کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

ابطال فوق‌العاده سختی محیط کار سازمان امور اراضی کشور

ابطال نامه شماره 18830/97/233 مورخ 14/11/1392 معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور مبنی بر برقراری فوق‌العاده سختی محیط کار برای 19 عنوان شغلی در سازمان امور اراضی کشور (دادنامه شماره 834 مورخ 25/4/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: 97؍1450

شماره دادنامه: 834

تاریخ دادنامه: 25؍4؍1398

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 18830؍97؍233-14؍11؍1392 رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت (وقت) توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 294؍20000-31؍2؍1397 به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

“حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

 احتراماً همان گونه که مستحضرند:

1- مطابق بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 «فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش‌های سوختگی و مراقبت‌های ویژه بیمارستانی تا (1000) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیأت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.»

2- مستفاد از دادنامه‌های 727-10؍6؍1394 و 559-22؍9؍1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بیان مصادیق سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف مندرج در حکم بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری که موجب استحقاق پرداخت فوق العاده مذکور خواهد بود از باب تمثیل می‌باشد. بدیهی است تعیین مصادیق دیگر باید از حیث موضوع و ماهیت با موارد یاد شده سنخیت داشته باشد. علیهذا بخشنامه شماره 18830؍97؍233-14؍11؍1392 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر برقراری فوق العاده سختی محیط کار برای 19 عنوان شغلی در سازمان امور اراضی کشور، فاقد هرگونه سنخیت با مصادیق مندرج در بند 3 ماده 68 قانون مبحوث می باشد. بنا به مراتب پیش گفته و مستند به مواد 12، 13 و 86 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال بخشنامه فوق‌الذکر از زمان تصویب مورد استدعاست.” 

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

 “جناب آقای افشار

   رئیس محترم سازمان امور اراضی کشور

   موضوع: سختی شرایط محیط کار

 با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 170734؍090؍83-7؍10؍1396 در خصوص فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار مشاغل آن سازمان اعلام می‌دارد: با بررسی‌های انجام شده از ماهیت وظایف مشاغل پیش‌بینی شده در فرم‌های پرسنلی و مطابقت آن با عوامل و درجات سختی شرایط محیط کار تعیین شده در دستورالعمل مربوط فوق‌العاده مزبور جهت 99 عنوان شغلی بـه شرح جدول پیوست تایید و جهت اجرا نیز بـا رعایت ضوابط مـربوط ارسال می‌گردد:

1- کارشناس ارشد امور زمین 6000 امتیاز 2- کارشناس امور زمین 1000 امتیاز

3- کاردان امور زمین 1000 امتیاز 4- کمک کارشناس امور زمین 1000 امتیاز

5- کارشناس آمار و اطلاعات    1000 امتیاز  6- کارشناس نرم افزار رایانه 400 امتیاز

7- کارشناس ارشدنرم افزار رایانه   400 امتیاز 8- کاردان نرم افزار رایانه 600 امتیاز

9- کارشناس ارشد آمار و اطلاعات   600 امتیاز 10- کارشناس ارشد امور اجرایی 800 امتیاز

11- کارشناس ارشد نقشه برداری 1000 امتیاز   12- کارشناس نقشه برداری   1000 امتیاز

13- کارشناس اطلاعات جغرافیایی و سنجش از راه دور 1000 امتیاز

14- کارشناس برنامه ریزی کشاورزی   800 امتیاز 15- کارشناس ارشد امور حقوقی 700 امتیاز

16- کارشناس امور حقوقی   700 امتیاز 17- کاردان امور حقوقی 800 امتیاز

18- کمک کارشناس امور حقوقی   800 امتیاز 19- کارشناس عمران 850 امتیاز ” 

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 368605-16؍7؍1397 توضیح داده است که:

 ” مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  موضوع: شکایت دیوان محاسبات کشور

با سلام و احترام

بازگشت به شماره پرونده 9709980905800788 (شماره بایگانی 44742) مورخ 14؍5؍1397 به استحضار می رساند: با توجـه به هماهنگی بـه عمل آمده با امـور مدیریت مشـاغل و نظامهای پرداخت این سازمان این نتیجه حاصل شد کـه تخصیص فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار به عناوین شغلی اعطای فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار بـه 19 عنوان شغلی در سـازمان امـور اراضی کشور، در اجرای بخشنامه شماره 50795؍200-5؍10؍1389 این سازمان و با توجه به بررسی‌های کارشناسی انجام شده از ماهیت وظایف مشاغل مذکور در فرم‌های واصله از دستگاه اجرایی و تطبیق آن با شاخص‌ها و عوامل 26 گانه درجات سختی شرایط محیط کار تعیین شده در دستورالعمل مربوطه (موضوع تصویب‌نامه شماره 54910؍ت630-9؍8؍1366 هیأت وزیران) صورت گرفته است. بنابراین اقدام سازمان متبوع، مطابق با قوانین و مقررات انجام پذیرفته و دراین زمینه هیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات مورد عمل صورت نگرفته است. با عنایت به مراتب معنونه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. خواهشمند است دستور فرمایند ترتیبی اتخاذ گردد تا نمایندگان این سازمان در جلسات مربوط امکان حضور داشته باشند.” 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍4؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه بـه اینکه مطابق بند 3 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری «فوق‌العاده سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبت های ویژه بیمارستانی تا 1000 امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریـا، امتیاز یـاد شده بـا تصویب هیـأت وزیـران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.» و مستفاد از دادنامه های شماره 727-10؍6؍1394 و 559-22؍9؍1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بیان مصادیق سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف مندرج در بند 3 ماده 68 قانون مدیریت از باب تمثیل است و تعیین مصادیق دیگر بایـد از حیث موضوع و ماهیت با مـوارد یاد شده سنخیت داشته باشد، لذا 19 عنوان شغلی مذکور در بخشنامه مورد اعتراض هیچ نوع شباهتی با موارد مذکور در بند 3 ماده 68 قانون مدیریت ندارد و استناد طرف شکایت به جدول شاخص های 26 گانه پیوست آیین‌نامه بندهای (خ) و (د) ماده 39 قانون استخدام کشوری با توجه به منسوخ بودن آن از زمان اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری قابلیت استناد ندارد، بنابراین نامه شماره 18830؍97؍233-14؍11؍1392 رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت وقت مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به علت مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال نامه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام