کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزدبودجه ۱۴۰۰

آیین‌نامه حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ عامل شرکت‌های دولتی و غیردولتی

آیین نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره / هیات عامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های تابع آنها و شرکت‌های تابع و ذیربط نهادهای عمومی غیردولتی موضوع جزء ۶ بند ی تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور (تصویب‌نامه شماره ۸۷۷۴۷/ت۵۸۷۹۶هـ مورخ ۱۲/۸/۱۴۰۰ هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۹/۸/۱۴۰۰ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور (با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد جزء (۶) بند (ی) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و تأیید شورای حقوق و دستمزد، آیین‌نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره / هیات عامل شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های تابع آنها و شرکتهای تابع و ذیربط نهادهای عمومی غیردولتی موضوع جزء ۶ بند ی تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.

۲- شرکت تابع شرکت دولتی: شرکتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام یا سرمایه آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به شرکت‌های دولتی باشد و یا تحت مدیریت دولت باشد.

۳- شرکت تابع و ذی‌ربط نهاد عمومی غیردولتی: شرکتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام یا سرمایه آن به نحوی از انحاء متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی و یا تحت مدیریت نهادهای عمومی غیردولتی باشد.

ماده ۲- در اجرای جزء (۱) بند (ی) تبصره (۲) قانون، مشمولین این آیین‌نامه شامل مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، (از جمله شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است، شرکت‌های تابع وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابع سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابع آنها) و شرکت‌های تابع و ذی‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشند.

ماده ۳- شرکت‌های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین‌نامه در سه سطح (الف)، (ب)، (ج) مطابق مصوبات مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ و ۱۳/۲/۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد بر اساس گروه تأیید شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به شرح زیر سطح‌بندی می‌شوند:

۱- شرکت (الف): شامل شرکت‌های گروه الف (۱) و الف (۲).

۲- شرکت (ب): شامل شرکت‌های گروه ب (۱) و ب (۲).

۳- شرکت (ج): شامل شرکت‌های گروه ج (۱) و ج (۲) و د.

تبصره ۱- شرکت‌های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین‌نامه که گروه آنها تعیین شده است بر اساس گروه مورد عمل با سطوح موضوع این ماده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تطبیق داده می‌شوند. تغییر سطح، گروه و یا تعیین سطح و گروه شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌های تابع آنها که تا کنون انجام نشده است، با تأیید رییس مجمع عمومی شرکت مربوط و از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط (وزیر/ رؤسای سازمان‌های مستقل) پیشنهاد و به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.

تبصره ۲- گروه‌بندی شرکت‌های تابع و ذیربط نهادهای عمومی غیردولتی توسط کارگروهی که در سازمان اداری و استخدامی کشور و با عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل خواهد شد، انجام می‌شود.

ماده ۴- امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل موظف شرکت‌های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین‌نامه متناسب با هر یک از سطوح تعیین‌شده، مطابق جدول زیر تعیین می‌شود:

جدول حقوق و مزایای مدیران عامل

تبصره- حق شغل با اعمال ضریب ریالی حقوق سالانه مصوبه هیئت وزیران متناسب با امتیاز هر سطح محاسبه می‌شود.

ماده ۵- امتیازات حق شاغل و فوق‌العاده‌های موضوع ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین سایر پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر بر اساس مفاد قانون مذکور و مقررات مربوط محاسبه می‌شود.

ماده ۶- میزان فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس امتیاز بهره‌وری در سال جاری برای مدیران عامل و اعضای موظف هیئت مدیره/ هیئت عامل کلیه شرکت‌های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین‌نامه به میزان حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) سقف امتیازات (حق شغل+ حق شاغل+ فوق العاده شغل+ فوق العاده ایثارگری + فوق العاده سختی شرایط محیط کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف) تعیین می‌شود.

ماده ۷- کمک‌های رفاهی مستقیم شامل کمک هزینه مهدکودک، کمک هزینه غذا و ایاب و ذهاب و تلفن همراه بر اساس ضوابط اجرایی بودجه و همچنین سایر کمک‌های رفاهی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل موظف شرکت‌های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین‌نامه بر اساس مقررات و ضوابط مصوب مراجع قانونی ذیربط متناسب با افزایش بهره‌وری و عملکرد حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی در سقف بودجه مصوب قابل پرداخت است.

ماده ۸- پرداخت‌های غیرمستمر شامل فوق العاده اضافه کار، حق التدریس، حق التحقیق، حق ترجمه، حق التألیف، هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور شرکت‌های دولتی و سایر اشخاص حقوقی موضوع این آیین نامه بر اساس ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط اجرایی قانون بودجه پرداخت و میزان عیدی پایان سال بر اساس مصوبه هیئت وزیران پرداخت می‌شود.

ماده ۹- پرداخت‌های پاداش سالانه به مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل مشمول این آیین نامه با رعایت ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- صرفاً برای شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی سودده سود عملیاتی بر اساس شاخص های بهره وری با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تکالیف مقرر در قوانین بودجه سالانه از جمله جژء (۲) بند (ج) تبصره (۲۰) قانون، قابل اقدام می باشد.

ماده ۱۰- حق جلسه ماهانه اعضای غیرموظف اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی مشمول این آیین نامه با تصویب مجمع عمومی آنها با رعایت سقف ماده (۸۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳-، با اعمال ضریب ریالی حقوق سالانه مصوب هیئت وزیران حداکثر تا دو جلسه در ماه قابل پرداخت می‌باشد.

ماده ۱۱- به منظور سطح بندی شرکت های تابع نهادهای عمومی غیردولتی بر اساس اهمیت وظایف و نوع تخصص، حساسیت و تأثیر و نقش اقتصادی و همچنین شاخص‌هایی نظیر درآمدهای عملیاتی، جمع کل دارایی‌ها، میزان بهره‌وری، کارگروهی با عضویت سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل می‌گردد. نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند اطلاعات مورد نیاز کارگروه مذکور را بانضمام گزارش توجیهی لازم مبنی بر سطح پیشنهادی شرکت تابع تا دو ماه پس از ابلاغ این آیین نامه ، جهت بررسی و تأیید کارگروه مذکور به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال نمایند.

ماده ۱۲- مفاد این آیین نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است. کلیه دستگاه های اجرایی و سایر اشخاص حقوقی مشمول این آیین نامه موظفند حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل و حق جلسه اعضای غیرموظف هیئت مدیره/ هیئت عامل خود را در سقف بودجه مصوبه با رعایت ماده (۷۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و مطابق مفاد این آیین نامه و با رعایت سقف تعیین شده برای ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و تکالیف مقرر در قوانین بودجه سالانه از جمله جزء (۷) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰، پرداخت کنند. تخلف از اجرای این آیین نامه در حکم تصرف در اموال عمومی است.

ماده ۱۳- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه با رعایت مفاده ماده (۷۱) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور -مصوب ۱۳۹۵-، بر عهده بالاترین مقام دستگاه های اجرایی ذیربط است.

ماده ۱۴- اجرای این آیین‌نامه در خصوص سایر شرکت‌ها، نهادها و مؤسسات زیرنظر مقام معظم رهبری، با اذن ایشان قابل اجرا است.

محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام