کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

آیین نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابه‌جایی محل خدمت کارمندان

آیین نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابه‌جایی محل خدمت کارمندان (مصوبه شماره ۱۴۴۲۰۶/ت۵۳۱۴۳هـ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ هیأت وزیران)

هیئت وزیران در جلسه ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ به پیشنهاد شماره ۵۱۲۳۴۴ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند (۷) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- آیین نامه فوق‌العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابه جایی محل خدمت کارمندان

ماده ۱- فوق‌العاده نوبت کاری به متصدیان مشاغلی پرداخت می شود که در نوبت های غیرمتعارف ساعات اداری به صورت تمام وقت و مستمر ملزم به انجام وظیفه می باشند. نوبت های غیرمتعارف عبارتند از:

الف- یک نوبتی دایم (شب تا صبح)

ب- دو نوبتی چرخشی منظم (صبح تا عصر – شب تا صبح)

پ- سه نوبتی چرخشی منظم (صبح تا عصر – عصر تا شب – شب تا صبح)

ت- دو نوبتی منظم (عصر تا شب- شب تا صبح)

ث- دو نوبتی منظم (شب تا صبح- صبح تا عصر)

ج- یک نوبتی دایم (عصر تا شب)

چ- ترکیب و یا چند حالت از حالات فوق به صورت متناوب

ماده ۲- فوق العاده نوبت کاری برای موارد مذکور در ماده (۱) آیین نامه به شرح زیر به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد:

الف- یک نوبتی دایم (شب تا صبح) معادل ریالی سی درصد (۳۰%) درصد حق شغل کارمند

ب- دو نوبتی چرخشی منظم (صبح تا عصر- شب تا صبح) معادل ریالی بیست و هشت درصد (۲۸%) حق شغل کارمند

پ- سه نوبتی منظم چرخشی (صبح تا عصر – عصر تا شب- شب تا صبح) معادل ریالی بیست و شش درصد (۲۶%) حق شغل کارمند

ت- دو نوبتی منظم (عصر تا شب- شب تا صبح) معادل ریالی بیست و چهار درصد (۲۴%) حق شغل کارمند

ث- دو نوبتی منظم (شب تا صبح – صبح تا عصر) معادل ریالی بیست و چهار درصد (۲۴%) درصد حق شغل کارمند

ج- یک نوبتی دایم (عصر تا شب) معادل ریالی بیست درصد (۲۰%) درصد حق شغل کارمند

چ- ترکیب و یا چند حالت از حالات فوق به صورت متناوب معادل ریالی بیست و پنج درصد (۲۵%) حق شغل کارمند

ماده ۳- کارمندانی که به صورت غیرمنظم و بر حسب نوبت به صورت کشیک یا عناوین مشابه آن در هر یک از حالات زمانی عهده دار انجام مسئولیت های محوله باشند مشمول پرداخت فوق العاده نوبت کاری نبوده و با رعایت مقررات مربوط از فوق العاده اضافه کار ساعتی برخوردار خواهد بود.

ماده ۴- هزینه جابجایی محل خدمت در داخل کشور به کارمندان رسمی و پیمانی تعلق خواهد گرفت که به موجب حکم رسمی محل جغرافیایی خدمت آنان به تشخیص دستگاه اجرایی از یک شهرستان به شهرستان دیگر تغییر یابد. مبلغ ریالی هزینه مذکور بر مبنای کوتاه ترین فاصله زمینی اعلام شده بین دو محل توسط وزارت راه و شهرسازی بابت شخص کارمند و افراد تحت تکفل به ازای هر نفر برای هر کیلومتر معادل یک دوم ضریب حقوق سالانه موضوع ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مطابق فرمول زیر قابل پرداخت است.

[تعداد نفرات ضربدر مسافت طی شده (کیلومتر) ضربدر ۱/۲ ضریب حقوق سالانه = هزینه جابجایی محل خدمت در داخل کشور]

تبصره- به کارمندی که همسر او در یکی از دستگاه های مشمول این آیین نامه اشتغال دارد هزینه جابجایی محل خدمت از بابت همسر شاغل پرداخت نخواهد شد.

ماده ۵- به کارمندانی که به تشخیص دستگاه اجرایی براساس مفاد این آیین نامه محل جغرافیایی خدمت آنان تغییر می کند، علاوه بر هزینه جابجایی محل خدمت مقرر در ماده (۴) این آیین نامه برای جبران هزینه های ناشی از حمل وسایل و اثاثیه زندگی آنان به محل جدید خدمت در صورتی که فاصله محل جدید خدمت از محل قبلی تا یکصد و پنجاه کیلومتر باشد، معادل نصف و در صورتی که بیش از فاصله مذکور باشد معادل یک ماه تمام حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر پرداخت می شود.

ماده ۶- هزینه های موضوع این آیین نامه به کارمندانی که محل جغرافیایی خدمت ثابت آنان از داخل به خارج از کشور تغییر می یابد و یا در خارج از کشور تغییر پیدا می کند، بر اساس مقررات مربوط به پرداخت هزینه سفر و حمل اثاثیه مأمورین ثابت وزارت امور خارجه قابل پرداخت است.

۷- پرداخت هزینه های جابجایی محل خدمت کارمندان در صورت جابجایی از یک دستگاه اجرایی به دستگاه اجرایی دیگر توسط محل خدمت دستگاه جدید کارمند پرداخت می شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام