کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ابطال شیوه نامه پرداخت حق محرومیت از مطب دانشگاه علوم پزشکی مازندران

ابطال بند (الف) شیوه نامه اجرایی پرداخت حق محرومیت از مطب کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران (رأی شماره ۱۷۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۷۴۷

تاريخ دادنامه: ۱۳۹۷/۸/۱۵

شماره پرونده: ۹۶/۱۲۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: خانم سیده فاطمه مظفری آهنگرکلایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) شیوه نامه اجرایی پرداخت حق محرومیت از مطب کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شیوه نامه اجرایی پرداخت حق محرومیت از مطب کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و برقراری این فوق العاده بر اساس بخشنامه وزارت بهداشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“با عرض سلام و احترام به استحضار می رساند اینجانب با مشخصات صدرالذکر دندانپزشک و کارمند رسمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با پست سازمانی کارشناس نظارت بر درمان و فرزند شهید می باشم آنچه که مورد استدعاست با امعان نظر به دستورالعمل ابلاغی از سوی وزارت بهداشت و درمان در تعاقب قانون مصوبه پیوستی دائر بر برقراری فوق العاده حق محرومیت از مطب کارکنان غیر هیأت علمی مستفاد از اجرای بند ۱۴ ماده ۵۴ آیین نامه استخدامی تاکید بر تسری ضوابط مربوطه از قانون و ماده واحده مصرحه در آن مبنی بر فرآیند چگونگی اجرای دستورالعمل اما آنچه که مورد تأمل است و سیاق حاضر بر اساس شیوه نامه اجرایی مدون شده توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران خلاف و تناقض با دستورالعمل را دارد زیرا دایره شمول را اعضا و سلیقه ای اعمال نموده است و اجرای این شیوه نامه که از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ ابلاغ گردیده به نوعی تضییع حق را دامن زده است بدین سبب بنده تقاضایی را در این راستا مبنی بر برخورداری و شمولیت از مزایای دستورالعمل مارالذکر به ریاست دانشگاه ارائه نموده اما آنچه که در مانحن فیه بدان مستند نموده اند همان عدم مشمولیت را اشاره و پاسخ داده اند لذا به منظور تشحیذ ذهن آن مقام قضایی اسناد مربوطه را پیوست و استدعای مداقه و مساعدت در این موضوع را نموده و تقاضای ابطال شیوه نامه اجرایی ابلاغی از سوی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مضافاً برقراری فوق العاده معنونه را بر اساس قانون مدونه برای خویش داشته و می نمایم. مضافاً شایان ذکر است تقاضای مطالبات معنونه ضمن خسارات وارده متعلقه را نیز از تاریخ ۱۳۹۶/۳/۱ خواهانم.

شایان ذکر است همان طوری که آن مرجع قضایی کاملاً واقف به موضوع می باشند توجهاً و تطابقاً و مستنداً به قانون موضوعه دیوان، یکی از موارد ابطال مصوبات، عدم رعایت سلسله مراتب اداری و خارج از حدود اختیار بودن مقام تایید کننده می باشد که این شیوه نامه ابلاغی مربوطه توسط ریاست دانشگاه مصداق بارز آشکار تعارض با دستورالعمل مذکور می باشد که بر خلاف نظر وزارتخانه اعمال گردیده است و در این مقوله نهاد پایین دست نمی تواند خلاف دستورالعمل مقام مافوق را وضع نماید لذا مجدداً تصریح بر ابطال شیوه نامه اجرایی و رد تعاقب آن خواهان کلیه مطالبات و معوقات و برقراری فوق العاده مربوطه را دارم.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۰۰۹۶۰۱۲۴۵-۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

“ریاست محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً معطوفاً به ابلاغ اخطاریه رفع نقص پرونده کلاسه شماره ۹۶۰۱۲۴۵-۱۳۹۶/۱۰/۵ به شماره بایگانی ۸۸۶۴۰ و موارد ایرادی، مراتب به پیوست به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد.

۱- در خصوص تعیین مصداق دقیق موضوع مورد شکایت در شیوه نامه اجرایی بند الف دایره شمول توجهاً به محدودیت ایجاد شده که این ماده موصوفه را تخصیص و مقید به افراد و پستهای خاص نموده است و این قیود و محصور نمودن با کلیات عام مطروحه در ماده قانونی بند ۷۴ ماده ۵۴ آیین نامه اداری و استخدامی اعضاء غیر هیأت علمی در مقام مغایرت و تناقض بر می آید موجبات اتلاف و تضییع حق بنده می باشد.

۲- در اجرای بند ۱۴ ماده ۵۴ آیین نامه اداری استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی به صراحت مشمولین برخورداری از این امتیاز را تعیین و مشخص نموده است و با نگاه کلیات و مساعدت و موسع آن را وضع نموده که در تعاقب آن تدوین و ابلاغ شیوه نامه اجرایی مغایرت با اهداف مقنن است.

۳- بنده با تصریح مورد مطالبه خویش توجهاً فرزند شهید بوده مضافاً با سابقه ۱۲ سال خدمت در پست کارشناس نظارت بدون حق ایجاد مطب این مستثنی نمودن شیوه نامه حق مکتسبه ام را ضایع و خواهان ابطال شیوه نامه اجرایی در بند مربوطه و برخورداری از حق محرومیت از مطب می باشم.”

متن شیوه نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

“«شیوه نامه اجرایی پرداخت محرومیت از مطب کارکنان غیر هیأت علمی»

این شیوه نامه در اجرای دستورالعمل برقراری فوق العاده حق محرومیت از مطب کارکنان غیر هیأت علمی مصوب هیأت امناء مورخ ۱۳۹۶/۲/۲ و بند ۱۴ ماده ۵۴ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی، جهت ساماندهی در پرداخت فوق العاده مذکور تدوین گردیده و از تاریخ تصویب در دانشگاه (۱۳۹۶/۱/۱) قابل اجرا می باشد.

الف- دایره شمول:

۱- کلیه پزشکان (اعم از پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی)، دامپزشکان و همچنین دارندگان مدرک دکترا در رشته های گروه پیراپزشکی، بهداشتی، توانبخشی، پرستاری و مامایی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی که به عنوان معاون، مدیر، معاون مدیر، رئیس گروه، رئیس اداره و کارشناس مسئول واحد مستقل ستاد شهرستان، استان و یا بیمارستان که با حکم کارگزینی و یا ابلاغ انشایی مصوب کمیته اجرایی دانشگاه، در یکی از سمتهای فوق فعالیت می نمایند.

تبصره: پزشکان طرحی و تعهدی در صورت داشتن شرایط فوق، مشمول می گردند.

۲- این دستورالعمل شامل نیروهای قراردادی ماده ۸۸ و شرکتی نمی گردد.

۳- کلیه پزشکان خانواده روستایی و شهری که در استخدام ( قراردادی، پیمانی و رسمی) دولت هستند به جهت قرارداد گلوبال و دریافت سرانه بر اساس جمعیت و گروههای هدف، مشمول دریافت محرومیت از مطب نمی شوند.

۴- کلیه پزشکان خانواده روستایی و شهری که از برنامه خارج شوند، مشمول دریافت محرومیت از مطب نمی شوند.

۵- کلیه شاغلین پزشک، دندانپزشک و داروساز در رده های کارشناسی ستاد شبکه ها و معاونتها مشمول دریافت محرومیت از مطب نمی شوند.”

در پاسخ به شکایت  مذکور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مازندران به موجب لایحه شماره ۱۰۱۸/۴/ح-۱۳۹۶/۱۲/۲۶ توضیح داده است که:

“ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 سلام علیکم

احتراماً در خصوص پرونده کلاسه به شماره بایگانی ۹۶۰۱۲۴۵ موضوع دعوای خانم دکتر سیده فاطمه مظفری آهنگرکلایی به خواسته ابطال شیوه نامه اجرایی پرداخت حق محرومیت از مطب کارکنان غیر هیأت علمی دفاعیات این دانشگاه به شرح ذیل اعلام می گردد:

۱- در اجرای بند ۱۴ ماده ۵۴ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان هیأت علمی دستورالعمل برقراری حق محرومیت از مطب در هیأت امناء مطرح و مورد تصویب و تایید قرار گرفت. مطابق ماده واحده موسسه مجاز است با تشخیص بالاترین مقام اجرایی به شاغل حرف سلامت که دارای مدرک دکتری در رشته های گروه پزشکی (پزشکی- دندانپزشکی و داروسازی) و دامپزشکی که مستقلاً توان اشتغال در خارج از محیط کار را دارند، در قبال انجام وظایف و ماموریتهای محوله به میزان ۶۰ ساعت در ماه غیر از ساعت اداری معادل ۱۰۰ درصد حقوق ثابت به عنوان حق محرومیت از مطب بپردازد لذا قانون، حق محرومیت از مطب را تجویز نموده است نه تکلیف.

۲- حسب قانون پرداخت فوق العاده حق محرومیت از مطب، موسسه مجاز است به دارندگان مدارک دکتری در رشته های گروه پزشکی … که به صورت تمام وقت انجام وظیفه می نمایند و به دلیل نیاز موسسه فعالیت آنان را در مراکزهای دولتی و غیر دولتی و مطبهای خصوصی ممنوع کرده باشد موظف است نسبت به برقراری حق محرومیت از مطب آنان اقدام نماید لذا این دانشگاه هیچگونه نیازی به خدمات  نامبرده در غیر ساعات موظفی نداشته و ندارد، بنابراین ایشان می تواند در بعد از ساعت اداری و غیر موظفی نسبت به کار غیر انتفاعی در مراکزهای دولتی و غیر دولتی و مطبهای خصوصی اقدام نماید و لذا هیچگونه حقی برای نامبرده متصور نمی باشد.

۳- بر اساس شیوه نامه اجرایی پرداخت حق محرومیت از مطب کارکنان غیر هیأت علمی که در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲ تدوین گردید دایره شمول و برخورداری از مزایای فوق را کلیه شاغلین پزشک، دندانپزشک و داروساز …) که تحت عنوان معاون، مدیر، معاون مدیر، رئیس گروه، رئیس اداره و کارشناس مسئول واحد مستقل ستاد شهرستان یا استان اشتغال دارند در نظر گرفته است در صورتی که نامبرده به عنوان کارشناس دندانپزشکی در حوزه ستادی مشغول به خدمت می باشد مضافاً اینکه با عنایت به صراحت بند ۵ شیوه نامه اجرایی پرداخت حق محرومیت کلیه شاغلین پزشک، دندانپزشک و داروساز … که در رده های کارشناسی ستاد شبکه ها و معاونتها مشغول به خدمت می باشند مشمول دریافت محرومیت از مطب نمی گردند. لذا با عنایت به مطالب معنونه تقاضای رد شکایت نامبرده مورداستدعا می باشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومی

نظر به اینکه هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران بر اساس اختیار ناشی از بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ تکرار و تنفیذ شده، به شرح ماده واحده موضوع دستورالعمل برقراری فوق العاده محرومیت از مطب کارکنان غیر هیأت علمی تصریحاً افراد مشمول بهره مندی از فوق العاده مذکور را مشخص کرده است و تشخیص شرایط و افراد مشمول ماده واحده را بر عهده رئیس موسسه نهاده است، بنابراین در قسمت دایره شمول شیوه نامه مورد شکایت ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران که افراد مشمول را محدود کرده است به جهت مغایرت با مصوبه هیأت امناء، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام