کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزدقوانین و مقررات مالیاتی

ارایه فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته و محروم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور

تهیه و ارایه فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته توسط سازمان برنامه و بودجه کشور

شناسنامه قانون- سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد بند (ت) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بند (ذ) اصلاحی ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم، اصلاحی در ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته کشور به همراه پیشنویس مصوبه مربوطه را جهت بررسی و تصویب در هیئت وزیران ارایه کرد.

متن پیش‌نویس تعیین فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته و محروم

۱- دهستان‌ها و شهرهای مندرج در فهرست پیوست که تأیید شده به مهر تصویب‌نامه هیئت وزیران است، بعنوان مناطق کمتر توسعه‌یافته موضوع قوانین و مقررات زیر تعیین می‌گردند. مناطق کمترتوسعه‌یافته و محروم اختصاراً “مناطق کمتر توسعه یافته” نامیده می‌شوند.

الف- بند “ت” ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و جزء ۳ بند الف ماده (۲۶) قانون برنامه ششم توسعه -م ۱۳۹۵

ب- ماده (۹۲) و (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم با آخرین اصلاحات -م ۱۳۹۴

ت- ماده (۱) و (۶۹) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)- م ۱۳۹۳

ث- بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری -م ۱۳۸۶

ج- بند (ی) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱

تبصره ۱- با توجه به اینکه طبق تعریف وزارت کشور پهنه‌های دهستانی شامل محدوده شهری نمی‌باشد لذا فهرست شهرها به صورت جداگانه ارائه شده است.

۲- محدوده جغرافیایی فعلی دهستان‌ها و شهرهای (با لحاظ حریم آنها) مندرج در فهرست پیوست، ملاک اعمال تسهیلات و حمایت‌های موضوع این تصویب‌نامه می‌باشند و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و یا تغییر نام آنها تأثیری در محدوده جغرافیایی مصوب و تداول اعمال تسهیلات و حمایت‌های یاد شده نخواهد داشت.

۳- فهرست پیوست این تصویب‌نامه فقط برای قوانین و مقررات حمایتی مندرج در بند (۱) این تصویب‌نامه ملاک عمل می‌باشد.

۴- فوق‌العاده مناطق کمترتوسعه‌یافته صرفاً به کارکنان واجد شرایط شاغل در مناطق روستایی تابعه دهستان‌های مذکور در ماده یک این مصوبه پرداخت می‌گردد.

۵- مفاد این تصویب‌نامه پس از تاریخ تصویب ملاک عمل خواهد بود و فهرست مناطق کمتر توسعه یافته تا اعلام فهرست جدید معتبر می‌باشد.

۶- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با هماهنگی معاونت توسعه روستایی معاون اول رئیس جمهور، مرکز آمار ایران، وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و سایر دستگاه‌های اجرایی شاخص‌های تعیین مناطق کمتر توسعه یافته را نهایی نموده و مرکز آمار موظف به جمع‌آوری داده‌های مورد نظر در هر دوره پنج‌ساله آماری گردیده و فهرست مناطق کمترتوسع یافته در سه ماهه اول پس از تصویب هر یک از برنامه‌های پنج‌ساله به‌روزرسانی می‌گردد.

۷- محدوده جغرافیایی مناطق ازاد تجاری- صنعتی مشمول حمایت مندرج در این مصوبه نمی‌باشد.

۸- پالایشگاه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع فولاد، سایر صنایع انرژی بر و معادن درجه یک، دو و سه استخراج سالیانه کانسنگ (به شرح جدول ۱ پیوست) مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته، مشمول معافیت‌های مورد اشاره این مصوبه نمی‌باشند.

بحث و تبادل نظر در صفحه اینستاگرام

جدول ۱. تقسیم‌بندی معادن

تقسیم‌بندی معادن

جدول ۲. فهرست مناطق کمتر توسعه یافته (دهستان)

نکته: با توجه به نهایی نبودن فهرست اولیه، صرفاً صفحه نخست این جداول به عنوان نمونه منتشر شده است.

فهرست مناطق کمتر توسعه یافته (دهستان)

مستندات قانونی مربوط:

براساس بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آنها دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند، تا به میزان ۲۵ درصد امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا ۲۰ درصد حقوق ثابت هر کدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد و فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می رسد.

به موجب بند (ت) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دولت مکلف است ۳ درصد از درامد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استان های نفت خیز و گازخیز که سهم هر استان براساس سهم ان استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی تعیین می گردد و دوسوم به شهرستان های مناطق کمترتوسعه یافته که براساس شاخص های توسعه نیافتگی به تفکیک شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می شود، جهت اجرای برنامه عمرانی بودجه های سنواتی اختصاص دهد. این اعتبار صرفاً به مناطق نفت خیز و مناطق توسعه نیافته اختصاص می یابد و موجب کاهش سهم اعتبارات استانی این مناطق نمی شود. همچنین به موجب این بند از قانون، آیین نامه اجرایی ماده مذکور ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیرخانه) به تصویب هیئت وزیران می رسد.

علاوه بر این، براساس بند (ذ) اصلاحی ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان در سه ماهه اول در هر برنامه پنجساله توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخص های نرخ بیکاری و سرمایه گذاری در تولید تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر می باشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذیربط مناط اعتبار برای احتساب مشوق های مناطق کمترتوسعه یافته است.

در همین راستا، سازمان برنامه و بودجه کشور فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته را به همراه متن پیش نویس مصوبه مربوط جهت بررسی و طرح و تصویب در هیئت وزیران، ارایه کرده است.

به موجب پیشنهاد مذکور، محدوده جغرافیایی فعلی دهستان ها و شهرهای (با لحاظ حریم آنها) مندرج در فهرست ارایه شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، ملاک اعمال تسهیلات و حمایت‌های موضوع این پیشنهاد می باشند و تغییرات آتی تقسیمات کشوری و یا تغییر نام انها تاثیری در محدوده جغرافیایی مصوب و تداوم اعمال تسهیلات و حمایت‌های یاد شده نخواهد داشت.

همچنین فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته صرفاً به کارکنان واجد شرایط شاغل در مناطق روستایی تابعه دهستان های مندرج در فهرست مذکور پرداخت می‌گردد.

محدوده جغرافیایی مناطق آزاد تجاری-صنعتی مشمول حمایت مندرج در این مصوبه پیشنهادی نبوده و پالایشگاه های نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع فولاد، سایر صنایع انرژی بر و معادن درجه یک، دو و سه استخراج سالیانه کانسنگ مستقر در مناطق کمتر توسعه یافته، مشمول معافیت های مورد اشاره در این مصوبه نمی باشند.

سازمان برنامه و بودجه کشور نیز موظف خواهد بود با هماهنگی معاونت توسعه روستایی معاون اول رئیس جمهور، مرکز آمار ایران، وزارت کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و سایر دستگاه های اجرایی، شاخص های تعیین مناطق کمتر توسعه یافته را نهایی نموده و مرکز آمار موظف به جمع آوری داده های مورد نظر در هر دوره ۵ ساله آماری گردیده و فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در سه ماهه اول پس از تصویب هر یک از برنامه های ۵ ساله به روزرسانی می گردد.

گفتنی است، پیشنهاد یاد شده درحال حاضر در کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت مراحل بررسی کارشناسی و تصمیم گیری را سپری می کند.

مطالب مرتبط:

3 دیدگاه

  1. سلام مرجع شکایت از دستگاهی که از اعمال بند ۱ ماده ۶۸ برای کاکنان خود داری کرده چه مرجعی هست؟ الان سازمان ثبت احوال علیرغم تصویب آن اعمال آن در احکام شاغلین خودداری میکند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام