کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شمول قانون ارتقای بهره وری نظام سلامت بر مشاغل فوریت‌های پزشکی

شاغلین رشته شغلی فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی (مراکز اورژانس 115) و شاغلین رشته شغلی فوریت‌های پزشکی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شبانه‌روزی دولتی و غیر دولتی مشمول مزایای قانون ارتقاء بهره‌وری کارکنان نظام سلامت هستند (دادنامه شماره 1899- 1897 مورخ 4/10/1397 دیوان عدالت اداری) 

شماره دادنامه: 1897 الی 1899

تاریخ دادنامه: 4؍10؍1397

کلاسه پرونده: 97؍1794، 97؍1796، 97؍1797

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقایان محمدابراهیم رباط جزی، دکتر عبدالرضا فاضل (رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان)، داراب با فکر، جمال رضایی اوریمی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

 گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام مرکز مدیریت و حوادث فوریت های پزشکی به اجرای قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب سال 1388 و پرداخت معوقه ناشی از آن، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند که به شرح زیر ذکر می شود. 

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 21، 3، 38 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9409980902102041، 9509980902100466، 9609980902100349، 9309980900048300، 9609980902100177، 9609980902100350، 9609980902100348، 9509980902101924، 9509980902100465 ، 9309980900048776 با موضوع دادخواست آقایان عباس میر ، محمدرضا فقانی، قـاسم حمیـدی زاده ، جـواد صعـودی، حسـن زکی کللی، حسیـن شـاعری، عبدالمحمد گنـدم ریزی، حمیدرضا شبانکاره فرد، حجت آقا یارلو، محمدجواد باقری هاشم آباد، مهدی سرخوش به طرفیت مرکز فوریتهای پزشکی کشور و به خواسته الزام به اجرای قانون ارتقاء بهره وری برای کارکنان فنی مرکز فوریتهای پزشکی به موجب دادنامه های 9509970902100899- 3؍6؍1395 ، 9509970902101113- 4؍7؍1395، 9609970902100604- 14؍4؍1396، 9409970900302749- 1؍12؍1394، 9609970902101252- 11؍7؍1396، 9609970902100602-14؍4؍1396، 9609970902101334-19؍7؍1396، 9509970902102207- 24؍11؍1395، 9509970902101112- 4؍7؍1395، 9409970900302733 -1؍12؍1394 به شرح زیر رأی صادر کرده اند:

 نظر به اینکه به موجب قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت قانون مذکور در مورد شاغلین بالینی رسته بهداشتی درمانی می باشد و بر اساس ماده 1 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1388 شاغلین بالینی به کارکنان رسته بهداشتی درمانی اطلاق می شود که در بیمارستان ها و مراکز درمانی شبانه روزی دولتی و غیر دولتی به بیماران بستری به صورت مستقیم ارائه خدمت می دهند و شامل پرستاران، بهیاران و کمک بهیاران، ماما ها، پزشکان، کاردانها و کارشناسان اطاق عمل، کاردانها و کارشناسان هوشبری و شاغلین رشته شغلی فوریتهای پزشکی خواهد بود. بنابراین از آن جایی که شاکیان کارشناسان فوریتهای پزشکی می باشند، لذا شکایت شاکیان را وارد تشخیص مستنداً به مواد 3 و 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. 

 دادنامه های شماره 9509970902100899- 3؍6؍1395، 9509970902101113- 4؍7؍1395، 9509970902101112- 4؍7؍1395 به ترتیب به موجب دادنامه های 9609970955901990- 26؍6؍1396، 9609970955902137- 12؍7؍1396 و 9609970955902136- 12؍7؍1396 شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عـدالت اداری قطعیت یافت و رأی شماره 9509970902102207- 24؍11؍1395 بـه موجب رأی شماره 9609970956301007- 3؍3؍1396 شعبه 13 تجدیدنظر و رأی 9409970700302733- 1؍12؍1394 به موجب رأی 9509970956400906- 21؍6؍1395 شعبه 14 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.

ب: شعبه 21 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9409980902102092، 9509980902100431، 9509980902100430، 9409980902101977، 9509980902100428، 9509980902100434، 9409980902101985 با موضوع دادخواست آقایان محمدابراهیم رباط جزی، احمد جهانشاهی، عبدالحمید کمی، مصیب باغنده، حسن میرزایی، مسعود محمدی، میثم خدادادیان به طرفیت مرکز مدیریت و حوادث فوریتهای پزشکی کشور و به خواسته الزام به اجرای قانون ارتقاء بهره وری برای کارکنان مرکز فوریتهای اورژانس به موجب دادنامه های 9509970902100516- 24؍3؍1395، 9509970902100836- 24؍5؍1395، 9509970902100838- 24؍5؍1395، 9509970902100813- 23؍5؍1395، 9509970902100840- 24؍5؍1395، 9509970902100834- 24؍5؍1395، 9509970902100890- 2؍6؍1395 به شرح زیر رأی صادر کرده است.

در خصوص شکایت شاکیان به طرفیت مرکز مدیریت و حوادث فوریتهای پزشکی کشور به خواسته فوق الذکر نظر به اینکه شاکیان در بخش فوریتهای پزشکی (اورژانس 115) به صورت شیفت 24 ساعت کار و 48 ساعت استراحت انجام وظیفه می نمایند که این نحو از کار که با مفاد ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب 11؍11؍1388 هیأت وزیران مغایرت دارد لذا الزام قانونی بر اجابت خواسته شاکیان وجود ندارد بنابراین شکایت را غیر وارد تشخیص مستنداً به مواد 3 و 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بـه رد صادر و اعلام می نماید. رأی صـادره ظرف بیست روز از تـاریخ ابـلاغ قـابل تجدیـدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

 در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور، شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9509970955803396- 16؍12؍1395 نسبت به دادنامه شماره 9509970902100813- 23؍5؍1395 با استدلال زیر نقض می کند:

 تجدیدنظر خواه در پست سازمانی «کارشناس فوریتهای پزشکی» مرکز اورژانس اشتغال دارد و بر اساس ماده 1 تصویب نامه شماره 222168؍ت43616هـ- 11؍11؍1388 هیأت وزیران شاغلین بالینی به کارکنان رشته شغلی فوریتهای پزشکی نیز اطلاق می گردد بنابراین مشمول مزایای مصوب مذکور بوده است لذا با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 813 مورخ 23؍5؍1395 حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.

 ج: شعبه 9 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندهای شماره 9509980900900646 با موضوع دادخواست آقایان امید آدی زاده، نیما نیازی ساعی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان گلستان و به خواسته الزام به اجرای قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت و درخواست پرداخت از تاریخ اجرای آن و غرامت عدم پرداخت به موجب دادنامه های شماره 9509970900900844 ، 9509970900900840- 6؍6؍1395 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 با ملاحظه عنوان و محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با توجه به لایحه جوابیه طرف شکایت و نظر به اینکه قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت در تاریخ 30؍1؍1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در بند 5 آن اجرای قانون را موکول به تنظیم آیین نامه اجرایی نموده و هیأت وزیـران در مـورخ 20؍10؍1388 ایـن آیین نامه را تصویب و در 11؍11؍1388 ابلاغ نموده و در مـاده یک ایـن آیین نامه اجرایی شاغلین بالینی: به کارکنان رسته بهداشتی و درمانی اطلاق می شود که در بیمارستانها و مراکز درمانی شبانه‌روزی دولتی و غیر دولتی به بیماران بستری به صورت مستقیم ارائه خدمت می‌کند، و با توجه به اینکه کارمندان اورژانس 115 به بیماران بستری ارائه خدمت نمی‌کنند و وظیفه آنها انتقال بیماران به بیمارستان می‌باشد، مشمول مفاد قانون و آیین نامه ارتقاء نمی گردند فلذا دعوا را غیر وارد تشخیص و مستفاد از ماده 10 قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

 د: شعبه 4 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده شماره 9209980900078717 با موضوع دادخواست آقای جمال رضایی اوریمی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی مازندران و به خواسته الزام طرف شکایت به قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت از تاریخ 11؍11؍1388 به موجب دادنامه شماره 94099709000400103 – 15؍1؍1394به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 نظر به اینکه مطابق ماده یک قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی سلامت، شاغلین بالینی به کارکنان رسته بهداشتی درمانی اطلاق می شود که در بیمارستانها به صورت مستقیم ارائه خدمت می نمایند و از طرفی مطابق دستورالعملهای وزارتی اعطای مزایای موضوع خواسته در صورتی قابل پرداخت می باشد که شیفت کاری دوازده ساعت متوالی باشد که وضعیت شاکی از شمول آنها خارج است علیهذا الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می شود. رأی صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. 

 هـ: شعبه 10 بـدوی دیوان عـدالت اداری در رسیدگی بـه شماره پرونده شماره 9309980900048182 با موضوع دادخواست آقای پرویز قاسمی به طرفیت وزارت بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و به خواسته مطالبات نظام ارتقاء بهره وری به موجب دادنامه شماره 9309970901002992- 23؍12؍1393 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه مزایای مذکور در قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب 1388 شامل کلیه مشاغلین بالینی رسته بهداشتی، درمانی بوده و می بایستی کارکنان شاغل در بخش اورژانس نیز از مزایای قانون مذکور برخوردار گردند و با عنایت به اینکه صرف اشتغال بیش از دوازده ساعت کار مانع از برخورداری مشمول از مزایای قانون مرقوم نمی باشد علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان می باشد.

 رأی مذکور به موجب رأی شماره 9509970955802183- 3؍8؍1395 شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 و: شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980900034511 با موضوع دادخواست آقای حسین شاعری به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین و به خواسته الزام به اجرای قانون ارتقاء بهره وری به موجب دادنامه شماره 9309970901002493 ، 16؍10؍1393 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 در خصوص شکایت مذکور به اینکه وفق مصوبات شماره 11؍11؍1388- 222168؍ت 43616 و 1؍10؍1389- 306021؍100 هیأت وزیران مزایای قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی مصوب 1388 علاوه بر مستخدمینی که به صورت مستقیم به بیماران ارائه خدمات می دهند شامل رشته شغلی فوریتهای پزشکی نیز می گردد و توجهاً به اینکه حسب دلالت حکم کارگزینی شماره 2352؍28 شاکی در پست سازمانی تکنسین فوریتهای پزشکی اشتغال دارد لذا با این وصف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مبانی اشعاری و مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب محترم تجدیدنظر دیوان می باشد.

 رأی مذکور به موجب رأی شماره 9509970955802293- 11؍8؍1395 شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 ز: شعبه دوم بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده شماره 9109980900064275 با موضوع دادخواست آقای ادریس کر به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان و به خواسته عدم اجرای قانون ارتقاء بهره وری کارکنان نظام سلامت جهت کارکنان اورژانس 115 ( تکنسینهای فوریتهای پزشکی) به موجب دادنامه شماره 9509970900201371 – 6؍11؍1395 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 در خصوص خواسته شاکی به طرفیت مشتکی عنه و بخواسته فوق الذکر با التفات به جمیع اوراق پرونده و مفاد دادخواست و دلایل و مدارک پیوست آن و توجهاً به مفاد لایحه تقدیمی از سوی طرف شکایت که طی آن ضمن ایراد شکلی که مورد پذیرش واقع نگردید اعلام داشته است موضوع در دست بررسی بوده به محض حصول نتیجه مراتب از طریق معاونت از طریق معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت بهداشت ابلاغ خواهد شد. بنابراین با توجه به اینکه دفاع و ایراد طرف شکایت موثر و موجه تشخیص نگردید شکایت شاکی وارد است حکم به ورود شکایت صادر و اعلام  می شود. رأی صـادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عـدالت اداری ظرف بیست روز از تـاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. 

 رأی مذکور به موجب رأی شماره 9509970955901718- 24؍7؍1395 شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4؍10؍1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: مطابق قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب سال 1388 به منظور کارایی و اثر بخشی سرمایه های انسانی نظام سلامت شاغلین رسته بهداشتی، درمانی در بخش های دولتی (کشوری و لشکری) و غیر دولتی امتیازاتی پیش بینی شده و در بند 5 قانون مذکور تصویب آیین نامه اجرایی قانون به عهده هیأت وزیران محول شده و در ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت، شاغلین بالینی به کارکنان رسته بهداشتی درمانی اطلاق شده و صراحتاً شاغلین رشته شغلی فوریت‌های پزشکی از جمله مصادیق شاغلین بالینی تعیین شده است، بنابراین فارغ از اینکه شاغلین رشته شغلی فوریت‌های پزشکی در بیمارستان و مراکز درمانی اشتغال داشته باشند و یا در مراکز فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی موسوم به مراکز اورژانس 115، مشمول احکام قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن هستند. با توجه به مراتب آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار که شاغلین رشته شغلی فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی موسوم به مراکز اورژانس 115 و نیز شاغلین رشته شغلی فوریت‌های پزشکی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شبانه‌روزی دولتی و غیر دولتی را مشمول احکام قانون یاد شده تلقی کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام