کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

فوق‌العاده جذب دستگاه‌های مشمول ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت

فوق‌العاده جذب مستخدمان دستگاه‌های مشمول ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (تصویب‌نامه شماره 15879/ت23164هـ مورخ 25/4/1379 هیئت وزیران)

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

هیات وزیران درجلسه مورخ 19/4/1379بنابه پیشنهادشماره 719-494/ 105مورخ 19/4 1379سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوروبه استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت -مصوب 1370-و جزء 5 بند (د)تبصره (8) و بند (ف) تبصره (10)قانون بودجه سال 1379کل کشورتصویب نمود:

1- حداکثر فوق‌العاده جذب مستخدمان دستگاه‌های مشمول ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به شرح زیر پرداخت می‌شود:

-مدیرکل هفتادرصد (70%)حقوق وفوق العاده شغل

-معاون مدیرکل شصت درصد(60%)حقوق وفوق العاده شغل

-رییس اداره پنجاه درصد(50%)حقوق وفوق العاده شغل

-کارشناس پنجاه درصد(50%)حقوق وفوق العاده شغل

-سایرمشاغل سی وپنج درصد(35%)حقوق وفوق العاده شغل

تبصره 1-فوق العاده جذب کارکنان رسته اداری ومالی وخدماتی وزارت آموزش وپرورش (سایرمشاغل )به میزان هفتاددرصد(70%)حقوق (حقوق مبنابه علاوه افزایش‌های سنواتی) آنان پرداخت می گردد.

تبصره 2-فوق‌العاده جذب معاونان سازمانهایی که درتشکیلات مصوب پست‌های تحت سرپرستی آنان مدیرکل می باشد حداکثر هشتاد درصد (80%) حقوق و فوق‌العاده شغل تعیین می گردد.

2-حداکثرفوق العاده جذب مشمولان تصویب نامه شماره 23608/ت 15623ه مورخ 20/3/1375به میزان ده درصد(10%)افزایش می یابد.

3-چنانچه فوق العاده جذب مستخدماتی که براساس مصوبات خاص تعیین شده است بیش ازمیزان مقرردراین تصویب نامه باشد،براساس مصوبات قبلی اقدام خواهدشد.

4- فوق‌العاده جذب موضوع این تصویب نامه مشمول حداکثرحقوق مستخدمان شاغل که هرسال تعین می گردد نمی باشد.

5-افزایشهای موضوع این تصویب نامه درموردمستخدمانی که مشمول دریافت حداقل حقوق موضوع ماده (8) لایحه قانونی مربوط به حداکثر وحداقل حقوق مستخدمین شاغل وبازنشسته وآماده به خدمت -مصوب 1358 می باشند، علاوه برمابه التفاوت ناشی ازفوق العاده های موردعمل فعلی برقراروپرداخت خواهدشد.

6-از تاریخ اجرای این تصویب نامه ،تصویب نامه شماره 35849/ت 14579ه مورخ 9/11/1374وبندهای “پ “،”ت “،”ث “تصویب نامه شماره 21134/ت 13443ه مورخ 4/2/1374لغومی گردد.

7-اعتبارموردنیازافزایش فوق العاده جذب موضوع این تصویب نامه ازمحل اعتبارات پیش بینی شده برای پرداخت فوق العاده کارانه تامین می گرددوکلیه ضوابط پرداخت فوق العاده کارانه دردستگاههای اجرایی لغومی گردد.

8-کارکنان دادگستری جمهوری اسلامی ایران وسازمانهای وابسته به قوه قضایی ازشمول این تصویب نامه خارج می باشند.

9-تاریخ اجرای بندهای فوق الذکراز1/1/1379تعیین می گردد.

10- به شورای حقوق ودستمزداجازه داده می شودبه منظورایجادهماهنگی بین فوق العاده شغل کارکنان دولت باکارکنان شاغل درواحدهای اداری وزارت آموزش وپرورش فوق العاده شغل رسته های مختلف شغلی را از 1/6/1379 به میزان بیست وپنج درصد(25%)افزایش دهد.

معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام