کتاب استخدامی اداری ها
منابع آزمون استخدامی

سوالات تست هوش و استعداد معلمی کنکور فرهنگیان ۱۴۰۴

بانک سوالات تست هوش و استعداد معلمی کنکور فرهنگیان ۱۴۰۴

شناسنامه قانون- با توجه به اینکه سرفصل «هوش و استعداد معلمی» یکی از منابع اعلامی کنکور اختصاصی فرهنگیان است، بانک سوالات تست هوش و استعداد معلمی کنکور فرهنگیان برای آمادگی هر چه بیشتر برای کنکور سال آینده منتشر می‌شود. (منبع سایت قلم‌چی)

همچنین مطالب زیر را ببینید:

بانک تست هوش و استعداد معلمی

بانک سوالات تست هوش و استعداد معلمی کنکور فرهنگیان

سوال 1. کلمه ای پنج حرفی که به معنی و مفهوم «به شغل و مقامی گماشته شده» است، دارای چند نقطه است؟

1) یک                      2) دو                           3) سه                      4) چهار

پاسخ تشریحی: گزینه 2- کلمه منصوب مدنظر بوده است.


سوال 2. کلمه ای هفت حرفی که به معنی و مفهوم «سخن های بیهوده» است،سومین حرفِ راست کلمه کدام است؟

1) خ                        2) ع                             3) ز                          4) ت

پاسخ تشریحی: گزینه 2- کلمه خزعبلات مدنظر بوده است.


سوال 3.کلمه ای پنج حرفی که به معنی و مفهوم «بخت و طالع» است،چند تا از حروف آن تعداد فــرد نقطه دارد؟

1) یک                      2) دو                           3) سه                       4) چهار

پاسخ تشریحی: گزینه 1- کلمه اقبال مدنظر بوده است.


سوال 4. کلمه ای پنج حرفی که به معنی و مفهوم «فخر و بزرگی‌کردن» است،چند تا حرف دارای تلفظ یکسـان دارد؟

1) یک                      2) سه                           3) دو                       4) چهار

پاسخ تشریحی: گزینه 3- کلمه تطاول مدنظر بوده است.


سوال 5. متضاد کلمه ای شش حرفی که به معنی «گرفتگی» است، چند تا از حروف آن تعداد زوج نقطه دارد؟

1) یک                       2) دو                       3) صفر                   4) چهار

پاسخ تشریحی: گزینه 3- کلمه انقباض که متضاد آن انبساط می شود.


سوال 6. متضاد کلمه ای شش حرفی که به معنی «بدرقه» است، چند تا از حروف آن تعداد فـرد نقطه دارد؟

1) یک                      2) دو                       3) سه                    4) چهار

پاسخ تشریحی: گزینه 1- کلمه مشایعت که متضاد آن استقبال می شود.


سوال 7. مترادف کلمه ای هفت حرفی که به معنی «به شوق آوردن» است، چند تا از حروف آن عدد زوج الفبا را دارد؟

1) یک                     2) دو                        3) سه                   4) چهار

پاسخ تشریحی: گزینه 3- کلمه تشویق که مترادف آن استقبال می شود که حروف ت، ق و ب عدد زوج دارند.


سوال 8.تضمّن کلمه « سیر » کدام یک از گزینه ها می تواند باشد؟

1) پیاز                    2) سیب زمینی            3) گرسنه               4) گیاه

پاسخ تشریحی: گزینه 4- کلمه سیر زیر مجموعه گیاه است.


سوال 9.در کدام یک از گزینه ها تناسب به درستی رعایت شده است؟

1) روز، شب، صبح      2) خوب، بد، زشت       3) سلام، درود، سلامتی     4) علم، عالم، کتاب

پاسخ تشریحی: گزینه 3- در گزینه 1 صبح، در گزینه 2 زشت و در گزینه 4 کتاب نامرتیط با کلمات دیگر آمده است.


سوال 10. دگمه ﺑﻪ زیپ ، ﻣﺜﻞ………………. به ……………… است.

1) ﻧﺦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮزن      2) ﻟﺒﺎس اﺳﺖ ﺑﻪ پارچه      3) روﻏﻦ ﻧﺒﺎتی اﺳﺖ ﺑﻪ کره    4) وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ

پاسخ تشریحی: گزینه 4- 


سوال 11. رابطه آشکار با پنهان مثل رابطه ……………. به ……………. است.

1) معلوم به ﻣﺠﻬﻮل        2) روز به ﺷﺐ                 3) روشن به تاریک               4) خیر به شر

پاسخ تشریحی: گزینه 1- بهترین جواب گزینه یک می شود البته که موارد دیگر هم درست هستند ولی بهترین نیستند.


سوال 12. رابطه مهر با شهریور مثل رابطه ……………. به ……………. است.

1) سرد به گرم              2) کهکشان به زمین           3) پ به ت                        4) ب به الف

پاسخ تشریحی: گزینه 4- 


سوال 13. رابطه برق با لامپ مثل رابطه ……………. به ……………. است.

1) آب به زمین              2) باد به خورشید              3) هوا به انسان                 4) گزینه 2 و 3

پاسخ تشریحی: گزینه 3- لامپ بدون برق روشنایی ندارد و انسان هم بدون هوا وجود ندارد.


سوال 14. رابطه دانگ با ملک مثل رابطه ……………. به ……………. است.

1) قالی به تخته           2) مَن به نان                    3) قواره به پتو                   4) گزینه 1 و 2

پاسخ تشریحی: گزینه 2- واحد شمارش ملک با دانگ است و به همین صورت واحد شمارش نان مَن است.


سوال 15. کدام واژه با سه واژه دیگر تفاوت بسیار دارد؟

1) داد                               2) باد                                  3) شاد                               4) ماد

پاسخ تشریحی: گزینه 1- پالیندروم متقارن است.


سوال 16. کدام واژه با سه واژه دیگر تفاوت بسیار دارد؟

1) درس                             2) دره                                 3) درب                               4) درد

پاسخ تشریحی: گزینه 4- پالیندروم متقارن است.


سوال 17. کدام واژه با سه واژه دیگر تفاوت بسیار دارد؟

1) در                               2) برگ                                 3) شاخه                              4) بام

پاسخ تشریحی: گزینه 4- پالیندروم متقارن است.


سوال 18. کدام گزینه با یک نظم منطقی درستی موارد را چیده است؟

1. سیستان و بلوچستان       2. زاهدان      3. آسیا         4. ایران        5. زمین

1) 4-5-3-2-1                  2) 5-3-4-1-2                    3) 4-5-2-3-1                     4) 5-4-1-2-3

پاسخ تشریحی: گزینه 2- به ترتیب زاهدان-سیستان و بلوچستان-ایران-آسیا-زمین خواهند بود.


سوال 19.نطق داوﻃﻠﺐ رﯾﺎﺳﺖ پر وﻋﺪهﻫﺎي ﺗﻮﺧﺎلی، ﺑﺎزي کلمات و …… ﺑﻮد.

1) پندهای گرانبها               2) کوشش های بیهوده            3) گفته های حکیمانه             4) مطالب سطحی

پاسخ تشریحی: گزینه 2- طبق گفته جمله و احساس آن عبارت کوشش های بیهوده جواب مورد نظر ما خواهد بود.


سوال 20. عصری که در آن زندگی می کنیم چونان پر آشوب و مخاطره است که نمی توان آینده را ……………..

1) پیش بینی کرد                2) از نو ساخت                      3) به دیگران سپرد                 4) در خطر دید

پاسخ تشریحی: گزینه 1- طبق گفته جمله و احساس آن عبارت پیش بینی کرد جواب مورد نظر ما خواهد بود.


سوال 21.به هر روی، ایران ……… آنِ هم ایرانیان است، همه اینان که …… خاکش بزرگ شده اند، از آبـــــش نوشیده اند و محبت و مهربانی از آن دیده اند.

1) از ، با                            2) از ، در                              3) به ، از                             4) در ، از

پاسخ تشریحی: گزینه 2- به هر روی، ایران از آنِ هم ایرانیان است، همه اینان که در خاکش بزرگ شده اند، از آبـــــش نوشیده اند و محبت و مهربانی از آن دیده اند. 


سوال 22.«سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز   ***  مرده …… است که نامش …. نکویی نبردند»

1) آن ، به                            2) از ، به                              3) آن ، از                             4) به ، از

پاسخ تشریحی: گزینه 2- «سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز   ***  مرده آن است که نامش به نکویی نبردند» 


سوال 23. با کدام گزینه می توان دو کلمه پنج حرفی ساخت که به معنی « فراغ » باشد؟

1) ا ی و س ا ی ن و ب ر ا    2) س ا و ی س ا ه د و ش    3) ش ر ا ه ی س ی ا     4) د س ی ن ا و ی ر ا ب

 پاسخ تشریحی: گزینه 3- کلمات آسایش و رهایی مد نظر بوده اند.


سوال 24. با کدام گزینه می توان دو کلمه پنج حرفی ساخت که به معنی « اصرار » باشد؟

1) ت ج ا م س ت ا ک ی د  2) ت ا ک ی س ا ه د ج ش    3) ج ر ا ک ی س ی ا     4) د ج ی ن د و ک ر ا ب

پاسخ تشریحی: گزینه 1- کلمات تاکید و سماجت مد نظر بوده اند.


سوال 25.با کدام گزینه می توان دو کلمه چهار حرفی ساخت که به معنی « موسم » باشد؟

1) د ز ا م و ر ا ن ه             2) د ا ز ی س ا ه و               3) ز م ا ن ی س ی ا       4) د و ی م د و ک ر

پاسخ تشریحی: گزینه 2- کلمات زمان و دوره مد نظر بوده اند.


سوال 26. اگر با کلمات زیر بخواهیم جمله ای مناسب بسازیم، کلمه وسط جمله با کدام حرف آغاز می شـــــود؟

« مردم، نیاز، می کنند، بیشتر از، از، برخی، میل، بدنشان، غذا »

1) الف                                   2) ب                                          3) م                                       4) ن

پاسخ تشریحی: گزینه 4- برخی از مردم بیشتر از نیاز بدنشان غذا میل می کنند.


سوال 27. اگر با کلمات زیر بخواهیم جمله ای مناسب بسازیم، حرف اول سومیــــــــن کلمه از آخر کدام است؟

« اقتصادی، حمایت، می شود، از، ایرانی، سبب، کشور، کالای، رونق »

1) الف                                   2) ک                                          3) ر                                       4) ح

پاسخ تشریحی: گزینه 2- حمایت از کالای ایرانی سبب رونق اقتصادی کشور می شود.


سوال 28. اگر با کلمات زیر بخواهیم جمله ای مناسب بسازیم، حرف ســــــوم از کلمه پنجــــــــم کدام است؟

« کشور، انسانی، است، نیروی، رمز، پیشرفت، ماهر »

1) الف                                   2) ش                                          3) و                                       4) ه

پاسخ تشریحی: گزینه 4- رمز پیشرفت کشور نیروی ماهر انسانی است.


سوال 29. اگر با کلمات زیر بخواهیم جمله ای مناسب بسازیم، کلمه‌‌ی وســــــــــــــــــــــــط کدام است؟

« قرار دارد، شهر، از، محله‌ای، در، ما، خانه »

1) محله‌ای                              2) شهر                                       3) خانه                                   4) در

پاسخ تشریحی: گزینه 4- خانه ما در محله ای از شهر قرار دارد.


سوال 30.با توجه به موارد داده شده، جملات داده شده به ترتیب کدام گزینـــــــــــــــــــــــه می شود؟

الف) این منطقه دربرگیرنده سه کشور سوئد، نروژ و دانمارک است.

ب) از دید زبانی نیز زبان سوئدی ها و نروژی ها به هم نزدیک و از خانواده زبان های هند و اروپایی است.

ج) البته گاهی اوقات کشور های فنلاند، ایسلند، و جزایر فارو را نیز به دلیل تناسبات زیاد فرهنگی و تاریخی با این سه اقلیم در زمره کشورهای این منطقه قرار می دهند.

د) تبار مردم این کشور ها به وایکینگ می رسد.

ه) اسکاندیناوی منطقه ای با جزئیات خاص تاریخی و فرهنگی در شمال اروپاست.

1) الف، ب، ه، ج، د               2) ه، الف، ج، د، ب             3) ه، ج، الف، د، ب                4) ه، ج، الف، د، ب

پاسخ تشریحی: گزینه 2- با ترتیب منطقی(با تکنیک ی نکره می توانیم حلش کنیم) می توان جملات را به صورت گزینه 2 یعنی ه، الف، ج، د، ب چیدمان کرد.


سوال 31.با توجه به موارد داده شده، جملات داده شده به ترتیب کدام گزینـــــــــــــــــــــــه می شود؟

الف) هر یک برای هدفی و حاجتی ساخته شده اند.

ب) دست ها برای کار کردن، پاها برای راه رفتن و چشم ها برای دیدن.

ج) ای مفضل در همه اعضای بدن و تدبیر آنها تفکر کن.

د) همچنین اگر در جمیع اعضا تامل کنی، می بینی هر یک برای کاری خلق شده اند.

1) د، ب، الف، ج                  2) ج، ب، الف، د               3) ج، د، الف، ب                    4) ج، الف، ب، د

پاسخ تشریحی: گزینه 4- با ترتیب منطقی می توان جملات را به صورت گزینه 4 یعنی ج، الف، ب، د چیدمان کرد.


سوال 32. عبارات زیر را مرتب کنید و ترتیب درست را از بین گزینه ها انتخاب کنید.

الف)و حالا دانشمندان قصد دارند سنگ هایی را که توسط فضانوردان جمع آوری شده آزمایش کنند.

ب)هر یک از تیم ها از تکنولوژی به خصوص برای ارزیابی سنگ ها استفاده خواهد کرد.

ج)مأموریت اپوکوی یازده به تازگی ۵۰ سالگی خود را پشت سر گذاشته است.

د)به همین منظور در ماه مارس سال جاری چند تیم برای تجزیه و تحلیل سنگ های گردآوری شده انتخاب شدند.

1) ج، الف، د، ب                   2) ج، د، ب، الف                3) ج، د، الف، ب                     4) ج، الف، ب، د

پاسخ تشریحی: گزینه 2- با ترتیب منطقی(با تکنیک ی نکره می توانیم حلش کنیم) می توان جملات را به صورت گزینه 2 یعنی ج، د، ب، الف چیدمان کرد.


سوال 33. ابیات زیر را به بهترین شکل مرتب می کنیم کدام بیت دیرتر از سایر ابیات می آید؟

الف) پسر گفتش ای بابک نامجوی ٫ یکی مشکلت می بپرسم بگوی

ب) نگفتی که قبله ست سوی حجاز ٫ چرا کردی امروز از این سو نماز؟

ج) چو دیدش به خدمت دو تا گشت و راست ٫ دگر روی بر خاک مالید و خاست

د) یکی پر طمع پیش خوارزمشاه ٫ شنیدم که شد با مدادی پگاه

1) الف                                2) ب                              3) ج                                    4) د

پاسخ تشریحی: گزینه 2- با ترتیب منطقی و مفهوم بیت ها می توان متوجه شد که بیت ب در آخر بیت های دیگر خواهد آمد.


سوال 34. ابیات زیر را به بهترین شکل مرتب می کنیم کدام بیت دیرتر از سایر ابیات می آید؟

الف) مهمترین نکته در حل سودوکو تنوع استدلال هایی است که بر اساس آن می توان عدد خانه ای را در جدول پیدا کرد.

ب) سودوکو جدولی از اعداد است که با یک منطق مشخص ریاضی در کنار هم قرار می گیرند.

ج) جدول سودوکو در اصل نه ردیف دارد و اعداد یک تا نه در آن قرار می گیرند.

د) در حالت های دیگر ممکن است جدول ها سه در سه یا چهار در چهار نیز رسم شوند.

1) الف                                2) ب                              3) ج                                    4) د

پاسخ تشریحی: گزینه 2- با ترتیب منطقی و مفهوم بیت ها می توان متوجه شد که بیت ب زودتر جملات دیگر خواهد آمد.


سوال 35.کلمه «فرهنگیان» با کلمه «نایگنهرف» کدگذاری می شود، کلمه «برتر» با چه کلمه‌ای کدگذاری می شود؟

1) تربر                              2) برتر                                       3) بترر                                   4) رترب

پاسخ تشریحی: گزینه 4- اگر توجه شود کلمه فرهنگیان بر عکس شده و کلمه برتر برعکس خواهد شد.


سوال 36.کلمه «خورشید» با حروف «!@#$%،» کدگذاری می شود، کلمه «دوری» با چه کلمه‌ کدگذاری می شود؟

1) %#@!                          2) ،@#%                                     3) !#@%                               4) %@#!

پاسخ تشریحی: گزینه 2- به ترتیب «خ=!»، «و=@»، «ر=#»، «ش=$»، «ی=%»، «د=،» کد گذاری شده اند و برای کلمه دوری گزینه 2 با توجه به موارد کدگذاری می شود.


سوال 37.کلمه «تبریز» با عدد «51367» کدگذاری می شود، کلمه «بیزرت» با چه کلمه‌ای کدگــــذاری می شود؟

1) 36375                         2) 53671                                  3) 16735                                4) 35617

 پاسخ تشریحی: گزینه 3- به ترتیب «ت=5»، «ب=1»، «ر=3»، «ی=6»، «ز=7» کد گذاری شده اند و برای کلمه «بیزرت» گزینه 3 با توجه به موارد کدگذاری می شود.


سوال 38.در شکل های زیر هر تصویر با حروفی کد شده است.حرف مورد نظر با کدام حروف کدگذاری می شود؟

شناسنامه قانون |

شناسنامه قانون | 14030110P242968455

پاسخ تشریحی: گزینه 2- با توجه به کدگذاری B می توان گفت با دو فلش رمز نگاری شده و چون اصلا D در بین موارد کد گذاری نیست بنابراین موارد C و A باقی می مانند که C با مثلث کدگذاری شده و بنابراین شکل مورد نظر توسط A کدگذاری خواهد شد.


سوال 39. آن دسته از افرادی که شب ها به سختی خوابشان می برد و نهایتاً چهار یا پنج ساعت در روز می خوابند، بهتر است در سبک زندگی خود تجدید نظر کنند پژوهشگران می گویند افرادی که کمتر می خوابند، بیشتر می خورند عکس این مسئله هم ثابت شده است افرادی که به مقدار کافی می خوابند اشتهای کمتری دارند کمتر از کربوهیدرات ها استفاده می کنند و در نتیجه لاغرتر هم می شوند طبق تحقیقات انجام شده چهار ساعت و نیم خواب به جای هشت ساعت و نیم اشتها و احساس گرسنگی را بیشتر می کند به خصوص در ساعات اولیه ی ظهر که حجم بیشتری غذا میل می شود.

با توجه به متن بالا کدام نتیجه گیری صحیح است؟

1) خواب کافی سلامتی را تضمین می کند.

2) چهار ساعت خواب در روز احتمال ابتلا به چاقی را افزایش می دهد.

3) افراد چاق کمتر از افراد لاغر می خوابند.

4) هر چقدر ساعت خواب بیشتر باشد احساس گرسنگی در ساعت اولیه ی ظهر بیشتر است.

پاسخ تشریحی: گزینه 4- طبق متن هر چه قدر خواب بیشتر شود، باعث می شود احساس گرسنگی بیشتر شود و چاقی ایجاد بشود.


سوال 40. همه ما به طور معمول از آب و صابون برای شستشوی دست ها استفاده می کنیم کف صابون لایه ی مرده ی پوست چربی ها و آلودگی های روی پوست را از بین می برد و بنابراین باکتری های روی پوست هم شسته می شوند. تحقیقات نشان می دهد شستن دست با آب و صابون و خشک کردن آن با دستمال کاغذی بین ۲۴ تا ۷۷ درصد باکتری های روی پوست را کاهش می دهد اما در آزمایشی که افراد با آب و صابون دستان خود را به طور کامل شستند و سپس با جریان هوای گرم حاصل از دستگاه های خشک کن دست خود را خشک کردند نه تنها تعداد باکتری ها کاهش نیافت بلکه نسبت به قبل از شستشو بیشتر هم شد.

مطابق متن فوق کدام گزینه می تواند توصیه موثرتر و مفیدتری در مورد شستشوی دست ها با آب و صابون باشد؟

1) از صابون مناسب برای شستشوی دست هایتان استفاده کنید.

2) حتما دست های خود را پس از شستشو با آب و صابون خشک کنید.

3) با شیوه ی مناسب و استاندارد دست های خود را بشویید.

4) حتی الامکان برای خشک کردن دست های خود از دستگاه های خشک کن استفاده نکنید.

پاسخ تشریحی: گزینه 4- طبق متن بعد از شستن دست ها با آب و صابون از دستگاه های خشک کن استفاده نکنید چون نه تنها تعداد باکتری ها کاهش نیافت بلکه نسبت به قبل از شستشو بیشتر هم شد.


سوال 41. علم متالورژی با تولید آلیاژها، عملیات حرارتی شکل دهی و تراش محصول برای مقاصد صنعتی و مهندسی سروکار دارد. فلزات صنعتی پرکاربرد عبارتند از آلومینیوم ،کروم، مس ،آهن، منیزیم نیکل تیتانیوم و روی که اغلب آلیاژهای آنها در صنعت استفاده می شوند؛ مثل فولاد که مخلوطی از آهن و کربن است. از فولاد برای مواردی استفاده می شود که در آنها به استحکام بالا با صرف هزینه پایین نیاز است ولی وزن و خوردگی اهمیت کمتری دارد.

بر اساس متن بالا کدام عبارت درست است؟

1) آهن، فولاد تصفیه شده است که کربن در آن حل شده است.

2) آلومینیوم رنگ روشن تری از آهن دارد اما به محکمی آن نیست.

3) فولاد نسبتاً ارزان است اما میتواند دچار خوردگی شود.

4) استفاده از آلیاژ از مشکلات خوردگی جلوگیری می کند.

پاسخ تشریحی: گزینه 4- طبق متن فولاد را می توان با هزینه کمتر تهیه کرد البته خوردگی اهمیت کمتری دارد چون احتمال دارد دچار خوردگی شود.


سوال 42. روش مونته سوری بر این باور استوار است که توانایی های بنیادی کودک در سال های اولیه زندگی اش یعنی بین ۳ تا ۶ سالگی شکل می گیرند. این توانایی ها تنها از طریق مدرسه رفتن کسب نمی شوند کودک به دنیایی قدم می گذارد که از قبل ساخته شده است و البته مدام در حال تغییر است. روش مونته سوری تأکید دارد که کودک نیاز دارد زندگی کردن در این دنیا را یاد بگیرد و خود را با آن تطبیق بدهد؛ بنابراین او نیاز دارد توانایی های ضروری ای مانند تمرکز استقامت ،پشتکار برای خود فکر کردن و همچنین توانایی تعامل با دیگران را نیز از همان کودکی کسب کند این ها توانایی هایی هستند که معمولاً در مدارس یا محیط خانه به عنوان موضوعی برای آموزش دادن در نظر گرفته نمی شدند یا هنوز هم نمی شوند. در روش مونته سوری باور بر این است که نیازهای کودک طوری توسط محیط آماده و مناسب و با حضور راهنمای بزرگسال مورد توجه قرار می گیرد که کودک به طور طبیعی از نیازهای خود و دیگران آگاه می شود و توان دهی می شود تا خودش آنها را با روشهای خلاقانه اش پاسخ دهد و بنابراین احساس رضایت استقلال و خود انگیختگی می کند و دارای نظمی درونی و خود خواسته می گردد.

کدام گزینه اگر درست باشد می تواند به بهترین شکل رویکرد آموزشی توصیف شده را تقویت کند؟

1) دانش آموزان آموزش دیده در مدرسه های مونته سوری نه تنها در آزمون های علمی استاندارد بلکه در تمامی شاخص های روانی آزمون شده نیز در بالاترین سطح قرار دارند.

2) مدرسه هایی که به روش سنتی اداره می شوند حتی اگر منجر به آموزش علمی با کیفیت بشوند از پس آموزش تعامل با چالش های زندگی بر نمی آیند.

3) تا به حال هیچ مدرسه ای نبوده است که ادعا کند به تمامی تحت روش مونته سوری کار می کند.

4) به نظر می رسد که مدرسه های سنتی دیگر جایگاهی در آینده دنیای اینترنت و هوش مصنوعی نداشته باشند.

پاسخ تشریحی: گزینه 2- طبق متن او نیاز دارد توانایی های ضروری ای مانند تمرکز استقامت ،پشتکار برای خود فکر کردن و همچنین توانایی تعامل با دیگران را نیز از همان کودکی کسب کند این ها توانایی هایی هستند که معمولاً در مدارس یا محیط خانه به عنوان موضوعی برای آموزش دادن در نظر گرفته نمی شدند یا هنوز هم نمی شوند.


سوال 43. از سال ۱۸۸۰ اندازه گیری دمای هوای کره زمین آغاز شده است و تاکنون نیز ادامه دارد گفته می شود که گرم شدن کره زمین در سال ۲۱۰۰ باعث خشکسالی شدید گرمای سوزان و توفان های وحشتناک خواهد شد. در مورد دلایل این پدیده یک سری از تئوری ها بر تأثیر گازهای گلخانه ای بر این فرایند مبتنی است و برخی دیگر فرایند هایی نظیر فعالیت های آتشفشانی و زمین گرمایی و همچنین فعالیت های خورشیدی را دلیل این پدیده می دانند استناد این دانشمندان برای گفته های خویش وقوع دوره های سرد و گرم در طول مدت زمانی است که از عمر زمین می گذرد. به عقیده بسیاری از دانشمندان با افزایش آگاهی های عمومی مصرف بهینه سوخت و انرژی افزایش سطح فضای سبز و جلوگیری از تخریب جنگل ها بازیافت مواد و استفاده از انرژی های جایگزین سوخت های فسیلی مانند باد و خورشید می توان این پدیده و اثرات منفی آن بر زندگی بشر را کنترل کرد.

کدام گزینه به بهترین شکل نظر دانشمندان امیدوار به بهبود کنترل شرایط آب و هوای زمین را تقویت می کند؟

1) بیان مثال از تجربه های موفق بهبود و تغییر اقلیم آب و هوایی به کمک فناوری های امروزی

2) بیان این که مردم با آموزش به حرف دانشمندان گوش خواهند داد.

3) بیان این که هیچ کدام از دوره های آب و هوایی سرد و گرم زمین همراه با این حجم از پیشرفت تکنولوژی نبوده اند.

4) بیان این که باتری های خورشیدی نیز خود محیط زیست را آلوده می کنند.

پاسخ تشریحی: گزینه 2- طبق متن به عقیده بسیاری از دانشمندان با افزایش آگاهی های عمومی مصرف بهینه سوخت و انرژی افزایش سطح فضای سبز و جلوگیری از تخریب جنگل ها بازیافت مواد و استفاده از انرژی های جایگزین سوخت های فسیلی مانند باد و خورشید می توان این پدیده و اثرات منفی آن بر زندگی بشر را کنترل کرد.


سوال 44. نوک اردکی یا ارنی ترنگ یا پلاتی پوس جانوری است از رده پستانداران راسته تک سوراخ سانان و خانواده نوک اردکیان که در جنوب شرقی استرالیا و جزیره تاسمانی در کنار نهرها و رودها زندگی می کند. درازای این جانور از نوک تا دم به ۵۰ تا ۶۰ سانتی متر می رسد. وزنش یک تا دو کیلوگرم است بدنش پوشیده از موی کوتاه نرم و قهوه ای رنگ است و دمی پهن دارد نوک پهن و به شکل نوک مرغابی است. لبه جلویی نوک این جانور دارای عصب های حساسی است که در یافتن غذا به جانور کمک می کند. غذای نوک اردکی شامل کرم ها حشره ها نرم تنان خرچنگ های ریز و برخی دیگر از جانوران آبزی است. این جانور نوکی شبیه به نوک اردک دارد و به همین دلیل نوک اردکی نامیده می شود دارای پاهای پره دار است و تخم نیز می گذارد؛ ولی غذای گرمسیری نمی خورد.

در عبارت انتهای متن و پس از «ولی» کدام گزینه می تواند جایگزین متن اصلی شود تا به بهترین شکل روند منطقی داده های متن حفظ و تقویت و بهبود داده شود؟

1) روی تخم ها نمی خوابد.

2) غذاهای دریایی مصرف می کند.

3) بال ندارد.

4) پرنده نیست.

پاسخ تشریحی: گزینه 2- طبق متن غذاهای دریایی مصرف می کند.


سوال 45. (۱) دانشجویان و دانش آموزان ما روشن فکر هستند. (۲) خوب و بد را تشخیص می دهند (۳) خودشان می دانند که باید چه کنند. (۴) نیازی نیست کسی به آنها دیکته کند که چه بکنند و چه نکنند چنین دانشجویانی از پس بسیاری از مسائل بر خواهند آمد. فقط کافیست شرایط را برای آنها مهیا کنیم البته برخی دانشجویان و دانش آموزان ما هم روشن فکر نیستند باید برای آگاهی آنها نیز تلاش کنیم.

تناقضی در متن وجود دارد که با افزودن واژه «اغلب» به یکی از جمله های متن رفع خواهد شد. کدام جمله؟

1) 1                                  2) 2                                          3) 3                                             4) 4

پاسخ تشریحی: گزینه 1- طبق متن البته برخی دانشجویان و دانش آموزان ما هم روشن فکر نیستند باید برای آگاهی آنها نیز تلاش کنیم.


با توجه به متن به سوالات 46 الی 48 پاسخ دهید.

« مالتپل اسکلر وزیس يا ام اس » یک بیماری فلج کننده ی مغز و دستگاه عصبی مرکزی یا همان نخاع انسان است. در این بیماری سیستم ایمنی بدن به غلاف حفاظ (میلین) بافت عصبی حمله کرده و موجب اختلال در ارتباط بین مغز و سار مناطق بدن می شود. این بیماری در نهایت منجر به تخریب و یا آسیب دائمی اعصاب می گردد. علائم شایع ام اس بسیار مختلف بوده و به شدت و محل آسیب این بیماری بستگی دارد. برخی از بیماران ممکن است توانایی راه رفتن به صورت مستقل را از دست بدهند يا کاملاً فلج شده و پا تعدادی دیگر از افراد مبتلا به ام اس دوره های طولانی بدون تجربه ی هیچ نشانه ای از بیماری را طی کنند. بیماری ام اس درمان قطعی ندارد. با این حال می توان با رسیدگی به آن سرعت بهبودی پس از حمله ی بیماری را تند کرده و روند بیماری را اصلاح کرد. شناخت علائم پیماری ام اس و راه های درمان آن به ما در پیشگیری این بیماری که چند سالی است در جوامع بشری رواج پیدا کرده است کمک می کند.

سوال 46. کدام یک از عبارت های زیر از متن برداشت می شود؟

۱) در این بیماری سیستم ایمنی بیمار به تمام بافت عصبی حمله کرده و باعث بروز بیماری می شود.

۲) علائم ام اس محدود است و به شدت و محل آسیب بستگی دارد.

۳) برخی از مبتلایان به ام اس ممکن است مدت ها هیچ علائمی از بیماری را تجربه نکنند.

۴) همه ی افراد مبتلا به بیماری ام اس توانایی راه رفتن را ندارند.

پاسخ تشریحی: گزینه 3- طبق متن تعدادی دیگر از افراد مبتلا به ام اس دوره های طولانی بدون تجربه ی هیچ نشانه ای از بیماری را طی کنند.


سوال 47. بهترین عنوان برای متن داده شده کدام گزینه است؟

1) روش های درمان بیماری ام اس

2) معرفی بیماری ام اس

3) بیماری های سیستم ایمنی

4) تاریخچه ی بیماری ام اس

پاسخ تشریحی: گزینه 3- طبق متن بهترین عنوان متن می تواند معرفی بیماری ام اس باشد.


سوال 48. کلمه ای که در متن زیر آن خط کشیده شده به چه چیزی اشاره دارد؟

1) بیمار مبتلا به ام اس

2) راه حل درمان ام اس

3) بیماری ام اس

4) محل آسیب بیماری

پاسخ تشریحی: گزینه 3- طبق متن آن مربوط است به بیماری ام اس که درمان قطعی ندارد.


تست های 49 تا 55 را از جزوه می توانید مطالعه کنید!!!


با توجه به متن به سوالات 56 الی 58 پاسخ دهید.

هفت دانش آموز به نام های علی، مهدی، امیر، کیارش، فرشید، سهراب و مسعود قصد شرکت در یک مسابقه را دارند. از بین این هفت نفر قرار است دو تیم سه نفری به نام های قرمز و آبی همان پرسپولیس و استقلال خودمان تشکیل شود. انتخاب اعضای تیم ها با محدودیت های زیر انجام می شود. هیچ یک از دانش آموزان نمی توانند عضو هر دو تیم باشند.

– اگر کیارش در تیم قرمز باشد امیر باید در تیم آبی انتخاب شود.

– اگر علی در تیم قرمز باشد چنانچه فرشید بخواهد در یکی از تیم های شرکت کننده باشد باید در تیم آبی باشد.

– فرشید و سهراب نباید در یک تیم باشند.

– مهدی و امیر نباید در یک تیم باشند.

سوال 56. با توجه به محدودیت های بالا کدام یک از افراد زیر می توانند اعضای تیم قرمز را تشکیل دهند؟

۱) علی، کیارش، امیر

۲) علی، فرشید، مسعود

۳) مهدی، امیر، سهراب

۴) کیارش، فرشید، مسعود

پاسخ تشریحی: گزینه 4- طبق متن مهدی و امیر نباید در یک تیم باشند که گزینه 3 حذف می شود و امیر و کیارش هم همین طور که گزینه 1 هم حذف می شود و علی و فرشید هم نباید در یک تیم قرار بگیرند بنابراین گزینه 4 درست خواهد بود.


سوال 57. اگر کیارش در تیم قرمز باشد کدام یک از دانش آموزان زیر اگر انتخاب شوند حتماً باید در تیم قرمز باشند؟

۱) مهدی                            2) فرشید                                3) سهراب                              4) علی

پاسخ تشریحی: گزینه 1- طبق متن کیارش اگر تیم قرمز باشد امیر تیم آبی است و مهدی هم در تیم مقابل است بنابراین حتماً مهدی در تیم قرمز است.


سوال 58. با توجه به اینکه باید دو تیم سه نفری قرمز و آبی داشته باشیم اگر علی در تیم قرمز باشد و مسعود در هیچ کدام از تیم ها نباشد در این صورت کدام یک از دانش آموزان زیر نمی توانند عضو تیم آبی باشند؟

۱) امیر                              2) مهدی                                3) فرشید                              4) سهراب

 پاسخ تشریحی: گزینه 4- طبق متن اگر علی در تیم قرمز باشد فرشید حتماً تیم آبی است و در مقابل آن سهراب باید تیم آبی باشد.


با توجه به متن به سوالات 59 الی 60 پاسخ دهید.

پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) همیشه پیش از خوردن غذا دستان خود را می شستند و این کار را به پیروان خود نیز توصیه می کردند. معمولاً کف دست ها آلوده ترین سطح بدن است. البته بیش از ۹۹ درصد این آلودگی به راحتی و با شستن دست با آب و صابون بر طرف می شود در هر سانتی متر مربع از دست ما معمولاً بیش از ۱۵۰۰ میکروب وجود دارد که برخی از آنها عامل بیماری های عفونی و … هستند.

سوال 59. اگر همین الان دستان خود را شسته باشید تقریباً چند میکروب در کف دستان و انگشت های شما وجود دارد؟

۱) ۱۵۰۰ میکروب           2) ۵۰۰۰۰ میکروب                3) ۱۵۰۰۰۰ میکروب                4) ۵۰۰۰۰۰ میکروب

پاسخ تشریحی: گزینه 1- طبق متن دست ما معمولاً بیش از ۱۵۰۰ میکروب وجود دارد که برخی از آنها عامل بیماری های عفونی و … هستند. 


سوال 60. اگر سطح کل پوست بدن شما، تقریباً ۱۵۰ برابر سطح کف دستان شما باشد در شرایطی که بیمار نباشید و

شست وشو هم نکرده باشید تقریباً چند میکروب بر روی سطح بدن شما وجود دارد؟

۱) ۱۵۰۰ میکروب 2) بیش از ۱۵۰۰ و کمتر از ۲۲۵۰۰۰۰۰ میکروب 3) بیشتر از ۲۲۵۰۰۰۰۰ میکروب 4) نمی توان گفت!!

پاسخ تشریحی: گزینه 2- طبق متن 150 برابرِ بیش از 1500 میکروب در دست در مجموع می تواند نهایت 22500000 میکروب در بدن شما باشد.


با توجه به متن به سوالات 61 الی 62 پاسخ دهید.

۹ عدد خودرو در طبقات جداگانه یک پارکینگ طبقاتی پارک شده اند طبقه همکف ۱ طبقه اول ۲ و به همین ترتیب تا طبقه ۹ نام گذاری شده اند تعداد طبقات بالاتر از پراید کمتر از ۴ است بین پراید و سمند دقیقاً ۴ خودرو پارک شده است. پژو بلافاصله در طبقه بالایی سمند قرار گرفته است. دقیقاً ۲ خودرو بین پژو و شاهین قرار دارد شاهین در یکی از طبقات زیر پژو است. تعداد خودروهایی که زیر شاهین هستند برابر تعداد خودروهایی است که بالای پیکان قرار دارند ساینا در یکی از طبقات فرد درست بالای دنا پارک شده است. دقیقاً ۱ خودرو بین ساینا و رانا قرار دارد تیبا نیز در یکی از طبقات زیر رانا پارک شده است.

سوال 61. در طبقه بالا و پایین رانا چه خودروهایی پارک شده است؟

۱) سمند و ساینا                  2) ساینا و پژو                         3) تیبا و پژو                        4) سمند و دنا

پاسخ تشریحی: گزینه 3- طبق متن دقیقاً ۱ خودرو بین ساینا و رانا قرار دارد تیبا نیز در یکی از طبقات زیر رانا پارک شده است. 


سوال 62. کدام یک از خودروهای زیر به ترتیب از راست به چپ در طبقات زوج و فرد پارک شده اند؟

۱) پراید – سمند                   2) دنا – تیبا                           3) شاهین – پیکان                4) پژو – دنا

پاسخ تشریحی: گزینه 2- طبق متن اگر پراید در طبقه 6 پارک شده باشد، پژو در طبقه 7، شاهین در طبقه 6، پیکان در طبقه 3، ساینا فرد، دنا زوج و تیبا فرد خواهد بود.


تست های 63 تا 64 را از جزوه می توانید مطالعه کنید!!!


با توجه به متن به سوالات 65 الی 66 پاسخ دهید.

یک ماشین با دریافت اعداد ورودی مرحله به مرحله آن را به اعداد زیر در جدول تبدیل می کند.

 شناسنامه قانون | 14030115P738496778

سوال 65. مرحله 3، برای ورودی مقابل کدام گزینه خواهد بود؟

ورودی: 34،18،57،44،43،17

۱) ۳۱,۴۰,۴۹,۲۳,۶۹,۲۵          2) ۵,۵,۵,۶,۷,۸              3) ۱۵,۱۷,۲۳,۳۲,۴۱,۶۱             4) ۲۵,۲۵,۲۵,۳۶,۴۹,۶۴

پاسخ تشریحی: گزینه 2- طبق روش های گفته شده عدد طلایی 17 در ورودی مثال اشتراک دارد، بنابراین خروجی 3، 8 خواهد بود.


سوال 66. اگر در مرحله ۲ مجموعه اعداد اعداد زیر باشد در مرحله ۳ کدام عدد دو بار تکرار می شود؟

۱) 8                    2) 7                3) 5                      4) 11                                      «۳۷,۴۴,۲۵,۳۷,۴۹,۵۱»

پاسخ تشریحی: گزینه 4- طبق الگو مرحله 2 به 3 باید ارقام عدد را جمع کرده اگر بیش از 10 باشد دو تا اضافه کرده و اگر کمتر از 10 باشد یک را به حاصل اضافه می کنیم بنابراین برای تکرار عدد 37، در مرحله سوم عدد 11 دو بار تکرار خواهد شد.


 تست های 67 تا 69 را از جزوه می توانید مطالعه کنید!!!


در زیر نمونه از بازنویسی بر اساس قواعدی دیگر را مشاهده می کنید.

ورودی : ۱۹ ،۳۳ ،۴۶ ،۵۷ ،۲۳ ، ۱۸ ، ۱۵

گام اول : ۱۵ ،۳۳ ،۴۶ ،۱۲۰ ، ۲۳ ، ۱۸ ، ۱۹

گام دوم : ۱۵ ،۴۶ ،۳۳ ،۷۴ ، ۱۸ ،۲۳ ، ۱۹

گام سوم : ۱۹ ،۴۶ ،۳۳ ،۰ ،۱۸ ،۲۳ ،۱۵

گام چهارم : ۱۹ ،۳۳ ،۴۶ ،۷۱ ،۲۳ ، ۱۸ ،۱۵

گام پنجم : ۱۵ ،۳۳ ،۴۶ ، ۱۸ ،۲۳ ، ۱۸ ، ۱۹

سوال 70. اگر گام دوم یک ورودی «شیراز، حافظ، وکیل، ارگ، ارم ،سعدی، باغ» باشد، گام چهارم آن کدام است؟

۱) ارم، وکیل، حافظ، شیراز، باغ، سعدی، ارگ

2) باغ، سعدی، آرم، حافظ، شیراز، ارگ، وکیل

3) باغ، حافظ، وکیل، شاهچراغ، ارم، سعدی، شیراز

4) باغ، وکیل، حافظ، شاهچراغ، سعدی، ارم، شیراز

پاسخ تشریحی: گزینه 4- طبق الگو در هر مرحله اعداد جابه جا می شوند بنابراین طبق ورودی کلمات جابه جا خواهند شد مثلاً از گام دوم به چهارم 15 از اول به آخر رفته بنابراین شیراز از اول به آخر منتقل می شود. طبق این روش گزینه 4 می شود.


سوال 71. عدد حاصل از اختلاف تعداد حروف الفبای فارسی و انگلیسی در زبان فارسی چه حرفی می شود؟

1) ح                              2) چ                                      3) ث                                   4) خ

 پاسخ تشریحی: گزینه 2- اختلاف تعداد حروف الفبای فارسی و انگلیسی 6 تا است ( 6= 26-32 ) بنابراین 6 امین حرف الفبای فارسی ج است.


سوال 72. در واژه «فرمانــــــــــده» چند جفت حرف وجود دارد که شماره آنها در جدول الفبا متوالی است؟

1) 1                              2) 2                                      3) 3                                   4) 4

پاسخ تشریحی: گزینه 1- حروف م و ن در ترتیب حروف الفبا متوالی قرار گرفته اند.


سوال 73. فاصله حرف چهارم واژه گلدان با حرف دوم واژه بهانه برابر فاصـله کدام دو حرف زیر در جدول الفبا است؟

1) الف-م                       2) ی-ب                                 3) و-ب                                4) ن-الف

 پاسخ تشریحی: گزینه 2- حرف چهارم گلدان الف بوده و حرف دوم بهانه ه است و فاصله آنها 30 است و در گزینه ها فقط گزینه 2 اختلاف حروف 30 است.


با توجه به شکل روبه به سوالات 70 تا 73 را پاسخ دهید.
شناسنامه قانون | 14030116P419686106

سوال 74. کدام واژه در جدول ایجاد نخواهد شد؟

1) باله                              2) شجاعت                                      3) هلال                                     4) معما

پاسخ تشریحی: گزینه 4- فقط کلمه معما در جدول ایجاد نخواهد شد.


سوال 75. کدام واژه در جدول ایجاد خواهد شد؟

1) جهنم                           2) کاشی                                          3) سکته                                    4) بلی

پاسخ تشریحی: گزینه 4- فقط کلمه بلی در جدول ایجاد خواهد شد. 


سوال 76. چند کلمه داریم که در حروفشان از حرف « ل » به تعداد فرد استفاده شده است؟

1) 1                                 2) 2                                               3) 3                                         4) 4

پاسخ تشریحی: گزینه 4- کلمات لال، لک، بلی، لِه و  لب در جدول داده شده قابل مشاهده هستند و در بین این ها 4 کلمه تعداد فرد ل دارند.


سوال 77. چند کلمه می توان یافت که هم معنی با « هدایت خودکار رفتارهایی از هر فرد است که وی با حداقل زحمت» است؟

1) 1                                2) 2                                                3) 3                                         4) 4

پاسخ تشریحی: گزینه 1- مد نظر کلمه عادت است که در جدول یافت می شود.


سوال 78. ابو عبدالله محمد بن ادریس شافعی(1) از پیشوایان چهارگانه ی اهل سنت و جماعت است که در قرن دوم هجری قمری(2) در غزه می زیست. او از مذاهب حفنی و مالکی(3) ادغام کرد و روشی نوین بنا نهاد که در آن از حدیث بهره می گرفت.(4)

1) بخش 1                       2) بخش 2                                 3) بخش 3                                4) بخش 4

 پاسخ تشریحی: گزینه 3- مذاهب اشتباه ذکر شده است باید مذهب ها ذکر می شد.


سوال 79. «در فهرست بزرگترین اقیانوس های جهان(1)، جایگاه سوم متعلق به اقیانوس هند است که به عنوان ناامن ترین اقیانوس جهان(2) است دزدی های دریایی فراوانی در کرانه های سومالی و تنگه ی مالاکا در آن رخ می دهد(3) که البته راهکارهایی برای آن(4) پیشنهاد شده است.»

1) بخش 1                       2) بخش 2                                 3) بخش 3                                4) بخش 4

  پاسخ تشریحی: گزینه 2- ناامن ترین اشتباه ذکر شده است باید بزرگ ترین ذکر می شد.


سوال 80. «به زعم عده ای(1)، تغییر واژه ی «شورش» به «حمله» برای نام بردن از عملیات محمود افغان بر علیه سلطنت صفوی(2) انگیزه های سیاسی دارد. «افغانستان» جزئی از حکومت صفوی بود و اطلاق واژه ی «حمله»(3) به آن عملیات، حقیقتِ مطلب را پنهان می کند. بدون خطا(4)»

1) بخش 1                       2) بخش 2                                 3) بخش 3                                4) بخش 4

 پاسخ تشریحی: گزینه 3- اطلاق اشتباه ذکر شده است باید لقب دادن ذکر می شد.


سوال 81. «باقیات و صالحات(1)، از جمله مواردی است که هر انسان باوجدان و متعهد می کوشد با برجاگذاشتن(2)، آن توشه ای برای سفر آخرت خود بیندوزد(4). بدون خطا(4)»

1) بخش 1                       2) بخش 2                                 3) بخش 3                                4) بخش 4

پاسخ تشریحی: گزینه 1- باقیات و صالحات اشتباه ذکر شده است باید باقیاتِ صالحات ذکر می شد.


سوال 82. «در یکی از همایش های اخیر، که با شرکت بزرگان چندین رشته علمی(1) و دانشجویان آنها صورت گرفت(2). از برخی افراد، بی توجه به شاخصه های علمی گله‌گذاری شد(3). بدون خطا(4)»

1) بخش 1                       2) بخش 2                                 3) بخش 3                                4) بخش 4

‌پاسخ تشریحی: گزینه 3- گله گذاری اشتباه ذکر شده است باید گله گزاری ذکر می شد.


سوال 83. «تمامی نهاد‌های مربوط به مبارزه با قاچاق کالا(1) تا کنون به خوبی عمل کرده اند. در این زمینه، هیچ‌یک از گمرکات کشور(2) اجازه نمی دهد کالایی غیر قانونی(3) وارد کشور شود. بدون خطا(4)»

1) بخش 1                       2) بخش 2                                 3) بخش 3                                4) بخش 4

‌‌پاسخ تشریحی: گزینه 2- گمرکات اشتباه ذکر شده است باید گمرک ها ذکر می شد.


سوال 84. «ماموران همیشه آماده‌ی(1) نیروی انتظامی، در یکی از جاده های شرقی کشور، به خودرویی مظنون(2) شدند و پس از انجام دادن عملیات تعقیب و گریز(3)، توانستند خودرو را متوقف و سرنشینان آن را دستگیر کنند. بدون خطا(4)»

1) بخش 1                       2) بخش 2                                 3) بخش 3                                4) بخش 4

‌‌‌پاسخ تشریحی: گزینه 1- همیشه اشتباه ذکر شده است می تواند هیچی ذکر نشود.


سوال 85. اگر کلمات داده شده در گزینه ها را بر اساس حروف الفبا مرتب سازی کنیم، دومین کلمه کدام خواهد بود؟

1) زور                                  2) زوزه                                       3) زود                                    4) زوج

‌‌‌‌پاسخ تشریحی: گزینه 3- اگر طبق حروف الفبا مرتب سازی کنیم: زوج-زود-زور-زوزه


سوال 86. اگر کلمات داده شده در گزینه ها را بر اساس حروف الفبا مرتب سازی کنیم، سومین کلمه کدام خواهد بود؟

1) پیروز                               2) پیرایش                                   3) پیرامون                              4) پیروی

‌‌‌‌‌پاسخ تشریحی: گزینه 1- اگر طبق حروف الفبا مرتب سازی کنیم: پیرامون-پیرایش-پیروز-پیروی


سوال 87. اگر کلمات داده شده در گزینه ها را بر اساس حروف الفبا مرتب سازی کنیم، اولین کلمه کدام خواهد بود؟

1) تاجر                               2) تابلو                                        3) تابش                                4) تاریک

‌‌‌‌‌‌پاسخ تشریحی: گزینه 3- اگر طبق حروف الفبا مرتب سازی کنیم: تابش-تابلو-تاجر-تاریک


سوال 88. اگر کلمات داده شده در گزینه ها را بر اساس حروف الفبا مرتب سازی کنیم، آخرین کلمه کدام خواهد بود؟

1) روزه                               2) روزنامه                                      3) روزانه                                4) روزنه

‌‌‌‌‌‌‌پاسخ تشریحی: گزینه 1- اگر طبق حروف الفبا مرتب سازی کنیم: روزانه-روزنامه-روزنه-روزه


سوال 89. اگر کلمات داده شده در گزینه ها را بر اساس حروف الفبا مرتب سازی کنیم، آخرین کلمه کدام خواهد بود؟

1) فلج                               2) فلسفه                                      3) فلاح                                4) فلات

‌‌‌‌‌‌‌‌پاسخ تشریحی: گزینه 2- اگر طبق حروف الفبا مرتب سازی کنیم: فلاح-فلات-فلج-فلسفه


در سوالات 90 تا 96 در کدام گزینه کلمات داده شده را در هر سوال به ترتیب قرار گیری در فرهنگ لغت خواهد بود؟

سوال 90.

1) آذرخش              2) آذرنگ                      3) آذری                         4) آذرین                     5) آذین

‌1) 5-4-3-2-1                         2) 5-4-2-3-1               3) 5-1-2-3-4                4) 5-1-3-2-4

 ‌‌‌‌‌‌‌‌پاسخ تشریحی: گزینه 1- اگر طبق حروف الفبا مرتب سازی کنیم: آذرخش-آذرنگ-آذری-آذرین-آذین


سوال 91.

1) برودت               2) برومند                      3) بروفه                         4) بروز                        5) بروسلی

‌1) 2-3-5-4-1                         2) 3-2-4-1-5                 3) 2-3-5-1-4               4) 2-5-3-1-4

 ‌‌‌‌‌‌‌‌پاسخ تشریحی: گزینه 1- اگر طبق حروف الفبا مرتب سازی کنیم: برودت-بروز-بروسلی-بروفه-برومند


سوال 92.

1) بلور                  2) بلوا                           3) بلوز                           4) بلوط                       5) بلوچ

‌1) 5-4-1-2-3                         2) 4-1-3-2-5          3) 5-4-2-3-1                 4) 4-3-1-5-2

 ‌‌‌‌‌‌‌‌پاسخ تشریحی: گزینه 4- اگر طبق حروف الفبا مرتب سازی کنیم: بلوا-بلوچ-بلور-بلوز-بلوچ


سوال 93.

1) سلیس              2) سوسیس                   3) سرویس                     4) سیروس                  5) سیلیس

‌1) 1-2-5-3-4                         2) 5-4-2-1-3           3) 4-3-2-1-5                  4) 3-2-1-5-4

 ‌‌‌‌‌‌‌‌پاسخ تشریحی: گزینه 2- اگر طبق حروف الفبا مرتب سازی کنیم: سرویس-سلیس-سوسیس-سیروس-سیلیس


سوال 94.

1) قاب                  2) قابلمه                      3) قاشق                         4) قیچی                     5) قالی

‌1) 1-2-3-5-4                         2) 4-5-3-2-1                3) 5-3-2-1-4                  4) 4-3-2-1-5

 ‌‌‌‌‌‌‌‌پاسخ تشریحی: گزینه 2- اگر طبق حروف الفبا مرتب سازی کنیم: قاب-قابلمه-قاشق-قالی-قیچی


سوال 95.

1) فرهنگی             2) فرهنگیان                  3) فرهنگ                      4) بی فرهنگ               5) با فرهنگ

‌1) 5-4-3-1-2                         2) 5-4-1-2-3                   3) 2-1-3-4-5                   4) 5-1-2-3-4

 ‌‌‌‌‌‌‌‌پاسخ تشریحی: گزینه 3- اگر طبق حروف الفبا مرتب سازی کنیم: با فرهنگ-بی فرهنگ-فرهنگ-فرهنگی-فرهنگیان


سوال 96.

1) سیمان              2) سیلان                      3) سیما                        4) سیمبان                    5) سیمین

‌1) 5-4-3-1-2                         2) 5-4-1-3-2                  3) 5-4-1-2-3                  4) 5-2-1-4-3

 ‌‌‌‌‌‌‌‌پاسخ تشریحی: گزینه 2- اگر طبق حروف الفبا مرتب سازی کنیم: سیلان-سیما-سیمان-سیمبان-سیمین


سوال 97. منظور از ضرب المثل «جایی که نمک خوردی، نمکدان نشکن» چیست؟

1) دورویی                         2) ناسپاسی                               3) نامردی                        4) بی مسئولیتی

‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌پاسخ تشریحی: گزینه 2- به مفهوم ناسپاسی است.


سوال 98. منظور از ضرب المثل «زبان سرخ، سرسبز می دهد به باد» چیست؟

1) پرهیز از خشونت              2) پرهیز از سخنان طنز                 3) پرهیز از بی پروا گویی      4) پرهیز از سریع گویی

‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌پاسخ تشریحی: گزینه 2- به مفهوم پرهیز از بی پروا گویی است.


سوال 99. منظور از ضرب المثل «کار نیکو کردن از پر کردن است» چیست؟

1) نیکوکاری                         2) تمرین و ممارست                    3) انسان دوستی              4) نظم و دقت

‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌پاسخ تشریحی: گزینه 2- به مفهوم تمرین و ممارست است.


سوال 100. منظور از ضرب المثل «از ماست که بر ماست» چیست؟

1) صبر                               2) باعث بلا ها خودمانیم               3) فداکاری                     4) بیکاری

‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌پاسخ تشریحی: گزینه 2- به مفهوم باعث بلا ها خودمانیم است.


سوال 101. با توجه به شکل های زیر کدام گزینه متفاوت است؟

شناسنامه قانون | 14030118Pj853k3382

‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌پاسخ تشریحی: گزینه 4- تعداد خطوط در بقیه گزینه ها 3 تا بوده ولی در گزینه 4،  5 تا خط داریم.


سوال 102. با توجه به شکل های زیر کدام گزینه متفاوت است؟

شناسنامه قانون | 14030118Pv4571u175

‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌پاسخ تشریحی: گزینه 4- در بقیه گزینه ها، خط های داخل شکل از ضلع ها یه واحد کمتر است اما گزینه 4 دو واحد کمتر است.


سوال 103. با توجه به شکل های زیر کدام گزینه متفاوت است؟

شناسنامه قانون | 14030118P83313k802

‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌پاسخ تشریحی: گزینه 4- در بقیه گزینه ها، دایره های سفید داخل شکل هفت تا هست اما گزینه 4 هشت تا هست.


سوال 104. با توجه به شکل های زیر کدام گزینه متفاوت است؟

شناسنامه قانون | 14030118P4r5nh1971

‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌پاسخ تشریحی: گزینه 4- در بقیه گزینه ها، شکل ها تقارن هم هستند اما در گزینه 4 این اتفاق نیفتاده است.


سوال 105. با توجه به شکل های زیر کدام گزینه متفاوت است؟

شناسنامه قانون | 14030118P844m6m1037

‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌پاسخ تشریحی: گزینه 4- در بقیه گزینه ها، سمت راست یک قسمت رنگی شده و در سمت چپ هم همین اتفاق افتاده است اما نکته مهم اینکه در خلاف هم رنگ شده اند اگر سمت راست بالایی رنگ شده در سمت چپ پایینی رنگ شده است ولی در گزینه 1 این اتفاق نیفتاده است.


سوال 106. با توجه به شکل های زیر کدام گزینه متفاوت است؟

شناسنامه قانون |

‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌پاسخ تشریحی: گزینه 3- در بقیه گزینه ها، یک قسمت کوچک رنگ شده است ولی در گزینه 3 قسمت بزرگ رنگ شده است.


سوال 107. با توجه به شکل های زیر کدام گزینه متفاوت است؟

شناسنامه قانون | 14030118P2s1168308

‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌پاسخ تشریحی: گزینه 2- همه اشکال به جز گزینه 2 با دوران به هم تبدیل می شوند.


سوال 108. با توجه به شکل های زیر کدام گزینه متفاوت است؟

شناسنامه قانون | 14030118P1n4n6s441

‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌پاسخ تشریحی: گزینه 3- همه اشکال به جز گزینه 3 با دوران به هم تبدیل می شوند.


سوال 109. با توجه به شکل های زیر کدام گزینه متفاوت است؟

شناسنامه قانون | 14030118P63649n112

‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌پاسخ تشریحی: گزینه 1- در گزینه ها در ویژگی اشکال می توان گفت در هر گزینه سه تا شکل داریم ولی در گزینه 1 لوزی هم استفاده شده است.


سوال 110. با توجه به شکل های زیر کدام گزینه متفاوت است؟

شناسنامه قانون | 14030118P77812n758

‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌پاسخ تشریحی: گزینه 3- در همه گزینه ماهی در زیر یک بال کوچک دارد به جز گزینه 3 که بال کوچک را ندارد.


سوال 111. کدام گزینه تصویر داده شده را کامل می کند؟

شناسنامه قانون | 14030118P7st1s9569

‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌پاسخ تشریحی: گزینه 2- الگو به این صورت است: شکل رنگی بی رنگ شده و شکل کوچک، بزرگ می شود.


سوال 112. کدام گزینه تصویر داده شده را کامل می کند؟

شناسنامه قانون | 14030118P7o72gc53

پاسخ تشریحی: گزینه 3- الگو به این صورت است: شکل سمت راست بخشی از شکل سمت چپ است.


سوال 113. کدام گزینه تصویر داده شده را کامل می کند؟

شناسنامه قانون | 14030118Pnh4812633

پاسخ تشریحی: گزینه 3- الگو به این صورت است: بخش های رنگی بی رنگ، علاوه بر آن شکل بزرگ و کوچک هر دو دوران یافته اند.


سوال 114. کدام گزینه تصویر داده شده را کامل می کند؟

شناسنامه قانون | 14030118P4e4r72869

پاسخ تشریحی: گزینه 3- الگو به این صورت است: شکل رنگی، بی رنگ شده و جایش با شکل دیگر عوض شده است.


سوال 115. کدام گزینه تصویر داده شده را کامل می کند؟

شناسنامه قانون | 14030118P32473e843

پاسخ تشریحی: گزینه 4- الگو به این صورت است: از هر شکل مثلاً مستطیل که درونش دایره هست سه تا در ماتریس وجود دارد.


سوال 116. کدام گزینه تصویر داده شده را کامل می کند؟

شناسنامه قانون | 14030118P4oldu8391

پاسخ تشریحی: گزینه 4- الگو به این صورت است: الگو سطر اول در تمام سطر ها پابرجاست و جدای آن اول باید تک مثلث و بعد مربع و در نهایت دایره قرار بگیرد.


سوال 117. کدام گزینه تصویر داده شده را کامل می کند؟

شناسنامه قانون | 14030118P81714z271

پاسخ تشریحی: گزینه 2- الگو به این صورت است: دایره های درون شکل و بیرون شکل هر دو دوران پیدا می کنند.


سوال 118. کدام گزینه تصویر داده شده را کامل می کند؟

شناسنامه قانون | 14030118Pp441rs502

پاسخ تشریحی: گزینه 4- الگو به این صورت است: از هر شکل مثلاً مربع که گوشش رنگی است، سه تا در ماتریس وجود دارد.


سوال 119. کدام گزینه تصویر داده شده را کامل می کند؟

شناسنامه قانون | 14030118P4r2s9m825

پاسخ تشریحی: گزینه 1- الگو به این صورت است: در هر سطر شکل های اجتماع گرفته شده و شکلی را به وجود می آورند.


سوال 120. کدام گزینه تصویر داده شده را کامل می کند؟

شناسنامه قانون | 14030118Pi7vfzz983

پاسخ تشریحی: گزینه 2- الگو به این صورت است: از هر شکل مثلاً مثلثی که درونش دایره توپر قرار دارد، سه تا در ماتریس وجود دارد.


سوال 121. کدام گزینه تصویر داده شده را کامل می کند؟

شناسنامه قانون | 14030121P7i9425810

پاسخ تشریحی: گزینه 1- الگو به این صورت است: از هر شکل مثلاً مربع در ماتریس دو تا داریم.


سوال 122. کدام گزینه بهترین دسته بندی اشکال را انجام داده است؟

شناسنامه قانون | 14030121Pc4o711362

پاسخ تشریحی: گزینه 2- دسته بندی بر اساس این است که شکلی داخل شکل باشد مثلاً داخل مستطیل، مستطیل است.


سوال 123. کدام گزینه بهترین دسته بندی اشکال را انجام داده است؟

شناسنامه قانون | 14030121Pd12317931

پاسخ تشریحی: گزینه 2- دسته بندی بر اساس این است که شکل های یکسان با هم خواهند بود.


سوال 124. کدام گزینه بهترین دسته بندی اشکال را انجام داده است؟

شناسنامه قانون | 14030121Pe4g7d4954

پاسخ تشریحی: گزینه 2- دسته بندی بر اساس این است که اشتراک بین اشکال در چه حدی است مثلاً درون هم هستند یا مماس بر هم هستند.


سوال 125. با توجه به الگوی مقابل جای علامت سوال چه شکلی قرار خواهد گرفت؟

شناسنامه قانون | 14030121Po75856570

پاسخ تشریحی: گزینه 1- الگو به این صورت است: هر دفعه پیکان می چرخد و درون آن شکل هم بالا و پایین می رود.


سوال 126. با توجه به الگوی مقابل جای علامت سوال چه شکلی قرار خواهد گرفت؟

شناسنامه قانون | 14030121P4d7669541

پاسخ تشریحی: گزینه 2- الگو به این صورت است: هر دفعه ذوزنقه بالا پایین می شود و درون آن شکل هم یک سری بالا و یک سری وسط می آید.


سوال 127. با توجه به الگوی مقابل جای علامت سوال چه شکلی قرار خواهد گرفت؟

شناسنامه قانون | 14030121P98275n643

پاسخ تشریحی: گزینه 4- الگو به این صورت است: هر سری شکل کوچک بزرگ می شود.


سوال 128. با توجه به الگوی مقابل جای علامت سوال چه شکلی قرار خواهد گرفت؟

شناسنامه قانون |

پاسخ تشریحی: گزینه 4- الگو به این صورت است: هر سری یک چیز اضافه می شود.


سوال 129. با توجه به الگوی مقابل جای علامت سوال چه شکلی قرار خواهد گرفت؟

شناسنامه قانون | 14030121Phd717n837

پاسخ تشریحی: گزینه 4- الگو به این صورت است: هر سری مثلث به صورت ساعتگرد می چرخد.


سوال 130. با توجه به الگوی مقابل جای علامت سوال چه شکلی قرار خواهد گرفت؟

شناسنامه قانون | 14030121Pd2j27i194

پاسخ تشریحی: گزینه 1- الگو به این صورت است: هر سری سه عدد بالا به سمت پایین آمده و ثابت می مانند و دو عدد پایین به سمت بالا آمده و موقعیتشان تغییر می کند.


سوال 131. تصویر سمت چپ در آب به شکلی دیده می شود؟

شناسنامه قانون | 14030121Pc55etu996

پاسخ تشریحی: گزینه 4- طبق روش گفته شده گزینه 4 است.


سوال 132. تصویر سمت چپ در آب به شکلی دیده می شود؟

شناسنامه قانون | 14030121P972384857

پاسخ تشریحی: گزینه 2- طبق روش گفته شده گزینه 2 است.


سوال 133. تصویر سمت چپ در آب به شکلی دیده می شود؟

شناسنامه قانون | 14030121Pis7815825

پاسخ تشریحی: گزینه 3- طبق روش گفته شده گزینه 3 است.


سوال 134. تصویر سمت چپ در آب به شکلی دیده می شود؟

شناسنامه قانون |

پاسخ تشریحی: گزینه 2- طبق روش گفته شده گزینه 2 است.


سوال 135. تصویر سمت چپ در آب به شکلی دیده می شود؟

شناسنامه قانون | 14030121P15fv26613پاسخ تشریحی: گزینه 1- طبق روش گفته شده گزینه 1 است.


سوال 136. تصویر سمت چپ در آب به شکلی دیده می شود؟

شناسنامه قانون | 14030121P2wgly9710

پاسخ تشریحی: گزینه 4- طبق روش گفته شده گزینه 4 است.


سوال 137. تصویر سمت چپ در آب به شکلی دیده می شود؟

شناسنامه قانون | 14030121P4ic2u552

پاسخ تشریحی: گزینه 3- طبق روش گفته شده گزینه 3 است.


سوال 138. با توجه به جایگاه نقاط کدام گزینه درست است؟

شناسنامه قانون | 14030123P2m8fuj786

پاسخ تشریحی: گزینه 4- طبق شکل نقطه در داخل هر سه شکل هست.


سوال 139. با توجه به جایگاه نقاط کدام گزینه درست است؟

شناسنامه قانون | 14030123P9l8379495

پاسخ تشریحی: گزینه 3- طبق شکل نقاط در سه شکل( مستطیل-مربع-مثلث)، در دو شکل(مستطیل-مربع) و باز در دو شکل(مربع – دایره) قرار گرفته اند.


سوال 140. با توجه به جایگاه نقاط کدام گزینه درست است؟

شناسنامه قانون | 14030123Pv1rhu956

پاسخ تشریحی: گزینه 3- طبق شکل نقطه در مربع و دو خط موازی قرار دارد.


سوال 141. الگوی اشتراک شکل های هندسی در سمت چپ در کدام یک از گزینه ها مشاهده می شود؟

شناسنامه قانون |

پاسخ تشریحی: گزینه 2- طبق شکل اشکال دایره ، مربع و مثلث با هم و شش ضلعی، مثلث و مربع با هم اشتراک دارند.


سوال 142. الگوی اشتراک شکل های هندسی در سمت چپ در کدام یک از گزینه ها مشاهده می شود؟

شناسنامه قانون | 14030123Pa5rmwp800

پاسخ تشریحی: گزینه 2- طبق شکل اشکال لوزی، مثلث و دایره با هم و دایره و لوزی با هم اشتراک دارند.


سوال 143. الگوی اشتراک شکل های هندسی در سمت چپ در کدام یک از گزینه ها مشاهده می شود؟

شناسنامه قانون | 14030123Pwk22cf101

پاسخ تشریحی: گزینه 4- طبق شکل اشکال مستطیل، مربع و دایره با هم و دایره، مربع و مثلث با هم اشتراک دارند.


سوال 144. تصویر داده شده در کدام گزینه پنهان است؟

شناسنامه قانون | 14030123P694123253

پاسخ تشریحی: گزینه 3- طبق روش گفته شده گزینه 3 است.


سوال 145. تصویر داده شده در کدام گزینه پنهان است؟

شناسنامه قانون | 14030123Pnez8cl617

پاسخ تشریحی: گزینه 3- طبق روش گفته شده گزینه 3 است.


سوال 146. تصویر داده شده در کدام گزینه پنهان است؟

شناسنامه قانون | 14030123P5776z3214پاسخ تشریحی: گزینه 1- طبق روش گفته شده گزینه 1 است.


سوال 147. تصویر داده شده در کدام گزینه پنهان است؟

شناسنامه قانون | 14030123P467431575

پاسخ تشریحی: گزینه 1- طبق روش گفته شده گزینه 1 است.


سوال 148. تصویر داده شده در کدام گزینه پنهان است؟

شناسنامه قانون | 14030123P665337771

پاسخ تشریحی: گزینه 3- طبق روش گفته شده گزینه 3 است.


سوال 149. تصویر داده شده در کدام گزینه پنهان است؟

شناسنامه قانون |

پاسخ تشریحی: گزینه 1- طبق روش گفته شده گزینه 1 است.


سوال 150. تصویر داده شده در کدام گزینه پنهان است؟

شناسنامه قانون | 14030123P6q7c4759

پاسخ تشریحی: گزینه 1- طبق روش گفته شده گزینه 1 است.


سوال 151. تصویر داده شده در کدام گزینه پنهان است؟

شناسنامه قانون | 14030123Ppu8976489

پاسخ تشریحی: گزینه 2- طبق روش گفته شده گزینه 2 است.


سوال 152. با توجه به روابط بین اشکال، کدام گزینه جای علامت سوال می تواند باشد؟

شناسنامه قانون | 14030123P672989875

پاسخ تشریحی: گزینه 4- الگو به این صورت است که شکل بزرگ کوچک شده و حروف در جهت ساعتگرد چرخش کرده اند.


سوال 153. با توجه به روابط بین اشکال، کدام گزینه جای علامت سوال می تواند باشد؟

شناسنامه قانون | 14030123P4e6254321

پاسخ تشریحی: گزینه 2- الگو به این صورت است که در هر دفعه یک شکل درون شکل دیگری قرار می گیرد که ترتیب آن در شکل ب کامل نشان داده شده است.


سوال 154. با توجه به روابط بین اشکال، کدام گزینه جای علامت سوال می تواند باشد؟

شناسنامه قانون | 14030123Plu3416806

پاسخ تشریحی: گزینه 1- الگو به این صورت است که اشکال با یک نظم خاصی حرکت می کنند مثلاً علامت جمع به سمت راست آمده است.


سوال 155. با توجه به روابط بین اشکال، کدام گزینه جای علامت سوال می تواند باشد؟

شناسنامه قانون | 14030123P4r4o63191

پاسخ تشریحی: گزینه 4- الگو به این صورت است که شکل بزرگ کوچک شده و شکل کوچک بزرگ می شود.


سوال 156. با توجه به روابط بین اشکال، کدام گزینه جای علامت سوال می تواند باشد؟

شناسنامه قانون | 14030123Pulj2pq943پاسخ تشریحی: گزینه 2- الگو به این صورت است که در سطر اول عنصر سومی در شکل سمت چپ ثابت مانده است. پس در گزینه 2 فقط ثابت مانده است.


سوال 157. در شکل روبه رو چند تا مثلث دیده می شود؟

شناسنامه قانون | 14030126P742273202

پاسخ تشریحی: گزینه 2- تعداد مثلث های موجود 14 تا است.


سوال 158. در شکل روبه رو چند تا چهارضلعی دیده می شود؟

شناسنامه قانون | 14030126P2l9963595

پاسخ تشریحی: گزینه 3- تعداد چهارضلعی های موجود 27 تا است.


سوال 159. در شکل روبه رو چند تا دایره مماس به هم دیده می شود؟

شناسنامه قانون | 14030126Pdzr9a5987

پاسخ تشریحی: گزینه 3- تعداد دایره های مماس موجود 6 تا است.


سوال 160. با توجه به شکل های رو به رو شکل نهایی بعد از تا شدن کدام است؟

شناسنامه قانون | 14030126P9q5162891پاسخ تشریحی: گزینه 4-طبق تا کردن شکل، در شکل اولیه دو دایره توخالی وجود دارد که در گزینه 1 وجود ندارد و در تا کردن دوم گزینه 3 حذف و در تا کردن سوم و چهارم گزینه 2 هم حذف می شود.


سوال 161. با توجه به شکل های رو به رو شکل نهایی بعد از تا شدن کدام است؟

شناسنامه قانون | 14030126P961ye8698

پاسخ تشریحی: گزینه 2-طبق تا کردن شکل، در تا کردن اول گزینه 3 حذف و در تا کردن دوم گزینه های 1 و 4 هم حذف می شوند.


سوال 162. با توجه به شکل های رو به رو شکل نهایی بعد از تا شدن کدام است؟

شناسنامه قانون | 14030126Pcgph1a257

پاسخ تشریحی: گزینه 4-طبق تا کردن شکل، در تا کردن اول گزینه های 3 ، 2 و 1 حذف می شوند.


سوال 163. با توجه به شکل های رو به رو شکل نهایی بعد از تا شدن کدام است؟

شناسنامه قانون | 14030126Pu73qir489

پاسخ تشریحی: گزینه 2-طبق تا کردن شکل، در تا کردن اول گزینه 4 حذف شده و در تا کردن دوم گزینه های 1 و 3 حذف می شوند.


سوال 164. با توجه به شکل های رو به رو شکل نهایی بعد از تا شدن کدام است؟

شناسنامه قانون | 14030126P16gd6n785

پاسخ تشریحی: گزینه 1-طبق تا کردن شکل، در تا کردن اول گزینه های 3 و 4 حذف شده و در تا کردن دوم گزینه 2 حذف می شود.


سوال 165. با توجه به شکل های رو به رو شکل نهایی بعد از تا شدن کدام است؟

شناسنامه قانون | 14030126Pv5599p110

پاسخ تشریحی: گزینه 1-طبق تا کردن شکل، در تا کردن اول گزینه های 2 و 1 حذف شده و در تا کردن دوم گزینه 3 حذف می شود.


سوال 166. با کدام گزینه پازل تکمیل می شود؟

شناسنامه قانون | 14030126Pb7eq85936پاسخ تشریحی: گزینه 1


سوال 167. با کدام گزینه پازل تکمیل می شود؟

شناسنامه قانون | 14030126P8wpe61169

پاسخ تشریحی: گزینه 4


سوال 168. با کدام گزینه پازل تکمیل می شود؟

شناسنامه قانون | 14030126Pz3m67115

پاسخ تشریحی: گزینه 2


سوال 169. با کدام گزینه پازل تکمیل می شود؟

شناسنامه قانون | 14030126P89k26v140

پاسخ تشریحی: گزینه 4


سوال 170. با کدام گزینه پازل تکمیل می شود؟

شناسنامه قانون | 14030126P9c8583655

پاسخ تشریحی: گزینه 1


سوال 171. با کدام گزینه پازل تکمیل می شود؟

شناسنامه قانون | 14030126P768n3e198

پاسخ تشریحی: گزینه 4


سوال 172. با کدام گزینه پازل تکمیل می شود؟

شناسنامه قانون | 14030126Pmo9fy7760

پاسخ تشریحی: گزینه 2


سوال 173. با کدام گزینه پازل تکمیل می شود؟

شناسنامه قانون | 14030126Pvcdl6t555

پاسخ تشریحی: گزینه 3


سوال 174. با کدام گزینه پازل تکمیل می شود؟

شناسنامه قانون | 14030126P4y35ky288

پاسخ تشریحی: گزینه 1


سوال 175. با کدام گزینه پازل تکمیل می شود؟

شناسنامه قانون | 14030126Pu488s7272

پاسخ تشریحی: گزینه 2


تست های 176 تا 179 را از جزوه می توانید مطالعه کنید!!!


سوال 180. کدام گزینه حاصل دوران بقیه اشکال نیست؟

شناسنامه قانون | 14030128P6am9d3561

پاسخ تشریحی: گزینه 3


سوال 181. کدام گزینه حاصل دوران بقیه اشکال نیست؟

شناسنامه قانون |

پاسخ تشریحی: گزینه 1


سوال 182. کدام گزینه حاصل دوران بقیه اشکال نیست؟

شناسنامه قانون | 14030128P99g654498

پاسخ تشریحی: گزینه 4


سوال 183. کدام گزینه حاصل دوران بقیه اشکال نیست؟

شناسنامه قانون | 14030128Pg21hz690

پاسخ تشریحی: گزینه 1


سوال 184. کدام گزینه حاصل دوران بقیه اشکال نیست؟

شناسنامه قانون | 14030128P1965571026

پاسخ تشریحی: گزینه 2


سوال 185. کدام گزینه حاصل دوران بقیه اشکال نیست؟

شناسنامه قانون | 14030128P224t99431

پاسخ تشریحی: گزینه 4


سوال 186. کدام گزینه حاصل دوران بقیه اشکال نیست؟

شناسنامه قانون | 14030128Pyro946212

پاسخ تشریحی: گزینه 1


سوال 187. کدام گزینه حاصل دوران بقیه اشکال نیست؟

شناسنامه قانون | 14030128Pj31s51696

پاسخ تشریحی: گزینه 4


سوال 188. کدام گزینه حاصل دوران بقیه اشکال نیست؟

شناسنامه قانون | 14030128Pb45s28726

پاسخ تشریحی: گزینه 1


سوال 189. کدام گزینه حاصل دوران بقیه اشکال نیست؟

شناسنامه قانون | 14030128P48zm62462

پاسخ تشریحی: گزینه 1


سوال 190. کدام گزینه از تا کردن کاغذ شفاف به دست آمده است؟

شناسنامه قانون | 14030128P1v1747402

پاسخ تشریحی: گزینه 4 – اگر کاغذ شفاف تا شود گزینه 4 درست خواهد بود.


سوال 191. کدام گزینه از تا کردن کاغذ شفاف به دست آمده است؟       

شناسنامه قانون | 14030128P2i21q4974

پاسخ تشریحی: گزینه 3 – اگر کاغذ شفاف تا شود گزینه 3 درست خواهد بود.


سوال 192. کدام گزینه از تا کردن کاغذ شفاف به دست آمده است؟

شناسنامه قانون | 14030128P7t94a4770

پاسخ تشریحی: گزینه 4 – اگر کاغذ شفاف تا شود گزینه 4 درست خواهد بود.


سوال 193. کدام گزینه از تا کردن کاغذ شفاف به دست آمده است؟

شناسنامه قانون | 14030128P325h7a346

پاسخ تشریحی: گزینه 2 – اگر کاغذ شفاف تا شود گزینه 2 درست خواهد بود.


سوال 194. کدام گزینه از تا کردن کاغذ شفاف به دست آمده است؟

شناسنامه قانون | 14030128P6j2283660

پاسخ تشریحی: گزینه 1 – اگر کاغذ شفاف تا شود گزینه 1 درست خواهد بود.


سوال 195. کدام گزینه از تا کردن کاغذ شفاف به دست آمده است؟

شناسنامه قانون | 14030128P576114190پاسخ تشریحی: گزینه 2 – اگر کاغذ شفاف تا شود گزینه 2 درست خواهد بود.


سوال 196. کدام گزینه از تا کردن کاغذ شفاف به دست آمده است؟

شناسنامه قانون | 14030128P55512q954

پاسخ تشریحی: گزینه 3 – اگر کاغذ شفاف تا شود گزینه 3 درست خواهد بود.


سوال 197. کدام گزینه از تا کردن کاغذ شفاف به دست آمده است؟

شناسنامه قانون | 14030128P749271952پاسخ تشریحی: گزینه 2 – اگر کاغذ شفاف تا شود گزینه 2 درست خواهد بود.


سوال 198. کدام گزینه از تا کردن کاغذ شفاف به دست آمده است؟

شناسنامه قانون | 14030128P8ynyp5886

پاسخ تشریحی: گزینه 1 – اگر کاغذ شفاف تا شود گزینه 1 درست خواهد بود.


سوال 199. به جای علامت سوال کدام گزینه می تواند قرار گیرد؟

شناسنامه قانون | 14030128P437b59697

پاسخ تشریحی: گزینه 4 – الگو حل مسئله به این صورت است که در هر بخش اختلافات دو شکل در شکل سومی ظاهر می شود.


سوال 200. به جای علامت سوال کدام گزینه می تواند قرار گیرد؟

شناسنامه قانون | 14030128P54s822634

پاسخ تشریحی: گزینه 4 – الگو حل مسئله به این صورت است که در هر بخش اجتماعات دو شکل در شکل سومی ظاهر می شود.


سوال 201. کدام عبارت گزاره است؟

۱) علی چه خبرا؟!                   2) چه روز خوبی!!                     3) بیا بازار…                   4) آسمان ابری است.

پاسخ تشریحی: گزینه 4 – گزاره باید جمله خبری باشد.


سوال 202. کدام عبارت گزاره است؟

۱) چه درصدهایی زدی            2) به همه سلام کن                   3) حالت چه طوره            4) حالم خوب نیست

 پاسخ تشریحی: گزینه 4 – گزاره باید جمله خبری باشد.


سوال 203. نقیض گزاره «امروز دوشنبه است» کدام گزینه است؟

۱) امروز دوشنبه نیست           2) دیروز دوشنبه است                 3) امروز شنبه است          4) هیچ کدام

پاسخ تشریحی: گزینه 1 – برای نقیض کردن گزاره باید فعل آن را برعکس کنید.


سوال 204. نقیض گزاره «باید درصد خوبی بزنی» کدام گزینه است؟

۱) باید درصد خوبی نزنی        2) نباید درصد خوبی بزنی            3) نباید درصد خوبی نزنی      4) عبارت گزاره نیست.

پاسخ تشریحی: گزینه 4 – گزاره باید جمله خبری باشد. به همین دلیل اصلا گزاره نیست که نقیض داشته باشد.


سوال 205. نقیض گزاره «هوا آفتابی است» کدام گزینه است؟

۱) هوا آفتابی نیست             2) هوا ابری است                       3) هوا آفتابی نباشد          4) گزینه 1 و 3

پاسخ تشریحی: گزینه 1 – برای نقیض کردن گزاره باید فعل آن را برعکس کنید.


سوال 206. به تعداد 1403 به توان 1404  گزاره ای با ارزش درست را نقض می کنیم، در آخر ارزش گزاره کدام گزینه خواهد شد؟

۱) درست                           2) نادرست                                3) ثابت می ماند.            4) گزینه 1 و 3

 پاسخ تشریحی: گزینه 1 – چون به تعداد فرد نقیض صورت می گیرد بنابراین ارزش گزاره نادرست خواهد شد.


سوال 207. به تعداد 2024 به توان 1404 گزاره ای با ارزش نادرست را نقض می کنیم در آخر ارزش گزاره کدام گزینه خواهد شد؟

۱) درست                           2) نادرست                                3) ثابت می ماند.            4) گزینه 1 و 3

  پاسخ تشریحی: گزینه 4 – چون به تعداد زوج نقیض صورت می گیرد بنابراین ارزش گزاره نادرست خواهد ماند.


سوال 208. به تعداد 2024 فاکتوریل  گزاره ای با ارزش درست را نقض می کنیم در آخر ارزش گزاره کدام گزینه خواهد شد؟

۱) درست                           2) نادرست                                3) ثابت می ماند.            4) گزینه 1 و 3

پاسخ تشریحی: گزینه 2 – چون به تعداد زوج نقیض صورت می گیرد بنابراین ارزش گزاره نادرست خواهد شد.


سوال 209. کدام گزاره عبارت «اگر مسعود مهربان نباشد، حتماً سخت کوش است»، نقض می کند؟

1) مسعود مهربان نیســــــت.                                         2) مسعود هم مهربان و هم سخت کوش است.

3) مسعود سخت کوش نیست.                                       4) مسعود نه مهربان و نه سخت کوش است.

 پاسخ تشریحی: گزینه 4 – در نقیض کردن گزاره های ترکیبی همیشه شرط تبدیل به و خواهد شد، این یادتان باشد و فعل دومی فقط نقض می شود.


سوال 210. با توجه به گزاره های زیر، چند تا از عبارت های زیر صحیح است؟

گزاره«یک»: سهیلا بزرگ تر از ساناز است.

گزاره«دو»: ساناز کوچک تر از شهلا است.

گزاره«سه»: شهلا کوچک تر از سهیلا است.

الف) اگر گزاره یک درست باشد، گزاره سه حتماً درست است.

ب) اگر گزاره دو درست باشد، گزاره سه نیز قطعاً درست است.

ج) اگر گزاره سه صحیح باشد، گزاره یک حتماً صحیح است.

۱) یکی                                  2) دو تا                                       3) سه تا                              4) هیچ کدام

پاسخ تشریحی: گزینه 4 – سهیلا > ساناز > شهلا طبق قوانین گزاره ها هیچ وقت از واژه حتماً یا قطعاً در استدلال گزاره استفاده نمی کنیم. بنابراین همه موارد اشتباه هستند.


سوال 211. ﻫﻤﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان اﯾﻦ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺶ از 14 ﺳـﺎل دارﻧـﺪ.ﻓﺮﻫـﺎد 12 ﺳـﺎﻟﻪ اﺳـﺖ.ﻓﺮﻫـﺎد داﻧـﺶ آﻣـﻮز اﯾـﻦ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ. اگر ﺟﻤﻠﻪ اول و دوم درﺳﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮم :

۱) ﺣﺘﻤﺎً درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ.              2) ممکن اﺳﺖ، درﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ.            3) ممکن اﺳﺖ، درﺳﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ.   4) هیچ کدام

پاسخ تشریحی: گزینه 1 – چون با قطع ادعا می کند که در مدرسه دانش آموز بالای 14 نداریم، بنابراین فرهاد قطعاً در این مدرسه نیست.


سوال 212. با توجه به گزاره های زیر، چند تا از عبارت های زیر صحیح است؟

گزاره«یک»: شایان ثروتمند تر از شهان نیست.

گزاره«دو»: شهان ثروتمند تر از شهرام است.

گزاره«سه»: شهرام ثروتمند تر از شهان نیست.

الف) اگر گزاره یک و دو درست باشد، گزاره سه حتماً صحیح است.

ب) اگر گزاره دو درست باشد، گزاره سه نیز حتماً صحیح است.

ج) اگر گزاره سه صحیح باشد، گزاره دو هم صحیح خواهد بود.

۱) یکی                                  2) دو تا                                      3) سه تا                              4) هیچ کدام

پاسخ تشریحی: گزینه 1 – گزاره های دو و سه مخالف هم هستند بنابراین فقط یکی می تواند درست باشد، پس باز هیچ کدام از موارد صحیح نیستند.


سوال 213. با توجه به موارد زیر کدام گزینه درست است؟

گزاره حکم: تنفس مونواکسید کربن باعث مرگ می شود.

گزاره برهان: مونواکسید کربن با هموگلوبین خون ترکیب می شود.

۱) هر دو گزاره درست و گزاره ها برهان و حکم هستند.              2) هر دو گزاره درست ولی گزاره برهان و حکم نیستند.

3) گزاره حکم درست و گزاره برهان نادرست است.                     4) گزاره برهان درست و گزاره حکم نادرست است.

 پاسخ تشریحی: گزینه 1 – علت مرگ ترکیب شدن مونوکسید با خون است.


سوال 214. با توجه به موارد زیر کدام گزینه درست است؟

گزاره حکم: باید برنج قهوه ای خورده شود.

گزاره برهان: برنج سفید فاقد ویتامین ب است.

۱) هر دو گزاره درست ولی گزاره ها برهان و حکم هستند.          2) هر دو گزاره درست و گزاره برهان و حکم نیستند.

3) گزاره حکم درست و گزاره برهان نادرست است.                     4) گزاره برهان درست و گزاره حکم نادرست است.

پاسخ تشریحی: گزینه 1 – علت خوردن برنج قهوه ای نداشتن ویتامین ب برنج سفید است.


سوال 215. با توجه به موارد زیر کدام گزینه درست است؟

گزاره حکم: واکسن از مبتلا شدن به بیماری ها جلوگیری می کند.

گزاره برهان: به بچه ها باید واکسن زده شود.

۱) هر دو گزاره درست ولی گزاره ها برهان و حکم هستند.          2) هر دو گزاره درست و گزاره برهان و حکم نیستند.

 3) گزاره حکم درست و گزاره برهان نادرست است.                   4) گزاره برهان درست و گزاره حکم نادرست است.

پاسخ تشریحی: گزینه 2 – علت زدن واکسن جلوگیری از بیماری کودک است.( نتیجه در برهان آمده است!! )


سوال 216. با توجه به موارد زیر کدام گزینه درست است؟

گزاره حکم: اردبیل از یزد سردتر است.

گزاره برهان: اردبیل یک شهر کوهستانی و یزد یک شهر کویری است.

۱) هر دو گزاره درست ولی گزاره ها برهان و حکم هستند.          2) هر دو گزاره درست و گزاره برهان و حکم نیستند.

 3) گزاره حکم درست و گزاره برهان نادرست است.                   4) گزاره برهان درست و گزاره حکم نادرست است.

پاسخ تشریحی: گزینه 1 – علت سرد بودن اردبیل کوهستانی بودن آن است.


سوال 217. برای حل مشکل مطرح شده کدام گزینه بهترین راهکار است؟

«تعدادی از دانش آموزان مدرسه در ساعات برگزاری کلاس به تفریح و بازیگوشی در خارج از مدرسه مشغول بودند.»

راهکار یک: مدرسه باید با والدین این دانش آموزان تماس بگیرد و آنها را از این اتفاق مطلع کند.

راهکار دو: مدرسه باید با این دانش آموزان مطالبق قانون برخورد کند و بقیه ی دانش آموزان را هم از این برخورد آگاه کند.

۱) فقط راهکار الف           2) فقط راهکار ب            3) راهکار الف یا ب        4) هر دو راهکار          5) هیچ کدام

 پاسخ تشریحی: گزینه 4 – چون خارج از مدرسه بوده مدرسه هیچ اقدامی نمی تواند انجام دهد.


سوال 218. برای حل مشکل مطرح شده کدام گزینه بهترین راهکار است؟

«کودکان و نوجوانان وقت زیادی را صرف بازی های رایانه ای می کنند.»

راهکار یک: والدین باید با برنامه ریزی دقیق برای کودکان و نوجوانان، آنها را وادار کنند که فقط در زمان‌های خاصی سرگرم انجام بازی‌های رایانه‌ای شوند.

راهکار دو: والدین باید برای حل این مشکل از مشاور مدرسه کمک بگیرند.

۱) فقط راهکار الف           2) فقط راهکار ب            3) راهکار الف یا ب        4) هر دو راهکار          5) هیچ کدام

  پاسخ تشریحی: گزینه 1 – برای اینکه وقت زیادی صرف نکنند فقط والدین باید خودشان کنترل و مدیریت کنند.


سوال 219. برای حل مشکل مطرح شده کدام گزینه بهترین راهکار است؟

«مدت زمان تصمیم گیری دادگاه‌ها رای دادن حکم، بسیار طولانی است.»

راهکار یک: باید به دادگاه ها ابلاغ شود که در مدت زمان کمتری به پرونده ها رسیدگی کنند.

راهکار دو: باید این اختیار به اداره پلیس داده شود که پرونده های کم اهمیت را بدون اینکه به دادگاه ارجاع دهند، خودشان بررسی و تعیین تکلیف کنند.

۱) فقط راهکار الف           2) فقط راهکار ب            3) راهکار الف یا ب        4) هر دو راهکار          5) هیچ کدام

 پاسخ تشریحی: گزینه 4 – هر دو راهکاری عالی برای حل مشکل است.


سوال 220. کدام یک از استدلال های زیر، استدلال منطقی است؟

گزاره ها:

 • بعضی از بالش ها پرده هستند.
 • هیچ پرده ای میز نیست.

الف) هیچ بالشی میز نیست.                                                            ب) بعضی از بالش ها میز نیستند.

ج) بعضی از پرده ها بالش هستند.                                                    ت) هیچ پرده ای بالش نیست.

۱) استدالال الف یا ب           2) استدلال ب           3) هیچ کدام         4) همه موارد          5) استدلال الف یا ت

پاسخ تشریحی: گزینه 2 – مورد الف گزاره اول را نقض می کند. مورد ب کاملا درست با گزاره ها است. مورد ج گزاره دوم را نقض می کند. مورد ت نقض هر دو گزاره را دارد.


سوال 221. کدام یک از استدلال های زیر، استدلال منطقی است؟

گزاره ها:

 • بعضی از کولر‌ها ساعت هستند.
 • هیچ ساعتی تخت خواب نیست.

الف) هیچ ساعتی کولر نیست.                                                            ب) هیچ کولری ساعت نیست.

ج) بعضی از ساعت‌ها تخت خواب هستند.                                          ت) بعضی از کولر‌ها تخت خواب هستند.

۱) استدالال ج یا ت            2) استدلال ب یا ت     3) هیچ کدام         4) استدلال ب یا ج   5) استدلال الف و ت

 پاسخ تشریحی: گزینه 3 – مورد الف و ب گزاره اول را نقض می کند. مورد ج گزاره دوم را نقض می کند. برای مورد ت هم اطلاعات کافی نداریم.


سوال 222. کدام یک از استدلال های زیر، استدلال منطقی است؟

گزاره ها:

 • هیچ کارشناسی محقق نیست.
 • همه‌ی محققین معلم هستند.

الف) هیچ معلمی محقق نیست.                                                     ب) هیچ معلمی کارشناس نیست.

ج) بعضی از محققین معلم هستند.                                                 ت) بعضی از معلمین محقق هستند.

۱) استدالال ت           2) استدلال ج            3) هیچ کدام           4) استدلال الف یا ج       5) همه موارد

 پاسخ تشریحی: گزینه 3 – مورد الف و ب گزاره دوم را نقض می کند. مورد ج و ت گزاره دوم را نقض می کند. 


سوال 223. کدام یک از استدلال های زیر، استدلال منطقی است؟

گزاره ها:

 • برخی از شتر ها کشتی نیست.
 • هیچ کشتی قایق نیست.

الف) بعضی از کشتی ها شتر هستند.                                               ب) بعضی از قایق ها شتر هستند.

ج) بعضی از شتر ها قایق نیستند.                                                   ت) همه قایق ها شتر هستند.

۱) استدالال الف           2) استدلال الف و ج     3) هیچ کدام          4) استدلال ب یا ج         5) استدلال ج و ت

پاسخ تشریحی: گزینه 2 – موارد ب و ت گزاره های ذکر شده را نقض می کنند.


سوال 224. کدام یک از استدلال های زیر، استدلال منطقی است؟

گزاره ها:

 • بعضی از دانش آموزان باهوش هستند.
 • رضا یک دانش آموز است.

الف) بعضی از دانش آموزان باهوش نیستند.                                ب) رضا باهوش است.

ج) رضا باهوش نیست.                                                                ت) دانش آموزان معمولاً باهوش هستند.

۱) استدالال الف           2) استدلال الف و ج     3) هیچ کدام          4) استدلال ب یا ج         5) استدلال ج و ت

 پاسخ تشریحی: گزینه 1 – مورد الف  گزاره اول را نقض می کند. مورد ب و ج با توجه به گزاره ها قطعی نیستند. مورد ت با توجه به گزاره اول درست است.


سوال 225. روزبه از خانه اش 15 کیلومتر به شمت شمال رفت. سپس به سمت غرب پیچید و 10 کیلومتر رفت. سپس به سمت جنوب پیچید و 5 کیلومتر رفت. در نهایت به سمت شرق پیچید و 10 کیلومتر دیگر رفت. او اکنون در چه جهتی نسبت به خانه اش قرار دارد؟

۱) شرق                                    2) غرب                                    3) شمال                                   4) جنوب

پاسخ تشریحی: گزینه 3 – اگر شکل مسیر حرکت را رسم کنید، او اکنون در جهت شمال قرار دارد.


سوال 226. حسام به سمت شمال می رود. پس از مدتی او به سمت راست خود می پیچد، کمی بعد به سمت چپ می پیچد و در نهایت پس از طی مسافتی یک کیلومتری، به سمت چپ خود می پیچد. حسام حالا در چه جهتی حرکت می کند؟

۱) شرق                                    2) غرب                                    3) شمال                                   4) جنوب

 پاسخ تشریحی: گزینه 3 – اگر شکل مسیر حرکت را رسم کنید، او اکنون در جهت شمال قرار دارد.


سوال 227. الهام از خانه اش 50 متر به سمت جنوب رفت، سپس به چپ پیچید و 20 متر دیگر راه رفت. سپس با چرخیدن با سمت شمال، 30 متر راه رفت و سپس به سمت خانه اش حرکت کرد. او در حال حاضر در چه جهتی حرکت می کند؟

۱) شمال غربی                           2) غرب                                     3) جنوب شرقی                          4) جنوب

پاسخ تشریحی: گزینه 3 – اگر شکل مسیر حرکت را رسم کنید، او اکنون در جهت جنوب شرقی قرار دارد.


سوال 228. یک ستون جهت یابی در تقاطع وجود دارد. بر اثر یک حادثه ستون چرخیده است به گونه ای که فلشی که سمت شرق را نشان می داد، جنوب را نشان می دهد یک مسافر به جهت اشتباهی رفت که فکر می کرد غرب است؛ او در چه جهتی در حال حرکت است؟

۱) شرق                                    2) غرب                                    3) شمال                                   4) جنوب

 پاسخ تشریحی: گزینه 3 – چون شرق را جنوب نشان می داد بنابراین غرب را نیز شمال نشان خواهد داد.


با توجه به متن سوالات 229 تا 230 را پاسخ دهید.

در یک نمایشگاه اتومبیل هفت خودرو از شرکت های کادیلاک، پورشه، فیات، مازراتی، مرسدس، بدفورد و مزدا رو به شرق و به ترتیب زیر ایستاده اند.

 • کادیلاک درست سمت راست مزدا ایستاده است.
 • مزدا چهارمین اتومبیل پس از فیات و سمت راست آن است.
 • مازراتی بین پورشه و بدفورد قرار دارد.
 • فیات سومین اتومبیل سمت چپ پورشه و در انتهای ردیف است.

سوال 229. کدام اتومبیل ها در دو طرف اتومبیل کادیلاک قرار دارند؟

۱) پورشه و مازرانی                   2) مازراتی و فیات                   3) مزدا و مرسدس                     4) پورشه و مزدا

  پاسخ تشریحی: گزینه 3 – ترتیب قرار گیری ماشین ها به این صورت خواهد بود: مرسدس-کادیلاک-مزدا-پورشه-مازراتی-بدفورد-فیات، بنابراین جواب گزینه 3 خواهد بود.


سوال 230. کدام  یک از گزینه های زیر درست است؟

۱) مازراتی اتومبیل کناری سمت چپ پورشه است.       2)  بدفورد اتومبیل کناری سمت چپ فیات است.

3) بدفورد در انتهای ردیف قرار دارد.                         4) فیات دو اتومبیل بعد از مازراتی و در سمت راست آن است.

پاسخ تشریحی: گزینه 1 – ترتیب قرار گیری ماشین ها به این صورت خواهد بود: مرسدس-کادیلاک-مزدا-پورشه-مازراتی-بدفورد-فیات، بنابراین جواب گزینه 1 خواهد بود.


سوال 231. کدام  یک از گزینه های زیر درست است؟

۱) اتومبیل مزدا بین اتومبیل های پورشه و فیات قرار دارد.

2) اتومبیل کادیلاک اتومبیل کناری و سمت چپ مرسدس است.

3) اتومبیل مزدا اتومبیل کناری و سمت راست کادیلاک است.

4) مازراتی چهارمین اتومبیل سمت راست مرسدس‌ است.

‌پاسخ تشریحی: گزینه 2 – ترتیب قرار گیری ماشین ها به این صورت خواهد بود: مرسدس-کادیلاک-مزدا-پورشه-مازراتی-بدفورد-فیات، بنابراین جواب گزینه 2 خواهد بود.


با توجه به متن سوالات 232 تا 235 را پاسخ دهید.

6 دوست دور یک میز یک دایره و روبه مرکز آن نشسته اند. دانا بین پریا و پردیس، پروانه بین مهسا و لیلا، همچنین پریا و مهسا رو به روی یکدیگر نشسته‌اند.

سوال 232. چه کسی سمت راست پریا نشسته است؟

۱) مهسا                            2) پروانه                                         3) پردیس                           4) لیلا

‌‌پاسخ تشریحی: گزینه 4 – ترتیب قرار گیری دوستان به این صورت خواهد بود: لیلا-پریا-دانا-پردیس-مهسا-پروانه ، بنابراین جواب گزینه 4 خواهد بود.


سوال 233. چه کسی نفر کناری در سمت راست پردیس است؟

۱) دانا                              2) لیلا                                            3) پریا                                 4) پروانه

پاسخ تشریحی: گزینه 1 – ترتیب قرار گیری دوستان به این صورت خواهد بود: لیلا-پریا-دانا-پردیس-مهسا-پروانه ، بنابراین جواب گزینه 1 خواهد بود.


سوال 234. چه کسانی در همسایگی مهسا نشسته‌اند؟

۱) پریا و دانا                     2) دانا و پروانه                          3) پروانه و پردیس        4) لیلا و پروانه

پاسخ تشریحی: گزینه 3- ترتیب قرار گیری دوستان به این صورت خواهد بود: لیلا-پریا-دانا-پردیس-مهسا-پروانه ، بنابراین جواب گزینه 3 خواهد بود.


با توجه به متن سوالات 236 تا 237 را پاسخ دهید.

اعضای یک گروه ۸ نفره کمک نوآور (استارتاپ) با فاصله یکسان دور میزی دایره ای شکل نشسته اند (۱) ابراهیمی کنار بابلی (۲) شهبازی کنار هاشمی (۳) بابلی کنار دارابی (۴) هاشمی کنار جمالی (۵) دارابی کنار ناصری (۶) جمالی کنار ابراهیمی (۷) طاهری کنار شهبازی و (۸) ناصری کنار طاهری نشسته اند.

سوال 236. کدام دو فرد دو سر قطری از میز نشسته اند؟

۱) ناصری و شهبازی            2) بابلی و جمالی                       3) دارابی و هاشمی                4) ابراهیمی و بابلی

پاسخ تشریحی: گزینه 3- ترتیب قرار گیری دوستان به این صورت خواهد بود: ابراهیمی-بابلی-دارابی-ناصری-طاهری-شهبازی-هاشیمی-جمالی ، بنابراین جواب گزینه 3 خواهد بود.


سوال 237. کدام یک به ابراهیمی نزدیک تر است؟

۱) ناصری                          2) شهبازی                               3) طاهری                           4) هاشمی

 پاسخ تشریحی: گزینه 4- ترتیب قرار گیری دوستان به این صورت خواهد بود: ابراهیمی-بابلی-دارابی-ناصری-طاهری-شهبازی-هاشیمی-جمالی ، بنابراین جواب گزینه 4 خواهد بود.


سوال 238. درمجموعه اعداد طبیعی رابطه بین عددی زوج، عددی مضرب ۱۲ ،عددی مضرب ۱۶ و عددی مضرب ۴۸ با کدام دسته بندی بهتر بیان می شود؟‌

 شناسنامه قانون | 14030203Pac74j9191

پاسخ تشریحی: گزینه 4


سوال 239. اگر اعضای سه گروه از علاقه مندان به فوتبال موسیقی و تئاتر را با یک دایره به صورت زیر نمایش دهیم،

شناسنامه قانون | 14030203P86377q310

کدام گزینه در مورد ارتباط این گروه ها همواره درست است؟

1) همه ی علاقه مندان به تئاتر که به موسیقی علاقه ندارند به فوتبال علاقه فوتبال دارند.

2) بعضی از فوتبالیست هایی که به موسیقی علاقه دارند به تئاتر علاقه ای ندارند.

3) همه ی علاقه مندان به موسیقی که به تئاتر هم علاقه دارند به فوتبال علاقه ندارند.

4) همه ی علاقه مندان به فوتبال که به موسیقی هم علاقه دارند جزو علاقه مندان به تئاتر هم هستند.

پاسخ تشریحی: گزینه 2- با توجه به نمودار داده شده بعضی از فوتبالیست هایی که به موسیقی علاقه دارند به تئاتر علاقه ای ندارند.


 سوال 240. رابطه «سرو ها»، «زنبق ها»، «درختان» و «گیاهان» را کدام گزینه بهتر نشان می دهد؟

شناسنامه قانون | 14030203Prtvaa2155

پاسخ تشریحی: گزینه 2


سوال 241. رابطه «ماه»، «روز فرد»، «روز زوج» و «هفته» را کدام گزینه بهتر نشان می دهد؟

شناسنامه قانون | 14030203P916396768

پاسخ تشریحی: گزینه 1


از بین نمودار های داده شده، کدام به بهترین حالت ممکن، ارتباط بین کلمات داده شده را بیان می کند؟

شناسنامه قانون | 14030208P761zn8162

سوال 242. اعداد زوج، اعداد اول، اعداد فرد، اعداد طبیعی

۱) نمودار 1                             2) نمودار 2                                  3) نمودار 3                              4) نمودار 4

پاسخ تشریحی: گزینه 1


سوال 243. هوا، آب، خاک، زمین

۱) نمودار 1                             2) نمودار 2                                  3) نمودار 3                              4) نمودار 4

پاسخ تشریحی: گزینه 2


سوال 244. ریاضی، زیست، ورزش، درس

۱) نمودار 1                             2) نمودار 2                                  3) نمودار 3                              4) نمودار 4

پاسخ تشریحی: گزینه 2


سوال 245. اعداد گنگ، عدد 2-رادیکال3 ،اعداد حقیقی، اعداد اِصم

۱) نمودار 1                             2) نمودار 2                                  3) نمودار 3                              4) نمودار 4

پاسخ تشریحی: گزینه 4


سوال 246. هوش کلامی، متن ترکیبی، هوش منطق، هوش

۱) نمودار 1                             2) نمودار 2                                  3) نمودار 3                              4) نمودار 4

پاسخ تشریحی: گزینه 3


سوال 246. معلم، آتش نشان، خلبان، انسان

۱) نمودار 1                             2) نمودار 2                                  3) نمودار 3                              4) نمودار 4

پاسخ تشریحی: گزینه 2


شکل روبه رو شامل سه دایره متقاطع است که نشان دهنده ی دانش آموزانی هستند که تنیس, بدمینتون و والیبال بازی می کنند. هر ناحیه با یک حرف کوچک لاتین مشخص شده است. با توجه به شکل, به سوالات زیر پاسخ دهید.

شناسنامه قانون | 14030208P4j457z57

سوال 247. کدام ناحیه نشان دهنده افرادی است که هر سه بازی را انجام می دهند؟

شناسنامه قانون | 14030208Pgp96ri338

پاسخ تشریحی: گزینه 2


سوال 248. کدام ناحیه نشان دهنده افرادی است که تنیس و والیبال بازی می کنند، ولی بدمینتون بازی نمی کنند؟

شناسنامه قانون | 14030208Pb8923e166

پاسخ تشریحی: گزینه 4


سوال 249. کدام ناحیه نشان دهنده افرادی است که تنیس بازی می کنند، ولی بدمینتون و والیبال بازی نمی کنند؟

شناسنامه قانون | 14030208P754993276

پاسخ تشریحی: گزینه 1


سوال 250. کدام ناحیه نشان دهنده افرادی است که تنیس و بدمینتون بازی می کنند، ولی والیبال بازی نمي کنند؟

شناسنامه قانون | 14030208P13o696649

پاسخ تشریحی: گزینه 3


سوال 251. در شکل زیر جهت چرخش چرخ دنده شماره (1) مشخص شده است. کدام دو چرخ هم‌جهت می چرخد؟

شناسنامه قانون | 14030208P8p3ea7961

1) 3 و 6

2) 2 و 6

3) 1 و 5

4) 2 و 4

پاسخ تشریحی: گزینه 2- به این دلیل که چرخ دنده 2 در خلاف چرخ دنده 1 حرکت می کند ( پادساعتگرد ) و در ادامه چرخ دنده 3 هم در خلاف جهت چرخ دنده 2 خواهد چرخید طبق قانون طناب ها اگر طناب ها موازی هم باشند چرخ دنده ها موافق هم حرکت می کنند و در غیر این صورت مخالف هم حرکت خواهند کرد.


سوال 252. جهت چرخش چرخ A در هر شکل مشخص شده است.در کدام شکل چرخ B در جهت خلاف عقربه‌های ساعت و کندتر  می چرخد؟

شناسنامه قانون | 14030208P793625999

پاسخ تشریحی: گزینه 2-  طبق قانون طناب ها اگر طناب ها موازی هم باشند چرخ دنده ها موافق هم حرکت می کنند و در غیر این صورت مخالف هم حرکت خواهند کرد و هر چه چرخ دنده بزرگ تر باشد، سرعت حرکت آن کمتر خواهد بود.


سوال 253. در صورتی كه چرخ دنده شماره‌ (1) ساعتگرد بچرخد، چرخ‌دنده های شماره‌ 2 و 4 در چه جهتی حركت می‌كنند؟

شناسنامه قانون | 14030208P1m56du684

1) ساعتگرد – ساعتگرد

2) ساعتگرد – پادساعتگرد

3) پادساعتگرد – ساعتگرد

4) پادساعتگرد – پادساعتگرد

پاسخ تشریحی: گزینه 4-  طبق موارد گفته شده چرخ دنده هایی که در تماس هم باشند خلاف جهت هم خواهند چرخید.


سوال 254. در یک اتاق 5 نفر بودند. هر یک از آنها همیشه راستگو یا دروغگو هستند. از همۀ آنها این سؤال پرسیده شده: «چند نفر دروغگو بین شما هستند؟» پاسخ آن‌ها به ترتیب یک، دو، سه، چهار و پنج بود. چند نفر دروغگو در اتاق بودند؟

1) 2                                    2) 3                                           3) 4                                         4) 5

پاسخ تشریحی: گزینه 3-  اگر چهار نفر دروغگو باشند نفر چهارم راست گو بوده است و بقیه دروغگو بوده اند و با شرایط مسئله تناقضی ندارد.


سوال 255. آنا و مینا و سارا و الینا چهار دوست هستند ، همیشه 3 نفر از آنها دروغ می گوید و یک نفر راستگو است یکی از آن ها جنگل را آتش زده است

ادعاهای آن ها در زیر آمده است :

آنا : الینا جنگل را آتش زده است .

سارا : آنا جنگل را آتش زده است .

مینا : من این کار را نکرده ام .

الینا : آنا به من اتهام دروغ زده است .

چه کسی جنگل را آتش زده است ؟

1) آنا                                 2) مینا                                           3) سارا                                     4) الینا

پاسخ تشریحی: گزینه 2-  با در نظر گرفتن اینکه مینا جنگل را آتش زده است، یعنی مینا دروغ گفته است و فقط الینا راست گفته است و این با شرایط مسئله کاملاً سازگار است و سوال حل می شود.


سوال 256. «آ» و «ب» و «س» همیشه دروغ می گویند. هر کدام از آنها سنگی دارد که رنگ آن سبز یا قرمز است. «آ» می گوید «سنگ من هم رنگ سنگ «ب» است»، «ب» می گوید «سنگ من هم رنگ سنگ «س» است»، «س» می گوید «دقیقاً دو نفر از ما سنگ قرمز رنگ دارند». کدام گزینه درست است؟

1) سنگ «آ» سبز است.                                                                   2) سنگ «س» قرمز است.

3) سنگ «ب» سبز است.                                                                4) سنگ «آ» هم رنگِ سنگ «س» نیست.

پاسخ تشریحی: گزینه 1- با اطلاعات داده شده سوال می توانیم به موارد زیر پی ببریم: آ=سبز  ب=قرمز  س= سبز و در نتیجه گزینه 1 می رسیم.


سوال 257. در یک مجلس دوستانه ۵ نفر شرکت کرده اند هر یک از این ۵ نفر یا راستگو است یا دروغگو از هر یک پرسیدیم سمت چپی تو راستگو است؟ پاسخ ها به ترتیب زیر بود. چند نفر راست گو داریم؟

1) 0                                    2) 2                                          3) 3                                         4) 4

پاسخ تشریحی: گزینه 1- نفر آخری از سمت چپ سمت چپی ندارد بنابراین دارد دروغ می گوید و نفر بعد از آن می گوید چپ من راست گو هست پس آن هم دارد دروغ می گوید تا نفر اول ادامه پیدا می کند، بنابراین 0 نفر راسنگو خواهیم داشت.


سوال 258. مجید، فریدون، محمد و مهدی در یک مسابقه دو شرکــــت کردند. پس از مسابقه نتیجه را پرسیدیم…

 • مجید: من نه اول شدم و نه آخر.
 • فریدون: من آخر نشدم.
 • محمد: من اول شدم.
 • مهدی: من آخر شدم.

اگر بدانیم فقط یک نفر دروغ گفته چه کسی دروغگوست؟

1) مجید                              2) فریدون                                    3) محمد                                   4) مهدی

پاسخ تشریحی: گزینه 1- اگر مجید را دروغگو بگیریم بقیه می توان گفت راستگو بودند.


سوال 259. در یک صف ۳۵ نفر پشت سر هم ایستاده اند که هر یک از آنها یا فقط دروغ می گوید و یا فقط راست می گوید. همه ی آنها به جز نفر اول در پاسخ این سؤال که چند نفر در این صف دروغ می گویند؟ پاسخ دادند: «هر کس جلوی من ایستاده دروغ می گوید.» نفر اول هم در پاسخ به همان سؤال گفت: «تمام کسانی که پشت سر من ایستاده اند دروغ می گویند» در این صف چند نفر دروغ می گویند؟

1) 19                                   2) 18                                           3) 34                                       4) 17

پاسخ تشریحی: گزینه 3- می توانیم نفر اول را راستگو در نظر بگیریم آن موقع بقیه افراد دروغ می گویند و با شرایط مسئله هم سازگار است، بنابراین به جز نفر اول بقیه دروغگو بوده اند.


سوال 260. کدام گزینه صحیح است؟

1)  من صحیح نیستم.                                                                         2) گزینه 1 دروغگو است من صحیح هستم.

3) همه گزینه ها دروغگو هستند من صحیح هستم.                            4) گزینه 2 دروغگو است من صحیح هستم.

پاسخ تشریحی: گزینه 4- گزینه ای درست است که راستگو باشد، اگر ما گزینه 4 را راستگو بگیریم در این صورت گزینه 1 صحیح بوده و گزینه 2 دروغگو و گزینه 3 هم دروغگو بوده است.


سوال 261. می دانیم که علی در امتحان قبول شده و محمد در امتحان رد شده است. اگر علی و محمد هر دو دروغگو باشند و علی نتیجه ی امتحان خود را به محمد و محمد نیز نتیجه امتحان خود را به علی بگوید و ما نتیجه امتحان را از آن دو بپرسیم علی و محمد درباره ی نتیجه امتحان دیگری چه می گویند؟

1) محمد قبول شده است – علی قبول شده است.

2) محمد رد شده است – علی رد شده است.

3) محمد قبول شده است – علی رد شده است.

4) محمد رد شده است – علی قبول شده است.

پاسخ تشریحی: گزینه 3- چون هر دوتای آنها دروغگو بوده اند قطعاً خلاف واقعیت خود الان خواهند گفت. بنابراین گزینه 3 می تواند درست باشد.


سوال 262. کدام گزینه آخرین ترازو را متعادل می کند؟

 شناسنامه قانون | 14030211P69592g160

1) 3 موز

2) 2 خربزه

3) 1 خربزه

4) 1 موز

پاسخ تشریحی: گزینه 4- با توجه به ترازوهای داده شده می توان گفت: ا توپ = 3 موز و ا خربزه = 5 موز خواهد بود.


سوال 263. در شکل مقابل، جرم هر مهره سیاه چند گرم است؟

 شناسنامه قانون | 14030211P18g327998

1) 11 گرم

2) 5 گرم

3) 20 گرم

4) 15 گرم

پاسخ تشریحی: گزینه 1- با توجه به ترازوهای داده شده می توان گفت: ا مهره سیاه = 11 گرم و 1 مهر سفید = 8 گرم خواهد بود.


سوال 264. کدام گزینه آخرین ترازو را متعادل می کند؟
شناسنامه قانون | 14030211Pa349qn691

1) پارچ

2) 2 فنجان

3) لیوان

4) 2 لیوان

پاسخ تشریحی: گزینه 1- با توجه به ترازوهای داده شده می توان گفت: ا پارچ = 3/5 فنجان و 1 لیوان = 2/5 فنجان خواهد بود.


سوال 265. طبق شکل روبه رو، یک پارچ معادل چند لیوان است؟
شناسنامه قانون | 14030211P4fct1q569

1) 1.4

2) 1.2

3) 1.7

4) 2.1

 پاسخ تشریحی: گزینه 1- طبق موراد به دست آمده از سوال قبل می توان گفت: 35 بر روی 25 جواب نهایی خواهد بود.


سوال 266. خواهرِ پدرِ برادرِ خواهرِ زهرا چه نسبتی با زهرا دارد؟

1) مادر                               2) مادر بزرگ                                  3) خواهر                         4) عمه

پاسخ تشریحی: گزینه 4- برادر خواهر زهرا همان برادر زهرا است. بنابراین پدر برادر خواهر زهرا همان پدر زهرا است. بنابراین خواهر پدر به پدر برادر خواهر زهرا عمه زهرا است. 


سوال 267. دخترِ خواهرِ شوهرِ زنِ عمویِ مریم چه نسبتی با مریم دارد؟

1) دختر دایی                       2) دختر عمه                                  3) دختر عمو                    4) دختر دایی

پاسخ تشریحی: گزینه 2- شوهر زن عموی مریم همان عموی مریم است. بنابراین خواهر شوهر زن عموی مریم خواهر عموی مریم یعنی همان عمه اوست. بنابراین دختر خواهر شوهر زن عموی مریم دختر عمه مریم است. 


سوال 268. اگر پدرِ علی داییِ رضا باشد و خواهرِ رضا دخترِ برادرِ مادرِ علی باشد، مادرِ علی چه نسبتی با مادرِ رضا دارد؟

1) همسر برادر                       2) خاله                                        3) خواهر                        4) نمی توان گفت

پاسخ تشریحی: گزینه 1- وقتی خواهر رضا دختر برادر مادر علی باشد یعنی مادر علی عمه رضا است. از طرفی پدر علی دایی رضا است. بنابراین مادر 

علی همسر برادر و همچنین خواهر همسر مادر رضا است.


سوال 269. اگر زری نوهِ خالهِ علی و حسین پسرداییِ علی باشد در این صورت مادر زری چه نسبتی با برادر حسین دارد؟ (خاله علی فرزند پسر ندارد.)

1) خاله                                2) عمه                                         3) دختر عمه                     4) دختر دایی

 پاسخ تشریحی: گزینه 3- 

شناسنامه قانون | 14030211P21u955685


سوال 270. مادرِ شوهرِ زنِ سینا، مادرِ بابایِ امیر می شود، سینا چه نسبتی با امیر می تواند داشته باشد؟

1) پسر عمه                           2) عمو                                         3) پسر خاله                       4) دایی

پاسخ تشریحی: گزینه 2- با استفاده از روش نمودار یا درختی می توان گفت سینا عموی امیر خواهد بود.


سوال 271. نسبت علی به کدام یک نزدیک تر است؟

1) پسر پسر پدر پدر علـــی                                                               2) دختر پسر پسر علـــــــی

3) پسر دختر دختر پدر علی                                                              4) پسر دختر خواهر پسر علی

 پاسخ تشریحی: گزینه 1- چون گزینه 1 خود علی می شود.


سوال 272. برادرِ دخترِ مادرِ خواهرِ من،چه نسبتی با من دارد؟

1) برادر                               2) خواهر                                       3) پسر خاله                          4) پسر خواهر

  پاسخ تشریحی: گزینه 1- چون به دختر مادر می رسیم که همان خواهر من است و بعد از آن برادر خواهر برادر من خواهد شد.


سوال 273. دخترِ عمهِ بهرام با پدربزرگِ مادریِ بهرام چه نسبتی دارد؟

1) پدر بزرگ و نوه                   2) عمو و برادر زاده                       3) دایی و خواهر زاده             4) هیچ کدام

پاسخ تشریحی: گزینه 4- رابطه فامیلی خاصی با هم نخواهند داشت.


سوال 274. اگر امروز شنبه باشد، 10 روز قبل از دو روز بعد، چند شنبه است؟

1) شنبه                           2) دوشنبه                                         3) جمعه                       4) پنجشنبه

پاسخ تشریحی: گزینه 2- 2 روز بعد شنبه، دوشنبه می شود. 7 روز عقب برگردیم همان روز دوشنبه خواهد شد و 3 روز هم باید عقب برگردیم که روز جمعه می شود.


سوال 275. اگر 23 تیر ماه چهارشنبه باشد، 5 مرداد همان سال چند شنبه خواهد بود؟ (سال کبیسه است)

1) شنبه                           2) دوشنبه                                         3) جمعه                       4) پنجشنبه

 پاسخ تشریحی: گزینه 3- فاصله 23 تیرماه تا 5 مرداد را حساب کنیم که 23 روز می شود یعنی 3 هفته و 2 روز که آن هم روز جمعه می شود.


سوال 276. علی در طول هفته به‌جز روزهای پنج‌شنبه و جمعه، بقیه‌ی روزها سر کار می‌رود و ساعت کاری او در روزهای شنبه دو برابر ساعت کاری روزهای دیگر است. اگر روز 11 فروردین پنج‌شنبه باشد، در کدام‌یک از ماه‌های نیمه‌ی اول سال علی تعداد ساعات بیش‌تری کار می‌کند؟

1) اردیبهشت                      2) تیر                                             3) خرداد                       4) مرداد

پاسخ تشریحی: گزینه 3- آن ماهی زیاد کار می کند که شروعش با روز شنبه باشد چون هر ماه بهار و تابستان 31 روزه است هر ماه یک روز زیاد تر می شود و اگر الان پنج شنبه باشد ماه بعدی با جمعه و بعدی تر با روز شنبه شروع خواهد شد.


سوال 277. اگر پریروز، سه روز به جمعه مانده باشد، فردا چه روزی است؟

1) شنبه                           2) دوشنبه                                         3) جمعه                       4) چهاشنبه

 پاسخ تشریحی: گزینه 3- پریروز سه شنبه بوده و امروز پنج شنبه است و فردا جمعه خواهد بود.


سوال 278. اگر سه روز قبلِ چهار روز بعدِ روز سوم کار شنبه باشد، کار از چه روزی شروع شده است؟

1) شنبه                           2) دوشنبه                                         3) جمعه                        4) چهاشنبه

پاسخ تشریحی: گزینه 4-  یک روز بعد از روز سوم کاری شنبه شده است یعنی شروع کار از روز چهارشنبه بوده است.


سوال 279. در هر کلاس 33 نفره، حداقل چند نفر می‌توان یافت که حرف اول اسم آن‌ها یکسان باشد ؟

1) 2 نفر                                2) 3 نفر                                         3) 4 نفر                                  4) 5 نفر

 پاسخ تشریحی: گزینه 1- 33 را بر تعداد حروف الفبا تقسیم کرده و با عدد یک جمع می کنیم: 2 نفر


سوال 280. در یک کلاس 54 نفری، حداقل چند نفر دارای ماه تولد یکسان هستند؟

1) 3 نفر                                2) 4 نفر                                         3) 5 نفر                                  4) 6 نفر

پاسخ تشریحی: گزینه 4- 54 را بر تعداد ماه ها تقسیم کرده و با عدد یک جمع می کنیم: 6 نفر


سوال 281. در یک جمع از افراد حداقل چند نفر داشته باشیم تا حتماً روز تولد سه نفر آنها یکی از ایام هفته باشد؟

1) 21 نفر                               2) 22 نفر                                        3) 15 نفر                                 4) 9 نفر

پاسخ تشریحی: گزینه 3- x را بر تعداد روز های هفته تقسیم کرده و با عدد یک جمع می کنیم: 3 نفر، باید حتماً 15 نفر را داشته باشیم.


سوال 282. برای آنکه در یک مهمانی حداقل 5 نفر در یک ماه متولد شده باشند، باید حداقل چند نفر در میهمانی حضور داشته باشد؟

1) 48 نفر                              2) 60 نفر                                        3) 61 نفر                                 4) 49 نفر

 پاسخ تشریحی: گزینه 4- x را بر تعداد ماه ها تقسیم کرده و با عدد یک جمع می کنیم: 5 نفر، باید حتماً 49 نفر را داشته باشیم.


سوال 283. در یک مدرسه 100 نفری حداقل چند نفر  وجود دارند که روز تولدشان در هفته یکسان است؟

1) 13 نفر                             2) 14 نفر                                      3) 15 نفر                               4) 16 نفر

  پاسخ تشریحی: گزینه 4- 100 را بر تعداد روز های هفته تقسیم کرده و با عدد یک جمع می کنیم: 16 نفر


سوال 284. 2001 نفر در یک صف ایستاده‌اند، در بین هر 5 نفر حداقل 3 زن ایستاده است. حداکثر چند مرد در این جمع وجود دارد؟

1) 501                                 2) 801                                         3) 502                                    4) 1200

پاسخ تشریحی: گزینه 2- عدد 2001 را به عدد پنج تقسیم کرده و چون دو نفر در بین آنها مرد هست باید در عدد دو هم ضرب کنیم که عدد 801 به دست می آید.


سوال 285. در 100 روز متوالی حداکثر چند روز پنج شنبه است؟

1) 14                                   2) 15                                          3) 16                                       4) 17

 پاسخ تشریحی: گزینه 2- اگر در نظر بگیریم از روز پنج شنبه شروع کنیم، و عدد 100 را بر 7 هم تقسیم کنیم سر جمع 15 تا پنج شنبه خواهد شد.


سوال 286. در ظرفی ۵ مهره ی سفید ۲ مهره ی سبز و ۴ مهره ی سیاه وجود دارد با چشمانی بسته ۶ مهره از ظرف خارج می کنیم، کدام یک از گزینه های زیر در مورد این ۶ مهره خارج شده صحیح است؟

1) حداقل یکی از مهره ها سفید است.                                         2) حداقل دو مهره هم رنگ هستند.

3) حداکثر سه مهره هم رنگ هستند.                                          4) حداکثر دو مهره هم رنگ هستند.

پاسخ تشریحی: گزینه 2- در انتخاب 6 مهره قطعاً از مهره های سبز یا اینکه در هر صورت حداقل دو مهره هم رنگ خواهیم داشت.


سوال 287. در کیسه ای 3 مداد قرمز، 9 مداد آبی و 5 مداد سیاه وجـود دارد. با چشم بسته حداقل چند مداد باید برداریم تا مطمئن شـویم حتماً یک مداد سیاه برداشته ایم؟

1) 1                                       2) 4                                                3) 12                                       4) 13

پاسخ تشریحی: گزینه 2- باید در بدترین حالت تمام مداد های قرمز و آبی را بردایم تا مداد های سیاه را نیز بتوانیم انتخاب کنیم.پس باید حداقل 13 تا برداریم.


سوال 288. در کیسه ای 3 مداد قرمز، 9 مداد آبی و 5 مداد سیاه وجـود دارد. با چشم بسته حداکثر چند مداد باید برداریم تا مطمئن شـویم حتماً یک مداد سیاه برداشته ایم؟

1) 12                                      2) 9                                                3) 17                                      4) 13

 پاسخ تشریحی: گزینه 4- باید در بدترین حالت تمام مداد های قرمز و آبی را بردایم تا مداد های سیاه را نیز بتوانیم انتخاب کنیم.پس باید حداکثر 13 تا برداریم.


سوال 289. در کیسه ای 7 توپ سفید، 8 توپ سیاه و 3 توپ سبز وجود دارد.شخصی بدون نگاه کردن، آنها را بیرون می اندازد.حداقل چند توپ را باید از کیسه بیرون بشکد تا مطمئن شود، 3 توپ از یک رنگ بیرون آورده است؟

1) 12                                     2) 7                                             3) 17                                    4) 13

  پاسخ تشریحی: گزینه 2- باید در بدترین حالت از هر کدام رنگ ها 2 تا برداریم و در نهایت یکی از یک توپ ها را برداریم، در کل 7 تا می شود.


سوال 290. شش نوع شرینی بررسی شده است:

1 شیرین تر از 2 است و از 3 ضرر کمتری دارد.

3 شیرینی کمتری از 4 دارد و از 5 نیز ضرر کمتری دارد.

2 شیرینی کمتری از 4 دارد، اما از آن مضرتر است.

5 شیرینی کمتری از 6 دارد و از 4 نیز ضرر کمتری دارد.

4 شیرین تر از 1 و مضرتر از 3 است.

در مورد کدام شیرینی با اطمینان می توان گفت شیرین تر از 2 و مضرتر از 5 است؟

1) 3                                      2) 4                                                3) 1                                      4) 1 و 4

پاسخ تشریحی: گزینه 2- شیرین تر از 2, 4 خواهد بود.


سوال 291. علی بزرگ تر از علیرضا ولی محمدعلی کوچک تر از علی است. بنابراین به طور حتمی می توان گفت؟

1) علیرضا بزرگ تر از محمد علی است.                                                   2) علیرضا کوچک تر از محمد علی است.

3) علی بزرگ تر از علیرضا است.                                                          4) گزینه 1 و 3

 پاسخ تشریحی: گزینه 3- ترتیب به این صورت است: علی > علیرضا و محمد علی بنابراین به طور حتم گزینه 3 درست خواهد بود.


سوال 292. میلاد از مسعود کوچک تر و از علی بزرگتر است علی از آرمان بزرگتر و از حسین کوچک تر است. اگر حسین از نظر سنی نفر سوم این گروه ۵ نفره باشد کدام گزینه درست است؟

1) میلاد از علی کوچک تر است.                                                            2) مسعود از همه بزرگتر است.

3) حسین از مسعود بزرگتر است.                                                          4) علی از همه کوچک تر است.

پاسخ تشریحی: گزینه 2- ترتیب به این صورت است: مسعود > میلاد > حسین > علی > آرمان، بنابراین گزینه 2 درست خواهد بود.


سوال 293. اگر معدل علی از عرفان و عرفان از حسین بیشتر باشد و بدانیم معدل حسین از معدل زهرا بیشتر است، آنگاه از نظر معدل رتبه سوم چه کسی خواهد بود؟

1) علی                                 2) حسین                                     3) عرفان                                       4) زهرا

 پاسخ تشریحی: گزینه 2- ترتیب به این صورت است: علی > عرفان > حسین > زهرا ، بنابراین گزینه 2 درست خواهد بود.


سوال 295. برای رنگ آمیزی شکل زیر، به گونه ای که دو ناحیه مجاور همرنگ نباشند. حداقل چند رنگ مورد نیاز است؟

شناسنامه قانون | 14030216P2p754g541

1) 1                                      2) 2                                            3) 3                                            4) 4

پاسخ تشریحی: گزینه 3- با توجه به شکل رو به رو می توان گفت با 3 رنگ می شود کل شکل را رنگ کرد.

شناسنامه قانون | 14030216P8t9t71209


سوال 296. برای رنگ آمیزی شکل زیر، به گونه ای که دو ناحیه مجاور همرنگ نباشند. حداقل چند رنگ مورد نیاز است؟

شناسنامه قانون | 14030216Ps48dzy126

1) 1                                      2) 2                                            3) 3                                            4) 4

پاسخ تشریحی: گزینه 3- با توجه به شکل رو به رو می توان گفت با 3 رنگ می شود کل شکل را رنگ کرد.

شناسنامه قانون | 14030216P4eju22106


سوال 297. کدام شکل زیر را نمی توان فقط با یک حرکت قلم یعنی بدون برداشتن قلم از صفحه و بدون رسم مسیر تکراری یعنی از هر پاره خط یک بار عبور کرد، رسم کرد؟

شناسنامه قانون | 14030216P166zg1526پاسخ تشریحی: گزینه 4- درجه فرد دارد!!!!


سوال 298. طول بهترین مسیر استاتیک به شقایق چند کیلومتر است؟

1) 5                                      2) 7                                      3) 9                                        4) 15

 پاسخ تشریحی: گزینه 3


سوال 299. تردد بین کدام دو دروازه غیر ممکن است؟

1) پونه به یاس                        2) داوودی به رز                        3) استاتیک به آلاله                     4) رز به مینا

پاسخ تشریحی: گزینه 4


سوال 300. برای رسیدن از ختمی به میخک بهترین مسیر یکتا نیست. این مسیر ها از کدام مکان های تاریخی می گذرند؟

1) 2 و 6                                 2) 6 و 7                                  3) 2 و 7                                  4) 2 ، 6 و 7

 پاسخ تشریحی: گزینه 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام