کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

ابطال فوق‌العاده سختی کار شاغلین در واحدهای حراست و گزینش

ابطال نامه دبیر هیأت عالی گزینش و نامه معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رییس‌جمهور (سابق) راجع به اعطای فوق‌العاده سختی کار به شاغلین در واحدهای حراست و گزینش (رأی شماره 727 مورخ 11/6/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 11 شهریور 1394

کلاسه پرونده: 92/679

شماره دادنامه: 727

موضوع رأی: ابطال بخشنامه های شماره 6335/110/دم-22/12/1391 و 6392/110/دم-27/12/1391 معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بخشنامه شماره 443/2ب-21/1/1392 دبیر هیأت عالی گزینش

شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه شماره 11990/976/م/2-7/7/1392 ابطال بخشنامه های شماره 6335/110/دم-22/12/1391 و 6392/110/دم-27/12/1391 معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بخشنامه شماره 443/2ب-21/1/1392 دبیر هیأت عالی گزینش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احتراماً، در خصوص مفاد بخشنامه های شماره 6335/110/دم-22/12/1391 و 6392/110/دم-27/12/1391 معاون هماهنگی اجرای مقررات اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بخشنامه شماره 443/2ب-21/1/1392 دبیر هیأت عالی گرینش به استحضار می رساند:

1- وفق بند (3) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 «فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش های سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستان تا (1000) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.»

2- حسب ماده (29) و بند (ت) ماده (229) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389 «کلیه تصویبنامه ها، بخشنامه ها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأتهای امنا و مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه به استثناء احکام محاکم قضایی که متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی یا دستگاه‌های اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجراست که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی ربط تامین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوطه نخواهد بود…»

3- مطابق بند (137) قانون بودجه سال 1392 کل کشور «دریافت و پرداخت هر گونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور بوده و هر گونه دریافت و پرداخت غیر، در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می شود و کلیه مسؤولان و مقامات ذی ربط، معاونین، ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسؤول اجرای این حکم هستند.»

بنا به مراتب فوق با عنایت به این که فوق العاده سختی کار و کار در محیطهای غیر متعارف موضوع بند (3) ماده (68) قانون صدرالذکر صرفاً به کارهای سخت و محیطهای غیر متعارف نظیر موارد احصاء شده در بند موصوف قابل اختصاص و پرداخت است. لذا مفاد بخشنامه های صدرالذکر که متضمن تسری حکم بند یاد شده به مشاغلی نظیر متصدیان پستهای سازمانی پیش بینی شده در واحدهای حراست و گزینش است به دلیل اینکه مشاغل مذکور در زمره عناوین مندرج در بند یاد شده تلقی نمی شوند به منزله توسعه حکم قانونگذار و خارج از حیطه صلاحیتها واختیارات مرجع وضع آن ارزیابی و مغایر با قانون هستند. همچنین به دلیل عدم پیش بینی و تامین بار مالی مربوط در قانون بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاههای اجرایی ذی ربط مغایر با مفاد ماده (29) و بند (ت) ماده (229) قانون برنامه پنجم توسعه و بند (137) قانون بودجه سال 1392 کل کشور می باشند.

علی هذا در اجرای مواد (12) و (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال موارد مغایر از نامه مبحوث عنه از زمان تصویب مورد استدعاست.”

متن بخشنامه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

“الف: بخشنامه شماره 6335/110/دم-22/12/1391 معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور:

با سلام

بازگشت به نامه محرمانه شماره 166/م/2/7501-11/11/1391 در خصوص تعیین میزان امتیاز فوق العاده سختی شرایط کار و کار در محیطهای غیر متعارف متصدیان پستهای سازمانی پیش بینی شده در واحدهای حراست دستگاههای اجرایی اعلام می دارد:

با توجه به بررسیهای به عمل آمده از شرح وظایف و محیط شغلی مستخدمین رسمی و پیمانی متصدیان پستهای سازمانی حراست در دستگاههای اجرایی سراسر کشور در رابطه با حفاظت و حراست از اطلاعات، اسناد و مدارک طبقه بندی شده اماکن و تاسیسات اموال و داراییها، پیگیری مفاسد مالی و اداری و … وجود عواملی نظیر کار در محیط غیرمتعارف، تنهایی غیر معمول، کار در شرایط جوی نامساعد وجود ذرات معلق در هوا، محیط عفونت زا و آلوده، ریزش و برخورد اجسام خارجی، کار در ارتفاع، کار در شرایط روحی نامساعد، کار در شرایط مکانی بد و نامناسب، کار در فضای باز، رطوبت و … که متصدیان پستهای سازمانی ذیل در واحد سازمانی حراست در حین کار با آن مواجه می باشند، بدین وسیله در اجرای بند (3) ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه شماره 50795/200-5/10/1389 این معاونت، میزان امتیاز سختی شرایط کار متصدیان پستهای سازمانی مصوب به شرح جدول ذیل اعلام می گردد: عناوین پستهای سازمانی مصوب در تشکیلات تفصیلی در واحد حراست دستگاههای اجرایی در کل کشور میزان امتیاز

کارشناس حراست 800

کارشناس حفاظت پرسنلی 960

کاردان حفاظت پرسنلی 960

کارشناس حفاظت فناوری اطلاعات 800

کاردان حفاظت فناوری اطلاعات 800

کارشناس حفاظت اسناد و مدارک طبقه بندی شده 960

کاردان حفاظت اسناد و مدارک طبقه بندی شده 960

کارشناس حفاظت فنی و فیزیکی 960

کاردان حفاظت فنی و فیزیکی 960

کارشناس طرح و برنامه حراست 650

کاردان طرح و برنامه حراست 650

کارشناس آموزش حراست 700

کاردان آموزش حراست 700

کارشناس هماهنگی امور حراست 650

کاردان هماهنگی امور حراست 650

خاطرنشان می سازد امتیازات تعیین شده برای متصدیان پستهای سازمانی مورد اشاره در واحد حراست دستگاه از تاریخ صدور این مجوز مشروط به پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سال جاری در دستگاههای اجرایی قابل پرداخت خواهد بود.

ب: بخشنامه شماره 6392/110/دم-27/12/1391 معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور:

بازگشت به نامه محرمانه شماره 12960/2م-14/11/1391 در خصوص تعیین میزان امتیاز فوق العاده سختی شرایط کار و کار در محیطهای غیر متعارف متصدیان پستهای سازمانی پیش بینی شده در واحدهای گزینش دستگاههای اجرایی اعلام می دارد:

با توجه به بررسیهای به عمل آمده از شرح وظایف و محیط شغلی مستخدمین رسمی و پیمانی متصدیان پستهای سازمانی گزینش، در دستگاههای اجرایی سراسر کشور در رابطه با تحقیقات وکسب اطلاعات میدانی از متقاضیاناستخدام، بررسی اطلاعات جمع آوری شده و طبقه بندی اسناد و مدارک و پیگیری مسایل و مشکلات اخلاقی، مالی و اداری کارمندان در زمان استخدام آزمایشی و …، وجود عواملی نظیر کار در محیط غیر متعارف، تنهایی غیر معمول، کار در شرایط جوی نامساعد، وجود ذرات معلق در هوا، محیط عفونت زا و آلوده، ریزش و برخورد اجسام خارجی، کار در ارتفاع، کار در شرایط روحی نامساعد، کار در شرایط مکانی بد و نامناسب، کار در فضای باز، رطوبت و … که متصدیان پستهای سازمانی ذیل در واحد گزینش در حین کار با آن مواجه می باشند، بدین وسیله در اجرای بند (3) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه شماره 50795/200-5/10/1389 این معاونت، میزان امتیاز سختی شرایط کار متصدیان پستهای سازمان مصوب به شرح جدول ذیل اعلام می گردد:

عناوین پستهای سازمانی در واحد گزینش دستگاههای اجرایی در کل کشور میزان امتیاز

محقق – کارشناس تحقیق 800

عضو هسته و هیأت گزینشی 700

مصاحبه گر 650

کارشناس بازرسی، فناوری اطلاعات- رئیس گروه و اداره 600

ارزیاب و کارشناس ارزیابی – آموزش و پژوهش، طرح و برنامه 550

کارشناس اجرایی، متصدی امور دفتری و بایگان 500

خاطرنشان می سازد امتیازات تعیین شده برای متصدیان پستهای سازمانی مورد اشاره صرفاً ناظر بر متصدیان پستهای سازمانی در واحد گزینش دستگاههای اجرایی می باشد و تسری آن به سایر واحدها موضوعیت نداشته و از تاریخ صدور این مجوز مشروط به پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سال جاری در دستگاههای اجرایی قابل پرداخت خواهد بود.

خاطرنشان می سازد هیأت عالی گزینش در صورت ضرورت و حسب مورد، متصدیان پستهای مذکور را به دستگاهای اجرایی اعلام خواهد نمود.

ج: بخشنامه شماره 443/2/ب-21/1/1392 دبیر هیأت عالی گزینش:

سلام علیکم:

احتراماً، ضمن عرض تبریک سال نو به کلیه همکاران گزینش و قبولی عزاداریهای حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا (س)، با عنایت به پیگیریهای به عمل آمده در خصوص تعیین میزان امتیاز فوق العاده سختی شرایط کار گزینشگران، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی نامه شماره 6392/110/دم-27/12/1391 میزان امتیاز مربوط به شرح جدول ذیل اعلام نمود که از تاریخ صدور مجوز فوق قابل پرداخت خواهد بود.

ردیف عناوین پستهای سازمانی در واحد گزینش دستگاههای اجرایی در کل کشور امتیاز

1 محقق/ کارشناس تحقیق 800

2 عضو هسته و هیأت گزینش 700

3 مصاحبه گر 650

4 کارشناس بازرسی، فناوری اطلاعات- رئیس گروه و اداره 600

5 ارزیاب و کارشناس ارزیابی- آموزش و پژوهش، طرح و برنامه 550

6 کارشناس اجرایی، متصدی امور دفتری و بایگان 500

لازم به ذکر است با عنایت به نامه فوق الذکر، اختیار اعلام متصدیان پستهای مذکور به دستگاههای اجرایی در صورت ضرورت و حسب مورد به این هیأت واگذار گردیده است. بنابراین در صورتی که عناوین دیگری در پست سازمانی گزینش وجود دارد و در جدول فوق، لحاظ نگردیده است حسب مورد به این هیأت منعکس تا نسبت به اعلام آن اقدام گردد.

در پایان خاطرنشان می سازد از آنجا که حقوق کارکنان قرارداد انجام کار مشخص بر اساس مصوبه شماره 4848/100-20/1/1386 می بایست نظیر پرسنل پیمانی باشد لذا موضوع مذکور در بند «سایر» احکام کارگزینی آنان لحاظ خواهد شد.”

در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 17241/92/233-15/10/1392 توضیح داده است که:

“با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 9209980900066547-14/8/1392 بنابر اعلام امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل این معاونت به استحضار می رساند:

فوق العاده سختی شرایط کار به متصدیان مشاغلی تعلق می گیرد که با وجود رعایت شرایط بهداشتی و ایمنیمربوط، شاغل در معرض ابتلا یا عوارض نامطلوب قرار گرفته و یا این که ماهیت وظایف آنان احتمال بروز بیماری یا عوارض نامطلوب، به دنبال داشته باشد. بنابراین با عنایت به این که به استناد مفاد بند (3) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می دارد « فوق العاده سختی شرایط محیط کار و کار در محیط های غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی تا 1000 امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود» لذا با توجه به ذکر کلمه «نظیر» در مفاد بند مذکور، مصادیق محیط های غیر متعارف و شرایط نامطلوب کاری فقط منحصر به موارد مذکور در مفاد بند یاد شده نمی شود و متصدیان پستهای سازمانی پیش بینی شده در تشکیلات دستگاههای اجرایی از جمله پستهای سازمانی واحدهای حراست و گزینش مشروط به دارا بون شرایط، درجات و عوامل سختی شرایط محیط کار پیش بینی شده در مصوبه شماره 54910/ت930هـ-9/8/1366 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 800/34-12/4/1367 سازمان امور اداری و استخدامی کشور(سابق) می توانند از مزایای فوق العاده یاد شده با رعایت مقررات مربوطه بهره مند شوند.
برهمین اساس این معاونت با توجه به درخواستهای متعدد دستگاههای اجرایی در مورد برقراری فوق العاده مورد اشاره برای متصدیان مشاغل مذکور، با انجام بررسیهای لازم و با توجه به وظایف و مسؤولیت پیش بینی شده در مشاغل مورد اشاره نسبت به صدور مجوز تعیین و برقراری فوق العاده مذکور برای متصدیان پستهای سازمانی حراست و گزینش در دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در چارچوب مقررات مربوطه اقدام کرده است. بدیهی است برقراری و پرداخت فوق العاده مذکور در اجرای مجوز مربوطه، منوط به تامین بار مالی آن در اجرای مفاد بند «ت» ماده (224) قانون برنامه پنجم توسعه است.”

همچنین در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیأت عالی گزینش به موجب لایحه شماره 519/2-24/1/1394 توضیح داده است که:

“عطف به ابلاغیه کلاسه پرونده 92/679 -6/2/1393 (موضوع نامه شماره 11990/976/م/2-7/7/1392 جناب آقای تیموری معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه) در خصوص فوق العاده سختی کار مصوب کارکنان واحدهای گزینش دستگاههای اجرایی به استحضار می رساند:

1- بر اساس دستورالعمل نحوه پرداخت فوق العاده سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف مصوب جلسه مورخ 29/9/1389 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که به تایید رئیس جمهور نیز رسیده است، فوق العاده سختی کار به متصدیان شاغلی تعلق می گیرد که شاغل در هنگام انجام وظایف و مسؤولیتهای محوله در معرض عوارض نامطلوب قرار دارد.

2- بر مبنای دستورالعمل مورد اشاره، فرایند تعیین سختی کار کارمندان دولت از جمله نحوه تعیین امتیاز درجه سختی کار و تکمیل فرم مربوطه بر اساس مفاد تصویب نامه شماره 54910/ت630-9/8/1366 و دستورالعمل آن و موضوع بخشنامه شماره 800/34-12/4/1367 و اصلاحات بعدی آن است که قبل از ابلاغ و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری هم کارکنان واحدهای حراست و گزینش دستگاههای اجرایی از فوق العاده مذکور برخوردار بوده اند.

3- در حال حاضر و بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی می توانند با توجه به مصوبات فوق الذکر، برای تعیین یا تغییر سختی کار مشاغل، پیشنهادهای خود را با ارائه دلایل توجیهی و طی فرایند و تکمیل فرم مربوطه به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که در حال حاضر این مسؤولیت برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است ارسال نمایند و سازمان مذکور پیشنهادهای واصله را بررسی و در صورت تطبیق با شرایط مصوب در دستورالعملهای مربوطه امتیاز لازم را تصویب و به دستگاه مربوطه ابلاغ می کند. (تاکید می شود برقراری فوق العاده مذکور مربوط به قانون استخدام کشوری و سالهای قبل است که در قانون مدیریت خدمات کشوری تنفیذ شده است).

4- هیأت عالی گزینش که بر اساس قانون گزینش کشور مسؤولیت نظارت عالیه و تصویب آیین نامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز را بر عهده دارد با توجه به مصوبات قانونی مورد اشاره در بندهای فوق الذکر و با توجه به شرح وظایف و مسؤولیتهای شغلی گزینش گران که مستلزم ترددهای مداوم در محل کار و زندگی افراد در سطح جامعه و عموماً در فضای باز است و نیز مواجه شدن با عواملی نظیر سر و صدا، استرس و فشار روانی که معمولاً با آنها روبرو هستند پیشنهاد تعیین امتیاز برای متصدیان پستهای گزینش در دستگاههای اجرایی را کرده است.

5- مسؤولین و کارشناسان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (وقت) نیز با بررسیهای دقیق و کارشناسی پیشنهادهای ارسال شده، متصدیان پستهای گزینشی در واحدهای اجرایی را مشمول دریافت فوق العاده سختی شرایط کار تشخیص داده اند و مراتب طی نامه شماره 6392/110/دم-27/12/1391 به هیأت عالی گزینش ابلاغ شده است.

6- بخشنامه شماره 443/2ب-21/1/1392 هیأت عالی گزینش با توجه به مصوبه مورخ 27/12/1391 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تدوین و به کلیه هیأتهای مرکزی گزینش دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.

لذا با توجه به مراتب فوق تاکید می شود:

الف- هیأت عالی گزینش جهت تدوین و ابلاغ بخشنامه برقراری فوق العاده سختی شرایط کار ویژه گزینش گران (موضوع بخشنامه شماره 443/2ب-21/1/1392) کاملاً فرایند قانونی مربوطه را طی کرده است و هیچ گونه تخطی از فرایند قانونی مصوب نداشته است.

ب- با توجه به مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که به تایید رئیس جمهور وقت رسیده است، مرجع قانونی جهت بررسی و تایید پیشنهادهای دستگاههای اجرایی در خصوص برقراری فوق العاده سختی شرایط کار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (وقت) بوده است که آن معاونت طی جلسات متعدد با کارشناسان هیأت عالی گزینش و بررسی وظایف و مسؤولیتهای گزینش گران، متصدیان مشاغل گزینشی را مستحق دریافت فوق العاده شغل مذکور تشخیص داده است.

ج- اصولاً انجام وظایف مرتبط با تحقیق و مصاحبه در واحدهای گزینش مستلزم ترددهای مداوم در محل کار و زندگی افراد در سطح جامعه و عموماً در فضای باز است و محققان و مصاحبه گران در معرض سر و صدا، محیط های غیر متعارف، ذرات معلق در هوا، کار در شرایط جوی نامساعد، تنهایی غیر معمول، استرس و فشار روانی قرار دارند که همه عوامل مذکور در دستورالعمل مربوطه اشاره شده است.

د- تصویب فوق العاده از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ابلاغ آن در 23/12/1391 به معنای پرداخت آن از تاریخ ارسال نیست و همان گونه که پاراگراف پایانی نامه شماره 6335/110/دم-22/12/1391 اعلام شده است پرداخت منوط به پیش بینی اعتبار بوده است و در صورتی که دستگاهها اعتبار لازم را پیش بینی کرده باشند پرداخت انجام شده و در غیر این صورت در پیش بینی بودجه سال بعد و یا در اصلاحیه بودجه سال مورد تصویب لحاظ خواهد شد.

با توجه به مراتب فوق ابطال بخشنامه هیأت عالی گزینش که دقیقاً بر اساس فرایند قانونی تنظیم و ابلاغ شده است مقرون به صلاح نیست و موجب تشویش خاطر گزینش گران خواهد شد و تاثیر منفی بر انگیزش کاری آنان و عملکرد واحدهای گزینش خواهد داشت. لذا به استناد ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این هیأت رد درخواست را تقاضا دارد. همچنین با عنایت به حساسیت امر و لزوم بررسی جوانب موضوع، ارائه توضیحات حضوری توسط نماینده این هیأت در جلسه رسیدگی به دادخواست را نیز استدعا دارد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 10/6/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

بیان مصادیق سختی کار و کار در محیطهای غیر متعارف، مندرج در بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 که موجب استحقاق پرداخت فوق العاده موضوع بند مذکور خواهد بود از باب تمثیل می باشد. بدیهی است تعیین مصادیق دیگر باید از حیث تشابه موضوع و ماهیت با موارد یاد شده سنخیت داشته باشد. با امعان نظر در عناوین پستهای سازمانی مصوب در بخشنامه های مورد شکایت هیچگونه سنخیتی با مصادیق مذکور در بند 3 ماده 68 قانون فوق الذکر ندارد. بنابراین بخشنامه های شماره 6335/110/دم-22/12/1391 و 6392/110/دم-27/12/1391 معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بخشنامه شماره 443/2ب-21/1/1392 دبیر هیأت عالی گزینش که در آنها مشاغل بعضی متصدیان پستهای سازمانی پیش بینی شده در واحدهای حراست و گزینش از جمله مصادیق مشاغل مذکور در بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است خلاف قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شوند.

محمدجعفر منتظری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام