کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزدبیمه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دستورالعمل نحوه تطبیق حقوق و مزایای کارکنان بانک های دولتی با قانون مدیریت خدمات کشوری

دستورالعمل نحوه تطبیق حقوق و مزایای کارکنان بانک های دولتی با قانون مدیریت خدمات کشوری (بخشنامه شماره ۱۰۳۹۵۱۹ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور)

در اجرای بند ۱ مصوبه مورخ ۵/۴/۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد و بند ۵ بخشنامه شماره ۱۴۲۵۳۷/۲۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (وقت) به پیوست “دستورالعمل های نحوه تطبیق حقوق و مزایای کارکنان بانک‌ها و بیمه‌های دولتی با قانون مدیریت خدمات کشوری (مشتمل بر ۶ ماده و ۱ تبصره) که در جلسه مورخ ۵/۷/۱۳۹۵ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به تصویب رسیده و ممهور به مهر شورای مذکور است، جهت اجرا از تاریخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۵ ارسال می‌گردد.

معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور- جمشید انصاری

دستورالعمل نحوه تطبیق حقوق و مزایای کارکنان بانک های دولتی با قانون مدیریت خدمات کشوری

ماده ۱- امتیازات و طبقات حق شغل مشاغل بانک‌های دولتی، بر اساس اهمیت، پیچیدگی وظایف و مسئولیت‌ها، سطح تخصص و مهارت‌های مورد نیاز با رعایت طبقات شغلی جدول حق شغل موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ بر اساس جدول زیر تعیین می‌شود.

جدول (۱)‌ حق شغل

طبقه مشاغل رتبه
مقدماتی پایه ارشد خبره عالی
1 سرایدار، باربر، باغبان، مأمور آسانسور، ماشین کار، صحاف، بسته‌بندی، سلمانی، معمار، آشپز، کوییست، کارگر، پیشخدمت، تلفنچی، نامه‌رسان، تحصیلدار، کارگر فنی، مکانیسین، راننده پایه 2، سرکارگر ساختمانی، متصدی دستگاه (تهویه، تلفخانه و موتور برق) ۲۴۰۰ ۲۶۵۰
2 راننده پایه 1، مأمور فنی (کارمند فنی)، کاربر تلکس، منگنه‌زن، کاربر سوییفت، کاربر حسابگری، سرآشپز، سرباغبان 2600 2850
3 تحویلدار خزانه، تکنیسین، متصدی نگهداری اسناد، متصدی امور انبارداری، مأمور اطلاعات، مأمور پیگیری و اجرا، کارپرداز، منشی، ماشین نویس، پانچیست، مأمور، مأمور حفاظت 2800 3050 3400
4 معاون سرتحویلدار، معاون قسمت درجه 3، مسئول امور حفاظت، بانکیار، کنترلر، ممیز حساب، اپراتور، متصدی مور حفاظت، ارزیاب اشیاء امانی ۳۰۰۰ ۳۲۵۰ ۳۶۰۰ ۴۰۵۰ ۴۶۰۰
5 رییس باجه، رییس شعبه درجه 6، معاون شعبه درجه 5 (عضو مقدم)، رییس دایره درجه 4، معاون دایره درجه 3، سرتحویلدار، رییس قسمت درجه 3، معاون قسمت درجه 2، بانکدار، عضو هیئت آموزشی، کتابدار، نقشه کش ۳۲۰۰ ۳۴۵۰ ۳۸۰۰ ۴۲۵۰ ۴۸۰۰
6 رییس شعبه درجه 5، معاون شعبه درجه 4، معاون درجه 2، رییس دایره درجه 3، رییس قسمت درجه 2، معاون قسمت درجه 1، ارزیاب (طرح‌های تولیدی، صنعتی، ساختمانی، کشاورزی)، کاربر رایانه ۳۴۰۰ ۳۶۵۰ ۴۰۰۰ ۴۴۵۰ ۵۰۰۰
۷ رییس شعبه درجه 4، معاون شعبه درجه 3، معاون دایره درجه 1، رییس دایره درجه 2، رییس قسمت درجه 1، معاون شعبه درجه 2 بانک کارگشایی، بازرس‌یار، کمک کارشناس، کمک حسابرس، کاردان، کارگزار بهاء بازار، مددکار 2، برنامه‌نویس 2، مترجم 2 ۳۶۰۰ ۳۸۵۰ ۴۲۰۰ ۴۶۵۰ ۵۲۰۰
۸ رییس شعبه درجه 3، معاون شعبه درجه 2، رییس دایره درجه 1، رییس شعبه درجه 2 بانک کارگشایی، معاون شعبه درجه 1 بانک کارگشایی، معاون دایره فنی و مهندسی، معامله‌گر، مددکار 1، برنامه‌نویس 1، مترجم 1 3800 4050 4400 4850 5400
۹ رییس شعبه درجه 2، معاون شعبه درجه 1، رییس دایره فنی و مهندسی، رییس شعبه درجه 1 بانک کارگشایی، معاون بانک کارگشایی، سرمعامله‌گر، معاون حوزه 4000 4250 4600 5050 5600
۱۰ رییس شعبه درجه 1، معاون شعبه ممتاز ب، رییس بانک کارگشایی 4200 4450 4800 ۵۲۵۰ ۵۸۰۰
۱۱ رییس حوز، معاون شعبه ممتاز الف، بازرس، حسابرس، کارشناس ۴۴۰۰ ۴۶۵۰ ۵۰۰۰ ۵۴۵۰ ۶۰۰۰
۱۲ معاون مدیر شعب منطقه درجه 2 ۴۶۰۰ ۴۸۵۰ ۵۲۰۰ ۵۶۵۰ ۶۲۰۰
۱۳ معاون مدیر شعب منطقه درجه 1، معاون اداره کل، رییس شعبه ممتاز ب، بازرس ویژه ۴۸۰۰ ۵۰۵۰ ۵۴۰۰ ۵۸۵۰ ۶۴۰۰
۱۴ مدیر شعب منطقه درجه 2، رییس شعبه ممتاز الف ۵۰۰۰ ۵۲۵۰ ۵۶۰۰ ۶۰۵۰ ۶۶۰۰
۱۵ رییس اداره کل، مدیر شعب منطقه ۱ ۵۲۰۰ ۵۴۵۰ ۵۸۰۰ ۶۲۵۰ ۶۸۰۰
۱۶ مدیر امور ۵۴۰۰ ۵۶۵۰ ۶۰۰۰ ۶۴۵۰ ۷۰۰۰

تبصره- هر یک از مشاغل بر اساس اهمیت وظایف، مسئولیت‌ها به رتبه‌های ۵گانه مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی جدول حق شغل بر اساس ضوابطی که با رعایت مفاد تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب شورای عالی هماهنگی بانک‌ها خواهد رسید، تخصیص خواهند یافت.

ماده ۲- امتیاز فوق‌العاده مدیریت و سرپرستی مشاغل بانک‌های دولتی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیت‌های حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیت‌های شغلی با رعایت حداقل و حداکثر مقرر در تبصره (۲) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح جدول زیر تعیین می‌شود.

جدول (۲)- امتیاز فوق‌العاده مدیریت عناوین مدیریتی و سرپرستی

ردیف عنوان شغل فوق‌العاده‌های مدیریتی
۱ معاون سرتحویلدار، معاون قسمت درجه 3، مسئول امور حفاظت ۵۰۰
۲ معاون شعبه درجه 5 (عضو مقدم)، معاون دایره درجه 3، معاون قسمت درجه 2 ۵۵۰
۳ رییس دایره درجه 4، سرتحویلدار، رییس قسمت درجه 3 ۶۰۰
۴ رییس شعبه درجه 6، رییس باجه ۷۰۰
۵ معاون قسمت درجه 1 ۷۵۰
۶ معاون شعبه درجه 4، معاون دایره درجه 2، رییس قسمت درجه 2 ۸۰۰
۷ رییس دایره درجه 3 ۸۵۰
۸ رییس شعبه درجه 5 ۹۰۰
۹ رییس قسمت درجه 1 ۹۵۰
۱۰ معاون شعبه درجه 3، معاون شعبه درجه 2 بانک کارگشایی ۱۰۰۰
۱۱ معاون دایره درجه 1 ۱۰۵۰
۱۲ رییس شعبه درجه 4، رییس دایره درجه 2 ۱۱۰۰
۱۳ رییس دایره درجه 1، معاون دایره فنی و مهندسی، معاون شعبه درجه 1 بانک کارگشایی ۱۲۰۰
۱۴ معاون شعبه درجه 2، رییس شعبه درجه 2 بانک کارگشایی ‍۱۳۰۰
15 رییس شعبه درجه 3 ۱۴۰۰
16 معاون شعبه درجه 1، معاون بانک کارگشایی ۱۶۰۰
17 رییس دایره فنی و مهندسی، سرمعامله‌گر، معاون حوزه ۱۶۵۰
18 رییس شعبه درجه 2، رییس شعبه درجه 1 بانک کارگشایی ۱۷۰۰
19 معاون شعبه ممتاز ب ۱۹۰
20 رییس شعبه درجه 1، رییس بانک کارگشایی ۲۰۰۰
21 معاون شعبه ممتاز الف ۲۰۵۰
22 رییس حوزه، بازرس، حسابرس ۲۱۰۰
23 معاون مدیر شعب منطقه درجه 2 ۲۲۰۰
24 رییس شعبه ممتاز ب ۲۲۵۰
25 معاون مدیر شعب منطقه درجه 1، معاون اداره ۲۳۵۰
26 رییس شعبه ممتاز الف ۲۴۵۰
27 مدیر شعب منطقه 2 ۲۵۰۰
28 رییس اداره کل، مدیر شعب منطقه درجه 1 ۲۶۰۰
29 مدیر امور ۲۷۰۰

ماده ۳- امتیازات حق شاغل کارمندان بانک‌های دولتی بر اساس عوامل تحصیلات، سنوات خدمت، تجربه، دوره‌های آموزشی و مهارت‌ها و توانایی‌های فردی بر اساس جدول زیر تعیین می‌شود.

جدول (۳) حق شاغل

مدرک تحصیلی امتیاز تحصیلات امتیاز دوره‌های آموزشی مهارت سنوات تجربه
زیردیپلم ۱۱۰۰ به ازای هر یک ساعت دوره آموزشی مصوب نیم امتیاز (حداکثر ۵۰۰ امتیاز) ۲۰۰ ۱۰ ۸
دیپلم ۱۲۰۰ ۲۵۰ ۱۵ ۱۰
فوق دیپلم ۱۴۰۰ ۳۰۰ ۲۰ ۱۲
لیسانس ۱۷۰۰ ۴۰۰ ۲۵ ۱۴
فوق لیسانس ۲۰۰۰ ۶۰۰ ۳۰ ۱۶
دکتری ۲۳۰۰ ۸۰۰ ۳۵ ۱۸

ماده ۴- فوق‌العاده‌های فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری حسب مورد بر اساس ضوابط و مقررات مربوط و مورد عمل بخش مشمول قانون مذکور، با استفاده از اختیارات ماده (۷۷) این قانون به کارمندان بانک‌های دولتی قابل پرداخت است.

ماده ۵- در صورتی‌که با اجرای این دستورالعمل حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات بر اساس احکام قبلی دریافت می‌نمایند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبل از تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۵ به عنوان تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (۷۸)، برای کارمندان مشمول قابل پرداخت است.

ماده ۶- در اجرای ماده (۷۰) قانون مدیریت خدمات کشوری، بانک‌های دولتی موظف می‌باشند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، مشاغل اختصاصی را به تناسب وظایف سمت‌های قابل تخصیص به هر شغل از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی مورد نیاز و عوامل مؤثر دیگر به تأیید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برسانند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام