فروشگاه کتاب استخدامی اداری ها
آزمون وکالت

سوالات و پاسخنامه آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۳۹۹

بر اساس دفترچه سوال و کلید منتشر شده از سوی این مرکز

همچنین؛ برای دریافت پاسخنامه تشریحی آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه ۱۳۹۸ اینجا کلیک کنید

حقوق مدنی:

۱- کدام مورد، صحیح است؟

۱) ضمان از دین معلق باطل است، زیرا موجب تعلیق در ضمان می شود.

۲) پرداخت دین از جانب غیرمدیون صحیح است، به شرط آنکه با اذن مدیون انجام شود.

۳) ضمان مالم یجب باطل است، مگر آنکه در زمان انعقاد عقد، سبب دین ایجاد شده باشد.

۴) ضامنی که بدون قصد تبرّع ضمانت کرده باشد، بعد از پرداخت دین مضمون به حق رجوع به مضمون عنه را دارد، حتی اگر بدون اذن او ضمانت کرده باشد.

۲- در یک مهد کودک، یکی از کودکان به کودک دیگر صدمه زده، دست مصدوم می شکند. کدام مورد، صحیح است؟

۱) والدین کودکِ عامل زیان، ضامن جبران خسارت وارد بر مصدوم هستند.

۲) چون کودکِ عامل زیان، صغیر غیرممیز بوده است، هیچ کس ضامن خسارت وارده بر مصدوم نیست.

۳) مسئول مربوطه در مهد کودک و والدین کودک متضامناً، مسئول جبران خسارت وارد بر مصدوم هستند.

۴) مسئول مربوطه در مهد کودک، ضامن جبران خسارت وارد بر مصدوم است، مشروط بر اینکه تقصیر او در مواظبت از کودکان ثابت شود.

۳- «الف» در ۱/۱۰/۱۳۹۸ از یک شرکت خودروسازی، ۲ دستگاه خودروی کلی برای تحویل در ۱/۰۲/۱۳۹۹ خریداری می کند. در ۵/۱۰/۱۳۹۸، به موجب قراردادی دیگر، «الف» یک دستگاه خودروی کلی از همان نوع به «ب» که از قرارداد شخص «الف» و شرکت خودروساز بی اطلاع است، می فروشد که در تاریخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۹ تحویل دهد. شرکت خودروساز قبل از موعد تحویل، ورشکسته می شود و از تحویل خودروها به «الف» باز می ماند. «الف» نیز از ایفای تعهد در برابر «ب» خودداری می کند. کدام مورد، معرّف وضعیت حقوقی طرفین («الف» و «ب») است؟

۱) تعهد قراردادی «الف» در برابر «ب»، وابسته به قرارداد «الف» با خودروساز نبوده و لازم الاجرا است.

۲) اجرای تعهد قراردادی «الف» در برابر «ب» غیرممکن شده و درنتیجه، قرارداد منفسخ است.

۳) «ب» قائم مقام «الف» محسوب شده و وارد غرمای ورشکسته (شرکت خودروساز) می شود.

۴) اجرای تعهد قراردادی «الف» در برابر «ب» ممتنع شده و درنتیجه، قرارداد باطل است.

۴- «الف» یک قرآن خطی بسیار قدیمی را از شخصی که خود را مجموعه دار کتب خطی معرفی می کند، به بهای قابلِ توجهی انتقال می گیرد. هرگاه معلوم شود کتاب مزبور، شبیه سازی شده کتاب قدیمی است و فروشنده نیز اساساً مجموعه دار نبوده است، کدام مورد، گویای وضع معامله است؟

۱) اشتباه در شخص طرف معامله رخ داده و معامله باطل است.

۲) اشتباه در خود موضوع معامله رخ داده و معامله باطل است.

۳) اشتباه در ارزش موردِمعامله رخ داده و معامله قابل فسخ است.

۴) اشتباه در وصف مهم موردِ معامله رخ داده و معامله قابل فسخ است.

۵- شخصی با این شرط که از یک دستگاه چاپ فقط برای چاپ و نشر کتب ضالّه استفاده کرده و ۲۰% از سود آن را به فروشنده بپردازد، دستگاه مزبور را به بهای کمتر از قیمت روز خریداری می کند. عقد و شرط راجع به چاپ کتب ممنوعه، چه حکمی دارد؟

۱) عقد و شرط هر دو باطل اند.

۲) عقد و شرط، هر دو صحیح است.

۳) عقد صحیح و غیرقابل فسخ است و شرط، تامشروع و باطل است.

۴) شرط نامشروع و باطل ولی عقد صحیح است، اما به واسطه ابطال شرط مزبور، عقد قابل فسخ است.

۶- شخصی دو هزار متر زمین از قرار متری دو میلیون تومان، بدون علم به اینکه ۵۰۰ متر آن مستحق للغیر است، خریداری و ثمن را پرداخت می کند. هرگاه غیر (مالک ۵۰۰ متر) معامله را ردّ کند، خریدار چه حقوقی دارد؟

۱) خریدار حق دارد صرفاً تقاضای تقلیل ثمن نماید و حق فسخ ندارد.

۲) خریدار مختار است با قرارداد را فسخ و تمام ثمن پرداختی را مسترد کند یا با همان ثمن، پایبند قرارداد باشد.

۳) خریدار مختار است یا قرارداد را فسخ و تمام ثمن را مسترد کشند یا پاییند قرارداد بوده و برمبنای ثمن قراردادی، بهای ۵۰۰ متر زمین را مسترد کند.

۴) خریدار مختار است با قرارداد را فسخ و تمام ثمن را مسترد کند یا پایبند قرارداد بوده و برمبنای نظر کارشناسی، بهای ۵۰۰ متر زمین را مسترد کند.

۷- «الف» مالی را نزد «ب» رهن گذاشته است و «ج» بدون تقصیر، آن مال را اتلاف می کند. روابط حقوقی اشخاص مزبور، در کدام مورد، به طور صحیح بیان شده است؟

۱) متلف باید بدل مال را بدهد و بدل مزبور، رهن نخواهد بود، مگراینکه بینِ «الف» و «ب» عقد رهن جدیدی منعقد شود.

۲) متلف باید بدال مال را بدهد و بدل مزبور، رهن خواهد بود، بدون اینکه عقد رهن جدیدی بینِ «الف» و «ب» منعقد شود.

۳) متلف باید بدل مال را به «الف» بدهد و خسارت «ب» را از جهت سقوط حق وثیقه او جبران کند.

۴) با توجه به عدم تقصیر، متلف مسئولیتی ندارد.

۸- «الف» خودروی برادر خود را جهت مسافرت به عاریه می گیرد، ولی با آن خودرو، اقدام به سرقت از یک جواهرفروشی می کند. در جریان تعقیب و گریز با پلیس، خودرو به شدت آسیب می بیند، به نحوی که هزینه تعمیر آن، بیش از ۵۰ درصد قیمت خودروی سالم است. بخشی از آسیب ها در اثر تیراندازی پلیس ایجاد شده است. کدام مورد، مسئولیت «الف» را در برابر مالک خودرو بیان می کند؟

۱) «الف» باید خودرو را با همان وضعیت به مالک تحویل دهد و خساراتی را که وارد کرده است، جبران کند ولی مسئول خسارات وارده توسط پلیس نیست.

۲) «الف» باید خودرو را با وضعیت موجود تحویل مالک دهد و خساراتی را که به خودرو وارد شده است، به طور کامل جبران کند.

۳) «الف» باید مثل خودروی مزبور را تهیه و به مالک تسلیم کند.

۴) «الف» باید قیمت خودروی مزبور را به مالک بپردازد.

۹- عده ای به صورت جداگانه برای شرکت در کلاس های زبان خارجی یک مؤسسه آموزشی ثبت نام کرده و شهریه خود را پرداخت کرده اند. بعد از برگزاری یک جلسه، به دستور ستاد ملّی مبارزه با کرونا برگزاری کلاس های حضوری به مدت ۲ ماه ممنوع می شود. کدام مورد، گویای وضعیت قرارداد و حقوق طرفین است؟

۱) قرارداد باطل است.

۲) قرارداد به دلیل تعذّر اجرای آن، منفسخ می شود.

۳) ثبت نام کنندگان فقط به صورت جمعی حق فسخ دارند و درصورت عدم فسخ، مؤسسه مکلف به برگزاری کلاس ها پس از رفع مانع است.

۴) هریک از ثبت نام کنندگان حق دارند قرارداد را فسخ کنند و درصورت عدم فسخ، مؤسسه مکلف به برگزاری کلاس ها پس از رفع مانع است.

۱۰- شخصی خودرویی را به بهای ۵۰ میلیون تومان خریداری می کند. او بعد از انعقاد قرارداد، متوجه انفساخ قرارداد می شود ولی به رغم آن، ثمن معامله را می پردازد و فروشنده هم به دلیل جهل بر عدم استحقاق خود، آن را دریافت می کند. بعد از آن، فروشنده متوجه انفساخ قرارداد شده، از تسلیم خودرو به خریدار امتناع می کند. کدام مورد، صحیح است؟

۱) چون فروشنده جاهل بر عدم استحقاق خود بوده است، خریدار نمی تواند ثمن پرداختی را مطالبه کند.

۲) چون خریدار با علم به عدم استحقاق فروشنده، ثمن را پرداخت کرده، حق مطالبه آن را ندارد.

۳) خریدار حق دارد ثمن پرداختی را برمبنای مسئولیت غیرقراردادی، مطالبه کند.

۴) خریدار حق دارد ثمن پرداختی را برمبنای مسئولیت قراردادی، مطالبه کند.

۱۱- درصورت فوت پدر، حضانت طفل على القاعده با چه کسی است؟

۱) جدّ پدری، مگراینکه رعایت غبطه صغیر را ننماید و یا موجب ضرر مولّی علیه شود.

۲) قیّم، خواه مادر به عنوان قیّم تعیین شود یا جدّ پدری یا شخصی دیگر.

۳) مادر، مگراینکه پدر برای طفل، وصی تعیین کرده باشد.

۴) مادر، حتی اگر شوهر اختیار کند.

۱۲- در ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت در طلاق اعطا نموده ولی درخصوص حق عزل وکیل، سکوت شده است. زوج اظهارنامه ای مبنی بر عزل زوجه از وکالت در طلاق ارسال کرده است. عقد وکالت، چه وضعیتی دارد؟

۱) وکالت پابرجا است و زوجه می تواند به وکالت از زوج، برای طلاق اقدام کند.

۲) وکالت عقدی لازم است و سکوت درخصوص عزل وکیل، به منزله عدم قابلیت عزل وکیل است.

۳) وکالت عقدی اذنی است و با ارسال اظهارنامه که دلالت بر رجوع از اذن دارد، وکالت از بین رفته است.

۴) ازآنجایی که عدم عزل زوجه در ضمن عقد قید نشده است، در فرض مذکور، حق عزل زوجه برای زوج وجود داشته و وکالت مرتفع شده است.

۱۳- علی که قیّم برادر محجور خود است، قطعه فرشی را از شخص ثالثی برای خود می خرد. او سپس متوجه می شود که فرش متعلق به محجور بوده و فروشنده آن را فضولتاً به وی فروخته است. تنفیذ چنین معامله ای توسط قیّم، چه حکمی دارد؟

١) اگر در تعیین ثمن و شرایط معامله، رعایت غبطه مالک (محجور) نشده باشد، تنفیذ معتبر است، ولی وی مسئول جبران خسارت وارده به محجور خواهد بود.

۲) اگر در تعیین ثمن و شرایط معامله، رعایت غبطه مالک (محجور) شده باشد، می تواند معامله را تنفیذ کند و ثمن را برای محجور نگه دارد.

۳) تنفیذ یا ردّ معامله، منوط به نظر دادستان است.

۴) نمی تواند چنین معامله ای را تنفیذ کند.

۱۴- شخصی فوت نموده و به اقربای وی، تنها یک قطعه زمین مفروز به ارث رسیده است. ورّاث متوفی حین الفوت عبارتند از: زوج دائم و مادر. سهیم مادر، چند دانگ از این زمین است؟

۱) چهارونیم                                          ۲) سه

۳) دو                                                 ۴) یک

۱۵- اگر مبیع عین کلی باشد و مصداقی که بایع تعیین و تسلیم نموده است، معیوب درآید، چه حقی برای مشتری متصور است؟

۱) مشتری می تواند عقد بیع را فسخ کرده یا ارش دریافت نماید.

۲) مشتری تنها مختار است که عقد بیع را مستند به خیار عیب، فسخ کند.

۳) مشتری می تواند الزام بایع به تسلیم مصداق بدون عیب را مطالبه نماید.

۴) مشتری بینِ قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا الزام بایع به تسلیم مصداق بدون عیب مختار است.

۱۶- اگر فروشنده ملکی، قبل از تنظیم سند به نام خریدار، فوت کند، اما ورثه وی نسبت به اخذ تصدیق انحصار وراثت اقدامی نکنند، کدام اقدام، جهت تنظیم سند رسمی به نام خریدار، باید انجام شود؟

۱) الزام وراث به اخذ تصدیق انحصار وراثت و سپس تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت فروشنده و وراث او

۲) تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشنده، با توجه به بقای اعتبار سند رسمی به نام وی

۳) درخواست کتبی صدور تصدیق انحصار وراثت توسط خریدار و سپس الزام وراث به تنظیم سند رسمی

۴) قبل از اخذ تصدیق انحصار وراثت توسط وراث، هیچ اقدام قضائی امکان پذیر نیست.

۱۷- علی طی دو عقد قرض جداگانه، به ترتیب، ده و بیست میلیون تومان از پدر خود فرض می­گیرد. ۲ روز بعد، پدر ده میلیون تومان موضوع قرض اول را به على هبه کرده و على قبول می کند. یک ماه بعد پدر می میرد، درحالی که وراث او عبارتند از: علی و یک پسر دیگر. وضعیت حقوقی هبه و تعهد علی در برابر برادرش، چگونه است؟

۱) هبه صحیح است و علی باید ۲۰ میلیون تومان موضوع قرض دوم را به برادر خود بپردازد.

۲) هبه صحیح است و علی باید نیمی از ۲۰ میلیون تومان موضوع قرض دوم را به برادر خود بپردازد.

۳) با توجه به عدم امکان قبض و اقباض طلب، هبه باطل و على متعهد است نیمی از مجموع دو مبلغ را به برادر خود بپردازد.

۴) هبه نسبت به قدرالسهم على صحیح است و علی باید نیمی از ۱۰ میلیون تومان و تمام ۲۰ میلیون تومان را به برادر خود بپردازد.

۱۸- اگر مستأجر محل تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶، در طول مدت اجاره، بدون اذن موجر، تغییر شغل دهد و شغل جدید او، مشابه شغل قبلی نباشد و موجر فوراً مطلع شود و اقدام قضائی نماید، کدام مورد با حقوق موجر انطباق دارد؟

۱) موجر حق فسخ ندارد، ولی می تواند به لحاظ سقوط کامل حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر، تخلیه ید او را بدون پرداخت وجهی مطالبه کند.

۲) موجر می تواند عقد اجاره را فسخ نماید و مستأجر با دریافت نیمی از حق کسب یا پیشه یا تجارت، مکلف به تخلیه عین مستأجره است.

۳) عقد اجاره منفسخ می شود و مستأجر با دریافت نیمی از حق کسب یا پیشه یا تجارت، مکلف به تخلیه عین مستأجره است.

۴) موجر می تواند عقد اجاره را فسخ نماید و بدون پرداخت وجهی به مستأجر، تخلیه ید او را مطالبه کند.

۱۹- در قرارداد پیش فروش یک واحد آپارتمان مشمول قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۱۳۸۹، پیش خریدار کلیه تعهدات خود را انجام داده است، ولی علی رغم انقضای مدت قرارداد، طبق تأییدیه مهندس ناظر، حدود ۸% از تعهدات پیش فروشنده باقی مانده است. پیش­خریدار چه اقدامی می تواند انجام دهد؟

۱) با قبول تکمیل باقی قرارداد و پرداخت هزینه های دولتی، خواستار تنظیم سند رسمی به میزان قدرالسهم خود شود و هزینه هایی را که برعهده پیش فروشنده بوده، با مراجعه به هیئت داوران مطالبه کند.

۲) به هیئت داوری مراجعه و تقاضای الزام به ایفای تعهد و مطالبه خسارت نماید، ولی تا تکمیل ساختمان و صدور اسناد تفکیکی هریک از آپارتمان های احدائی، حق انتقال سند رسمی ولو نسبت به میزان قدرالسهم خود را ندارد.

۳) به دفتر اسناد رسمی مراجعه و با قبول تکمیل باقی قرارداد و پرداخت هزینه های دولتی، خواستار تنظیم سند رسمی به میزان قدرالسهم خود شود، ولی طبق ماده ۲۶۷ قانون مدنی، هزینه هایی را که برعهده پیش فروشنده بوده، نمی تواند مطالبه کند.

۴) به دادگاه مراجعه و تقاضای الزام پیش فروشنده به ایفای تعهد و الزام وی به پرداخت خسارت قراردادی و قانونی را بنماید.

۲۰- در زلزله کرمانشاه، ساختمانی که سرتیر آن روی دیوار مخنصی همسایه قرار داشته، تخریب شده و سرتیر افتاده است. کدام مورد، صحیح است؟

١) اگر غاصبانه بودن وضع سابق سرتیر محرز نباشد، می تواند سرتیر را مجدداً قرار دهد و نیازی به اذن همسایه ندارد.

۲) اگر سابقه این تصرف معلوم نباشد، قرار دادن مجدد سرتیر، مستلزم اذن همسایه نیست.

۳) می تواند سرتیر را قرار دهد و نیازی به اذن همسایه ندارد.

۴) بدون اذن همسایه، حق قرار دادن مجدد سرتیر را ندارد.

آیین دادرسی مدنی:

۲۱- دعوایی با خواسته تحویل یک دستگاه خودرو مقوّم به ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال، طبق قوانین جاری، در دادگاه عمومی در حال رسیدگی است. اگر در اثنای رسیدگی بدوی، به موجب قانون مؤخر مقرر شود که آرای صادره در دعاوی که بهای خواسته بیش از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد، قابل تجدیدنظر است. تکلیف رأی صادره در این دعوی چیست؟

۱) قطعی است.

۲) قابل تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی است.

۳) قابل تجدیدنظر است، اما قابل فرجام نیست.

۴) قطعی است، حتی اگر مخالف شرع شناخته شود.

۲۲- ادعای ثالث دایر بر ذی نفع بودن در موضوع دعوای رفع ممانعت از حق، در کدام یک از مراجع زیر، قابل رسیدگی است؟

۱) تا قبل از ختم دادرسی، در دادگاه بدوی

۲) تا پایان اولین جلسه دادرسی، در دادگاه بدوی

۳) تا قبل از ختم دادرسی، در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر

۴) تا پایان اولین جلسه دادرسی، در دادگاه بدوی یا تجدیدنظر

۲۳- خوانده دعوای اصلی، در کدام مرجع می تواند دعوای اعسار طرح کند؟

۱) دادگاه صادرکننده حکم قطعی

۲) دادگاه بدوی، ظرف یک ماه بعد از ابلاغ اجرائیه

۳) دادگاه بدوی که ابتدا به پرونده رسیدگی کرده است، به شرط صدور حکم قطعی

۴) دادگاه بدوی که درحالِ رسیدگی به دعوای اصلی است یا ابتدا به آن رسیدگی کرده است

۲۴- درخواست حکم بطلان رأی داور، چه تأثیری در فرایند اجرایی آن دارد؟

۱) مانع صدور اجرائیه است و عملیات اجرایی را نیز متوقف می کند.

۲) مانع صدور اجرائیه نیست و عملیات اجرایی را متوقف نمی کند.

۳) مانع صدور اجرائیه است، ولی عملیات اجرایی را متوقف نمی کند.

۴) مانع صدور اجرائیه نیست، ولی عملیات اجرایی را متوقف می کند.

۲۵- اگر حکم دادگاه در دعوایی به خواسته ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان، مستند به نظر کارشناسی باشد که طرفین کتباً حق اعتراض به نظر کارشناسی را از خود سلب کرده اند، حکم صادره از جهت قابلیت اعتراض چگونه است؟

۱) قابل تجدیدنظر است.

۲) قابل تجدیدنظر نیست.

۳) قابل تجدیدنظر نیست، مگر درخصوص صلاحیت دادگاه.

۴) قابل تجدیدنظر نیست، مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی.

۲۶- در دعوایی بینِ «الف» و «ب»، حکم به نفع «الف» صادر شده است. پس از فوت «ب»، یکی از وراث او سند مکتومی مبنی بر ذی حقی خودش پیدا می کند. تکلیف نامبرده چیست؟

۱) می تواند همراه با سایر وراث، تقاضای اعاده دادرسی نماید.

۲) می تواند تقاضای اعاده دادرسی یا اعتراض ثالت نماید.

۳) می تواند تقاضای اعاده دادرسی نماید.

۴) می تواند اعتراض ثالث نماید.

۲۷- دادگاه بدوی، حکم به بی حقی خواهان و دادگاه تجدیدنظر، قرار ردّ دعوی صادر کرده است. درصورت نقض قرار در دیوان عالی کشور، ادامه رسیدگی در کدام مرجع صورت می گیرد؟

۱) شعبه نقض کننده قرار                                   ۲) شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده قرار

۳) دادگاه تجدیدنظر                                         ۴) دادگاه بدوی

۲۸- در دعوای با خوانندگان متعدد، در فرض قابل تفکیک نبودن محکومٌ به، احد از محکوم­علیهم بدواً واخواهی و متعاقباً تجدیدنظرخواهی می نماید. تأثیر رأی صادره نسبت به سایر محکوم­علیهم چیست؟

۱) در واخواهی، نسبت به کلیه محکوم علیهم تسرّی می یابد، اما در تجدیدنظرخواهی، فقط نسبت به معترض مؤثر است.

۲) در خواسته های غیرمالی، به کلیه محکوم علیهم تسرّی می یابد.

۳) نسبت به کلیه محکوم علیهم تسرّی می یابد.

۴) فقط نسبت به معترض مؤثر است.

۲۹- اگر خواهان در اجرای قرار تأمین خواسته، باغ متعلق به خوانده را معرفی کند، مأمور اجرا چه تکلیفی دارد؟

۱) دوسوم سهم خوانده را از باغ توقیف می کند.

۲) تمام سهم خوانده را از عین باغ توقیف می کند.

۳) دوسوم سهم خوانده را از منافع باغ توقیف می کند.

۴) تمام سهم خوانده را از عین باغ و منافع أن توقیف می کند.

۳۰- رسیدگی به کدام یک از موارد زیر، خارج از صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری است؟

۱) اعتراض نسبت به آرای قطعی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری

۲) شکایات قضات از حیث تضییع حقوق استخدامی

۳) شکایات از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی

۴) اعتراض نسبت به آرای دادگاه انتظامی قضات

۳۱- زنی به خواسته مطالبه نفقه در شورای حلّ اختلاف دادخواست داده است. شوهر او دعوای الزام به تمکین به عنوان دعوای تقابل طرح می کند. تکلیف چیست؟

۱) شورا باید هر دو پرونده را به دادگاه خانواده بفرستد.

۲) شورا با تفکیک دعاوی، فقط به دعوای مطالبه نفقه رسیدگی می کند.

۳) بعد از آنکه شورا در دو پرونده رأی صادر کند، قابل تجدیدنظر در دادگاه خانواده است.

۴) بعد از آنکه شورا در دو پرونده رأی صادر کند، قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی است.

۳۲- اگر نسبت به حکم صادره از محاکم خارجی، درخواست صدور اجرائیه شود و دادگاه بدوی این درخواست را رد کند و متقاضی از قرار ردّ درخواست، تجدیدنظرخواهی نماید، تکلیف چیست؟

۱) با اعتقاد به عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی از این قرار، پرونده را به شعبه بدوی برمی گرداند.

۲) درصورت فسخ قرار، پرونده را به شعبه بدوی صادرکننده قرار اعاده می کند.

۳) درصورت فسخ قرار، پرونده را به شعبه هم عرض بدوی آماده می کند.

۴) درصورت فسخ قرار، امر به اجرای حکم صادر می کند.

۳۳- هرگاه مصوبه مورد شکایت در دیوان عدالت اداری، به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای ابطال مطرح باشد، نظر فقهای شورای نگهبان در آن خصوص استعلام می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای کدام یک از موارد زیر، لازم الاتباع است؟

۱) هیئت عمومی، در صورت تایید بیش از نصف حاضرین در جلسه

۲) هیئت عمومی، درصورت تأیید رئیس قوه قضائیه

۳) هیئت عمومی و هیئت های تخصصی

۴) صرفاً هیئت های تخصصی

۳۴- درصورت انکار خواهان نسبت به سند عادی ارائه شده توسط خوانده، تکلیف چیست؟

۱) اثبات عدم اصالت سند، برعهده خواهان است.

۲) انکار درصورتی قابل رسیدگی است که همراه با ادعای جعل باشد.

۳) انکار یک سند بدون ارائه دلیل توسط خواهان، قابل رسیدگی نیست.

۴) پرداخت هزینه کارشناسی بررسی اصالت سند، برعهده خوانده است.

۳۵- مرجع رفع اختلافات ناشی از اجرای رأی داوری، کدام یک از موارد زیر است؟

۱) داور (داوران) صادرکننده رأی

۲) دادگاهی که اجرائیه را صادر کرده است.

۳) دادگاهی که دعوی را به داوری ارجاع داده یا صلاحیت ارجاع به داوری داشته است، بعد از تأیید داور (داوران).

۴) دادگاهی که به درخواست ابطال رأی داور رسیدگی می کند و پس از آن، دادگاه اجراکننده رأی داور، بعد از تأیید داور (داوران).

۳۶- با توافق زوجین، گواهی عدم امکان سازش صادر و زوجه با ارائه وکالت نامه زوج، جهت اجرای صیغه طلاق به دفتر ثبت طلاق مراجعه می کند. تکلیف چیست؟

۱) درصورت ارائه وکالت نامه بدون سلب حق عزل، طلاق ثبت می شود.

۲) با توجه به توافقی بودن طلاق، حضور زوجین درهرحال ضروری است.

۳) اگر وکالت نامه با قید بلاعزل صادر شده باشد، ثبت طلاق صورت می گیرد.

۴) اگر زوجه دارای وکالت نامه رسمی باشد و در رأی دادگاه نیز به وکالت تصریح شده باشد، حضور زوج لازم نیست.

۳۷- اگر محکوم علیه برای فرار از پرداخت محکوم به قطعی، مالی را بفروشد، وضعیت این معامله چگونه است؟

۱) در صورت علم خریدار به قصد فروشنده، عین یا مثل یا قیمت مال به عنوان جریمه از او اخذ و محکومٌ به از آن وصول می شود.

۲) درصورت علم خریدار به قصد فروشنده، عین یا مثل یا قیمت مال به عنوان جریمه از او اخذ و به صندوق دولت پرداخت می شود.

۳) معامله مزبور غیرقابل استناد است و عین یا مثل یا قیمت مال توسط طلبکاران دارای اسناد لازم الاجرا قابل توقیف است.

۴) معامله مزبور مطلقاً غیرقابل استناد است و عین یا مثل یا قیمت مال متعلق به فروشنده است.

۳۸- رأیی از دادگاه بدوی انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده صادر شده است که محکوم علیه معتقد به عدم تناسب محکومیت صادره با تخلف انتظامی می باشد. درخصوص تجدیدنظرخواهی وی، تکلیف چیست؟

۱) در محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر انتظامی است.

۲) در محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر، قابل تجدیدنظر در دادگاه عالی انتظامی قضات است.

۳) در همه محکومیت ها، قابل تجدیدنظر در دادگاه عالی انتظامی قضات است.

۴) در همه محکومیت ها، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر انتظامی است.

۳۹- درصورت صدور حکم غیابی در دادگاه بدوی و بعد از واخواهی محکوم علیه، واخوانده ضمن دفاع در ماهیت، تقاضای صدور دستور موقت نیز می کند. تکلیف چیست؟

۱) فقط درصورتی که ادعای واخوانده مستند به سند رسمی باشد، دستور موقت قابل صدور است.

۲) این درخواست قابل طرح است و در صورت ردّ آن، مستقلاً قابل تجدیدنظرخواهی است.

۳) در مرحله واخواهی، درخواست دستور موقت قابل پذیرش نیست.

۴) دادگاه درصورت وجود شرایط، دستور موقت صادر می کند.

۴۰- متعاقب طرح دعوی با موضوع ابطال سند رسمی مقوّم به یک میلیارد ریال، خوانده در جلسه اول اعلام می کند که طرح دعوی مقید به موعد قانونی بوده و خارج از آن طرح شده است. تکلیف دادگاه چیست؟

۱) مستقلاً نسبت به این اظهار، رسیدگی کرده و درصورت تأیید، قرار ردّ دادخواست صادر می­کند و قرار قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

۲) مستقلاً نسبت به این اظهار، رسیدگی کرده و درصورت تأیید، قرار ردّ دعوی صادر می کند و قرار قابل تجدیدنظرخواهی است.

۳) همراه با ماهیت دعوی، نسبت به این اظهار، رسیدگی کرده و در صورت تأیید، قرار ردّ دعوی صادر می کند و قابل تجدیدنظرخواهی است.

۴) همراه با ماهیت دعوی، نسبت به این اظهار، رسیدگی کرده و درصورت تأیید، قرار ردّ درخواست صادر می کند و قابل تجدیدنظرخواهی است.

حقوق تجارت:

۴۱- در قبال دعوی مطالبه وجه سند در وجه حامل، علیه متعهد آن استاد، تکلیف چیست؟

۱) در اسناد تجاری در وجه حامل اصل بر مدیونیت و در اسناد غیرتجاری در وجه حامل اصل بر عدم مدیونیت است.

۲) فقط در اسکناس اصل بر استحقاق است و در سایر اسناد در وجه حامل باید مدیونیت اثبات شود.

۳) اصل بر عدم مدیونیت است و مدعی مدیونیت باید آن را ثابت کند.

۴) اصل بر مدیونیت است و مدعیِ عدم مدیونیت باید آن را ثابت کند.

۴۲- آیا اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در روابط صادرکننده و دارنده بلافصل، قابل استناد است؟

۱) درباره ایرانات شخصی قابل اِعمال است و در مورد ایرادات عینی و ناظر به سند تجاری، قابل اِعمال نیست.

۲) قابل اِعمال نیست، مگرآنکه حُسن نیت وی اثبات شود.

۳) خیر، این اصل نسبت به دارنده بلافصل کارایی ندارد.

۴) بلی، این اصل عمومیت دارد.

۴۳- در صورت صدور چک توسط مدیر شرکت، کدام مورد صحیح است؟

۱) شرکت و مدیر مسئول هستند.

۲) مسئول نیستند، مگر تقصیر ایشان اثبات شود.

۳) اگر شرکت مذکور تضامنی باشد، مدیران مسئول هستند.

۴) مدیران مسئول هستند، مگرآنکه بی تقصیری ایشان اثبات شود.

۴۴- در کدام یک از روش های مطالبه وجه چک، وصول حق الوکاله ممکن است؟

۱) فقط صدور اجرائیه قضائی

۲) فقط طرح دعوی در محاکم دادگستری

۳) طرح دعوی در محاکم دادگستری و صدور اجرائیه قضائی

۴) طرح دعوی در محاکم دادگستری، صدور اجرائیه قضائی و نیز اجرائیه ثبتی

۴۵- شرایط اقامه دعوی علیه ظهرنویس چک چیست؟

۱) ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ مندرج در چک، مبادرت به اخذ گواهینامه عدم پرداخت از بانک نماید و ظرف یک سال از گواهی عدم پرداخت اقامه دعوی کند.

۲) ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ مندرج در چک، گواهی عدم پرداخت اخذ و ظرف یک سال از گواهی عدم پرداخت، اقامه دعوی نماید.

۳) ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ مندرج در چک، گواهینامه عدم پرداخت از بانک اخذ کند و سپس ظرف ۶ ماه دیگر، اقامه دعوی نماید.

۴) ظرف مدت یک سال از تاریخ مندرج در چک، از بانک گواهینامه عدم پرداخت بگیرد و طرح دعوی کند.

۴۶- پیشنهادات طلبکاران تاجر ورشکسته درخصوص ادامه فعالیت تاجر، به کدام نحو است؟

۱) می توانند با اکثریت عددی که دارای سه چهارم مطالبات باشند، تصمیم خود را ارائه کنند و تصمیم آنان برای اداره تصفیه الزام آور است.

۲) می توانند با اکثریت عددی که دارای سه چهارم مطالبات باشند، پیشنهادات خود را ارائه کنند و تصمیم با اداره تصفیه است.

۳) می توانند پیشنهادات خود را ارائه کنند و تصمیم گیری با اداره تصفیه است.

۴) پیشنهادی از سوی طلبکاران قابل پذیرش نیست و تصمیم با اداره تصفیه است.

۴۷- مسئولیت صادرکننده و ظهرنویس چک در قبال دارنده آن، چگونه است؟

۱) تضامنی است.

۲) درصورت تصریح به مسئولیت، تضامنی است.

۳) ظهرنویس اصولاً در حکم ضامن صادرکننده است.

۴) تضامنی است و فرض عدم مسئولیت، در هیچ حالتی متصور نیست.

۴۸- تصویب و تغییر اساسنامه در شرکت تعاونی، به ترتیب، برعهده کدام مرجع است؟

۱) اولین مجمع عمومی عادی- مجمع عمومی فوق العاده

۲) هیئت مؤسس- مجمع عمومی فوق العاده

۳) هیئت مؤسس- مجمع عمومی عادی

۴) وزارت تعاون- مجمع عمومی عادی

۴۹- اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی، به ترتیب، تابع کدام است؟

۱) مرکز وقوع سرمایه- محل اقامت

۲) محل اداره شخص حقوقی- محل اقامت

۳) محل اداره اصلی- محل تأسیس شرکت

۴) محل استقرار مرکز اصلی و اموال شرکت- محل تأسیس شرکت

۵۰- تبدیل شرکت تضامنی به سهامی، به ترتیب، چه شرایط و آثاری دارد؟

۱) اکثریت عددی شرکایی که دارای سه چهارم سرمایه باشند- نسبت به دیون سابق، مؤثر نیست.

۲) اکثریت عددی شرکایی که دارای سه چهارم سرمایه باشند- نسبت به دیون سایق، مؤثر است.

۳) اتفاق آرای شرکا- نسبت به دیون سابق، مؤثر است.

۴) اتفاق آرای شرکا- نسبت به دیون سابق، مؤثر نیست.

۵۱- درخصوص ساختار شرکت های دولتی، کدام مورد صحیح است؟

۱) درصورتی که در نام آنها نوع شرکت درج نشود، شرکت تضامنی هستند.

۲) درصورتی که در نام آنها نوع شرکت درج نشود، شرکت سهامی هستند.

۳) در مواردی تابع قواعد شرکت های سهامی هستند.

۴) شرکت سهامی هستند.

۵۲- کدام مورد، از موجبات انحلال تمام شرکت های تجاری است؟

۱) ورشکستگی

۲) فوت احد از شرکا در فرض پیش بینی در اساسنامه

۳) اثبات ادعای مدعی مبنی بر طلبکاری از یکی از شرکا

۴) فسخ شرکت توسط یکی از شرکا در فرض پیش بینی در اساسنامه

۵۳- کدام مورد درخصوص سهام وثیقه، صحیح است؟

۱) حق رأی ندارد، اما حق سود دارد و قابل انتقال نیست.

۲) حق رأی و حق دریافت سود ندارد، ولی قابل انتقال است.

۳) حق رأی و حق دریافت سود را دارد، ولی قابل انتقال نیست.

۴) حق رأی ندارد، اما حق سود دارد و با حفظ حق وثیقه شرکت، قابل انتقال است.

۵۴- سهام ممتاز، به چه سهمی گفته می شود؟

۱) سهام مؤسسین که احکام خاصی بر آن مترتب باشد.

۲) حداقل سهامی که در اساسنامه، قابلیت شرکت در مجامع و رأی داشته باشد.

۳) سهام دارای امتیاز مؤسسین که توسط مجمع مؤسس و فوق العاده، قابل ایجاد است.

۴) هر سهمی که دارای امتیازاتی باشد که می تواند توسط مجمع عمومی مؤسس یا مجمع عمومی فوق العاده ایجاد شود.

۵۵- دفاتر تجاری، به چه صورت قابل استناد هستند؟

۱) به نفع تاجر تنظیم کننده در دعاوی تجاری علیه تجار

۲) فقط به عنوان اقرار کتبی علیه تاجر تنظیم کننده

۳) ظرف ده سال از خانمه سال تنظیم آنها

۴) به عنوان اماره قضائی

۵۶- در فرض شک بینِ تجاری بودن و غیرتجاری بودن اعمال تاجر، تکلیف چیست؟

۱) در معاملات منقول، اصل بر تجاری بودن و در معاملات غیرمنقول، اصل بر تجاری بودن است مگر ثابت شود مربوط به حوایج تجاری بوده است.

۲) اصل بر غیرتجاری بودن است، مگر ثابت شود مربوط به حوایج تجاری او بوده است.

۳) اصل بر تجاری نبودن است، مگرآنکه طرف مقابل تاجر باشد.

۴) اصل بر تجاری بودن است.

۵۷- مسئولیت متصدی حمل ونقل، قبل و بعد از درخواست از مرسلٌ الیه برای تحویل گرفتن کالا پس از رسیدن به مقصد، چگونه است؟

۱) این درخواست تأثیری در تعهد متصدی حمل ندارد و او را صرفاً مستحق اجرت می کند.

۲) تا پیش از این درخواست، تعهد وی به نتیجه و بعد از آن، به وسیله است.

۳) تا پیش از این درخواست، ید وی ضمانی است و بعد از آن امانی است.

۴) کلاً ید وی، ضمانی است.

۵۸- در صورت ضمانت چند نفر از شخص ورشکسته در قرارداد ارفاقی، ضمانت ایشان به چه صورت است؟

۱) تضامنی است.

۲) به نحو نقل ذمّه است.

۳) به نحو نقل ذمّه است، مگر شرط خلاف شده باشد.

۴) هرکدام نسبت به بخشی از تعهدات ورشکسته، مسئول هستند.

۵۹- کدام محکمه جهت رسیدگی به دعاوی راجع به بدهکاری محکومین در ورشکستگی به تقلب، صالح است؟

۱) دادگاه حقوقی و کیفری                                          ۲) دادگاه کیفری صادرکننده حکم

۳) دادگاه حقوقی                                                       ۴) شورای حلّ اختلاف، مطلقاً

۶۰- مهلت اعتراض به تاریخ توقف مندرج در حکم ورشکستگی، چقدر است؟

۱) یک ماه از تاریخ نشر آگهی حکم ورشکستگی    ۲) تا پایان مهلت تشخیص مطالبات طلبکاران

۳) یک ماه از تاریخ توقف                                ۴) محدودیت زمانی ندارد.

حقوق جزای عمومی و اختصاصی:

۶۱- شخصی مرتکب جرم تعزیری درجه ۲ شده، ولی با اِعمال جهات تخفیف، به مجازات تعزیری درجه ۵ محکوم شده است. آیا دادگاه می تواند اجرای مجازات وی را تعلیق نماید؟ چرا؟

۱) خیر نمی تواند.- تعلیق اجرای مجازات فقط در مجازات های درجه شش تا هشت پیش بینی شده است.

۲) خیر نمی تواند.- ملاک در تعلیق اجرای مجازات، مجازات قانونی است نه مجازات قضائی.

۳) بلی می تواند.- ملاک در تعلیق اجرای مجازات، مجازات قضائی است نه مجازات قانونی.

۴) خیر نمی تواند.- تخفیف مجازات با تعلیق اجرای مجازات قابل جمع نیست.

۶۲- حکم تبدیل یا عفو مجازات حبس اید به علت سرقت حتی در مرتبه سوم چیست؟

۱) قابل عفو و تبدیل نیست.                           ۲) فقط قابل عفو است.

۳) فقط قابل تبدیل به مجازات دیگری است.      ۴) قابل عفو و تبدیل به مجازات دیگری است.

۶۳- شخصی به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده است. پس از تحمل مجازات حبس، وضعیت انتخاب او به عنوان عضو شورای روستا کدام است؟

۱) به طور دائم، از عضویت در شورای روستا محروم است.

۲) پس از گذشت ۲ سال از زمان اعاده حیثیت، انتخاب وی بلامانع است.

۳) پس از گذشت ۵ سال از زمان اعاده حیثیت، انتخاب وی بلامانع است.

۴) پس از گذشت ۳ سال از زمان اعاده حیثیت، انتخاب وی بلامانع است.

۶۴- با عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تأثیر توبه در تعزیرات منصوصی شرعی کدام است؟

۱) به نظر حاکم شرع بستگی دارد که آیا آن را تأثیر بدهد یا خیر.

۲) در کلیه موارد، موجب تخفیف مجازات می شود.

۳) تابع قواعد خاص خود است.

۴) تأثیری ندارد.

۶۵- چنانچه در یک پرونده، دادگاه با سه جرم مختلف درجه ۶، ۷ و ۸ مواجه شود، مطابق قانون، چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

۱) حکم به حداکثر مجازات در هر سه مورد و اجرای اشد قضائی

۲) حکم به بیش از میانگین حداقل و حداکثر و اجرای کیفر اشد در هر سه مورد

۳) حکم به حداقلِ هر سه مجازات و اجرای مجازات درجه ۶ همراه با مجازات اشد قضائی درجه ۷ و ۸

۴) حکم به حداقل مجازات و درصورت وجود شرایط قانونی به بیش از آن، در درجه ۶ و به بیش از میانگین حداقل و حداکثر در درجات ۷ و ۸ و اجرای اشد

۶۶- در تعدّد جرم، کدام یک از کیفرهای زیر اجرا می شود؟

۱) مجازات اشد با کیفر تبعی مجازات اشد بعدی، درصورتی که مجازات اشد فاقد کیفر تبعی باشد.

۲) مجازات اشد قضائی همراه با کیفرهای تبعی ناظر به سایر مجازات های غیراشد

۳) مجازات اشد قضائی همراه با کیفر تبعی اشد بعدی

۴) تنها مجازات اشد قضائی در کلیه موارد

۶۷- تعلیق اجرای مجازات در کدام دسته از جرایم زیر، غیرممکن است؟

۱) کلیه جرایم اطفال

۲) جرایم علیه امنیت عمومی

۳) کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

۴) کلاهبرداری با مبلغ بیش از یکصد میلیون تومان

۶۸- کدام مورد، صحیح نیست؟

۱) تعویق صدور حکم در شروع به ارتکاب جرایم علیه امنیت جایز نیست.

۲) مجازات های جایگزین حبس، در تمامی جرایم غیرعمدی تجویز شده است.

۳) تعویق صدور حکم، علاوه بر جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸، در جرایم تعزیری درجه ۶ هم جایز است.

۴) تعویق صدور حکم، حداکثر به مدت یک سال و تعلیق اجرای مجازات، حداکثر به مدت سه سال جایز است.

۶۹- شخصی به علت شرب خمر، به کلی مسلوب الاختیار شده و دیگری را به قتل می رساند. مجازات وی چیست؟

۱) مرتکب به مجازات شرب خمر، و عاقله وی به پرداخت دیه محکوم می شوند.

۲) علاوه بر مجازات شرب خمر، به پرداخت دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.

۳) علاوه بر مجازات شرب خمر، به قصاص نفس محکوم می شود.

۴) به مجازات شرب خمر و پرداخت دیه محکوم می شود.

۷۰- شخصی مال مسروقه ای را نزد دیگری که از مسروقه بودن مال بی اطلاع است، می سپارد. در هنگام مراجعه سارق برای بازپس گیری مال، شخص گیرنده از تحویل مال به وی خودداری می کند. وی مرتکب چه جرمی شده است؟

۱) فقط خیانت در امانت                          ۲) فقط مداخله در مال مسروق

۳) هیچ جرمی مرتکب نشده است.              ۴) خیانت در امانت و مداخله در مال مسروق

۷۱- شخصی طی یک نزاع دسته جمعی، اقدام به شکستن درِ خانه یکی از شرکت کنندگان در نزاع کرده و سپس با برداشتن اتومبیل پارک شده در خانه می گریزد. وی مرتکب چه جرمی شده است؟

۱) تخریب- سرقت مستوجب تعزیر و شرکت در منازعه

۲) تخریب- سرقت مستوجب حد و شرکت در منازعه

۳) سرقت مستوجب تعزیر- شرکت در منازعه

۴) سرقت مستوجب حد- شرکت در منازعه

۷۲- شخصی در حضور جمع، دیگری را مورد خطاب قرار داده و خواهر وی را زانیه می نامد، درحالی که فرد مخاطب اصلاً خواهر ندارد. وی مرتکب چه جرمی شده است؟

۱) قذف                                               ۲) توهین

۳) افترا                                                ۴) مرتکب جرمی نشده است.

۷۳- شخصی تعدادی سکه درهم کشور امارات عربی متحده را مخدوش و در یک سکه بهار آزادی هم سوراخ بزرگی ایجاد کرده و آنها را به عنوان سکه سالم به یک خارجی می فروشد. وی مرتکب کدام یک از جرایم زیر شده است؟

۱) کلاهبرداری- قلب سکه و ترویج سکه قلب فقط در مورد سکه درهم امارات

۲) کلاهبرداری- قلب سکه و ترویج سکه قلب در مورد هر دو سکه

۳) کلاهبرداری و قلب سکه

۴) کلاهبرداری

۷۴- شخصی بر اثر اصابت گلوله ای که معلوم نیست از تفنگ شخص «الف» یا شخص «ب» شلیک شده است، مجروح می شود. مسئولیت «الف» و «ب» چیست؟

۱) دیه به تساوی از هردو دریافت می شود.

۲) دیه از یکی از آن دو، به قید قرعه دریافت می شود.

۳) به دلیل وجود شبهه، دیه قابل پرداخت نخواهد بود.

۴) مسئولیتی ندارند و دیه از بیت المال پرداخت می شود.

۷۵- شخصی با یک ضربه چاقو، دیگری را شدیداً مجروح می کند. پس از بردن مجنی علیه به بیمارستان، پزشک کشیک به دلیل پول نداشتن قربانی، وی را پذیرش نمی کند و فرد بر اثر شدت خونریزی می میرد. چه کسی مسئول قتل قربانی است؟

۱) ضارب و پزشک مشترکاً، بسته به میزان تأثیر رفتار و عنصر روانی هریک

۲) ضارب و پزشک متساویاً، بسته به عنصر روانی هریک

۳) ضارب

۴) پزشک

۷۶- پزشکی پس از مراجعه و درخواست بیمار، بدون اخذ برائت از وی یا اولیای او، بیمار را با رعایت موازین پزشکی جراحی می کند، ولی بیمار در زیر عمل می میرد. مسئولیت پزشک چیست؟

۱) پرداخت دیه و تعزیر                                               ۲) فقط پرداخت دیه

۳) مسئولیتی ندارد.                                                    ۴) فقط تعزیر

۷۷- شخصی به قصد قتل دیگری، ضربات متعددی به وی وارد می کند. پزشکی قانونی علت مرگ را اصابت یک ضربه به قلب وی اعلام می کند. قاتل به کدام یک از مجازات های زیر محکوم می شود؟

۱) فقط به قصاص نفس

۲) علاوه بر قصاص نفس، به مجازات تعزیری

۳) علاوه بر قصاص نفس، به پرداخت دیه سایر جنایت ها

۴) علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد، به قصاص عضو یا دیه جنایت هایی که تأثیری در قتل نداشته است.

۷۸- شخصی که به علت ارتکاب زنای محصنه، به مجازات سلب حیات محکوم شده است، توسط فردی به قتل می رسد. در خصوص مجازات قاتل، کدام مورد صحیح است؟

۱) نه قصاص می شود و نه دیه پرداخت می کند و مجازات تعزیری هم ندارد.

۲) قصاص و دیه ندارد و به مجازات تعزیری محکوم می شود.

۳) قصاص نمی شود، ولی باید دیه پرداخت کند.

۴) قصاص می شود.

۷۹- انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، چه حکمی دارد؟

۱) در تصرف غیرقانونی در اموال دولتی به صورت مطلق و در اخلال در نظام اقتصادی کشور درصورتی که انتشار موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد، الزامی است.

۲) در اخلال در نظام اقتصادی کشور به صورت مطلق و در تصرف غیرقانونی در اموال دولتی درصورتی که انتشار موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد، الزامی است.

۳) در هر دو، به شرط آنکه میزان مال موضوع جرم از حدّ معینی بیشتر باشد، الزامی است.

۴) در هیچ کدام، الزامی نیست.

۸۰- شخصی پس از جعل کارت شناسایی خود، جهت دریافت پول از حساب خود، به بانک مراجعه می کند و پس از ارائه کارت شناسایی، بدون اینکه موفق به دریافت پول شود، موضوع جعل کارت، کشف و او توسط ضابطان دستگیر می شود. کدام یک از اتهامات زیر را می توان به وی وارد کرد؟

۱) جعل و شروع به استفاده از سند مجعول                      ۲) جعل و استفاده از سند مجعول

۳) فقط جعل                                                            ۴) فقط استفاده از سند مجعول

آیین دادرسی کیفری:

۸۱- مهلت تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه، تا چه زمانی است؟

۱) قبل از اعلام ختم دادرسی، مگرآنکه دادستان دعوای کیفری را به صورت شفاهی مطرح نماید که حداکثر ظرف پنج روز است.

۲) قبل از اعلام ختم دادرسی، مگر آنکه دادستان دعوای کیفری را به صورت شفاهی مطرح نماید که حداکثر ظرف یک هفته است.

۳) پایان جلسه اول دادرسی، مگرآنکه دادستان دعوای کیفری را به صورت شفاهی مطرح نماید که حداکثر ظرف پنج روز است.

۴) قبل از اعلام ختم دادرسی

۸۲- فرماندار شهرستان نجف آباد از استان اصفهان که مقیم شهر اصفهان است، در شهرستان جهرم از استان فارس در اثر تصادف رانندگی، مرتکب قتل غیرعمد عابر پیاده می شود. رسیدگی به جرم مذکور در صلاحیت کدام دادگاه است؟

۱) کیفری دو تهران                                          ۲) کیفری دو اصفهان

۳) کیفری یک شیراز                                         ۴) کیفری دو شیراز

۸۳- نوجوانی ۱۶ ساله با فردی ۲۰ ساله برای ارتکاب جرم علیه جمهوری اسلامی ایران تبانی می کنند. رسیدگی به جرایم اشخاص فوق، به ترتیب، در صلاحیت کدام یک از محاکم زیر است؟

۱) دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان- دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان

۲) دادگاه اطفال و نوجوانان- دادگاه اطفال و نوجوانان

۳) دادگاه اطفال و نوجوانان- دادگاه انقلاب

۴) دادگاه انقلاب- دادگاه انقلاب

۸۴- در یکی از بخش های شهرستان ورامین از استان تهران، قتل عمدی ارتکاب یافته است. با فرض آنکه در شهرستان ورامین، دادگاه کیفری یک تشکیل نشده باشد، «انجام تحقیقات مقدماتی»، «حلّ اختلاف بینِ دادستان و بازپرس» و «رسیدگی»، به ترتیب، توسط کدام یک از مراجع زیر به عمل می آید؟

۱) رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس- دادگاه کیفری دو ورامین- دادگاه کیفری یک نزدیک ترین شهرستان

۲) بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ورامین- دادگاه کیفری دو- دادگاه کیفری یک نزدیک ترین شهرستان در استان تهران

۳) رئیس دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس- دادگاه کیفری دو ورامین- دادگاه کیفری یک نزدیک ترین شهرستان در استان تهران

۴) دادرس علی البدل دادگاه بخش به جانشینی از بازپرس- دادگاه کیفری یک نزدیک ترین شهرستان در استان تهران- دادگاه کیفری یک نزدیک ترین شهرستان در استان تهران

۸۵- ضابط دادگستری، پیرو دستور مقام قضایی مبنی بر جلب فردی که متهم به حمل مواد مخدر است، در هنگام جلب، مرتکب ضرب و جرح متهم می شود. رسیدگی به جرم ضرب و جرح، در صلاحیت کدام یک از محاکم زیر است؟

۱) دادگاه کیفری دو                                                   ۲) دادگاه انقلاب با تعدّد قاضی

۳) حسب مورد، دادگاه نظامی یک یا دو                          ۴) دادگاه انقلاب با وحدت قاضی

۸۶- ضابطان دادگستری در برخورد با جرایم مشهود، دارای کدام یک از اختیارات زیر هستند؟

۱) مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می کنند.

۲) تمامی تحقیقات مقدماتی را به عمل می آورند و نتایج را ظرف مدت یک ساعت به اطلاع دادستان می رسانند.

۳) فقط اقدامات لازم را به منظور حفظ ادلّه وقوع جرم، جمع آوری آن و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورند و بلافاصله نتایج را به اطلاع دادستان می رسانند.

۴) تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات و ادلّه وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی به عمل می آورند، تحقیقات لازم را انجام می دهند و بلافاصله نتایج را به اطلاع دادستان می رسانند.

۸۷- در قرار «التزام مستخدمان رسمی کشوری با نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام»، تعهد سازمان مربوط به کدام یک از موارد زیر است؟

۱) حاضر نمودن متهم و در صورت عدم تحویل متهم بدون عذر موجه، پرداخت وجه التزام از محل حقوق متهم

۲) حاضر نمودن متهم و در صورت عدم تحویل متهم بدون عذر موجه، پرداخت وجه التزام

۳) پرداخت وجه التزام از محل حقوق متهم، در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه

۴) صرفاً حاضر نمودن متهم

۸۸- چنانچه تفتیش و بازرسی خودروی یکی از مقامات ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری، به تشخیص بازپرس ضرورت یابد، مجوز تفتیش و بازرسی باید به تأیید کدام مقام برسد؟

۱) نیاز به تأیید مقام دیگری ندارد.

۲) رئیس کل دادگستری استان تهران

۳) رئیس حوزه قضائی محل بازرسی خودرو

۴) رئیس کل دادگستری استان محل بازرسی خودرو

۸۹- صدور کدام یک از قرارهای زیر، منوط به موافقت متهم است؟

۱) تعلیق تعقیب

۲) تعلیق تعقیب و ترک تعقیب

۳) بایگانی پرونده و ترک تعقیب

۴) بایگانی پرونده، تعلیق تعقیب و التزام به حضور با تعیین وجه التزام

۹۰- درصورتی که بازداشت متهم بر اثر اعلام مغرضانه جرم باشد، کدام مورد درخصوص جبران خسارت ناشی از بازداشت صحیح است؟

۱) برعهده اعلام کننده مغرضانه جرم است.

۲) از محل اعتبارات مصوب قوه قضائیه پرداخت می شود.

۳) برعهده دولت است و دولت پس از جبران خسارت، می تواند به مسئول اصلی مراجعه کند.

۴) برعهده دولت است و دولت پس از جبران خسارت، مکلف است به مسئول اصلی مراجعه کند.

۹۱- باز پرس در جرم تعزیری درجه ۴، به جهت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر می کند و قرار مذکور در دادگاه صالح تأیید می شود. قرار صادره چه وضعیتی دارد؟

۱) درصورت کشف دلیل جدید، به درخواست دادستان و تجویز دادگاه صالح، برای یک بار قابل تعقیب مجدد است.

۲) درصورتی که خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، قابل اعاده دادرسی به تجویز رئیس قوه قضائیه است.

۳) قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

۴) قابل فرجام در دیوان عالی کشور است.

۹۲- پس از صدور کیفرخواست در جرم تعزیری غیرقابل گذشت درجه پنج و قبل از ارسال به دادگاه، شاکی رضایت قطعی خود را اعلام می دارد. کدام مورد، صحیح است؟

۱) دادستان از کیفرخواست صادره عدول و بازپرس قرار منع تعقیب صادر می کند.

۲) دادستان از کیفرخواست صادره عدول و بازپرس قرار موقوفی تعقیب صادر می کند.

۳) دادستان درصورت وجود شرایط تعلیق تعقیب، می تواند از کیفرخواست عدول و قرار تعلیق تعقیب صادر کند.

۴) درصورتی که در نتیجۀ رضایت شاکی، نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفرخواست قبلی عدول و بر این اساس، کیفرخواست جدید صادر می کند.

۹۳- تجدیدنظرخواه به دو عضو از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان، ایراد ردّ دادرس وارد می کند و هر دو عضو، ضمن عدم پذیرش ایراد، قرار ردّ ایراد صادر می نمایند. کدام مورد، صحیح است؟

۱) درصورتی که امکان انتخاب اعضای علی البدل برای رسیدگی به ایراد در دادگاه تجدیدنظر وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می آید.

۲) رسیدگی به ایراد در شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان به عمل می آید.

۳) رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می آید.

۴) قرار ردّ ایراد صادره، قطعی و غیرقابل اعتراض است.

۹۴ – رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان، در کدام یک از موارد زیر، غیابی محسوب می شود؟

۱) متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه تجدیدنظر حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، اعم از آنکه احضاریه ابلاغ واقعی یا قانونی شده باشد.

۲) متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، اعم از آنکه احضاریه ابلاغ واقعی یا قانونی شده باشد.

۳) متهم یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین و تجدیدنظر حاضر نشده یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، مشروط به آنکه احضاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

۴) متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات تحقیقات مقدماتی دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، مشروط به آنکه احضاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.

۹۵- آقای «الف»، مرتکب جرم زنای به عنف می گردد. کدام مورد درخصوص جرم مذکور، صحیح است؟

۱) رأساً در دادگاه کیفری یک مطرح می شود و این دادگاه پس از پایان تحقیقات و بدون نیاز به تشکیل جلسه دادرسی، به جرم مذکور رسیدگی می نماید.

۲) رأساً در دادگاه کیفری یک مطرح می شود و این دادگاه پس از پایان تحقیقات و صدور قرار رسیدگی، به جرم مذکور رسیدگی می کند.

۳) رأساً در دادگاه کیفری یک مطرح می شود و این دادگاه پس از پایان تحقیقات، به جرم مذکور رسیدگی می کند.

۴) پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست، قابل رسیدگی در دادگاه کیفری یک است.

۹۶- نوجوانی ۱۷ ساله، مرتکب جرم تعزیری درجه هفت می شود. در صورت عدم تعیین وکیل برای وی از سوی ولیّ یا سرپرست قانونی، کدام مورد صحیح است؟

۱) تنها ولیّ یا سرپرست قانونی نوجوان می تواند از وی دفاع یا وکیل تعیین کند.

۲) مرجع قضائی مکلف است برای متهم وکیل تعیین کند، همچنین نوجوان نیز می تواند از خود دفاع کند.

۳) مرجع قضائی مکلف است برای متهم، وکیل تعیین کند. همچنین ولیّ یا سرپرست قانونی نوجوان می تواند از وی دفاع کند.

۴) ولیّ یا سرپرست قانونی نوجوان می تواند خود از وی دفاع یا وکیل تعیین کند، نوجوان نیز می تواند از خود دفاع کند.

۹۷- قبل از تشکیل محاکم نظامی زمان جنگ و پس از انحلال این محاکم، محاکم نظامی به جرایم مربوط به جنگ، به ترتیب، مطابق مقررات چه زمانی رسیدگی می کند؟

۱) صلح- جنگ                                               ۲) جنگ- صلح

۳) جنگ- جنگ                                              ۴) صلح- صلح

۹۸- مدیرعامل یک شرکت سهامی خاص در راستای جلب منفعت شرکت، مرتکب جرم جعل می شود. بازپرس در مقام انجام تحقیقات، کدام اقدام زیر را انجام می دهد؟

۱) فقط مدیر عامل را احضار می کند.

۲) علاوه بر احضار مدیر عامل، به شخص حقوقی اخطار می دهد تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند که مدیر عامل نیز می تواند به عنوان نماینده قانونی معرفی شود.

۳) علاوه بر احضار مدیرعامل، به شخص حقوقی اخطار می دهد تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند که البته مدیرعامل نمی تواند به عنوان نماینده قانونی معرفی شود.

۴) علاوه بر احضار مدیرعامل، می تواند به شخص حقوقی اخطار دهد تا نماینده حقوقی یا وکیل خود را معرفی کند که البته مدیرعامل نمی تواند به عنوان نماینده حقوقی معرفی شود.

۹۹- چنانچه عاقله پس از فرا رسیدن موعد پرداخت دیه فوت کند، کدام مورد درخصوص دیه صحیح است؟

۱) درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد، از بیت المال پرداخت می شود.

۲) از اموال مرتکب وصول می شود.

۳) از بیت المال پرداخت می شود.

۴) از ماترک او تأمین می شود.

۱۰۰- در محکومیت به نفی بلد، کدام مورد درخصوص محکوم صحیح است؟

۱) حق ملاقات، معاشرت و رفت و آمد با دیگران و نیز حق استفاده از وسایل ارتباطی، از قبیل تلفن و اینترنت را دارد.

۲) حق ملاقات، معاشرت و رفت وآمد با دیگران و نیز حق استفاده از وسایل ارتباطی، از قبیل تلفن و اینترنت را ندارد.

۳) حق ملاقات، معاشرت و رفت وآمد با دیگران، به جز خانواده خود و نیز حق استفاده از وسایل ارتباطی، از قبیل تلفن و اینترنت را ندارد.

۴) حق ملاقات، معاشرت و رفت وآمد با دیگران، به جز خانواده خود را ندارد، ولی حق استفاده از وسایل ارتباطی، از قبیل تلفن و اینترنت را دارد.

فقه:

۱۰۱- أکمل العباره التالیه بما تراه مناسباً؟

«لو اختلفا فی دفع المال إلى الموکل فالظاهر أن القول ………. لأنّ القول قول المنکر فی جمیع ذلک.»

۱) قول الموکل                                                ۲) قول الوکیل

۳) قول المدعی                                               ۴) قول المستودع

۱۰۲- عین الصحیح:

۱) تنعقد یمین الزوجه مع منع الزوج.

۲) تنعقد الیمین بالبرائه من دین أو من الأئمه علیهم السلام.

۳) تنعقد الیمین على المقدور و إن کان مقدوراً ثمّ طرأ علیه العجز لاتنحلّ الیمین.

۴) لو علق الیمین على مشیه الله تعالى لا تنعقد إن کان المقصود التعلیق على مشیّته تعالی.

۱۰۳- أکمل الجمل التالیه بما تراه مناسباً؟

«………. الیمین فی الدعاوى المالیه و غیرها کالنکاح و الطلاق و القتل، و ………. فی الحدود فإنها و ………. إلّا بالإقرار أو البینه بالشرائط المقرره فی محلّها.»

۱) لاتثبت- لاتثبت- تثبت                                           ۲) تثبت- لاتثبت- لاتثبت

۳) لاتثبت- تثبت- لاتثبت                                           ۴) لاتثبت- لاتثبت- لاتثبت

۱۰۴- أکمل الجمله التالیه بما یناسب؟

لو کان للمیّت إخوه و زوجه فأقرّت بولد له ……….. .

١) لهم ثلاثه أرباع و للزوجه الثمن و باقی حصّتها للولد، إن أنکروا

۲) لهم ثلاثه أرباع و الباقی للولد و الزوجه بالتساوی إن أنکروا

۳) للإخوه ثلاثه أرباع و للزوجه الربع و لایرث الولد

۴) لها الثمن و الباقی للولد إن کذّبها الاخوه

۱۰۵- کدام مورد، برای تکمیل جمله زیر، صحیح است؟

«أقرّ المحسن بأبوّه المهیا ……….:»

۱) و یصدّق المهیا المحسن، وجبت النفقه على المحسن الا على المهیا

۲) و لم یصدّقه، فیمضی إقراره فی إرث المحسن من المهیا

۳) و لم یصدّقه، یمضی إقراره فی وجوب النفقه علیه

۴) و ینکر المهیا، إذن لایصحّ الاقرار مطلقاً

۱۰۶- أکمل الجمل التالیه بما یناسب؟

«لو تنازعا فی عین فان کانت تحت ید أحدهما فالقول قوله ……….، و على غیر ذی الید ………. .»

۱) بالبیّنه- الیمین                                            ۲) بیمینه- الیمین و البیّنه

۳) بیمینه- البیّنه                                             ۴) بالیمین و البیّنه- البیّنه

۱۰۷- کدام یک از موارد زیر درخصوص یمین، صحیح است؟

«………. إلّا إذا کان المقسم به هو الله جل شأنه و ………. بالحلف بالنبی صلی الله علیه و آله و

الأئمه الطاهرین علیهم السلام.»

۱) تنعقد الیمین- تنعقد الیمین                                     ۲) تنعقد الیمین- لاتتعقد الیمین

۳) لاتتعقد الیمین- تنعقد الیمین                                   ۴) لاتتعقد الیمین- لاتنعقد الیمین

۱۰۸- أکمل الجمله التالیه بما یناسب؟

«تقبل الشهاده ………. .»

۱) إذا دفع بشهادته ضررا عنه، کشهاده العاقله بجرح شهود الجنایه خطأ

۲) من ذى العداوه الدنیویه لعدوّه إذا لم تستلزم العداوه الفسق

۳) من الوکیل إذا کان له زیاده أجر بزیاده المال

۴) ممّن یجرّ بشهادته نفعا له عینا أو منفعه

۱۰۹- درخصوص موضوع مطرح شده، کدام مورد حکم صحیح را بیان می کند؟

«وکّل علىٌّ حسناً فی بیع داره. ثمّ ابتلی علىٌّ بفیروس کرونا و أغمی علیه. بعد الإفاقه جاء الحسن فقال: صباح الیوم بعتُ الدار.»

۱) چون حسن خانه را فروخته است، على حق فسخ وکالت را ندارد.

۲) علی می تواند وکالت را فسخ کند.

۳) فروش خانه نافذ است.

۴) وکالت باطل شده است.

۱۱۰- کدام مورد درخصوص اقرار «امیر»، صحیح است؟

«قال الأمیر: «له علىَّ مال و هو من ثمن الخمر.»»

۱) اقرار فقط نسبت به مال صحیح است.

۲) اقرار به هر دو مورد صحیح و نافذ است.

۳) اقرار نسبت به هر دو مسموع نیست چون من محرّم است.

۴) اقرار صحیح است اما مالی برعهده امیر نیست چون ثمن محرّم است.

۱۱۱- «لو کان المدیون مریضا یضره الحبس أو کان أجیرا للغیر قبل حکم الحبس علیه فالظاهر عدم جواز حبسه». دلیل این حکم چیست؟

۱) قاعده لاضرر- قاعده تسلیط                                      ۲) قاعده ید- قاعده لاضرر

۳) قاعده لاضرر- قاعده احترام مال مسلم                         ۴) قاعده لاضرر- قاعده نفی سبیل

۱۱۲- عیّن الخطأ:

۱) تقبل شهاده الصدیق لصدیقه.

۲) ترد شهاده أرباب الصنائع المکروهه.

۳) لاتقبل شهاده کل مخالف فی شیء مِن أصول العقائد.

۴) لاتقبل شهاده ولد الزنا و إن أظهر الاسلام و کان عادلاً.

۱۱۳- عیّن الجواب الصحیح فی الوکاله؟

۱) لایجوز أن یوکّل اثنین فصاعدا بالخصومه خلاف سائر الأمور.

۲) یجوز للوکیل بالخصومه الصلح عن الحق أو الابراء منه مطلقاً.

۳) لو أقرّ وکیل المدعی أن البینه فسقه لم یقبل منه و بقیت الخصومه و ینعزل الوکیل.

۴) لو أقرّ وکیل المدعى علیه بالحقّ للمدعی یقبل و تمت الخصومه، لکن تبطل الوکاله.

۱۱۴- «یعتبر فی المقر له أن یکون له أهلیه الاستحقاق، لو أقرّ لِدابّه بالدین لغا». مبنای این حکم، کدام یک از موارد زیر است؟

۱) فقدان أهلیت تمتع                                                ۲) فقدان أهلیت استیفا

۳) عدم مالیت مقر له                                                 ۴) اقرار در مال غیر

۱۱۵- أکمل الجمله التالیه بما تراه مناسباً؟

«مع وجود البینه للمدّعی ………. کانت حاضره و إحلاف المنکر، فلا یتعیّن علیه إقامتها، ولو علم أنّها مقبوله عند الحاکم فهو مخیّر بین إقامتها و إحلاف المنکر.»

۱) یجب له إقامتها و لو                                               ۲) یجب له إقامتها إن

۳) لایجوز له عدم إقامتها إن                                       ۴) یجوز له عدم إقامتها و لو

۱۱۶- ساسان علیه اشکان، دعوایی با موضوع مطالبه وجه ناشی از باخت اشکان در شرط بندی در بازی شطرنج طرح می کند. اشکان با اقرار نسبت به باخت خود، مبلغ مورد ادعای ساسان را نمی پذیرد، تکلیف چیست؟

۱) یصح الاقرار بالمجهول و المبهم و یلزم المقر بالتفسیر و رفع الابهام

۲) لایصح الاقرار لان یشترط فی المقربه ان یکون قابلاً للالزام

۳) لایصح لان یعتبر فی الاقرار صدوره من المقر ابتداءً

۴) لایصح الاقرار بالمجهول و المبهم

۱۱۷- أکمل الجمل التالیه بما یناسب؟

«………. الإقرار بالنسبه إلى المقر و یمضی علیه فیما یکون ………. .»

۱) لاینفذ- ضررا علیه                                       ۲) ینفذ- ضررا علیه

۳) ینفذ- فیه نفعاً له                                         ۴) لاینفذ- فیه ضررا له

۱۱۸- عیّن الصحیح:

۱) یجوز للحاکم تنفیذ حکم من له أهلیه القضاء.

۲) یجوز للقاضی أن یلقن أحد الحضمین شیئاً إن کان محقّاً.

۳) یجوز للحاکم الحکم فی الواقعه مع عدم العلم بموافقته برأیه.

۴) لایجوز للقاضی أن یحکم بعلمه من دون إقرار فی حق الناس.

۱۱۹- أکمل الجمل التالیه بالأجوبه الصحیحه؟

«لو وکّله فی استیفاء حق له على غیره فجحده من علیه الحق ………. مخاصمته و مرافعته و تثبیت الحقّ علیه ………. فی الخصومه.»

۱) للوکیل- ما لم یکن وکیلا                              ۲) لم یکن للوکیل- إن یکن وکیلا

۳) لم یکن للوکیل- ما لم یکن وکیلا                    ۴) لم یکن للوکیل- و إن لم یکن وکیلا

۱۲۰- أکمل الجمل التالیه بالأجوبه الصحیحه من العبارات التالیه؟

«………. للقاضی أن یحکم بعلمه من دون بینه أو إقرار أو حلف فی ……….، بل ………. له الحکم بالبینه إذا کانت مخالفه لعلمه.»

۱) لایجوز- حقوق الله تعالى- لایجوز                              ۲) لایجوز- حقوق الله تعالى- یجوز

۳) یجوز- حقوق الناس- یجوز                                       ۴) یجوز- حقوق الناس- لایجوز

حقوق ثبت:

۱۲۱- نحوه ثبت معاملات راجع به اشخاص بی سواد، چگونه است؟

۱) حضور یک نفر مطلع باسواد موردِاعتماد شخص بی سواد لازم است، مگر بینِ خود معرفین، شخص باسوادی مورد اعتماد وی باشد.

۲) حضور دو نفر باسواد موردِاعتماد شخص بی سواد علاوه بر معرفین لازم است، مگراینکه دادستان محل حضور یک نفر را کافی بداند.

۳) حضور نماینده معرفی شده توسط اداره ثبت محل، علاوه بر معرفین لازم است.

۴) حضور نماینده معرفی شده توسط دادستان محل، علاوه بر معرفین لازم است.

۱۲۲- چه اشخاصی و ظرف چه مدتی، حق اعتراض به املاکی که تقاضای ثبت شده از تاریخ انتشار آگهی نوبتی را دارند؟

۱) اشخاصی که ملک به نام آنها در دفتر توزیع اظهارنامه معرفی شده- ۲۰ روز از تاریخ انتشار

۲) هر شخصی- ۹۰ روز از تاریخ انتشار اولین آگهی

۳) مجاورین- ۶۰ روز از تاریخ انتشار اولین آگهی

۴) هر شخصی- ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی

۱۲۳- درخصوص پلاک ۱۴ فرعی از ۱۸ اصلی، اداره ثبت تصمیم به افراز گرفته و احد از مالکین مشاعی به این تصمیم اعتراض دارد. مرجع رسیدگی و مدت اعتراض کدام است؟

۱) دادگاه تجدیدنظر محل وقوع ملک- ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ

۲) دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک- ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ

۳) دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک- ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ

۴) هیئت نظارت استان مربوطه- ۲۰ روز از تاریخ الصاق در تابلوی اعلانات

۱۲۴- مرجع رسیدگی به شکایت اشخاص که دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا قانون و هر جهت دیگری بدانند، کدام است؟

۱) دیوان عدالت اداری

۲) دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت بستانکار

۳) دادگاه عمومی حقوقی محل صادرکننده دستور اجرا

۴) مدیر ثبت نظریه خود را صادر می کند و این نظریه ظرف ۱۰ روز قابل رسیدگی در هیئت نظارت است.

۱۲۵- هرگاه چند بستانکار علیه یک نفر اجرائیه صادر کنند، حق تقدم از وصول طلب نسبت به مال مورد بازداشت چگونه است؟

۱) آنکه مال به نفع او به تاریخ مقدم بازداشت شده، حق تقدم دارد و چنانچه در یک روز درخواست بازداشت کرده باشند، به نسبت طلب بینِ آنان تقسیم می شود.

۲) آنکه مال به نفع او به تاریخ مقدم بازداشت شده، حق تقدم دارد، مگراینکه قرارداد خاصی تنظیم شده باشد.

۳) تاریخ بازداشت تأثیری ندارد و مال به نسبت طلب بینِ بستانکاران تقسیم می شود.

۴) برحسب تشخیص مدیر ثبت، به نسبت طلب بینِ بستانکاران تقسیم می شود.

۱۲۶- آگهی نوبتی املاکی که تقاضای ثبت می شوند، چند نوبت منتشر می شود و مدت اعتراض به آن، چند روز است؟

۱) یک- ۶۰                                          ۲) سه- ۳۰

۳) یک- ۹۰                                          ۴) دو- ۹۰

۱۲۷- نحوه انتشار آگهی های هیئت های حلّ اختلاف قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و مدت اعتراض به آن، به ترتیب، کدام است؟

۱) دو نوبت آگهی به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و محلی و در روستاها علاوه بر انتشار، الصاق آگهی مذکور در محل- دو ماه از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق

۲) الصاق آرای هیئت ها در تابلوی اعلانات ثبت محل و در روستاها الصاق در محل شورای اسلامی روستا- در هر دو مورد، دو ماه از تاریخ الصاق

۳) یک نوبت آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار- ۳۰ روز از تاریخ انتشار آگهی

۴) دو نوبت آگهی در روزنامه رسمی- دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی

۱۲۸- نکاتی که در آگهی تحدید حدود املاک باید رعایت شود، کدام است؟

۱) آگهی تحدید حدود یک نوبت منتشر می شود و در آن، باید حدود ملک ذکر شود.

۲) آگهی تحدید حدود دو نوبت منتشر شود که نوبت اول انتشار آن، حداقل ۲۰ روز قبل از تحدید حدود باشد.

۳) در انتشار آگهی رعایت ترتیب نمره ضروریست و اعلان حداقل ۲۰ روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جراید منتشر شود.

۴) در انتشار آگهی رعایت تاریخ پذیرش اظهارنامه ضروریست و اعلان حداقل ۳۰ روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جراید منتشر شود.

۱۲۹- وظیقه هیئت نظارت درخصوص اسناد مالکیت معارض کدام است؟

۱) رسیدگی و تشخیص به تعارض در اسناد مالکیت و صدور رأی بر ابطال یکی از اسناد مالکیت

۲) رسیدگی و تشخیص به تعارض در اسناد مالکیت و صدور رأی بر ابطال سند مالکیت مؤخرالصدور

۳) رسیدگی و تشخیص تعارض، کلاً یا جزئاً، نسبت به اصل ملک و تعیین صحت عملیات ثبتی هریک از اسناد

۴) رسیدگی و تشخیص به تعارض اسناد مالکیت، کلاً یا جزئاً، خواه به اصل ملک و یا حدود و حقوق ارتفاقی

۱۳۰- در مقام تحدید حدود املاک، عمدت اعتراض مجاورین به حدود و حقوق ارتفاقی املاک کدام است؟

۱) ۲۰ روز از تاریخ الصاق آگهی تحدید حدود در تابلوی اعلانات

۲) ۳۰ روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود

۳) ۶۰ روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود

۴) ۶۰ روز از تاریخ انتشار آگهی تحدید حدود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام