کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزددیوان محاسبات کشور

دستورالعمل تعیین و پرداخت پاداش بهره وری

دستورالعمل تعیین و پرداخت پاداش بهره وری (بخشنامه شماره ۲۰۸/۱۰۱۰۰/د مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ دیوان محاسبات کشور)

دستورالعمل تعیین و پرداخت پاداش بهره وری

۱- هدف: هدف از تهیه این دستورالعمل، تعیین چارچوبی در جهت نظارت و احصای بهره وری عملکرد کارکنان است تا با آگاهی از نقاط ضعف و قوت عملکرد کارکنان و حوزه های مختلف، نسبت به اعمال اصلاحات و تغییرات لازم اقدام و به ارتقای بهره وری سازمان که از برآیند بهره وری عملکرد یکایک کارکنان بدست می‌آید کمک نمود. در این راستا لازمست از عملکرد مثبت کارکنان و سهم ایشان در ارتقای بهره وری سازمانی و نیز رضایت مدیران مافوق در تحقق وظایف، با سازوکاری معین از طریق پرداخت پاداش ویژه بهره وری قدردانی به عمل آمده و در جهت بهبود بهره وری سازمانی، تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

۲- دامنه کاربرد: تمامی‌حوزه ها و واحد های سازمانی مشمول اجرای این دستورالعمل می‌باشند.

۳- مسئولیت و اختیار: نظارت و بازنگری بر این دستورالعمل بر عهده معاونت برنامه ریزی و امور اجرایی است و هر شش ماه یکبار گزارشی از نحوه اجرا و پیشنهادات لازم به «شورای معاونین / رئیس کل» تقدیم می‌نماید. تمامی‌حوزه ها و واحدهای سازمانی مسئول حسن اجرای دستورالعمل مطابق ضوابط آن خواهند بود.

۴- تعاریف:

۱-۴- عملکرد: عبارتست از مجموعه تلاش‌ها و اقداماتی که متصدی یک شغل در راستای «شرح وظایف یا فعالیت‌های عمده مورد انتظار» به انجام می‌رساند.

۲-۴- ارزیابی عملکرد: عبارتست از سنجش میزان کفایت و شایستگی کارکنان بر اساس شاخص های «عملکرد» سازمانی ایشان. (به اختصار ارزیابی نامیده می‌شود)

۳-۴- بهره وری: عبارتست از سهم عملکرد مؤثر هر یک از کارکنان، در تحقق اهداف و انتظارات سازمان.

۴-۴- پاداش بهره وری: عبارتست از اختصاص مبلغی به عنوان پاداش برای کارکنان، بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد و محاسبه بهره وری ایشان.

۵-۴- امتیاز بهره وری: عبارتست از الگویی که بر اساس آن بهره وری هر یک از کارکنان محاسبه می‌گردد:

امتیاز بهره وری (درصد) = امتیاز ارزیابی (درصد) × ضریب واحد سازمانی × ضریب حوزه

امتیاز ارزیابی نمره ایست که از ارزیابی عملکرد هر یک از کارکنان به دست می‌آید (عددی است بین صفر تا ۱۰۰) و ضریب حوزه عددی است (بین ۰,۸تا ۱,۲) که توسط «ریاست کل» بر پایه رضایت از عملکرد هر یک از حوزه های سازمانی به آنها اختصاص داده می‌شود. (به عبارتی تا %۲۰ افزایش یا کاهش امتیاز را موجب می‌گردد)

همچنین ضریب واحد سازمانی عددی است (بین ۰,۸تا ۱,۲) که توسط «معاونت ذیربط» بر پایه رضایت از عملکرد هر یک از واحدهای سازمانی ( اداره کل و همتراز) تحت سرپرستی خود و نیز با توجه به ضریب تعیین شده توسط ریاست کل (ضریب حوزه) به آنها اختصاص داده می‌شود. (به عبارتی تا %۲۰ افزایش یا کاهش امتیاز را موجب می‌گردد.

۶-۴- سقف پاداش بهره وری: مبلغی است که توسط رئیس کل در هر دوره ارزیابی، به عنوان سقف نهایی پرداخت پاداش برای حداکثر امتیاز بهره وری تعیین و به معاونت برنامه ریزی و امور اجرایی ابلاغ می‌گردد.

۷-۴- عملکرد شغلی: عملکرد حاصل از ترکیب عوامل متاثر از ویژگیها و نوع شغل است که با توجه به «رده‌های پستی» هر یک از کارکنان ارزیابی می‌گردد. به عبارتی عملکرد فرد تا چه میزان متناسب با خواسته های مورد انتظار از شغل مورد تصدی است.

این عوامل عبارتند از: «مهارت شغلی»، «مسئولیت و حساسیت» و «اثرگذاری»

– مهارت شغلی: مجموعه توانایی های اکتسابی مورد انتظار است که در اثر آموزش های «علمی‌ و دانشگاهی» و «عملی و تجربی» حاصل می‌شود.

– مسئولیت، حساسیت و تعهد: پاسخگویی، دقت و تعهد لازم در راستای عمل به تکالیف و شرح وظایف مورد انتظار یک شغل است.

– اثرگذاری: مجموعه کوشش های فکری، خلاقیت، ابتکار، نوآوری و ارائه پیشنهادات عملی مورد انتظار در جهت پیشبرد اهداف سازمانی است. ( به فعلیت درآوردن مهارتها و مسئولیتها)

۸-۴- عملکرد شاغل: عملکرد حاصل از ترکیب عوامل متاثر از رفتار شاغل است که عبارتند از:

– رعایت مقررات و انضباط اداری و میزان حضور موثر

– مسئولیت پذیری، مشارکت و همکاری در کارهای گروهی

– تلاش درجهت ارتقای دانش و مهارتهای شغلی

– استفاده بهینه ازامکانات، منابع و تسهیلات موجود

– پشتکار، انعطاف پذیری و رعایت مبانی ارزشی ( تواضع و فروتنی، صداقت در گفتار و رفتار، تحمل مشکلات در جهت اهداف سازمانی، متانت و رازداری)

۵- ضوابط

۵-۱- فرآیند ارزیابی جهت پرداخت پاداش بهره وری هر ۳ماه یک بار (دوره سه ماهه) در صورت وجود اعتبار لازم صورت می‌پذیرد.

۵-۲- امتیاز بهره وری هر یک از کارکنان علاوه بر وابستگی به عملکرد فردی، متاثر از بهره وری واحد سازمانی (ضریب واحد سازمانی) و بهره وری حوزه مربوطه (ضریب حوزه) خواهد بود.

۵-۳- جهت محاسبه بهره وری در حوزه دادسرا، هیاتهای مستشاری، ادارات کل حوزه ریاست و دبوان محاسبات استانها به صورت ذیل اقدام می‌گردد:

۱-۳-۵- در حوزه دادسرا نظر دادستان به عنوان «ضریب واحد سازمانی» در امتیاز بهره وری هر یک از شعب دادیاری اعمال می‌گردد.

۲-۳-۵- در حوزه هیاتهای مستشاری و ادارات کل حوزه ریاست «ضریب واحد سازمانی» توسط مدیر کل دفتر ریاست اعمال می‌گردد.

۳-۳-۵- برای دیوان محاسبات استانها، نظر معاونت حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه به عنوان «ضریب واحد سازمانی» در امتیاز بهره وری اعمال می‌گردد.

۵-۴- کارکنان جدیدالاستخدام پس از گذشت حداقل ۶ماه از زمان آغاز اشتغال به کار، مشمول ارزیابی بهره وری عملکرد می‌گردند.

۵-۵- ارزیابی بر اساس دو شاخص عمده «عملکرد شغلی» و «عملکرد شاغل» صورت می‌گیرد.

۵-۶- حداکثر امتیاز حاصل از ارزیابی ۱۰۰ می‌باشد که ۸۰ امتیاز آن به ارزیابی «عملکرد شغلی» و ۲۰ امتیاز آن به ارزیابی «عملکرد شاغل» اختصاص دارد.

۵-۷- امتیاز ارزیابی بر اساس شاخص های «عملکرد شغلی» و «عملکرد شاغل» به شرح جداول ذیل تعیین می‌شود:

الف- جدول شاخص های «عملکرد شغلی» و امتیازات آن:

* مدیران عالی: عبارتند از معاونین و مستشاران
* مدیران میانی: عبارتند از معاون دادستان، مدیر کل و همتراز، مشاور رئیس کل، مشاور معاون، بازرس و نماینده رئیس کل،
معاون مدیر کل و همتراز، پزشک معتمد
* کارشناسان: عبارتند از رئیس اداره و همتراز، کارشناس مسئول و همتراز، کارشناس و همتراز

ب – جدول شاخص های «عملکرد شاغل» و امتیازات آن:

۵-۸- میزان پرداختی پاداش بهره وری هر یک از کارکنان از فرمول زیر به دست می‌آید:

میزان پاداش بهره وری = % امتیاز بهره وری × سقف پاداش بهره وری

یادآوری: امتیاز بهره وری (درصد) = امتیاز ارزیابی (درصد) × ضریب واحد سازمانی × ضریب حوزه

۵-۹- چنانچه امتیاز ارزیابی فردی در دو دوره متوالی کمتر از ۱۰باشد، مدیر ذیربط نسبت به گزارش عملکرد و پیشنهاد تغییر پست سازمانی وی اقدام می‌نماید.

۶- اقدامات اجرایی

۶-۱- در موعد مقرر جهت پرداخت پاداش بهره وری به کارکنان، معاونت برنامه ریزی و امور اجرایی از ریاست کل درخواست اعلام نظر درخصوص عملکرد حوزه ها ( تعیین ضریب بهره وری حوزه ها) و نیز تعیین سقف پاداش بهره وری را می‌نماید.

۶-۲- رئیس کل پس از تعیین ضریب هر یک از حوزه ها و تعیین سقف پاداش بهره وری، آن را به معاونت برنامه ریزی و امور اجرایی اعلام می‌نماید.

۶-۳- معاونت برنامه ریزی و امور اجرایی ضریب اختصاص داده شده به هر یک از حوزه ها توسط رئیس کل را به آن ها اعلام نموده و از آن ها درخواست ارسال فهرست امتیازات ارزیابی کارکنان را می‌نماید.

۶-۴- دادستان و نیز معاونین هر حوزه با در نظر گرفتن ضریب اختصاص داده شده رئیس کل به حوزه خود، ضریب بهره وری هر یک از واحد های زیر مجموعه خود را تعیین و به آن ها اعلام نموده و دستور ارسال فهرست امتیازات ارزیابی کارکنان را صادر می نمایند.

۶-۵- مدیران واحدها با در نظر گرفتن ضرایب اختصاص داده شده توسط ریاست کل و معاونت ذیربط به عنوان ضرائب حوزه و واحد، امتیازات ارزیابی هر یک از کارکنان خود را تعیین نموده و فهرست آن را ( فرم پیوست) به معاونت مربوطه ارسال می‌نمایند.

۶-۶- دادستان و معاونین مربوطه پس از بررسی و تائید امتیازات ارزیابی کارکنان، فهرست امتیازات کارکنان را به معاونت برنامه ریزی و امور اجرایی ارسال می‌نمایند.

۶-۷- معاونت برنامه ریزی و امور اجرایی پس از بررسی و کنترل نهایی، دستور انجام اقدامات لازم جهت پرداخت پاداش بهره‌وری به کارکنان را صادر می‌نماید.

۷- نمودار گردش کار

۸- اعتبار:

این دستورالعمل از تاریخ ابلاغ معتبر و لازم الاجرا می‌باشد.

۹- فهرست فرمها و پیوستها:

فرم ها:

الف- فرم ۱۵۹: «فهرست امتیازات بهره وری کارکنان»

مقررات مشابه

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام