کتاب استخدامی اداری ها
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۰

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۰ (بخشنامه شماره ۴۳۶/۱۴۰۰/۱۰۰۰ مورخ ۲۵/۱/۱۴۰۰ سازمان تأمین اجتماعی)

معاونین محترم

مدیران کل تأمین اجتماعی استان

مدیران درمان تأمین اجتماعی استان

مدیران عامل شرکت‌ها و مؤسسات تابعه

با سلام

به پیوست تصویر بخشنامه شماره ۲۵۱۱۹۳ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ شورای عالی کار در خصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارکنان مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۰ ارسال و میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری به شرح ذیل اعلام مینماید. واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع رسانی به کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند:

۱- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت های دارای دستمزد مقطوع) مبلغ ۸۸۵.۱۶۵ ریال اعلام می‌گردد.

۲- سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۳۹۹، معادل ۲۶ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۸۲.۷۸۵ ریال به شرح ذیل افزایش می‌یابد.

مزد روزانه شغل سال ۱۴۰۰ = (۸۲.۷۸۵ + ۱/۲۶ * آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۹)

۳- با توجه به اینکه طبق بند (۳) تصویب‌نامه فوق الذکر شورای عالی کار مقرر گردیده است کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت و مجرد یا متأهل ماهیانه مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای و همچنین بر اساس مصوبه شماره ۶۰۴۷۳/ت۵۷۷۷۰هـ مورخ ۱/۶/۱۳۹۹ هیأت محترم وزیران مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال بعنوان حق مسکن (از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۹) به کارگران مشمول قانون پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار می بایست طبق بند (۵) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه اجرایی ماده (۳۹) قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه های (۵) و (۱/۵) جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله خواروبار در ایام اشتغال و… در ستون مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام نمایند.

توجه: لازم به ذکر می باشد که چنانچه بر اساس مصوبه هیأت محترم وزیران، مبلغ حق مسکن قابل پرداخت به بیمه شدگان در سال ۱۴۰۰ افزایش یابد، مراتب مجدداً جهت اقدام اعلام خواهد شد.

۴- به موجب بند (۲) مصوبه مزبور و تبصره‎ های ذیل آن و نیز دستورالعمل های صادره از سوی اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جداول مربوطه، کلیه کارفرمایان مکلفند از مبلغ مزد پایه سنواتی کارگران مشمول قانون کار (اعم از کارگاه های دارای طرح طبقه بند و فاقد طرح طبقه بندی مشاغل که “دارای حداقل یک سال سابقه کار در همان کارگاه شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته است” به مبلغ روزانه ۴۶.۶۶۷ ریال حق بیمه متعلقه را کسر و با رعایت ماده (۳۹) قانون تأمین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه به سازمان پرداخت نمایند.

شایان ذکر است ملاک محاسبه مبلغ مزد پایه سنواتی بر اساس مصوبات سالیانه شورای عالی کار و میزان سنوات اشتغال بیمه شده در همان کارگاه و از تاریخ مبنای ۱/۱/۹۵ (برای اولیه پایه سنواتی) قابل محاسبه خواهد بود.

۵- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ۱/۱/۱۴۰۰، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (۶۳۶.۸۰۹ ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال ۱۴۰۰ کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیست های ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید، می بایست دستمزد آن‌ها به شرح بندهای (۲) و (۳) فوق الذکر تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماه هایی که لیست آن ارسال نشده است، قرار گیرد.

۶- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه (۶۸۶) امور بیمه شدگان به شماره ثبت ۱۸/۹۸/۱۰۰۰ مورخ ۵/۱/۱۳۹۸ برابر ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار خواهد بود.

همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ۱۳۹۹ از رقم روزانه ۶۳۶.۸۰۹ ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۲۶ درصد به علاوه رقم ثابت روزنامه ۸۲.۷۸۵ ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می یابد که در هر حال از ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نخواهد بود.

مبنای پرداخت حق بیمه روزانه سال ۱۴۰۰ = (۸۲.۷۸۵ + ۱/۲۶ * آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ۱۳۹۹)

۷- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال ۱۴۰۰ معادل رقم روزانه ۸۸۵.۱۶۵ ریال خواهد بود. همچنین با توجه به مفاد بند ۴ دستور اداری شماره ۱۲۱۲۶/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۲۰/۱۲/۹۹ در مواردی که دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۱۳۹۹ باشد، می بایست ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۱۳۹۹ رعایت گردد.

مثال) بیمه‏ شده ‏ای در سال ۱۳۹۹ نسبت به انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با دستمزد مبنای پرداخت حق‏ بیمه روزانه ۱،۴۶۴،۶۶۱ ریال اقدام نموده است. با توجه به اینکه دستمزد روزانه مذکور نسبت به حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ معادل ۳‏/۲ می‏باشد، بنابراین دستمزد مبنای پرداخت حق‏ بیمه روزانه وی در سال ۱۴۰۰ برابر فرمول ذیل به مبلغ ۲،۰۳۵،۸۷۹ ریال خواهد بود.

دستمزد مبنای پرداخت حق‏ بیمه سال ۱۴۰۰ =(۸۸۵،۱۶۵× ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ معادل ۳‏/۲)

تذکر: مبنای پرداخت حق ‏بیمه بیمه‏ شدگان ایرانیان خارج از کشور و بیمه‏ های توافقی مطابق دستور اداری شماره ۱۲۱۲۶‏/۹۹‏/۱۰۰۰ مورخ ۲۰‏/۱۲‏/۹۹ خواهد بود.

۸- کلیه پرداختی‌های آن دسته از مقرری ‌بگیران بیمه ‌بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ۱‏‏‏‏‏‏‏/۱‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۰ به بعد می‌باشد، با رعایت حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ خواهد بود. همچنین پرداختی‌های آن دسته از مقرری ‌بگیران بیکاری سنوات قبل که در سال ۱۴۰۰ ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد مزبور در سال ۱۴۰۰ می‌باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ترمیم می‌گردد.

۹- ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (۷) هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۲۶‏‏‏‏‏/۳‏‏‏‏‏/۱۳۸۱ و اصلاحات بعدی آن در سال۱۳۹۷ به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱‏‏‏‏/۱‏‏‏‏/۱۴۰۰ مبنای دریافت حق بیمه و ارایه تعهدات قانونی تعیین می‌گردد.

الف) رانندگان بین شهری:

رانندگان وانت بار، سواری، مینی‌بوس، کامیونت ۲‏‏‏‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد و رانندگان اتوبوس، کامیون و … ۵‏‏‏‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد است.

ب) رانندگان درون شهری:

رانندگان حمل بار، رانندگان حمل مسافر (سواری، مینی بوس و…) و رانندگان اتوبوس درون شهری ۱‏‏‏‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد می باشد.

با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب ۵‏‏‏‏‏/۱) معادل ۱,۳۲۸,۰۰۰ ریال، بابت رانندگان مینی‌بوس و سواری (ضریب ۲‏‏‏‏‏/۱) معادل ۱,۰۶۲,۰۰۰ ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب ۱‏‏‏‏/۱) معادل  ۹۷۴,۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.

۱۰- ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع «بند (۴) یک‌هزار و چهارصد و پنجاه و پنجمین» جلسه مورخ ۲۳‏/۱۰‏/۹۲ هیات مدیره محترم سازمان، به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱‏‏‏‏/۱‏‏‏‏/۱۴۰۰ مبنای دریافت حق ‌بیمه و تعهدات قانونی قرار می‌گیرد.

الف)‏- کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استادکار) ۴‏/۱ برابر حداقل دستمزد

ب)‏- کارگر درجه دو (کارگر نیمه ماهر، کمک استادکار) ۳‏/۱ برابر حداقل دستمزد

ج)‏- کارگر درجه سه (کارگر عمومی) ۲‏/۱ برابر حداقل دستمزد

  همچنین حق‌ بیمه کارگران ساختمانی می‌بایست براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرایب۲‏‏‏‏‏‏‏/۱، ۳‏‏‏‏‏‏‏/۱، ۴‏‏‏‏‏‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد (به ترتیب ۱،۰۶۲،۰۰۰، ۱،۱۵۱،۰۰۰ و ۱،۲۳۹،۰۰۰) ریال براساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاسبه و وصول ‌گردد.

۱۱- با عنایت به مصوبات شورای‌عالی تامین‌اجتماعی و هیات‎ امنای سازمان تامین‌ اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق‌بیمه از ابتدای سال ‌جاری ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماه‌های۳۱، ۳۰ و ۲۹ روزه الزامی می‌باشد.

۱۲- مرکز فنآوری اطلاعات، آمار و محاسبات می‌بایست حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از صدور این بخشنامه تمهیدات لازم را بمنظور بروزرسانی نرم افزارهای موجود و طراحی و پیاده سازی سایر نرم افزارهای مورد نیاز را با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین فراهم نمایند.

مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه، مدیران کل، معاونین، رؤسا و کارشناسان ارشد ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

مصطفی سالاری- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی

– دریافت فایل بخشنامه “دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۰”

– دریافت راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۰

– دریافت فایل “کد فعالیت و میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۰”

مطالب مرتبط:

– بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه ۹۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام