کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

آیین نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایا به ذی نفع نهایی

آیین نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایا به ذی نفع نهایی موضوع: جزء (۱) بند (الف) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (تصویب‌نامه شماره ۱۸۶۰۰۴/ت۶۰۴۹۱هـ مورخ ۸/۱۰/۱۴۰۱ هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۳۰/۹/۱۴۰۱ به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۱) بند (الف) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین نامه اجرایی جزء مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی پرداخت حقوق و مزایا به ذی نفع نهایی موضوع: جزء (۱) بند (الف) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور.

۲- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله شرکت‌های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) قانون ذکر شده است شامل شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، با رعایت احکام جزءهای (۱) و (۳) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون.

۳- کارکنان: کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری، کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان -مصوب ۱۳۷۵- و کارکنانی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شوند.

۴- سایر نیروها: تمامی افرادی که به هر نحوی در دستگاه‌های اجرایی بکارگیری می‌شوند.

۵- پرداخت مستقیم و مستمر: حقوق، فوق‌العاده‌ها و مزایایی که طبق قوانین و مقررات مربوط، در حکم کارگزینی یا قرارداد منعقده با کارکنانی که رابطه مستقیم استخدامی یا بکارگیری با دستگاه اجرایی دارند، درج شده است.

۶- پرداخت‌های غیرمستمر: هر گونه پرداخت اعم از فوق‌العاده‌ها و مزایای غیرمستمری که طبق قوانین و مقررات مربوط پرداخت می‌گردد، از جمله اضافه کار، هر گونه پاداش و پرداخت نقدی و معادل ریالی کمک‌های رفاهی غیرنقدی به کارکنان.

۷- سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران): مجموعه سامانه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور

۸- زیرسامانه پاکنا: پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) که یکی از زیر سامانه‌های سامانه کارمند ایران می‌باشد و ثبت و به‌روز رسانی اطلاعات کارکنان در آن انجام می‌گیرد.

۹- زیرسامانه ثبت حقوق و مزایا: سامانه موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و یکی از زیرسامانه های سامانه کارمند ایران که دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به ثبت و به‌روز رسانی اطلاعات کلیه پرداخت‌های کارکنان خود اعم از پرداخت مستقیم و مستمر و پرداخت غیرمستمر، بر  اساس ترتیبات موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۹۱۴۵/ت۵۵۲۲۳هـ مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۷ و دستورالعمل‌های مربوط، اقدام نمایند.

۱۰- زیرسامانه پایگاه اطلاعات سایر نیروهای بکارگیری شده: پایگاه اطلاعاتی که ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات فردی و کلیه پرداخت‌های سایر نیروها در آن صورت می‌پذیرد.

ماده ۲- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده با کارکنان و پرداخت مستقیم و مستمر و پرداخت غیرمستمر به تمامی آنان را در سامانه یکپارچه نظام اداری (زیرسامانه‌های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا) و همچنین اطلاعات سایر نیروها را در زیرسامانه پایگاه اطلاعات سایر نیروهای بکارگیری شده، حسب مورد ثبت و همواره به‌روزرسانی نمایند.

تبصره ۱- ثبت اطلاعات در زیرسامانه‌های پاکنا، ثبت حقوق و مزایا و پایگاه اطلاعات سایر نیروهای بکارگیری شده، هیچ گونه حقی برای استخدام و یا بکارگیری اشخاص در هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی ایجاد نمی‌کند.

تبصره ۲- مسئول اجرای ثبت اطلاعات تمامی پرداخت‌ها و تأیید صحت اطلاعات وارد شده در زیرسامانه ثبت حقوق و مزایا حسب مورد بالاترین مقام اجرایی و ذی حساب/ مدیر امور مالی دستگاه ذی‌ربط است.

تبصره ۳- صدور شماره مستخدم/ شناسه برای کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری که بر اساس مجوزهای قانونی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستگاه اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- استخدام یا بکارگیری شده‌اند، در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمندایران) صورت می‌پذیرد.

تبصره ۴- چگونگی ثبت اطلاعات کارکنان موضوع جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲۰) قانون، شامل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های آن و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سایر دستگاه‌ها با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، به موجب شیوه‌نامه‌های مستقلی که توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.

تبصره ۵- ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری، منوط به اذن ایشان می‌باشد.

ماده ۳- سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب ۱۳۵۱- نسبت به تخصیص  اعتبار پرداخت مستقیم و مستمر و پرداخت غیرمستمر کارکنان و محاسبه هزینه‌های کارکنان (پرسنلی) شرکت‌های دولتی با دریافت اطلاعات کارکنان، بر اساس اطلاعات کارکنان و درخواست وجه مندرج در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران)، اقدام نماید.

ماده ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) نسبت به پرداخت مستقیم و مستمر و پرداخت غیرمستمر کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارت مصوب مربوط (هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه- عمومی و اختصاصی) به ذی‌نفع نهایی، پس از دریافت درخواست وجه از دستگاه اجرایی و منطبق با اطلاعات دریافت شده از سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تأییدشده و با روش تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) به سامانه خزانه‌داری الکترونیکی انتقال یافته و در سقف تخصیص هر گونه اعتبار صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور -مصوب ۱۳۵۱- موضوع ماده (۳) این آیین نامه، اقدام می‌نماید.

ماده ۵- هر گونه پرداخت مستقیم و مستمر و پرداخت غیرمستمر به تمامی کارکنان کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، شامل شرکت‌هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکت‌های تابع وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابع و ذی‌ربط نهادهای عمومی غیردولتی صرفاً پس از ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، با روش تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) با سامانه جامع بودجه و در سقف هزینه‌های کارکنان (پرسنلی) شرکت مربوط، توسط آن شرکت به ذی‌نفع نهایی انجام می‌گیرد.

ماده ۶- دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر اساس سازوکارهایی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام خواهد شد، بسترهای مورد نیاز فنی و ارتباطی تبادل برخط با سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمندایران) را به گونه‌ای آماده نمایند که فرایند ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات موضوع این آیین نامه به صورت برخط انجام شود.

ماده ۷- مسئول اجرای این آیین نامه ذی‌حساب/ مدیر امور مالی و بالاترین مقام اجرایی است و در صورت استنکاف از اجرای آن به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه سه تا پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام