آزمون تعیین صلاحیت
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

آیین نامه اجرایی بیمه بیکاری هنرمندان، اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه

آیین نامه اجرایی بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه موضوع: بند (ح) ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تصویبنامه شماره ۲۲۲۳۰/ت۵۶۶۴۶هـ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ هیئت وزیران)

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۲/۲۹ به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ح) ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ ، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر  تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ح) ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده۱ـ در این آیین¬نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می¬روند:

الف ـ اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و صدا و سیما: شاغلین فرهنگی، هنری و رسانه‌ای اعم از تجربی یا دارای تحصیلات تخصصی مرتبط که تولیدکننده آثار و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای بوده و درآمد اصلی خود را از طریق این فعالیت تأمین می‌کنند.

ب ـ بیکار: شخصی که شغل خود را پس از حداقل یک سال پرداخت بیمه به صورت غیر ارادی از دست داده باشد.

پ ـ مقرری بیکاری: مبلغی که به منظور جبران بخشی از درآمد دوره اشتغال در دوره¬ای که فرد شغل خود را از دست داده به وی تعلق می¬گیرد.

ت ـ شورا: شورای مقرری بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه موضوع ماده (۸) این آیین‌نامه.

ث ـ حق بیمه: حق بیمه موضوع قانون اصلاح بند (ب) و تبصره (۳) ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۶۵ـ.

ماده۲ـ به منظور پرداخت مقرری بیکاری به مشمولین این آیین¬نامه، ردیف اعتباری در لوایح بودجه سنواتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحت عنوان مقرری بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و صدا و سیما پیش¬بینی و متناسب با اعتبار تخصیص¬یافته و با رعایت قوانین مربوط برای واریز به حساب افراد به صندوق اعتباری هنر پرداخت می¬گردد.

ماده۳ـ سقف سهمیه و نفر ماه اختصاصی به هر رسته و اولویت بندی و دوره زمانی پرداخت مقرری بیکاری در زمان یک¬سال و میزان پرداخت ماهیانه به هریک از افراد مشمول به تبع شرایط فرد و رسته در سقف منابع اختصاصی موضوع این آیین‌نامه توسط شورا تعیین می¬شود.

ماده۴ـ شرط بهره¬مندی از مقرری بیکاری، حداقل داشتن یک سال سابقه پرداخت حق بیمه قبل از تاریخ درخواست در سامانه مقرری بیکاری موضوع بند (۵) ماده (۱۰) این آیین نامه می¬باشد.

تبصره۱ـ حداکثر استفاده مجاز از مقرری بیکاری در طول پنج سال اول پرداخت حـق بیمه، دو ماه است. این میزان در سنوات بعدی به طور میانگین نباید در هر سال از دو ماه تجاوز کند.

تبصره۲ـ سقف پرداخت مقرری بیکاری در کل دوره پرداخت حق بیمه، بیست ماه است.

ماده۵ ـ در صورت عضویت فرد در سایر صندوق¬های حمایتی، اشتغال در دستگاه¬های اجرایی و یا کارگاه-های مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، احراز شرایط بازنشستگی و اشتغال به کار مجدد، مقرری بیکاری قطع می¬گردد. در صورت احراز استفاده در دوره مزبور، مبلغ دریافتی باید توسط گیرنده مقرری بیکاری به حساب صندوق اعتباری هنر مسترد شود.

ماده۶ ـ مقرری بیکاری قابل پرداخت متناسب با اعتبار تخصیص¬یافته، حداکثر پنجاه و پنج درصد (۵۵%) متوسط درآمد شش ماه آخر بیکار قبل از درخواست وی خواهد بود و به ازای هر فرزند پنج درصد (۵%) نیز به آن اضافه می¬شود. این مدت جزو سوابق پرداخت بیمه محسوب نمی¬گردد. فرد در دوره مقرری بیکاری نیز می¬تواند نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام نماید.

ماده۷ـ صندوق اعتباری هنر منحصراً متناسب با اختصاص اعتبار مربوط مجاز به هزینه¬کرد آن برای مقرری بیکاری موضوع این آیین‌نامه است. سایر هزینه¬های جانبی تا سقف پنج درصد (۵%) مقرری پرداختی، به عوامل ذی¬ربط ازجمله دبیرخانه با تأیید شورا از محل همین حساب قابل پرداخت می¬باشد.

ماده۸ ـ به منظور اجرای مطلوب این آیین¬نامه، شورای مقرری بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه از اعضای زیر تشکیل می¬گردد:

۱ـ یک نفر از معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به انتخاب وزیر مربوط (رییس شورا).

۲ـ مدیرعامل صندوق اعتباری هنر (دبیر شورا).

۳ـ نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور.

۴ـ نماینده سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

۵ ـ نماینده سازمان تبلیغات اسلامی.

۶ ـ نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۷ـ نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.

۸ ـ یک نفر از نمایندگان انجمن¬های صنفی صنایع دستی به انتخاب وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.

۹ـ سه نفر از نمایندگان کانون فراگیر سراسری انجمن¬های صنفی فرهنگ، هنر و رسانه (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۰۵۵۶۹/ت۵۶۹۱۴هـ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۲) به انتخاب کانون و در صورت عدم تشکیل کانون، سه نفر از نمایندگان اصناف مربوط به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ماده۹ـ وظایف شورا به شرح زیر است:

۱ـ بررسی و تصویب سیاست¬ها، ضوابط و شرایط عمومی برای دریافت مقرری بیکاری.

۲ـ بررسی و تأیید واجدین شرایط دریافت مقرری بیکاری جهت اعلام به صندوق اعتباری هنر.

۳ـ بررسی گزارش عملکرد مالی حساب موضوع این آیین¬نامه و فرایند اجرای این آیین¬نامه و ارایه آن به سازمان برنامه و بودجه کشور جهت اتخاذ تصمیمات لازم.

۴ـ بررسی و حل اختلافات در فرایند اجرای آیین¬نامه.

۵ ـ تدوین و تصویب دستورالعمل¬های لازم مورد نیاز در چهارچوب این آیین¬نامه.

۶ ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین¬نامه.

ماده۱۰ـ دبیرخانه شورا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با وظایف زیر تشکیل می‌گردد:

۱ـ اعلام زمان و دستور جلسات به اعضای شورا.

۲ـ انجام مکاتبات، مستندسازی و پیگیری مصوبات شورا.

۳ـ دعوت از کارشناسان و افراد صاحب نظر حسب دستور جلسه شورا.

۴ـ ایجاد سامانه ثبت نام متقاضیان مقرری بیکاری و سامانه بیمه اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه به منظور اعلام فرصت¬های اشتغال از سوی تشکل¬های صنفی و حرفه¬ای برای اشتغال مجدد بیکاران و سایر موارد مرتبط.

۵ ـ استعلام وضعیت شغلی متقاضیان مقرری بیکاری از تشکل¬های صنفی و حرفه¬ای مربوط.

۶ ـ تعامل و هماهنگی با سایر دستگاه¬ها، دولتی و غیردولتی مؤثر در اجرای این آیین¬نامه.

ماده۱۱ـ کمک¬های اعتباری دولت جهت تحقق اهداف این آیین¬نامه، هر سال ذیل برنامه¬های مرتبط در ردیف اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در لوایح بودجه سنواتی پیش¬بینی می¬شود.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

مطالب مرتبط:

تصویب آیین نامه اجرایی بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام