کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شرایط احتساب و پرداخت فوق‌العاده جذب در حقوق و پاداش بازنشستگی و ذخیره مرخصی کارکنان سازمان غذا و دارو

تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری درخصوص شرایط احتساب و پرداخت فوق‌العاده جذب کارکنان غیر هیأت علمی در برقراری حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی کارکنان سازمان غذا و دارو (رأی شماره‌های ۳۱۷ الی ۳۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۲۵

شماره دادنامه: ۳۱۸ ـ ۳۱۷

کلاسه پرونده: ۳۶۸/۹۷، ۳۶۷/۹۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.

اعلام کننده تعارض: سازمان غذا و دارو و آقای ابراهیم هدایتی (رئیس شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری)

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاونت غذا و دارو با ارائه دو فقره دادنامه از شعبه ۱۳ تجدیدنظر که در مقام اعتراض به آراء شعب ۳ و ۴ صادر گردیده، اعلام داشته است شعبه مذکور راجع به‌خواسته واحد در خصوص «احتساب و پرداخت فوق‌العاده جذب کارکنان غیرهیأت علمی در برقراری حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی»، آراء متعارض صادر نموده‌اند و تقاضای مورد رأی وحدت رویه کرده است. رئیس شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری نیز اعلام کرده است که در خصوص خواسته مذکور شعبه ۴ بدوی رأی به رد شکایت صادر کرده و در شعبه ۱۳ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته ولی شعبه ۲ بدوی رأی به ورود شکایت صادر کرده است که در شعبه ۱۰ تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۸۸۱ با موضوع دادخواست خانم فرزانه توانایی پور به طرفیت سازمان بازنشستگی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده جذب کارکنان غیرهیأت علمی در برقراری حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۱۱۲ـ ۱۳۹۵/۹/۲۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه براساس مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۴/۷ به شماره ۶۵۶۳۶/ت/۴۸۰۹۳ هیأت‌وزیران و نامه شماره ۲۰۹/۱۵۵۶/د ـ ۱۳۹۱/۴/۳۱ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقرر گردیده که از تاریخ ۱۳۹۱/۴/۱ فوق‌العاده جذب برای کارکنان غیرهیأت علمی شاغل در ستاد مرکزی وزارت متبوع برقرار گردد و با عنایت به اینکه براساس مصوبه شماره ۴۹۲۳۶ ـ ۱۳۸۸/۳/۵ هیأت وزیران، فوق‌العاده‌های مصوب هیأت امنا، مندرج در حکم کارگزینی کارکنان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اعم از هیأت علمی و غیرهیأت علمی به عنوان مزایای مستمر بوده و مشمول کسورات بازنشستگی قرار گرفته‌اند و با عنایت به اینکه براساس مصوبه شماره ۲۰۰/۹۱/۴۵۲۳۲۰ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که طی نامه شماره ۲۰۹/۱۵ ـ ۱۳۹۲/۲/۸ از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت به صندوق بازنشستگی کشوری اعلام شده که فوق‌العاده جذب کارکنان شاغل در دانشگاههای علوم پزشکی مشمول کسر کسور بازنشستگی قرار گرفته‌اند و با عنایت به اینکه براساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و وزارتخانه‌های علوم و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی فقط در چارچوب مصوبات هیأت امنا عمل می‌نمایند  بنابراین شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادر شده ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۴۲۹۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ب: شعبه ۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۴۰۱۲۰۳ با موضوع دادخواست آقای نادر خانشدی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته الزام طرفین شکایت مبنی بر اصلاح حکم بازنشستگی و الزام به احتساب پرداخت فوق‌العاده جذب کارکنان غیرهیأت علمی در برقراری حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت و مرخصی ذخیره از تاریخ استحقاق به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۴۹۸ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه شاکی مستخدم سازمان غذا و دارو بوده و از نظر استخدامی به عنوان نیروی ستادی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و اینکه بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی را خارج از مقررات عمومی وتابع مصوبات هیأت امنا دانسته لذا نیروهای ستادی وزارت بهداشت مشمول مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی می‌باشند با این وصف فوق‌العاده جذب غیرهیأت علمی در محاسبه پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی به لحاظ اینکه در ماده ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان فوق‌العاده‌ای که می‌بایست مبنای محاسبه قرار گیرد پیش‌بینی نشده قابل اعمال نبوده و اقدامات دستگاه متبوع و صندوق بازنشستگی منطبق با مقررات بوده مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۵۸۷ـ ۱۳۹۶/۲/۳ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ج: شعبه ۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۰۰۷۹ با موضوع دادخواست آقای سیدمجید ارکی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته تقاضای اصلاح حکم بازنشستگی و الزام به احتساب فوق‌العاده جذب کارکنان غیرهیأت علمی در برقراری حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت و مرخصی ذخیره شده و پرداخت آن از تاریخ استحقاق به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۴۷۸ ـ ۱۳۹۴/۵/۳۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه به شرح فوق‌الذکر با توجه به مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه مطابق مفاد بند الف ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی صرفاً براساس آیین‌نامه‌ها و مقررات اداری مالی مصوب هیأت امنا بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد و طبق مصوبه هیأت وزیران در جلسات مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۷ که طی نامه شماره ۴۹۲۳۶/ت۵۳۶هـ ـ ۵ /۱۳۸۸/۳ معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردیده فوق‌العاده‌های مصوب هیأتها امنا مانند فوق‌العاده جذب مشمول کسورات بازنشستگی قرار گرفته است و این فوق‌العاده به طور مستمر در زمان اشتغال پرداخت گردیده لذا شعب مستنداً به دادنامه شماره ۷۵۱ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌نماید. بدیهی است چنانچه پرداخت مستلزم اصلاح حکم بازنشستگی باشد اقدام مقتضی معمول خواهد شد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۷۹۸ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ شعبه ۱۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق حکم بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ فقط دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری استخدامی تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزرای یاد شده و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور می‌رسد عمل می‌نماید. نظر به اینکه حکم قانون مذکور قابل تعمیم به کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و به طور کلی دستگاههای اجرایی به غیر از موارد مصرح در بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم نیست، بنابراین کارکنان سازمان غذا و دارو که زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند تابع مقررات و مصوبات هیأت امنا و مصوبات مربوط نمی‌توانند واقع شوند و تمام پرداختها در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری برای آنها قابل اعمال است و مصوبه هیأت وزیران به شماره ۶۵۶۳۶/ت۴۸۰۹۳هـ ـ ۱۳۹۱/۴/۷ به علت مغایرت با قوانین فوق‌الذکر قابل ترتیب اثر نیست از این رو آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام