کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

کمک هزینه عائله مندی و اولاد کارمندان مرد

کمک هزینه عائله مندی و اولاد کارمندان مرد

آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری

ردیف عنوان خواسته نمونه رأی صحیح
۱ الزام به پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد واجد شرایط (حکم به ورود)
۲ الزام به پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد کارمند مرد/عدم اشتغال به تحصیل فرزند پسر بالای ۲۰ سال (حکم به رد)
۳ الزام به پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد کارمند مرد/ فرزند دختر متأهل (حکم به رد)
۴ الزام به پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد کارمند مرد/دارای فرزند معلول (حکم به ورود)
۵ الزام به پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد کارمند مرد/ فوت همسر فرزند اناث (حکم به ورود)
۶ الزام به پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد کارمند مرد/ مطلقه بودن دختر (حکم به ورود)
۷ الزام به پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد کارمند مرد/ فرزند پسر بالای ۲۵ سال (حکم به رد)
۸ الزام به پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد کارمند مرد/ اشتغال اولاد ذکور (حکم به رد)
۹ الزام به پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد کارمند مرد/ اشتغال اولاد اناث (حکم به رد)
۱۰ الزام به پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد کارمند مرد/ فرزند چهارم (حکم به ورود)

مباحث حقوقی و نکات کاربردی

۱-شرایط بهره مندی اولاد معلول و از کار افتاده کلی از کمک هزینه عائله مندی: پرداخت کمک هزینه اولاد برای اولاد معلول و از کار افتاده کلی که معلولیت آنها به تایید مراجع پزشکی ذیربط رسیده باشد، محدود به سن نیست و مادام که در قید حیات باشند، کمک هزینه به والدین آنها پرداخت می گردد.

۲-شرایط بهره مندی فرزندان اناث از کمک هزینه عائله مندی: مستند به بند ۴ ماده ۶۸، بند ۲ ماده ۱۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، فرزندان اناث مادام که شغل یا شوهر نداشته باشند فارغ از سن آنها، مشمول این کمک هزینه خواهند شد.

۳-تعلق کمک هزینه عائله مندی به بیش از سه فرزند: به موجب ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۹۲ محدودیت و سقف مربوط به تعداد فرزند مذکور در بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت منسوخ شده و برهمین اساس کمک هزینه اولاد به بیش از سه فرزند نیز تعلق می‌گیرد

۴- بهره مندی کارمندان زن از کمک هزینه عائله مندی: مستند به قسمت دوم بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین رأی شماره ۶۵۵-۶۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ همچنین مستنبط از رأی وحدت رویه شماره ۸۲۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این کمک هزینه تنها به زنانی تعلق می‌گیرد که: ۱- سابقه ازدواج داشته باشند ۲- بنابه دلایلی نظیر فوت شوهر، طلاق، از کارفتادگی یا معلولیت شوهر، تکفل مخارج فرزندان را بر عهده داشته باشند.

۵- منع ایجاد محدودیت برای بهره مندی کارمندان زن از مزایای کمک هزینه عائله مندی: مستفاد از دادنامه شماره ۱۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ  ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین شرایطی غیر از شرایط مقرر در قانون مدیریت برای برخورداری کارمندان زن از مزایای کمک هزینه عائله مندی، از قبیل الزام به احراز تکفل فرزند، توسط مادر با حکم دادگاه، مغایر حکم مقنن به شرح مذکور است.

۶- تعلق حق اولاد به کودکان بی سرپرست: به موجب ماده ۲۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بی سرپرست مصوب ۱۳۹۲، حق اولاد به شخصی که سرپرستی افراد تحت حمایت قانون حمایت از کودکان بی سرپرست را بر عهده می‌گیرند نیز پرداخت می‌شود.

۷- لازم الاجرا بودن قانون نظام هماهنگ پرداخت: مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برای نظام حقوق و مزایای قضات لازم الاجراست، بنابراین بند (۲) مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۱ هیات وزیران که مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی را همانند «مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت» مستحق دریافت کمک هزینه عائله مندی و اولاد می­داند، کماکان لازم الاجرا به نظر می­رسد.

مستندات مربوط:

قوانین

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۵۴/۰۳/۰۴ مواد ۸۶ و ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۵۴/۰۳/۰۴
۲ ۱۳۷۴/۰۴/۲۵ ماده ۱۹ و تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۷۴/۰۴/۲۵
۳ ۱۳۷۵/۰۷/۱۵ تبصره ۱ اصلاحی بند ۲ ماده ۹ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۰۱/۲۲ و تبصره ۲ اصلاحی بند ۲ ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۰۷/۱۵مجلس شورای اسلامی
۴ ۱۳۷۹/۰۲/۱۳ ماده ۳ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹/۰۲/۱۳ مجلس شورای اسلامی
۵ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ بند ۴ ماده ۶۸، تبصره ۴ ماده ۱۰۹ و بند ۲ ماده ۱۱۱ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ كميسيون مشترك مجلس شورای اسلامی
۶ ۱۳۸۸/۰۲/۲۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تنظیم و جمعیت خانواده مصوب ۱۳۸۸/۰۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی
۷ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ ماده ۲۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲/۰۶/۳۱
۸ ۱۳۹۳/۰۴/۱۲ بند ۳ ماده ۲۹ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۰۴/۱۲
۹ ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

مقررات

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۷۹/۰۶/۲۸ بند ۳ بخشنامه شماره ۱۰۵/ ۲۷۷۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۲ ۱۳۸۷/۰۳/۲۶ ماده ۳ اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری
۳ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ بند چ ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب هیات وزیران
۴ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ ماده ۶ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۵
۵ ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ ماده ۶ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۶
۶ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ ماده ۶ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۷
۷ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ماده ۶ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۸

آراء هیئت عمومی

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۸۶/۰۸/۲۲ رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۲ ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ رای شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۳ ۱۳۹۱/۰۸/۲۰ رای اصلاحی شماره ۱۴۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۴ ۱۳۹۱/۱۱/۰۹ رای شماره ۸۲۰ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
۵ ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ رای شماره ۶۵۴ و ۶۵۵ مورخ ۱۸/ ۰۷/ ۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

آراء هیئت های تخصصی

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ ۱۳۹۵-۱۰۶

نظرات مشورتی

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ نظریه شماره ۳۰۹۰۲/۷۱۳۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری

3 دیدگاه

  1. سلام ، بنده کارمند مرد هستم و از همسرم جدا شدم ، حضانت دو فرزندم با خانم هست و ایشان هم همکار بنده هستن ، کارگزینی مبادرت به حذف کمک هزینه اولاد من و برقراری این کمک هزینه برای ایشان نموده ، با توجه به اینکه بنده نفقه فرزندان را پرداخت می کنم آیا مستندی مبنی بر حذف کمک هزینه اولاد هست؟

  2. سلام. بنده مرد،کارمند و شاغل هستم و کمک هزینه عائله مندی و اولاد بصورت مجزا روی حکم بنده قید شده است. اخیرا همسر بنده فوت کرده اند و کارگزین اقدام به حذف کمک هزینه عائله مندی کرده است. آیا روش کار ایشان درست است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام