کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تاریخ برخورداری اعضای هیأت علمی از مزایای طرح تمام وقت جغرافیایی

تاریخ برخورداری اعضای هیأت علمی از مزایای طرح تمام وقت جغرافیایی به استناد ماده ۷۳ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، ده سال از تاریخ ۱۳۸۲/۴/۱۸ می‌باشد (رأی شماره ۱۴۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

شماره دادنامه: ۱۴۴۹

کلاسه پرونده: ۱۴۹۰/۹۵

مرجع رسیدگی:هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض:خانم طاهره صفرآبادی فراهانی

موضوع شکایت و خواسته:اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب سوم و سیزدهم

گردش‌کار:شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۰۰۰/۲۱۱/۱۳۷۹۶۰/۲۰۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

احتراماً، اینجانب طاهره صفر آبادی فراهانی شاکی پرونده شماره ۸۹۵۱۷ دعوایی را به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی مبنی بر اعمال و احتساب حق تمام وقت جغرافیایی را به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران و سازمان بازنشستگی کشوری طرح نمودم که طی دادنامه شماره ۸۳۱- ۱۳۹۲/۴/۲ صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر گردید که این رأی با رأی شماره ۲۶۷۲- ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ صادره از شعبه ۱۳ تعارض آشکار دارد و این در حالی است که  ذیحق پرونده فوق‌الذکر خانم ربابه شکرآبی همکار بنده بودند که همزمان با اینجانب طرح دعوا نمودند و موفق به احقاق حق شدند و بدین واسطه همان طور که مستحضرید در یک وضعیت کاملاً مشابه دو رأی کاملاً متناقض صادر گردیده بنابراین با تقدیم درخواست حاضر تقاضای رسیدگی و صدور رأی مقتضی را دارم.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۰۱۱۴با موضوع دادخواست خانم ربابه شکرابی تهران به طرفیت دانشکده پرستاری مامائی علوم پزشکی دانشگاه تهران و سازمان بازنشستگی کشوری وبه خواسته اصلاح حکم بازنشستگی مبنی بر درج فوق العاده طرح تمام وقتی جغرافیایی و پرداخت از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۶۷۲ ـ  ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ مفاداً به شرحذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به محتویات پرونده و توجهاً به اینکه مشتکی عنه ردیف اول طی لایحه تقدیمی صریحاً پذیرفته است که خدمت شاکیه در آن دانشکده به صورت تمام وقت جغرافیایی بوده و از آنجایی که تبصره ماده ۷۳ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور صریحاً اعلام نموده است که اعضای هیأت علمی که از تاریخ ۱۳۸۲/۴/۱۸ مستمراً به صورت تمام وقت جغرافیایی خدمت نموده‌اند در صورت احراز شرایط بازنشستگی (قبل از تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱۸ که خدمت ده ساله پایان می‌یابد) مشمول رعایت سقف ده سال نخواهند بود و با توجهبه بازنشستگی شاکیه در مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۵ لذا مشارالیه مشمول حکم مقرر در ماده ۷۳ و تبصره آن بوده بنا به مراتب مزبور شکایت مشارالیه وارد تشخیص و حکم به ورود آن و الزام مشتکی عنهما به درج فوق العاده طرح تمام وقت جغرافیایی از تاریخ استحقاق صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۳ دیوان‌عدالت‌اداری در رسیدگی به‌پرونده‌شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۵۱۷ با موضوع دادخواست خانم طاهره صفرآبادی فراهانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران و سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ به اعمال و احتساب حق تمام وقت جغرافیایی به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۳۱ ـ ۱۳۹۲/۴/۲ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه به موجب تبصره ماده ۵۱ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی تاریخ برخورداری اعضای هیأت علمی از مزایای طرح تمام وقت جغرافیایی به استناد ماده ۷۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای مذکور از تاریخ ۱۳۸۲/۴/۱۸ می‌باشد و شرط الزام برای بهره مندی از این مزایا در بازنشستگی در سال ۱۳۹۲ تحقق خواهد یافت و نامبرده بازنشسته سال ۱۳۸۸ می‌باشد. علیهذا اقدامات طرف شکایت هیچ گونه نقص قوانین ومقررات که موجب تضییع حقوق شاکی گردد مشهود نیست رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی به موجب ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحثو بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: به موجب ماده ۷۳ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مقرر شده است که «شرط استفاده از بازنشستگی با اعمال ضریب یک و دو دهم برای  فوق العاده جذب و مخصوص برای کسانی که به موجب این آیین‌نامه بازنشسته می‌شوند، لااقل ده سال خدمت تمام وقت جغرافیایی از تاریخ ۱۳۸۲/۴/۱۸ در موسسه است.» در تبصره ماده یاد شده نیز آمده است «اعضاء هیأت علمی که از تاریخ ۱۳۸۲/۴/۱۸ مستمراً به صورت تمام وقت جغرافیایی خدمت نموده‌اند در صورت احراز شرایط بازنشستگی (قبل از تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱۸ که خدمت ده ساله پایان می‌یابد) مشمول رعایت سقف مذکور نخواهند بود.» نظر به اینکه مطابق مقررات فوق‌الذکر، تاریخ برخورداری اعضای هیأت علمی از مزایای طرح تمام وقت جغرافیایی شروع اشتغال از تاریخ ۱۳۸۲/۴/۱۸ می‌باشد و شاکیان براساس احکام استخدامی صادر شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران از تاریخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۳ خدمت تمام وقت جغرافیایی خود را شروع کرده اند، بنابراین به لحاظ عدم شروع خدمت تمام وقت جغرافیایی از تاریخ ۱۳۸۲/۴/۱۸، شرایط برخورداری از فوق‌العاده جذب و مخصوص را نداشته و در نتیجه رأی شعبه سوم به شماره دادنامه ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۸۳۱ ـ ۱۳۹۲/۴/۲ مبنی بر رد شکایت شاکی صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام