کتاب استخدامی اداری ها
سازمان تعزیرات حکومتی

آيين‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ويژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزيرات حكومتی

آيين‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ويژه رؤساء و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي (مصوب ۱۳۹۳/۰۸/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی)

هيأت وزيران در جلسه ۲۸ /۸ /۱۳۹۳ به پيشنهاد شماره ۰۸۰۹۹ /۰۱ /۹۳ مورخ ۱ /۴ /۱۳۹۳ وزارت دادگستري و به استناد بند (ب) و تبصره (۱) ماده (۱۱) و ماده (۷۶) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز – ‌مصوب ۱۳۹۲- ‌، آيين‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ويژه رؤساء و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي را به شرح زير تصويب كرد:

آيين‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ويژه رؤساء و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي

فصل اول – ‌جذب و انتصاب رؤساء و اعضاي شعب

ماده ۱- ‌شرايط عمومي و اختصاصي جذب و انتصاب رؤساء و اعضاي شعب سازمان تعزيرات حكومتي كه از اين پس در اين آيين‌نامه به اختصار «سازمان» ناميده مي‌شود، به شرح زير مي ‌باشد:
الف (اصلاحي ۱۹ˏ۰۲ˏ۱۳۹۵)- ‌شرايط عمومي:
۱- ‌تابعيت اصلي جمهوري اسلامي ايران.
۲- ‌اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام، ايمان و عدالت.
۳- ‌التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت مطلقه فقيه.
۴- ‌عدم وابستگي تشكيلاتي به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هاي غيرقانوني يا قطع وابستگي به آنها.
۵ – ‌طهارت مولد.
۶ – ‌داشتن سلامت جسمي و رواني و توانايي براي تصدي رياست و عضويت شعبه.
۷- ‌نداشتن سابقه محكوميت كيفري مؤثر.
۸ – ‌حسن شهرت، اخلاق و امانتداري.
۹- ‌عدم اعتياد به مواد مخدر و روان ‌گردان.
۱۰- ‌داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت.
۱۱- ‌داشتن حداقل (۲۵) و حداكثر (۴۰) سال تمام براي جذب.
ب (اصلاحي ۱۹ˏ۰۲ˏ۱۳۹۵)- شرايط اختصاصي:
دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي در رشته حقوق، فقه و مباني حقوق يا علوم قضايي از دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانش آموختگان سطح دو حوزوي و بالاتر از حوزه هاي مورد تأييد شوراي عالي حوزه هاي علميه.
تبصره – ‌دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي بالاتر به شرطي مي‌توانند در آزمون ورودي شركت نمايند كه مدرك كارشناسي آنان در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند (ب) ماده (۱) يا حوزوي باشد.
ماده۲(اصلاحي ۱۹ˏ۰۲ˏ۱۳۹۵)- رؤسا و اعضاي شعبي كه قبل از تصويب اين آيين نامه در سازمان شاغل بوده و هم اكنون نيز در سازمان شاغل مي باشند، ظرف سه سال از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه با مقررات موضوع ماده (۱) اين آيين نامه مورد تطبيق قرار مي گيرند و در صورت انطباق و موفقيت در مصاحبه حسب شرايط به عنوان رييس يا عضو شعبه پذيرفته خواهند شد و در صورت عدم انطباق، ادامه خدمت آنان با رعايت ساير مقررات در ساير بخش هاي اداري و غير قضايي بلامانع است.
تبصره ۱(منسوخه ۱۹ˏ۰۲ˏ۱۳۹۵)- ‌مدرك تحصيلي فقه و مباني حقوق رؤساء و اعضاي شعب موضوع اين ماده، مدرك معتبر موضوع بند (ب) ماده (۱) محسوب مي‌ شود.
تبصره ۲(منسوخه ۱۰ˏ۱۲ˏ۱۳۹۳)- ‌دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي ساير رشته‌ها، به شرط داشتن چهار سال سابقه تصدي در شعب و ساير شرايط مذكور در ماده (۱) مي‌توانند در آزمون شركت كنند.
تبصره (اصلاحي ۱۰ˏ۱۲ˏ۱۳۹۳)- ‌به ميزان سابقه خدمت افراد موضوع اين ماده به حداكثر سن موضوع جزء (۱۱) بند (الف) ماده (۱) افزوده مي ‌شود.
ماده ۳- ‌جذب داوطلبان تصدي رياست و عضويت شعبه از ميان متقاضيان داراي شرايط عمومي و اختصاصي و از طريق آزمون عمومي كتبي و مصاحبه تخصصي و حرفه‌اي، با نظارت كميسيون موضوع ماده (۴) صورت مي‌پذيرد.
ماده ۴(اصلاحي ۱۹ˏ۰۲ˏ۱۳۹۵)- كميسيون جذب و انتصاب رؤسا و اعضاي شعب سازمان به منظور تعيين زمان و نحوه برگزاري آزمون كتبي متقاضيان جديد و همچنين مصاحبه با آنان و رؤسا و اعضاي شعب شاغلان فعلي، بررسي و تعيين نمره متقاضيان و اعلام نتيجه به مراجع نظارتي سازمان جهت بررسي صلاحيت افراد پذيرفته شده، از افراد زير تشكيل مي گردد:
۱- ‌رئيس سازمان (رئيس كميسيون)
۲- ‌نماينده وزير دادگستري
۳- ‌نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
۴- ‌معاون توسعه مديريت و منابع سازمان (دبير كميسيون)
۵ – ‌معاون حقوقي و نظارت سازمان
۶ – ‌مديركل حراست سازمان
۷- مدير كل دفتر مبارزه با قاچاق كالا و ارز
تبصره ۱- ‌تصميمات كميسيون كه با اكثريت آراء اتخاذ مي‌شود پس از تأييد وزير دادگستري لازم ‌الاجراء است.
تبصره ۲- ‌در غياب رئيس كميسيون، معاون توسعه مديريت و منابع سازمان، رياست آن را به عهده خواهد داشت.
ماده ۵ – ‌داوطلباني كه در آزمون كتبي حداقل شصت درصد (۶۰ %) كل نمره را كسب نمايند براي انجام مصاحبه تخصصي و حرفه‌ اي دعوت مي‌شوند. كسب حداقل شصت درصد (۶۰ %) كل نمره در مصاحبه نيز الزامي است.
تبصره – ‌داوطلبان، حداكثر دو بار مي‌‍‌توانند در مصاحبه تخصصي و حرفه‌اي شركت نمايند و در صورت عدم قبولي بايد مجدداً در آزمون كتبي شركت كنند.
ماده ۶ (اصلاحي ۱۹ˏ۰۲ˏ۱۳۹۵)- ‌چنانچه كميسيون موضوع ماده (۴)، صلاحيت داوطلب را احراز نكند يا رد نمايد، مراتب به‌ وسيله دبيرخانه كميسيون به‌ طور كتبي به وي ابلاغ خواهد شد و داوطلب مي‌تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ تصميم كميسيون، اعتراض خود را به صورت مكتوب به دبيرخانه تسليم نمايد. اعتراض وي توسط كميسيون تجديد نظر متشكل از افراد زير مورد بررسي و اتخاذ تصميم قطعي قرار مي‌ گيرد:
۱- ‌رئيس سازمان
۲- ‌معاون حقوقي وزير دادگستري
۳- ‌نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
۴- ‌يكي از رؤساي شعب عالي به انتخاب وزير دادگستري
۵ – ‌مديركل ارزيابي عملكرد سازمان
تبصره – ‌تصميمات كميسيون ياد شده كه با اكثريت آراء اتخاذ مي‌شود، پس از تأييد وزير دادگستري لازم‌الاجراء است.
ماده ۷- ‌پذيرفته ‌شدگان موظفند حداقل شش ماه دوره كارآموزي را در محلي كه سازمان تعيين مي‌نمايد طي كنند.
تبصره ۱(اصلاحي ۱۹ˏ۰۲ˏ۱۳۹۵)- كارآموز موظف است در دوره هاي آموزشي، نظري و عملي، مطابق دستورالعمل مصوب رييس سازمان شركت نمايد.
تبصره ۲- ‌محتواي آموزشي مورد نياز دوره كارآموزي شامل پودمان‌ ها، عناوين، سرفصل‌ ها و ساعات آموزشي، نحوه ارزشيابي آموزشي و دوره‌ ها و محل برگزاري، توسط شوراي آموزش سازمان تعيين مي‌ گردد.
تبصره ۳- ‌دوره كارآموزي به صورت تمام وقت مي‌باشد و هرگونه اشتغال يا تحصيل در طول دوره ممنوع است.
ماده ۸ – ‌در پايان دوره كارآموزي، اختبار پايان دوره توسط كميسيون به عمل خواهد آمد و در صورت موفقيت، احكام تصدي شعبه توسط رئيس سازمان صادر خواهد شد.
ماده ۹- ‌داوطلباني كه براي خدمت در استان يا استان‌ هاي معيني پذيرفته مي‌شوند، موظفند در همان استان خدمت كنند.
تبصره – ‌سازمان در تعيين محل خدمت رؤساء و اعضاي شعب و جابجايي آنان مجاز است.
ماده ۱۰(اصلاحي ۱۹ˏ۰۲ˏ۱۳۹۵)- ‌سازمان موظف است براي راه‌ اندازي اداره تعزيرات در شهرستان‌هايي كه فاقد اداره بوده و ايجاد آن ضروري باشد، مطابق مقررات، مجوز جذب نيروي انساني مورد نياز و شكل ‌گيري آن را از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اخذ نمايد.

فصل دوم – ‌تشكيل شعب ويژه

ماده ۱۱- ‌به منظور رسيدگي و صدور رأي در پرونده‌هاي تخلفاتي قاچاق كالا و ارز، شعبي از سازمان به عنوان شعب بدوي ويژه قاچاق اختصاص مي‌ يابد.
تبصره ۱- ‌شعبه بدوي ويژه با حضور يك نفر رئيس تشكيل مي ‌گردد.
تبصره ۲- ‌رئيس سازمان مي‌تواند برحسب ميزان پرونده‌ها و تعداد شعب ويژه، به تعداد كافي عضو علي‌البدل بدوي تعيين نمايد. عضو علي‌البدل در غياب رؤساي شعب تعزيرات يا حسب ارجاع رؤساي ادارات، وظيفه رسيدگي دارد و مانند رئيس شعبه داراي اختيار رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به پرونده‌هاست.
تبصره ۳- ‌رئيس سازمان مي‌تواند از عضو علي‌البدل در اجراي احكام و بازرسي نيز استفاده نمايد.
ماده ۱۲- ‌شعب تجديد نظر ويژه قاچاق با حضور يك نفر رئيس و دو نفر مستشار تشكيل مي‌گردند. جلسه شعب ياد شده با حضور رئيس و حداقل يكي از مستشاران رسميت‌ يافته و رأي صادره با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء معتبر و لازم‌ الاجراء خواهد بود.
تبصره – ‌رئيس سازمان مي‌تواند براي شعب تجديدنظر ويژه، عضو علي‌ البدل تجديد نظر (قاضي و مستشار) تعيين نمايد.
ماده ۱۳- ‌شعب تجديد نظر ويژه قاچاق به صورت متمركز در ستاد سازمان تشكيل مي‌شود. در صورت درخواست ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و به تشخيص رئيس سازمان و موافقت وزير دادگستري، شعب تجديد نظر ويژه بنا به ضرورت در استان‌هاي داراي اولويت و گلوگاه‌ ها تشكيل خواهد شد.

فصل سوم – ‌نحوه انتصاب رؤساء و اعضاي شعب ويژه

ماده ۱۴- ‌رؤساي شعب بدوي ويژه قاچاق از بين رؤساء يا اعضاي شعب سازمان كه حداقل داراي سه سال سابقه خدمت در تصدي شعبه سازمان باشند، با ابلاغ رئيس سازمان منصوب مي‌ شوند.
ماده ۱۵- ‌رؤساي شعب تجديدنظر ويژه قاچاق به پيشنهاد رئيس سازمان با تأييد وزير دادگستري از بين قضاتي كه حداقل داراي پايه نه (۹) قضايي باشند، پس از موافقت رئيس قوه ‌قضاييه و با ابلاغ ايشان منصوب مي ‌گردند.
تبصره – ‌در صورت تعدد شعب تجديدنظر ويژه قاچاق، رئيس شعبه اول تجديدنظر با پيشنهاد رئيس سازمان و موافقت وزير دادگستري به عنوان رئيس شعب تجديدنظر ويژه منصوب مي‌ شود.
ماده ۱۶- ‌مستشاران و اعضاي علي ‌البدل تجديدنظر ويژه قاچاق از بين رؤساي شعب سازمان كه حداقل هشت سال سابقه تصدي شعبه داشته باشند با پيشنهاد رئيس سازمان و تأييد وزير دادگستري منصوب مي‌ گردند.

فصل چهارم – ‌فوق‌العاده ويژه

ماده ۱۷ (اصلاحي ۱۹ˏ۰۲ˏ۱۳۹۵)- ‌در اجـراي تبصره (۱) مـاده (۱۱) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز – ‌مصوب ۱۳۹۲- ‌و با لحاظ اعداد مبناي گروه‌هاي شغلي يك تا هشت موضوع آيين‌ نامه تعيين گروههاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات به شماره ۱۰۰ /۶۲۲۶ /۱۳۸۹۹۰۰۰ /۲ /۲۰ مورخ ۲۰ /۲ /۱۳۸۹ و اصلاحيه بعدي آن به شماره ۱۰۰ /۳۴۶۲۵ /۹۰۰۰ مورخ ۸ /۶ /۱۳۹۳، موضوع تبصره (۲) ماده (۱۴) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت – ‌مصوب ۱۳۷۰- ‌و توجه به تصويب‌ نامه شماره ۱۷۴۲ /۹۰ /ت۱۰۶ه‍- ‌مورخ ۲۸ /۱ /۱۳۹۰ و اصـلاحات بعدي آن راجـع به پرداخـت فوق ‌الـعاده ويژه قضات به مشمولان موضوع مواد (۱) و (۲) و با در نظر گرفتن سنوات تصدي رياست و عضويت شعبه به شرح مندرج در ماده (۱۸)، فوق ‌العاده ويژه رؤساء و اعضاي شعب سازمان تعيين مي ‌گردد.
تبصره – ‌موارد زير به‌عنوان سنوات ‌خدمت مرتبط در محاسبه سنوات‌ خدمت لحاظ مي‌ شود:
۱- ‌مدتي كه شاغل مستقيماً در شعب تعزيرات حكومتي به عنوان رئيس يا عضو اشتغال داشته و همچنين در مشاغل مديريتي و حقوقي مرتبط با امور شعب و يا به عنوان مشاور يا كارشناس حقوقي در حوزه‌هاي موضوع ماده (۲۴) در سازمان فعاليت داشته است.
۲- ‌سنوات قضايي
۳- ‌مدت كارآموزي.
ماده ۱۸- ‌گروه‌هاي شغلي با در نظر گرفتن حداقل سنوات خدمتي در امور شعب و تخصص، سطح تحصيلات، توانمندي، نتايج ارزشيابي آنان، شرايط جغرافيايي و سختي و پيچيدگي كار و عدم نقض بيش از پانزده درصد (۱۵ %) آراء در مراجع بالاتر در هر گروه شغلي و با عنايت به عناوين مرتبط با امور شعب در سازمان، به شرح زير تعيين مي‌گردد:
۱- ‌گروه شغلي يك: عضو علي‌البدل شعبه بدوي، رئيس اجراي احكام
۲- ‌گروه شغلي دو (حداقل ۲ سال): رئيس و عضو علي‌البدل شعبه بدوي، رئيس اجراي احكام
۳- ‌گروه شغلي سه (حداقل ۶ سال): رئيس شعبه بدوي، مستشار و عضو علي‌البدل شعبه تجديدنظر مركز استان، رئيس و اعضاي علي‌البدل شعبه بدوي ويژه قاچاق، معاون ارجاع و نظارت در امور شعب مركز استان، معاون اجراي احكام مركز استان
۴- ‌گروه شغلي چهار (حداقل ۱۰ سال): رئيس شعبه بدوي، رئيس، مستشار و عضو علي‌البدل شعبه تجديدنظر مركز استان، رئيس و اعضاي علي‌البدل شعبه بدوي ويژه قاچاق، معاون ارجاع و نظارت در امور شعب مركز استان، معاون اجراي احكام مركز استان
۵ – ‌گروه شغلي پنج (حداقل ۱۴ سال): رئيس شعبه بدوي، رئيس، مستشار و عضو علي‌البدل شعبه تجديدنظر مركز استان، رئيس و اعضاي علي‌البدل شعبه بدوي ويژه قاچاق، مستشاران و اعضاي علي‌البدل شعب تجديدنظر ويژه قاچاق، مستشاران شعب عالي، معاون ارجاع و نظارت در امور شعب مركز استان، معاون اجراي احكام مركز استان
۶ – ‌گروه شغلي شش (حداقل ۱۸ سال): رئيس شعبه تجديدنظر مركز استان، مستشاران و اعضاي علي‌البدل شعب تجديدنظر ويژه قاچاق، رؤساء و مستشاران شعب عالي، مديران كل تعزيرات استان، معاون ارجاع و نظارت در امور شعب مركز استان
۷ – ‌گروه شغلي هفت (حداقل ۲۲): رئيس شعبه تجديدنظر مركز استان، مستشاران و اعضاي علي‌البدل شعب تجديدنظر ويژه قاچاق، رؤساء و مستشاران شعب عالي، مديران كل تعزيرات استان، معاون ارجاع و نظارت در امور شعب مركز استان
۸ – ‌گروه شغلي هشت (حداقل ۲۶): مستشاران و اعضاي علي ‌البدل شعب تجديدنظر ويژه قاچاق، رؤساي شعب عالي، مديران كل تعزيرات استان
تبصره ۱- ‌در صورت افزايش ضريب فوق‌العاده ويژه قضات موضوع گروه‌ هاي مندرج در تبصره ماده (۱۱) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز – ‌مصوب ۱۳۹۲- ‌ضريب فوق ‌العاده ويژه رؤساء و اعضاي شعب سازمان موضوع اين آيين‌ نامه نيز به همان نسبت افزايش مي ‌يابد.
تبصره ۲- ‌رئيس سازمان در بالاترين گروه شغلي قرار مي ‌گيرد.
ماده ۱۹- ‌رؤساي شعب گلوگاه‌ هاي مستقر در ايست و بازرسي‌ هاي نيروي انتظامي، به ازاي دو سال يا بيشتر خدمت تمام وقت در اين مناطق، حداكثر براي يك بار در يك گروه بالاتر قرار مي‌ گيرند.
ماده ۲۰- ‌به رؤساء و اعضاي شعب شاغل در مناطق مرزي خطرپذير و يا شعبي كه به پرونده‌ هاي خاص و ويژه رسيدگي مي ‌نمايند با پيشنهاد رئيس سازمان و تصويب وزير دادگستري حداكثر تا دو گروه بالاتر اعطا مي ‌گردد.
تبصره – ‌افراد مشمول مواد (۱۹) و (۲۰) به ميزان گروه ارتقاء يافته از لزوم توقف در حداقل سابقه خدمتي معاف مي ‌باشند.
ماده ۲۱- ‌رؤساء و اعضاي شعبي كه بدون داشتن سنوات خدمت لازم بنا به ضرورت در گروه بالاتر قرار مي ‌گيرند مادامي كه در آن گروه فعاليت داشته باشند فقط از ما ‌به‌ التفاوت فوق ‌العاده ويژه متعلقه بدون اعطاي گروه شغلي استفاده خواهند نمود.
تبصره ۱- ‌دارندگان مدرك تحصيلي دكتري در بدو استخدام از مزاياي يك گروه بالاتر از گروه مربوط استفاده خواهند نمود.
تبصره ۲- ‌مدت مرخصي بدون حقوق، انفصال موقت، تعليق جز در مواردي كه منجر به منع تعقيب يا برائت شود و همچنين مأموريت آموزشي تمام وقت جزو مدت توقف در گروه منظور نخواهد شد.
ماده ۲۲- ‌رئيس سازمان مي‌ تواند فوق ‌العاده ويژه رؤساء و اعضاي شعبي را كه با توجه به گزارش بازرسان و مديران مربوط و آمار عملكرد و كيفيت كار و فعاليت آنان مطلوب و قابل توجه نباشد، سالانه حداكثر تا سه ماه، تا پنجاه درصد (۵۰ %) تقليل دهد.
ماده ۲۳- ‌به رؤساء و اعضاي شعبي كه به صورت تمام وقت به خارج از سازمان مأمور خدمت شده يا مي‌شوند فوق‌ العاده ويژه پرداخت نخواهد شد.
ماده ۲۴- ‌اعضاي شعب سازمان كه به صورت مأمور در سمت‌هاي زير اشتغال دارند از فوق‌العاده موضوع اين آيين ‌نامه برخوردار مي‌ شوند:
۱- ‌معاونان سازمان
۲- ‌دفتر رسيدگي به شكايات موضوع تبصره ماده (۲۳) آيين‌ نامه سازمان تعزيرات حكومتي – ‌مصوب ۱۳۷۳ـ
۳- ‌دفتر مديريت عملكرد
۴- ‌دفتر كل مبارزه با قاچاق كالا و ارز
۵ – ‌دفتر نظارت بر اجراي احكام
۶ – ‌دفتر حقوقي
۷- ‌دفتر هماهنگي امور استان ‌ها
تبصره – ‌در دفتر كل مبارزه با قاچاق كالا و ارز صرفاً از رؤساء و اعضاي شعب ويژه قاچاق استفاده مي‌ شود.

معاون اول رئيس‎‌جمهور – ‌اسحاق جهانگيری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام