کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

عدم ابطال نامه موضوع: فوق‌العاده مدیریت جزئی از حق شغل می‌باشد

عدم قابلیت ابطال نامه دیوان محاسبات کشور با موضوع: «فوق‌العاده مدیریت جزئی از حق شغل می‌باشد» (ردی شماره 377 مورخ 24/11/1394 هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: هـ ع/ 94/346

موضوع: ابطال نامه 52200/135 مورخ 4/3/93 دیوان محاسبات کشور

مهلت اعتراض: از 24 بهمن 1394 به مدت 20 روز

تاریخ تنظیم گزارش: 01 اسفند 1394

دادنامه: 377

تاریخ صدور: 24/11/94

مرجع رسیدگی : هيات تخصصي اداری استخدامی

شاکی: آقایان علیرضا غیبی، محمود حافظیان، محمد محمد آبادی، کاووس حسن پور، شاپور اسماعیلی

طرف شكايت : دیوان محاسبات کشور

گردشكار:

شکات بموجب دادخواست تقدیمی مورخ 18/3/94 اجمالاً اظهار می دارند فوق العاده مدیریت موضوع تبصره 2 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری جزئی از حق شغل موضوع ماده 65 قانون ذکر شده می باشد و عنوان مدیریت و سرپرستی سمت بوده و شغل تلقی نمی گردند بنابراین امتیاز حق شاغل مذکور در ماده 66 قانون فوق الذکر می بایست با محاسبه فوق العاده مدیریت صورت پذیرد و منظور از حداکثر امتیاز 75% امتیاز شغل با لحاظ فوق العاده مدیریت خواهد بود لیکن نامه معترض عنه مقرر نموده است که در محاسبه و اعمال نصاب حداکثر 75% موضوع ماده 66 قانون اخیر الذکر برای حق شاغل امتیاز فوق العاده مدیریت نباید مبنای محاسبه قرار گیرد لذا تقاضای ابطال نامه مورد اعتراض را دارند.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه:

طرف شکایت طی لایحه جوابیه شماره 328/20100 مورخ 11/5/94 اختصاراً عنوان می نماید مقنن فوق العاده مدیریت موضوع تبصره 2 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری را به عنوان مزایایی علاوه بر حق شغل تجویز نموده است و جدول شماره 1و2 بخشنامه 14593/200 مورخ 21/2/88 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز دلالت بر تمایز امتیاز حق شغل از فوق العاده مدیریت دارد بنابراین در محاسبه و اعمال نصاب حداکثر 75% موضوع ماده 66 قانون یاد شده برای حق شاغل ، امتیاز فوق العاده مدیریت نبایستی ماخذ محاسبه قرار گیرد لذا جهت اقدامات پیشگیرانه و براساس هجدهمین نظریه شورای حقوقی دیوان محاسبات کشور طی جلسه مورخ 14/2/93 و به موجب اصل 55 قانون اساسی و مواد 1و2 قانون دیوان محاسبات کشور اقدام گردیده است.

نظریه تهیه کننده گزارش:

اگر چه فوق‌العاده مدیریت، ذیل عنوان حق شغل مذکور در ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان گردیده است لیکن اولاً: به عنوان امتیازی مجزا از حق شغل و با پیش بینی جداول محاسباتی متفاوت در قانون ذکر شده می باشد و سابقه قانونی ماده 4 و تبصره 1 ماده موصوف از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیز به همین کیفیت وضع گردیده است. ثانیاً: عوامل امتیاز حق شاغل مندرج در ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل تجربه، سنوات خدمت، سوابق تحصیلی و دوره های آموزشی معطوف به کلیه مستخدمین با احراز شرایط می باشد و عوامل امتیاز فوق‌العاده مدیریت مزیتی ندارد تا مضاف بر بهره‌مندی از فوق‌العاده مدیریت مزبور در تبصره 2 ماده 65 قانون اخیر الذکر ، مستحق برخورداری از قسمت اخیر ماده 66 قانون فوق الذکر مازاد بر سایر مستخدمین گردد لذا به جهت عدم احراز مغایرت مفاد نامه معترض عنه با قانون به رد شکایت اظهار عقیده می‌گردد.

تهیه کننده گزارش: مهدی فرد محمدیان

موضوع در جلسه مورخ 29/9/94 هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می‌گردد.

رأی هیات تخصصی اداری استخدامی

اولاً: فوق‌العاده مدیریت به عنوان امتیازی مجزا از حق شغل و با جداول محاسباتی متفاوت در تبصره 2 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری قید گردیده است. ثانیاً: عوامل امتیاز حق شاغل مذکور در ماده 66 قانون یادشده شامل تجربه، سنوات خدمت، سوابق تحصیلی و دوره‌های آموزشی معطوف به کلیه مستخدمین با احراز شرایط می‌باشد و مدیریت و عوامل امتیاز فوق‌العاده مدیریت ویژگی و مزیتی ندارد تا مضاف بر بهره‌مندی از فوق‌العاده مدیریت، مستحق برخورداری مجدد از سمت مدیریت وفق ماده 66 قانون مدیریت خدمات کشوری باشد لذا به جهت عدم مغایرت نامه مورد اعتراض با قانون مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از جانب رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد.

سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام