کتاب استخدامی اداری ها
مقررات حقوق و دستمزد

الزام به پرداخت فوق‌العاده جذب و وجوه مرخصی مناطق محروم

پرداخت فوق‌العاده جذب و وجوه مرخصی مناطق محروم

آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری

ردیف عنوان خواسته نمونه رأی صحیح
۱ الزام به پرداخت فوق العاده جذب و وجوه مرخصی مناطق محروم واجد شرایط (حکم به ورود)
۲ الزام به پرداخت فوق العاده جذب و وجوه مرخصی مناطق محروم مطالبه قبل از سال ۱۳۶۷ (حکم رد)
۳ الزام به پرداخت فوق العاده جذب و وجوه مرخصی مناطق محروم متعهد و ملتزم به خدمت (حکم رد)
۴ الزام به پرداخت فوق العاده جذب و وجوه مرخصی مناطق محروم فقدان شرط استخدامی پیمانی یا رسمی (حکم رد)
۵ الزام به پرداخت فوق العاده جذب و وجوه مرخصی مناطق محروم محروم نبودن محل خدمت (حکم رد)
۶ الزام به پرداخت فوق العاده جذب و وجوه مرخصی مناطق محروم مطالبه حق جذب بعد از سال ۱۳۸۸ (حکم رد)
۷ الزام به پرداخت فوق العاده جذب و وجوه مرخصی مناطق محروم مطالبه نرخ یوم‌الاداء (حکم رد)
۸ الزام به پرداخت فوق العاده جذب و وجوه مرخصی مناطق محروم عدم شمول قانون استخدام کشوری نسبت به قضات دادگستری (حکم رد)
۹ الزام به پرداخت فوق العاده جذب و وجوه مرخصی مناطق محروم عدم شمول قانون استخدام کشوری و شرکت‌های دولتی نسبت به شرکت فولاد خوزستان (حکم رد)
۱۰ الزام به پرداخت فوق العاده جذب و وجوه مرخصی مناطق محروم عدم شمول قانون استخدام کشوری و شرکت‌های دولتی نسبت به سازمان بنادر و کشتیرانی (حکم رد)
۱۱ الزام به پرداخت فوق العاده جذب و وجوه مرخصی مناطق محروم عدم شمول قانون استخدام کشوری و شرکت‌های دولتی نسبت به ملی پخش و پالایش (حکم رد)
۱۲ الزام به پرداخت فوق العاده جذب و وجوه مرخصی مناطق محروم عدم شمول قانون استخدام کشوری و شرکت‌های دولتی نسبت به شرکت زغال سنگ البرز مرکزی (حکم رد)
۱۳ الزام به پرداخت فوق العاده جذب و وجوه مرخصی مناطق محروم عدم شمول قانون استخدام کشوری و شرکت‌های دولتی نسبت به کارکنان تأمین اجتماعی (حکم رد)
۱۴ الزام به پرداخت فوق العاده جذب و وجوه مرخصی مناطق محروم عدم شمول قانون استخدام کشوری و شرکت‌های دولتی نسبت به کمیته امداد (حکم رد)
۱۵ الزام به پرداخت فوق العاده جذب و وجوه مرخصی مناطق محروم عدم شمول قانون استخدام کشوری و شرکت‌های دولتی نسبت به سازمان امور عشایری (حکم رد)
۱۶ الزام به پرداخت فوق العاده جذب و وجوه مرخصی مناطق محروم عدم شمول قانون استخدام کشوری و شرکت‌های دولتی نسبت به شرکت‌های دولتی جهاد کشاورزی (حکم رد)

مباحث حقوقی و نکات کاربردی

۱- طرح بحث و پیشینه تاریخی: قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی در تاریخ ۱۳۶۷/۱۲/۰۷ به تصویب مجلس رسیده است. به موجب این قانون دو امتیاز برای کارمندان رسمی وپیمانی مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی شاغل در مناطق محروم و جنگی  پیش بینی شده است که امتیاز اول مربوط به پرداخت فوق العاده جذب و نگهداری موضوع ماده یک قانون است و امتیاز دوم مربوط به حق استفاده از یک ماه مرخصی به ازاء هر سال خدمت موضوع ماده دو قانون است. قانون جذب ازتاریخ ۱۳۶۸/۰۱/۲۶ تا تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری اعتبار داشته است وبعد از اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری و وضع مواد ۷۸ و ۱۲۷ قانون مذکور، پرداخت فوق العاده جذب و نگهداری، در مورد کارمندان دستگاه هایی که قبلا مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت های دولتی بوده و قانون مدیریت در مورد آن ها اجرایی شده است، مبنای خود را از دست داده است، اما در مورد مرخصی مناطق محروم، به لحاظ این که در قانون مدیریت حکم مشابهی پیش بینی نشده است، برخی همچنان عقیده دارند ماده۲ قانون جذب هنوز نسخ نشده است اما به نظر می رسد رویه عملی دیوان بر خلاف این استنباط واستدلال است. (نظر مخالف: نامه شماره ۱۱۵۰۸۳/۴۵۵۹ مورخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۹ ریاست جمهوری) صرف نظر از این، در گذشته وحال دعاوی بسیاری راجع به مطالبه معوقات ناشی از اجرای قانون جذب، تحت عنوان «مطالبه مزایای قانون جذب» یا «پرداخت فوق العاده جذب و پرداخت وجه مرخصی های استفاده نشده قانون» در دیوان عدالت اداری مطرح شده و می شود که عمدتا مطالبه معوقات مربوط به قبل از لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری است. باتوجه به این که افراد مشمول، امتیازات موضوع مواد یک و دو قانون را معمولا در قالب یک دادخواست مطرح می کنند و احکام مربوط به فوق العاده جذب و مرخصی های استفاده نشده ، در اغلب موارد مشابه و مشترک است، لذا مسائل و مباحث مربوط به آن ها به طور مشترک و یک جا مطرح و ارائه می گردد.

۲- شرایط بهره مندی:

۱) مستخدم باید کارمند رسمی یا پیمانی مشمول قانون استخدام کشوری یا مقررات استخدامی شرکت های دولتی باشد. (شامل کارکنان قراردادی نمی شود.)

۲) به صورت تمام وقت اشتغال به کار داشته باشد ودر وضعیت تعلیقی و مرخصی بدون حقوق نباشد.

۳) محل خدمت وی، جزء مناطق محروم مصوب هیات وزیران و یا مناطق جنگی مصوب شورای عالی دفاع باشد.

۴) طبق قوانین موضوعه کشور موظف به انجام وظیفه در مناطق محروم و دورافتاده و یا مناطق جنگی نباشد.

۵) چنانچه در «دهستان» اشتغال به کار داشته، خدمت وی دربازه زمانی ۱۳۶۸/۰۱/۲۶ تا ۱۳۸۷/۱۲/۲۹ و چنانچه در «شهر» اشتغال به کار داشته، خدمت وی در بازه زمانی ۱۳۶۸/۰۱/۲۶ تا ۱۳۸۵/۱۲/۲۹ باشد.

۳- تاریخ اجرای قانون: هیات وزیران در آیین نامه اجرایی سال ۱۳۷۳ تاریخ پرداخت فوق العادجذب را ۰۱/۰۱/۱۳۷۴ تعیین کرده بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۹ مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۱۷ این تاریخ را ابطال و تاریخ اجرای قانون را تابع اصول کلی (۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی) محسوب نمود؛ لذا باتوجه به تاریخ انتشار قانون در روزنامه رسمی، تاریخ اجرای آن ۱۳۶۸/۰۱/۲۶ می باشد.

۴- لزوم ارائه احکام کارگزینی: برای مطالبه مزایای قانون، ارائه احکام کارگزینی کلیه سال های مورد تقاضا، جهت ملاحظه قاضی صادر کننده حکم و تطبیق محل خدمت متقاضی با نقاط محروم و دور افتاده و نیز احراز عدم دریافت فوق العاده جذب در سنوات مورد نظر، لازم و ضرروری است.

۵- خواسته های متعدد و دادخواست واحد: در مورادی که خواسته ها متعدد (مطالبه فوق العاده جذب، مرخصی و پاداش مناطق محروم) ومربوط به سال های مختلف در یک دادخواست مطرح می شود، در هنگام صدور رای، باید به تعدد خواسته ها توجه شود وحسب مورد رای به رد و یا ورود شکایت صادر شود، چرا که در اغلب موارد، فوق العاده جذب از سال ۱۳۷۴ به بعد در احکام کارگزینی کارمندان اعمال وپرداخت شده است و علاوه بر این در برخی مناطق و یا در برخی سال ها به شاکی مزایای قانون جذب تعلق نمی گیرد.

۶- بومی و خدمت داوطلبانه: بومی بودن منافاتی با خدمت داوطلبانه وپرداخت مزایای قانون جذب ندارد، آن چه در ماده ۴ قانون مستثنی شده است، خدمت موظفی در مناطق محروم و دور افتاده است که برخی مصادیق آن را می توان این گونه برشمرد: الف- افرادی که به حکم دادگاه یا رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم به خدمت در مناطق محروم شده اند. ب- افرادی که طبق ضوابط وسهمیه های استخدامی در دانشگاه ها پذیرفته شده و موظف به خدمت درمناطق محروم هستند مانند مشمولین ماده ۱۴ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب ۱۳۷۵ .

۷- مرجع تعیین نقاط محروم: طبق تبصره ماده یک و ماده ۳  قانون، تصویب آیین نامه اجرایی و تعیین نقاط محروم و دورافتاده، پس از پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری‌و استخدامی کشور، وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه، به هیأت وزیران واگذارشده است که اولین آیین نامه اجرایی ۶ سال بعد از تصویب قانون در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسیده است ودارای دو جدول ضمیمه است جدول اول مربوط به دهستان ها و جدول دوم مربوط به شهرهای محروم و دور افتاده است. در سال های بعد آیین نامه اجرایی دچار تغییرات واصلاحاتی شده که عمده تغییرات مربوط به سال های ۱۳۸۰، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ است ودر مقاطعی نیز هیات وزیران به صورت موردی نقاطی را اضافه و یا شرایط بهره مندی از فوق العاده جذب را تغییر داده است که درهنگام صدور رای باید به عوامل موثر در بهره مندی ( سال خدمت،محل خدمت، شرایط تعیین شده توسط هیات وزیران) توجه شود.

جدول شماره ۱ ضمیمه مصوبه سال ۱۳۷۳

جدول شماره ۲ ضمیمه مصوبه سال ۱۳۷۳

۸- مرجع تعیین مناطق جنگی: طبق تبصره ماده ۳، تعیین نقاط جنگی موضوع این قانون، پس از پیشنهاد وزارتخانه‌های سپاه، دفاع وکشور به شورای عالی دفاع واگذار شده است که حسب ظاهر به دلیل مقارن شدن اجرای قانون جذب با موضوع بازنگری قانون اساسی و انحلال شورای عالی دفاع، شورا فرصت تعیین مناطق جنگی موضوع قانون را پیدا نکرده است اما پیش از آن سپاه پاسداران و پس از آن ستاد کل نیروهای مسلح به موجب قوانین دیگر مبادرت به تعیین مناطق جنگی کرده اند لکن درخصوص این که آیا مصوبات این دو مرجع (سپاه وستادکل) جایگزین مصوبه شورای عالی دفاع برای تعیین نقاط جنگی مورد نظر قانون گذار می باشد یا خیر، اختلاف نظر و رویه وجود دارد و در خصوص شمول مزایای قانون جذب به برخی مناطق که در برهه کوتاهی جنگی محسوب شده ولی در فهرست مناطق محروم ذکر نشده اند مانند شهر های ایلام و اهواز همچنان ابهام وجود دارد.

۹- دستگاه های دارای مقررات خاص استخدامی: امتیازات پیش بینی شده در این قانون، مخصوص مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی است بنابراین دستگاه هایی که دارای مقررات خاص استخدامی هستند مانند قضات، کارمندان جهاد، سازمان بنادر وکشتیرانی، فولاد خوزستان، سازمان تامین اجتماعی ازشمول قانون و امتیازات آن خارج هستند. البته باید دقت شود برخی دستگاه ها در مقررات خاص خود، پرداخت مزایای قانون مذکور ویا مزایای مشابه را پیش بینی کرده اند که در چنین مواردی شخص ذی نفع باید اجرای همان قانون ویا مصوبه خاص را درخواست نماید ونه اجرای قانون جذب و مزایای آن را، بنابراین شعبه رسیدگی کننده درهنگام صدور رای، باید به حدود خواسته ومستند مورد درخواست شاکی توجه وبا لحاظ حدود خواسته رای صادر نماید. (رای وحدت رویه شماره ۲۴۳ مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۸۸هیات عمومی )

۱۰- دستگاه های تابع استخدام کشوری: برخی دستگاه های اجرایی مانند شهرداری ها (ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور غیر از شهرداری پایتخت) و جمعیت هلال احمر (ماده ۲۳ اساسنامه جمعیت هلال احمر) به موجب قوانین خاص از حیث استخدامی تابع قانون استخدام کشوری شناخته شده اند و چون مشمول قانون استخدام کشوری شناخته شده اند، بنابراین مستحق استفاده از حقوق و مزایای مذکور در قانون جذب می ‎باشند. (رأی شماره ۳۳۸- ۱۳۸۳/۰۷/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد کارمندان شهرداری)

۱۱- مبنای محاسبه و تقویم ریالی مرخصی: در ماده  ۲ قانون پیش بین شده است:« در صورتی که مستخدم از تمام یا قسمتی از مرخصی استفاده ننماید حقوق و فوق‌ العاده‌های مربوط به آن در‌خاتمه هر سال تقویمی به وی پرداخت خواهد شد.» به استناد همین ماده، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء وحدت رویه شماره ۴۹۵و۴۹۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ و ۳۵-۳۶ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ مبنای محاسبه مرخصی را سال تقویم وپرداخت وبه اصطلاح «یوم الاداء» تعیین کرده است که در مورد مستخدمین شاغل اجرای آن با مشکلی مواجه نیست ولی در مورد مستخدمین بازنشسته «یوم الاداء» مفهومی متفاوت دارد و منظور آخرین حکم کارگزینی زمان اشتغال است که شخص با دستگاه متبوع خود رابطه استخدامی داشته است.

۱۲- مبنای محاسبه و پرداخت فوق العاده جذب: به موجب رای وحدت رویه شماره ۱۱۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پرداخت فوق العاده جذب به نرخ یوم الاداء فاقد وجاهت قانونی است و درمحاسبه آن باید همان مبلغ استحقاقی زمان اشتغال پرداخت گردد.

۱۳- تفاوت قانون جذب با پاداش مناطق محروم:  مزایای قانون جذب متمایز از «پاداش خدمت در دهستان‌های محروم» است؛ زیرا مبنای پرداخت مزایای مذکور، قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷ است ولی مبنای پرداخت پاداش خدمت در دهستان‌های محروم، تصویب‌نامه شماره ۲۳۳۴۷ ت ۲۱۵ ه مورخ ۱۳۷۳/۰۶/۱۲ هیات وزیران است.

مستندات مربوط:

قوانین

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۵۲/۰۳/۰۵ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۲/۰۳/۰۵
۲ ۱۳۵۳/۱۲/۲۸ ماده ۲ قانون استخدام کشوری (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)
۳ ۱۳۶۷/۰۱/۰۱ ماده ۵۰ قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی ۱۳۶۷
۴ ۱۳۶۷/۰۸/۰۲ ماده ۲۳ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر
۵ ۱۳۶۷/۱۲/۰۷ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۰۷
۶ ۱۳۸۲/۱۲/۲۵ ماده ۱۴ قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۵
۷ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ مواد ۶۸، ۷۸ و ۱۲۷ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ كميسيون مشترك مجلس شورای اسلامی
۸ ۱۳۸۸/۰۱/۰۱ جز« ب-۱ » بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور

مقررات

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۷۳/۰۶/۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی (تصویب نامه شماره ۲۴۳۷۳/ت۲۴۴هـ مورخ ۱۳۷۳/۰۶/۲۹ هیات وزیران) به همراه جدول شماره ۱ و جدول شماره ۲
۲ ۱۳۷۳/۰۷/۰۲ نامه شماره ۳۷۲۳ مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۷۳ رئیس دفتر امور مناطق محروم (سایر دهستانها و نقاط روستائی که نام آنها قید نشده از ضریب ۵ همانند نقاط جمعیتي خاص جدول شماره ۲ بهره مند می شوند.)
۳ ۱۳۷۴/۰۳/۰۷ اصلاح ماده (۳) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی تصویب نامه شماره ۲۳۱۷۸ت۱۴۱۱۸ه مورخ ۱۳۷۴/۰۳/۱۳ هیات وزیران
۴ ۱۳۷۵/۰۸/۲۲ ‌اصلاح ماده (۳) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم دور افتاده و مناطق جنگی (تصویب نامه شماره ۱۰۱۷۴۲ت۱۷۱۶۵ه مورخ ۱۳۷۵/۰۸/۲۲ هیأت وزیران)
۵ ۱۳۷۹/۰۸/۰۱ تصويب نامه در خصوص ماده (۱) قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و منطق جنگي (تصویب نامه شماره ۳۳۴۴۲ ت۲۳۶۳۶هـ مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۰۱ هیات وزیران)
۶ ۱۳۸۰/۰۵/۲۴ تصویب نامه شماره ۲۵۳۳۵ت۲۴۸۳۶هـ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۹ هیات وزیران
۷ ۱۳۸۰/۰۵/۲۴ تصویب نامه شماره ۲۶۲۰۶ ت۲۴۸۳۶هـ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۰۳ هیات وزیران
۸ ۱۳۸۰/۰۵/۲۹ تعيين فهرست مناطق (شهرستانها و بخشهاي) كمتر توسعه يافته و توسعه نيافته كشور موضوع ماده ۵۰ قانون برنامه سوم (تصویب نامه شماره ۲۵۳۳۵ت۲۴۸۳۶هـ مورخ۱۳۸۰/۰۵/۲۹ هیات وزیران)
۹ ۱۳۸۰/۰۶/۰۳ تعيين فهرست مناطق محروم و دورافتاده بر اساس جداول شماره (۲) تصويب نامه شماره ۲۵۳۳۵ ت۲۴۸۳۶ هـ (تصویب نامه شماره ۲۶۲۰۶ ت۲۴۸۳۶هـ مورخ ۱۳۸۰/۰۶/۰۳ هیات وزیران) توجه: لغو به موجب تصویب نامه شماره ۴۸۹۵۲ ت ۲۵۷۸۴ه هیات وزیران
۱۰ ۱۳۸۰/۱۰/۲۶ تصویب نامه شماره ۴۸۹۵۲ ت ۲۵۷۸۴ه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۰۹ هیات وزیران (از تاریخ۱۳۸۰/۰۱/۰۱ تا پایان برنامه سوم + لغو تصویب نامه های مغایر)
۱۱ ۱۳۸۱/۰۳/۰۶ اصلاحيه تصويب نامه در خصوص فوق العاده جذب و نگهداري موضوع قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي (تصویب نامه شماره ‌ ۹۷۷۶ ت ۲۶۳۵۱ه مورخ ۱۳۸۱/۰۳/۰۶ هیأت وزیران) اضافه شدن شهرهای بوئين و مياندشت (اصفهان) شوشتر و داو‌رزن (خراسان) سرخه (سمنان) بافت و بزنجان(كرمان) به فهرست سال ۱۳۸۰از تاریخ تصویب
۱۲ ۱۳۸۴/۰۳/۲۴ اتخاذ تصميماتي در خصوص پرداخت فوق العاده جذب و نگهداري موضوع قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي در نقاط روستايي (تصویب نامه شماره ۱۲۲۹۰ت ۳۳۰۵۱ ه مورخ ۲۴/ ۰۳/ ۱۳۸۴ هیات وزیران) فهرست مناطق مشمول درسال ۱۳۸۴ منطبق با فهرست پیوست‌تصویب‌نامه شماره ۴۸۹۵۲ت ۲۵۷۸۴هـ مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۰۹
۱۳ ۱۳۸۴/۰۵/۰۹ تصویب نامه شماره ۲۸۶۰۵ت ۳۳۵۹۲ه مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۰ هیات وزیران
۱۴ ۱۳۸۴/۰۵/۱۰ اضافه شدن منطقه مركزي شهرستان كاشمر به جدول پيوست تصويبنامه ميزان فوق العاده جذب و نگهداري موضوع قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي در نقاط روستايي (تصویب نامه شماره ۲۸۶۰۵ت ۳۳۵۹۲ ه مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۱۰ هیات وزیران)
۱۵ ۱۳۸۴/۰۸/۲۲ اصلاح بند (۴) ماده (۱) تصويب نامه موضوع انطباق فهرست مناطق مشمول قانون جذب نيروي انساني به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگي (تصویب نامه شماره ۴۸۰۱۸ ت ۳۴۰۱۹ هـ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۲۲هیات وزیران)
۱۶ ۱۳۸۵/۰۲/۰۷ تصویب نامه شماره ۴۳۱۸ ت۳۴۸۶۱ه مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۱۱هیات وزیران
۱۷ ۱۳۸۵/۰۲/۱۱ تنفيذ تصويب نامه هاي شماره ۱۲۲۹۰ ت۳۳۰۵۱ه‍ مورخ ۱۳۸۴/۰۳/۲۴ و شماره ۴۸۰۱۸ ت۳۴۰۱۹ ه‍ مورخ ۱۳۸۴/۰۸/۲۲ ،براي اجرا در سال ۱۳۸۵ (تصویب نامه شماره ۴۳۱۸ ت۳۴۸۶۱ه مورخ ۱۳۸۵/۰۲/۱۱ هیات وزیران)
۱۸ ۱۳۸۷/۱۰/۰۹ نامه شماره ۱۱۵۰۸۳/۴۵۵۹ مورخ ۰۹/۷۰/۱۳۸۷ ریاست جمهوری در خصوص استعلام از اعتبار قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگي
۱۹ ۱۳۸۸/۰۲/۲۰ تصویب نامه شماره ۷۶۲۲۹ ت۴۰۹۹۶هـ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۱۰هیات وزیران
۲۰ ۱۳۸۸/۰۴/۱۰ تصويب ‌نامه در خصوص تعيين مناطق مشمول قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي براي سالهاي ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ (تصویب نامه شماره ۷۶۲۲۹ ت۴۰۹۹۶هـ مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۱۰هیات وزیران) در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ صرفا به کارمندان شاغل در برخی دهستان ها قابل پرداخت است.
۲۱ ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ بخشنامه شماره ۸۹۶۷/۷۶۰ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۳ معاون برنامه‎ریزی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش

آراء هیئت عمومی

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۷۶/۰۳/۱۷ رای شماره ۱۹ مورخ ۱۳۷۶/۰۳/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (حذف و ابطال عبارت «‌از تاریخ ۷۴,۱.۱» از ماده ۳ آیین نامه اجرایی)
۲ ۱۳۸۰/۱۲/۰۵ رای وحدت رویه ۳۸۲ و۳۸۳ شماره مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری// کارمندان شرکت دولتی راه آهن ج.ا.ا مشمول تبصره الحاقی به ماده ۲ تصویب نامه هیات وزیران در خصوص فوق العاده بدی آب و هوا و قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی می شوند.
۳ ۱۳۸۱/۰۴/۱۶ رای شماره ۱۲۸ مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۸۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (شمول قانون بر کارمندان شرکت راه آهن)
۴ ۱۳۸۲/۰۸/۰۴ رای شماره ۲۸۵ مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۸۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال بخشنامه اداره کل کارگزینی قضات به لحاظ خروج از حدود صلاحیت/مجموعه آراء ابطالی ص۲۱۲)
۵ ۱۳۸۳/۰۷/۱۹ رای شماره ۳۳۸ مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۸۳هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال بخشنامه شماره ۱۸۶۳۹-۹۱۱ سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور/ از اول شهریور ماه ۱۳۵۸ کلیه مستخدمین شهرداریها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور مشمول قانون استخدامی کشوری قرار گرفته‎اند.)
۶ ۱۳۸۳/۱۱/۱۸ رای شماره ۵۸۱ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (ابطال بخشنامه آموزش وپرورش/مفاد بخشنامه: اگردر شهريور ۱۳۷۷ از مرخصي استفاده نكنند و‌جهي بابت آن پرداخت نخواهد شد.)
۷ ۱۳۸۴/۰۲/۲۵ رای وحدت رویه ۸۳ الی۸۷ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (بومی بودن مستخدمین دولت مانع پرداخت پاداش خدمت در دهستان های محروم نیست.)
۸ ۱۳۸۴/۰۲/۲۵ رای وحدت رویه شماره ۷۵الی۷۸ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (تایید رای به رد شکایت/ اجرای قانون جذب در مورد دستگاه های دارای مقررات خاص استخدامی مجوزی ندارد/ذغال سنگ مرکزی،ذوب آهن…)
۹    
۱۰    
۱۱    
۱۲    
۱۳    
۱۴    
۱۵    
۱۶    
۱۷    
۱۸    
۱۹    
۲۰    
۲۱    
۲۲    
۲۳    
۲۴    
۲۵    
۲۶    
۲۷    
۲۸    

آرای هیئت تخصصی

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ رای شماره ۶۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ هیات تخصصی اداری استخدامی (عدم ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۱۴۷۵۴ وزارت جهاد کشاورزی / دستگاه های مشمول مقررات خاص از شمول قانون جذب خارج اند.)

نظرات مشورتی

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ نظریه ۵/۸۸ – ۱۳۸۸/۱۲/۲۵ کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری (حقوق مربوط به مرخصی باید در پایان همان سال محاسبه و ملاک و مبنای پرداخت، حکم کارگزینی زمان استحقاق خواهد بود.)
۲ ۱۳۸۹/۰۴/۱۳ نظریه شماره ۸۹/۱۸ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۹ کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری (فوق‌العاده مربوط باید در پایان همان سال محاسبه و پرداخت گرددو ملاک پرداخت، حکم کارگزینی زمان استحقاق خواهد بود.)
۳ ۱۳۹۰/۰۷/۱۰ نظریه شماره ۹۰/۶۱ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۰ کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری (فوق‌العاده مربوط باید در پایان همان سال محاسبه و پرداخت گرددو ملاک پرداخت، حکم کارگزینی زمان استحقاق خواهد بود.)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام