آزمون تعیین صلاحیت
مقررات حقوق و دستمزد

پرداخت فوق‌العاده جذب و نحوه ارتقاء به سطوح کارشناس ارشد، کارشناس خبره و‌ کارشناس عالی

دستوالعمل پرداخت فوق‌العاده جذب و ارتقاء به سطوح کارشناس ارشد، کارشناس خبره و‌ کارشناس عالی طبق ضوابط مصوب شورای امور اداری برای دستگاه‌های اجرایی (تصويبنامه شماره 4169/ت25703‌ه‍ مورخ 23/05/1381 هيأت وزيران)

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1381.5.13 بنا به پیشنهاد شماره 105.13502 مورخ 1380.9.3 سازمان ‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب 1370-‌ تصویب نمود:

1- به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص کارشناسی و مدیریت دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون‌نظام هماهنگ پرداخت که دارای شرایط و امتیازات لازم برای ارتقاء به سطوح کارشناس ارشد، کارشناس خبره و‌کارشناس عالی طبق ضوابط مصوب شورای امور اداری و استخدامی‌کشور می‌باشند فوق‌العاده ویژه‌ای به شرح زیر‌علاوه بر حقوق و مزایای متعلقه قابل پرداخت است:

الف – متخصصینی که امتیاز سطح کارشناسی ارشد را کسب نموده اند برابر سی و پنج درصد (35%)‌حقوق و‌فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب.

ب- متخصصینی که امتیاز سطح کارشناسی خبره را کسب نموده اند برابر پنجاه و پنج درصد (55%)‌حقوق و‌فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب.

ج- متخصصینی که امتیاز سطح کارشناسی عالی را کسب نموده اند برابر هفتاد و پنج درصد (75%)‌حقوق و‌فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب.

2- فوق‌العاده یاد شده جزء فوق‌العاده‌های مستمرمحسوب نمی‌شود و پرداخت آن مستلزم حفظ کیفیت ارایه‌خدمات با تأیید بالاترین مقام دستگاه است و مشمول دریافت کسور بازنشستگی نمی‌باشد.

3- پرداخت فوق‌العاده مزبور شامل افرادی که مشمول ماده (8) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -‌مصوب 1370- و همتراز با اعضاء هیأت علمی‌شده اند و نیز کارکنانی که حق محرومیت از مطب دریافت‌می‌نمایند، نخواهد شد و هر شخص می‌تواند از فوق‌العاده موضوع این تصویبنامه یا افزایش ناشی از همترازی با‌اعضای هیأت علمی‌و همچنین دریافت حق محرومیت از مطب استفاده نماید.

4- مقامات ومدیران مشمول طرح ارزیابی مدیران درصورتی‌که امتیازات لازم برای سطوح فوق‌الذکر را کسب‌نمایند علاوه بر فوق‌العاده پست مورد تصدی از فوق‌العاده‌های یادشده نیز بهره مند می‌گردند.

‌تبصره- آن دسته از مقامات و همچنین مدیران کل، رؤسای مراکز، رؤسا و معاونین سازمانهای دولتی که‌مشمول طرح ارزیابی مدیران می‌باشند درصورتی‌که امتیاز لازم برای سطوح مذکور را کسب ننمایندعلاوه‌برفوق‌العاده پست مورد تصدی از فوق‌العاده ویژه سطح کارشناسی ارشد نیز بهره مند می‌گردند.

5- فوق‌العاده جذب مقامات مذکور در تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب 1370- ‌و همتراز آنان پنجاه درصد (50%) افزایش می‌یابد.

‌محمدرضا عارف – معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام