کتاب استخدامی اداری ها
بیمه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری

آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری (بخشنامه شماره ۰۲/۶۳۹۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران – ونزوئلا ارسال می‌شود

با سلام؛

احتراما، در اجرای تکالیف مقرر در جزءهای (۳) و (۴) ذیل بند (ح) تبصره (۱۶) «قانون بودجه سال ۱۴۰۲ كل کشور»، مبنی بر این که؛ «بانک مرکزی مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها و شرکتهای وابسته آنها را تدوین و ابلاغ نماید و سقف پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکها و شرکتهای وابسته به آنها را که با نرخ پایین تر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت میشود، مشخص نماید.»، به پیوست نسخه ای از «آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخ ۰۸/۳/۱۴۰۲ هیأت عامل محترم بانک مرکزی برای استحضار ایفاد می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۹۶/۱۴۹۱۵۳ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک/ مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید.

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی- اداره مطالعات و مقررات بانکی

حمیدرضا غنی آبادی- الهام چیت سازان

آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک های دولتی و غیردولتی و مؤسسات اعتباری

به استناد اجزاء (۳) و (۴) بند (ج) تبصره (۱۶) «قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور»، «آیین نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری» که از این پس به اختصار «آیین نامه» نامیده می‌شود، به شرح زیر تدوین می گردد.

فصل اول- تعاریف و کلیات

ماده ۱- در این آیین نامه عناوین زیر به جای عبارات مربوط به کار می‌روند:

۱-۱- مؤسسه اعتباری: مؤسسه اعتباری که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛

۱-۲- کارکنان: افرادی که دارای رابطه استخدامی با مؤسسه اعتباری بوده و تحت پوشش بیمه آن می باشند؛

۱-۳- تسهیلات: انواع تسهیلات اعطایی از سوی مؤسسه اعتباری به کارکنان؛

۱-۴- حداقل حقوق و فوق العاده‌های مستمر حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلین موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری که به موجب بند (۵) تصویب نامه شماره ۳۶۰۷/ت۶۱۱۲۴هـ مورخ ۱۵/۱/۱۴۰۲ هیأت محترم وزیران در حال حاضر معادل ۲۹.۶۵۸.۰۰۰ ریال می‌باشد.

۱-۵- شرکت وابسته: اشخاص زیر به عنوان شرکت وابسته مؤسسه اعتباری محسوب می‌شوند:

۱-۵-۱- شخص حقوقی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن به طور مستقیم و یا غیر مستقیم متعلق به مؤسسه اعتباری است یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آن را مؤسسه اعتباری تعیین می‌نماید و همچنین سایر اشخاص حقوقی که طبق استانداردهای حسابداری واحد تجاری فرعی و وابسته مؤسسه اعتباری قلمداد شوند؛

۱-۵-۲- اشخاص حقوقی که کارکنان مؤسسه اعتباری به نمایندگی از طرف مؤسسه اعتباری دارای مناصب مدیریتی (عضو هیأت مدیره هیأت عامل مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل) در آن شخص حقوقی باشند؛

۱-۵-۳- صندوق‌های مرتبط با طرح‌های خاص بازنشستگی کارکنان یا جبران خدمات کارکنان مؤسسه اعتباری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه مؤسسه اعتباری -وفق معیارهای مقرر در استانداردهای حسابداری مربوط- باشد. مانند صندوق بازنشستگی کارکنان، مؤسسه تأمین رفاه و آتیه کارکنان، صندوق ذخیره کارکنان.

فصل دوم- حدود و نحوه اعطای تسهیلات

ماده ۲- مانده مجموع تسهیلات پرداختی به هر یک از کارکنان در هر سال به استثنای تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن و جعاله تعمیرات مسکن نباید از ۴۰ برابر سقف تعیین شده در تبصره ذیل ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری که معادل هفت برابر حداقل حقوق و فوق العاده‌های مستمر (موضوع بند ۴-۱ این آیین نامه) است، فراتر شود.

تبصره- فاصله زمانی پرداخت تسهیلات موضوع این ماده به کارکنان نباید کمتر از یک سال باشد.

ماده ۳- سقف تسهیلات اعطایی بابت خرید مسکن و جعاله تعمیرات مسکن در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۵۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

ماده ۴- حداقل نرخ سود تسهیلات بر اساس بند (۴) مصوبه یک‌هزار و دویست و بیست و دومین جلسه شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

ماده ۵- اعطای تسهیلات به افرادی که از دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقوقی به عنوان مامور در مؤسسه اعتباری اشتغال می‌یابند، ممنوع می‌باشد.

ماده ۶- استفاده از منابع سپرده قرض‌الحسنه پس انداز توسط مؤسسه اعتباری برای پرداخت تسهیلات ممنوع است.

ماده ۷- تسهیلات موضوع این آیین نامه باید از محل منابع مالکانه مؤسسه اعتباری تأمین شود.

ماده ۸- پرداخت تسهیلات به اعضای غیر موظف هیأت مدیره ممنوع است.

ماده ۹- مدت بازپرداخت تسهیلات، نحوه بازپرداخت تسهیلات، حداقل مدت حضور کارکنان در مؤسسه اعتباری برای دریافت تسهیلات، مطابق شرایطی است که با تفاهم شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی تدوین و به تصویب هیات مدیره هر یک از مؤسسات اعتباری می‌رسد.

ماده ۱۰- اعطای تسهیلات به کارکنان بانک‌های قرض‌الحسنه در قالب عقد مرابحه و صرفاً از محل حقوق مالکانه آن‌ها امکان‌پذیر است.

ماده ۱۱- مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) موظف است گزارش‌های مربوط به رعایت مفاد این آیین نامه را به کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) ارایه نموده و پس از تأیید در کمیته یادشده، مراتب را در هیات مدیره برای تصویب گزارش نماید و مصوبه هیأت مدیره را به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال کند.

ماده ۱۲- اعطای تسهیلات به کارکنان شرکت‌های وابسته و میزان و شرایط آن از جمله نرخ سود و کارمزد، مدت زمان بازپرداخت، دوره تنفس، وثایق دریافتی و وجه التزام تأخیر تأدیه دین، صرفاً مطابق با ضوابط مقرر در خصوص سایر مشتریان مؤسسه اعتباری، مجاز می‌باشد.

ماده ۱۳- میزان و شرایط اعطای تسهیلات به همسر و فرزندان تحت تکفل کارکنان از جمله نرخ سود و کارمزد، مدت زمان بازپرداخت، دوره تنفس وثایق دریافتی و وجه التزام تأخیر تأدیه دین، مطابق با ضوابط مقرر در خصوص سایر مشتریان مؤسسه اعتباری می‌باشد.

ماده ۱۴- مؤسسه اعتباری موظف است میزان و جزییات تسهیلات اعطایی به کارکنان را در سامانه سمات بانک مرکزی درج نماید. همچنین میزان تسهیلات اعطایی به کارکنان باید به صورت یک یادداشت مستقل در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی مؤسسه اعتباری افشاء شود.

فصل سوم- ضمانت اجرا

ماده ۱۵- تخطی از مقررات این آیین نامه مشمول مجازات‌های انتظامی مقرر در ماده (۴۴) «قانون پولی و بانکی کشور» و سایر قوانین و مقررات مربوط می‌گردد.

آیین‌نامه پرداخت تسهیلات به کارکنان مؤسسات اعتباری مشتمل بر ۱۵ ماده و یک تبصره در جلسه مورخ ۸/۳/۱۴۰۲ هیات عامل بانک مرکزی به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد.

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

2 دیدگاه

  1. خب از این به بعد هر سال وام ۵۵۰ میلیونی مسکن به کارکنانشون میدن آخه این هم شد بخشنامه؟!!! اصلا این بخشنامه هیچ‌ محدودیتی ایجاد نکرده بلکه دستشون رو دو‌ برابر باز کرده و‌ میگه هر سال می تونید یک وام بدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام