوط به ابلاغ

به منظور رسیدگی به شکایات مخاطبین ابلاغ به نحوه و شیوه انجام ابلاغ الکترونیکی و فیزیکی و عدم رعایت مفاد این بخشنامه، «کمیته های استانی و ستادی رسیدگی به شکایات ابلاغ» در مراکز ادارات کل استانها و ستاد مرکزی تشکیل می شود.

 در حال تکمیل….

مصطفی سالاری- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام