کتاب استخدامی اداری ها
آزمون وکالت

دفترچه سؤالات و پاسخنامه آزمون وکالت ۹۹ کانون وکلا (سال ۱۴۰۰)

دفترچه سؤالات آزمون وکالت سال ۱۳۹۹ کانون وکلای دادگستری (برگزارشده ۱۴۰۰)

آزمون وکالت

دفترچه آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) منتشر شد.

شناسنامه قانون- آزمون وکالت ۱۳۹۹ که بر اساس آگهی ثبت نام آزمون قرار بود روز جمعه ۲۸ آذر ۱۳۹۹ برگزار شود، به جهت شدت شیوع بیماری کرونا به تعویق افتاد و این بار روز جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ به عنوان تاریخ برگزاری آزمون اعلام شد، که برگزاری در این تاریخ نیز به دلیل مشابه لغو و تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ به عنوان زمان جدید اعلام شد.

پس از آن تاریخ جدید ۲۵ تیر ۱۴۰۰ برای برگزاری آزمون اعلام شد که نهایتا امروز صبح بیش از ۸۱ هزار داوطلب آزمون وکالت ۱۳۹۹ در ۱۱۰ حوزه آزمونی سراسر کشور پاسخنامه ها را با مداد مشکی نرم پر کردند.

 دفترچه –  B ۹۰۱

دانلود دفترچه سؤالات آزمون وکالت ۱۳۹۹

دانلود دفترچه سوالات آزمون وکالت

هنوز پاسخنامه رسمی این سؤالات منتشر نشده است.

سوالات درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۱۳۹۹ به همراه پاسخ های پیشنهادی

توجه داشته باشید متن سوالات بر اساس اطلاعات غیررسمی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده اند تنظیم شده است و پاسخ های ارائه شده نیز صرفا جنبه پیشنهادی دارند، بنا بر این سوالات و پاسخ های این مطلب به هیچ وجه قابل اتکا و استناد نیستند

۱- بر اساس قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث خسارت کدام یک از اشخاص زیر، جبران نخواهد شد؟

۱) دارنده وسیله نقلیه مسبب حادثه که با سپردن خودرو به شخص فاقد گواهینامه، سبب بروز حادثه و تحمل زیان بدنی شده باشد.

۲) دامدار بی احتیاطی که با رها کردن دام ها در جاده عمومی، سبب بروز حادثه به میزان پنجاه درصد شده باشد.

۳) زیان دیده ای که قصد ایراد خسارت به خود را داشته باشد. 

۴) سرنشین وسیله نقلیه که خود، مسبب حادثه باشد.

۲- شخص «الف» آپارتمانی را از شخص «ب» پیش خرید می کند و با توافق طرفین، خسارت تأخیر در تحویل آپارتمان، روزانه مبلغ ۴ میلیون ریال تعیین می شود. چنانچه موارد مندرج در ماده ۴ قانون پیش فروش ساختمان در قرارداد رسمی پیش فروش تصریح شده باشد، در صورت تأخیر شخص «ب» در تحویل آپارتمان، شخص «الف» مستحق چه میزان خسارت است؟

۱) چهار میلیون ریال، مگر اینکه این مبلغ از اجرت المثل آپارتمان بیشتر باشد.

۲) چهار میلیون ریال، مگر اینکه اجرت المثل آپارتمان بیشتر باشد.

۳) در هر حال، به میزان اجرت المثل آپارتمان

۴) در هر حال، چهار میلیون ریال

۴- کدام مورد در خصوص مسئولیت مدنی دولت صحیح است؟

۱) در اعمال حاکمیتی، دولت همیشه معاف از پرداخت خسارت است.

۲) تمام مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، از قلمرو شمول ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی خارج هستند.

۳) چنانچه خسارت ناشی از نقص تشکیلات دولت و تقصیر کارمند دولت باشد، مسئولیت آن دو اشتراکی است.

۴) اصولا در صورت تقصیر کارمند دولت، خسارت زیان دیده توسط دولت جبران نخواهد شد، اما در مورد خساراتی که صرفاً ناشی از اشتباه کارمند دولت است، خسارت زیان دیده توسط دولت جبران می شود.

۴- در صورت رد ترکه توسط ورثه، تکلیف ماترک چیست؟

۱) در حکم اموال بلاوارث است

۲) ترکه متعلق به طلبکاران و مدیر تصفیه ترکه است.

۳) پس از پرداخت دیون متوفی، مابقی متعلق به ورثه است.

۴) پس از پرداخت دیون متوفی، مابقی در صورت درخواست ورثه، متعلق به آنان است

۵- «الف» با سند عادی در تاریخ مشخص، آپارتمان خود را به شخص «ب» اجاره می دهد، شخص دیگری با ارائه سند عادی، مدعی است همان آپارتمان را با سند عادی اجاره کرده است. کدام مورد صحیح است؟

۱) قراردادی که تاریخ آن معلوم است، مؤخر فرض می شود.

۲) در همه موارد، قراردادی که تاریخ آن معلوم است، مؤخر فرض می شود.

۳) در همه موارد، قراردادی که تاریخ آن مجهول است، مؤخر فرض می شود.

۴) چنانچه با قرائن و شواهد، تقدم و تأخر هیچ کدام از دو قرارداد مشخص نباشد، قراردادی که تاریخ آن مجهول است، مؤخر فرض می شود.

۶- مالک زمینی به موجب قرارداد صلح، به همسایه حق عبور از ملک خود را داده است. کدام مورد صحیح است؟

۱) تغییر مالک، تأثیری در حق عبور ایجاد شده ندارد.

۲) در صورت فوت هر یک از دو همسایه، حق عبور منتفی می شود

۳) چنانچه مالک صریحا عدم رضای خود را به عبور دیگران اعلام کند، حق عبور منتفی می شود.

۴) در صورت فروش هر یک از دو ملک، مالک جدید با توجه به اثر نسبی قرارداد، حق عبور نخواهد داشت.

۷- زوج ضمن عقد نکاح، به زوجه وکالت داده تا در صورتی که منزل مشترک را بیش از ۶ ماه، به هر دلیل ترک کند، زوجه وکیل در طلاق خود باشد. چنانچه زوج در نتیجه ابتلا به جنون دائمی، یک سال منزل مشترک را ترک نماید کدام مورد صحیح است؟

۱) چنانچه اذن زوج در طلاق، صرف نظر از وکالت باقی باشد، زوجه می تواند بر اساس آن تقاضای طلاق کند.

۲) زوجه می تواند بر اساس وکالت داده شده تقاضای طلاق کند.

۳) در هر حال، زوجه می تواند تقاضای فسخ نکاح نماید.

۴) عقد نکاح منفسخ می شود.

۸- زوج در حال بیماری، همسر خود را طلاق می دهد و ۶ ماه بعد، در نتیجه همان بیماری فوت می کند. زن که ۱۴ ماه پس از طلاق ازدواج کرده است، مطالبه سهم الارث می نماید. کدام مورد، صحیح است؟

۱) زوجه مطلقه، به سبب اینکه در زوجیت مرد دیگری است، ارث نمی برد.

۲) زوجه مطلقه از عین اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول ارث می برد.

۳) زوجه مطلقه بعد از طلاق، به علت قطع رابطه سببی ارث نمی برد.

۴) زوجه مطلقه از اموال منقول و بهای اعیان ارث می برد.

۹- شخص « الف» تعهد کرده است تا در موقع برداشت گندم، یک تن گندم ورامین به شخص «ب» تحویل دهد. به فرض اینکه گندم ورامین از حیث کیفیت دارای شش درجه باشد و در قرارداد طرفین، در خصوص درجه ای که باید تسلیم شود، توافقی نشده باشد، در خصوص تحویل مورد معامله، کدام مورد صحیح است؟

۱) بایع باید درجه ۳ تحویل دهد.

۲) بایع می تواند درجه ۱ تا ۶ تحویل دهد.

۳) بایع نمی تواند درجه ۶ تحویل دهد.

۴) بایع نمی تواند درجه ۴، ۵ و ۶ تحویل دهد.

۱۰- کدام مورد صحیح است؟

۱) اشتباه در وصف اساسی یا ذاتی مورد معامله در فرضی که این وصف شرط شده باشد موجب خیار تخلف شرط است.

۲) اکراه و اشتباه در نوع عقد، در صورت تنفیذ عقد توسط مکره یا مشتبه، مخل به عقد نیست.

۳) اشتباه در جنس مبیع، اگر وصف اساسی آن باشد موجب فسخ است.

۴) اشتباه در وصف اساسی زوج در نکاح، موجب بطلان عقد نیست.

۱۱- چنانچه طلاق به درخواست زوج باشد، در چه صورتی دادگاه حکم طلاق صادر می کند و طلاق ثبت می شود؟

 ۱) در هر حال، دادگاه می تواند حکم طلاق صادر کند، اما ثبت طلاق منوط به تأدیه کامل حقوق زن با رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به است.

۲) تنها در صورتی که مرد تمام حقوق مالی زن را تأدیه نماید یا زوجه رضایت دهد یا حکم قطعی اعسار مرد صادر شده باشد، دادگاه می تواند حکم طلاق صادر کند

۳) ثبت طلاق تنها منوط به این است که مرد تمام حقوق مالی زن را تأدیه کند یا زوجه رضایت دهد.

۴) صدور حکم طلاق و ثبت آن، منوط به تأدیه کامل حقوق زن توسط مرد با رضایت زوجه است.

۱۲- کدام مورد صحیح است؟

۱) مطالبه اجرای تعهد در حقوق ایران، مطلقأ شرط مسئولیت قراردادی نیست.

۲) هر گونه توافق در مورد خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد ضمن قرار داد، چنانچه مازاد بر شاخص سالانه بانک مرکزی باشد، باطل و بلا اثر است

۳) درخواست خسارت عدم اجرای تعهد در تعهداتی که موضوع آن وجه نقد یا تسلیم مالی کلی است، منوط به مطالبه اجرای تعهد از سوی متعهد است

۴) تعیین وجه التزام برای جبران خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد بیش از شاخص سالانه بانک مرکزی، در صورتی معتبر است که مغایر قوانین و مقررات امری نباشد.

۱۳- اگر موصی بعد از قبول موصی له، مال مورد وصیت را بفروشد، بیع انشاء شده چه حکمی دارد؟

۱) صحت آن، منوط به تنفیذ موصی له است.

۲) معامله در مقابل موصی له، غیر قابل استناد است.

۳) صحیح است.

۴) صحت آن، منوط به تنفیذ ورثه است.

۱۴- در خصوص حقوق مادی پدید آورنده اثر ادبی و هنری، کدام مورد صحیح است؟

۱) پدید آورنده می تواند، حقوق مادی اثر را بدون ذکر مدت، به دیگری واگذار کند.

۲) منتقل الیه حق مادی پدید آورنده، می تواند تا ۵۰ سال پس از واگذاری، از این حق استفاده کند.

۳) چنانچه پدید آورنده ورثه ای نداشته باشد، استفاده از حقوق مادی پدید آورنده در اختیار عموم قرار می گیرد.

۴) چنانچه حقوق مادی پدید آورنده متعلق به شخص حقوقی باشد، این حقوق از تاریخ نشر یا عرضه، به مدت ۵۰ سال مورد حمایت خواهد بود.

۱۵- هر گاه در عقد مزارعه، زمین موضوع قرارداد به صورت موقت از قابلیت انتفاع خارج شود، عقد مزارعه چه وضعیتی پیدا می کند؟

۱) طبق مقررات باب مزارعه، برای عامل، حق فسخ ایجاد می شود.

۲) طبق مقررات باب مزارعه، برای مزارع، حق فسخ ایجاد می شود.

۳) منفسخ نمی شود.

۴) منفسخ می شود.

۱۶- شخص «الف» به سبب باختن در گروبندی، مبلغ ده میلیون تومان به شخص «ب» پرداخت کرده است، در خصوص دعوای استرداد شخص «الف» بابت مبالغ پرداخت شده به «ب»، کدام مورد صحیح است؟

۱) موضوع بستگی به علم یا جهل شخص «ب» نسبت به حکم ماده ۶۵۴ قانون مدنی (باطل بودن قمار و گروبندی و مسموع نبودن دعوای مربوط به آن) دارد.

۲) موضوع بستگی به علم یا جهل شخص «الف» نسبت به حکم ماده ۶۵۴ قانون مدنی (باطل بودن قمار و گروبندی و مسموع نبودن دعوای مربوط به آن) دارد.

۳) با توجه به اینکه قمار و گروبندی باطل و دعوای راجع به آن مسموع نیست، دعوای استرداد پذیرفته نمی شود.

۴) شخص «الف» می تواند تقاضای استرداد مبلغ پرداخت شده را نماید و شخص «ب» مکلف به استرداد آن است.

۱۷- در خصوص حقوق عینی و حقوق دینی، کدام مورد صحیح است؟

۱) حقوق دینی بر خلاف حقوق عینی، ناظر به ما فی الذمه اشخاص هستند، لیکن قابل اسقاط نیستند.

۲) حقوق عینی متضمن حق تعقیب هستند، لیکن حقوق دینی متضمن و موجد حق تعقیب نیستند.

۳) حقوق عینی بر خلاف حقوق دینی، ناظر به اعیان اموال و همچنین تمامی حقوق مالی است.

۴) حقوق عینی و حقوق دینی، در موضوع و متعلق، کاملا یکسان هستند.

۱۸- یک شرکت کرایه اتومبیل، اتوبوسی را با اوصاف مشخص، به یک شرکت توریستی اجاره می دهد و در زمان مقرر، یک دستگاه اتوبوس تعیین و به شرکت توریستی تحویل می دهد. ولی اتوبوس مذکور به دلیل نقص فنی معیوب بوده و قادر به حرکت نیست. کدام مورد صحیح است؟

۱) شرکت توریستی، حق فسخ ندارد.

۲) موجر بین تسلیم فرد دیگری از افراد کلی یا فسخ اجاره مخیر است

۳) شرکت توریستی، حق فسخ دارد و می تواند پس از آن، استرداد اجاره بها را از موجر درخواست کند.

۴) شرکت کرایه اتومبیل می تواند به دلیل نقص فنی اتوبوس و عدم امکان تهیه وسیله نقلیه جایگزین قرارداد را فسخ کند.

۱۹- کدام مورد صحیح است؟

۱) متولی در صورتی می تواند برای انجام امور تولیت، وکیل بگیرد که در ضمن وقف، شرط شده باشد.

۲) موقوف علیه بعد از حصول منافع موقوفه و تعیین حصه، تنها با اذن متولی، حق تصرف دارد.

۳) وقف بر نفس و وقف بر مصالح عامه، اگر خود واقف مصداق موقوف علیه باشد، باطل است.

۴) چنانچه متولی مال موقوفه مرتکب خیانت شود، حاکم حق عزل او را ندارد.

۲۰- «الف» بعد از خرید یک دستگاه اتومبیل، آن را بلافاصله به «ب» می فروشد. یک سال بعد از معامله اول، «الف» متوجه می شود که در خرید اتومبیل، به غبن فاحش، مغبون شده است. کدام مورد، صحیح است؟

۱) «الف» حق فسخ دارد.

۲) «الف» حق فسخ دارد و پس از فسخ، معامله او با «ب» باطل و مبیع مسترد می شود.

۳) با توجه به اینکه ذوالخیار، در مبیع تصرفات ناقله انجام داده است، خیار او ساقط می شود.

۴) با توجه به عدم امکان استرداد مبیع، «الف» حق فسخ ندارد و صرفا می تواند مطالبه خسارت کند.

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام