کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

تبصره (۴۳) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور در خصوص اختصاص کمک هزینه عائله مندی به کارکنان زن برای نخستین بار

تبصره (۴۳) دائمی قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور در خصوص اختصاص کمک هزینه عائله مندی به کارکنان زن برای نخستین بار

تبصره 43- اجازه داده مي شود از اول سال 1364:

الف- به مستخدمين شاغل مرد كه همسر دائم دارند و همسر آنان از وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و بانكها و شهرداريها و موسساتي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنياد مستضعفان و ساير موسسات وابسته به دولت كه به نحوي از بودجه عمومي يا كمك دولت استفاده مي كنند حقوق ، دستمزد، اجرت و يا حقوق بازنشستگي يا وظيفه يا مستمري دريافت نمي نمايند، ماهيانه معادل مبلغ هشت هزار ريال به يكي از طرق زير حسب درخواست كتبي مستخدم كه بايد تا آخر فروردين ماه هر سال اعلام نمايد به عنوان كمك هزينه عائله مندي پرداخت شود. اين كمك مشمول پرداخت ماليات و كسور بازنشستگي نخواهد بود:

1- در ازاي مبلغ فوق كليه كالاهاي اساسي از طريق فروشگاههاي تعاوني فروشگاههاي زنجيره اي و دولتي و ساير فروشگاههاي معتبر در اختيار آنان قرار گيرد.

2- در مورد آن دسته از مستخدميني كه صاحب منزل مسكوني شخصي نيستند و عضو شركتهاي تعاوني مسكن هستند وجوه فوق مستقيما به حساب شركت تعاوني مسكن مربوطه و در غير اين صورت به حسابي در بانك مسكن بنام مستخدم واريز شود. بانك مسكن نيز مكلف است تا حداكثر تسهيلات اعطايي نسبت به موجودي اين قبيل مستخدمين را طبق مقررات آن بانك در اختيار آنان قرار دهد.

3- در خصوص آن دسته از كارمنداني كه از روشهاي مذكور در قسمتهاي (1) و (2) بند (الف ) اين تبصره را انتخاب ننمايند وجوه مذكور هر شش ماه يك بار به آنان پرداخت خواهد گرديد.

ب- به مستخدمين بازنشسته و وظيفه يا مستمري بگير مرد كه همسر دائم دارند و همسر آنان از دستگاههاي مذكور در بند (الف ) اين تبصره حقوق ، دستمزد، اجرت يا حقوق بازنشستگي يا وظيفه يا مستمري دريافت نمي نمايند، ماهيانه معادل مبلغ پنج هزار ريال با رعايت موارد مذكور در بند الف اين تبصره به عنوان كمك هزينه عائله مندي پرداخت شود.

ج- مستخدمين زن شاغل و بازنشسته كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنها معلول و قادر بكار نباشد و متكفل مخارج فرزندان خود مي باشند نيز حسب مورد مشمول مبالغ مذكور در بندهاي (الف ) و (ب ) اين تبصره خواهند بود.

د- به كليه مشمولين اين تبصره كه از خانه هاي سازماني استفاده مي كنند هيچگونه مبلغي به عنوان كمك هزينه عائله مندي پرداخت نخواهد شد.

ه- مشمولين اين تبصره عبارتند از:

1- مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري كه حقوق و مزاياي آنان بر اساس مقررات قانون مذكور پرداخت شود.

2- اعضا ثابت كادر هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي.

3- مستخدمين ثابت مشمول مقررات استخدامي شركتهاي دولتي مصوب 5/3 /1352.

4- مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح .

و- از ابتداي سال 1364 هر گونه افزايش حقوق و دستمزد، مزايا، فوق العاده ها، هزينه ها و ساير پرداختهاي نقدي و غير نقدي مستخدمين رسمي ، ثابت ، پيماني و خريد خدمت در دستگاههاي داراي مقررات استخدامي خاص مذكور در بند (الف ) اين تبصره كه به نحوي از بودجه عمومي يا كمك دولت استفاده مي نمايند تا تصويب و اجراي لايحه نظام هماهنگ پرداخت در بخش عمومي ممنوع خواهد بود.

ز- به مستخدميني كه از كمك هزينه عائله مندي به ترتيب فوق استفاده مي نمايند، كمكهاي غير نقدي بابت همسر پرداخت نمي شود.

ح- در صورتي كه مستخدم با استفاده از مباني قانوني با ارفاق سنوات بازنشسته گرديده باشد مابه التفاوت ميزان افزايش حقوق ناشي از ارفاق فوق و مبلغ مذكور در اين تبصره به وي پرداخت خواهد گرديد.

ط- آيين نامه اجرايي اين تبصره ظرف مدت دو ماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام