کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ابطال مصوبه عدم ذخیره مرخصی سالانه کارکنان قراردادی

ابطال مصوبه هیئت رییسه دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری مبنی بر عدم ذخیره مرخصی سالانه کارکنان قراردادی (دادنامه شماره 1917 مورخ 11/10/1397 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: 1917

تاریخ دادنامه: 11/10/1397

شماره پرونده: 96/1229

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای هوشنگ دهقانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 15 مصوبه مورخ 1/12/1395 هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری موضوع نامه شماره 147112/95/18/پ/د-2/12/1395 و الزام به احتساب یا بازخرید مرخصی استفاده نشده مطابق کارکنان پیمانی آن دانشگاه

 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند 15 مصوبه مورخ 1/12/1395 هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری و الزام به احتساب یا بازخرید مرخصی استفاده نشده مطابق کارکنان پیمانی آن دانشگاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 ” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

 احتراماً به استحضار می رساند اینجانب خواهان صدرالذکر با عنایت به حکم بازنشستگی شماره 10-11 -26/12/1395 به افتخار بازنشستگی از دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری نایل گردیدم و با عنایت به اینکه بنا به نیاز واحد مربوطه از بدو خدمت (1/7/1366) بیش از 15 روز مرخصی استحقاقی خود را استفاده ننموده ام اما علی رغم اینکه بر اساس ماده 3 دستورالعمل موضوع بند 3 ماده 2 آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه مرخصی استفاده نشده این دسته از کارکنان قراردادی به میزان 15 روز در پایان سال بازخرید می گردد و نیز با توجه به بخشنامه شماره 403650/14 الف-13/11/1386 دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت متبوع که اشعار می دارد: با توجه به ماده 3 دستورالعمل تبصره 3 ماده 2 آیین نامه اداری، استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، نحوه استفاده از مرخصی استحقاقی و استعلاجی افراد مشمول همانند کارکنان پیمانی خواهد بود خوانده از بازخرید ایام مرخصی استفاده نشده اینجانب و پرداخت آن استنکاف نموده و با طرح موضوع در هیأت رئیسه دانشگاه و تصویب بند 15 مصوبه مورخ 1/12/1395 موضوع نامه شماره 47112/95/18/پ؍د [147112/95/18/پ/د] ریاست دانشگاه موجبات تضییع حقوق اینجانب را فراهم نموده است.

 علی ایحال با در نظر گرفتن این مهم که اینجانب بنا به ضرورت و نیاز واحد مربوطه از ایام مرخصی استحقاقی خود استفاده ننموده به موجب ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای لغو مصوبه مذکور هیأت رئیسه دانشگاه و الزام خوانده به بازخرید ایام مرخصی استفاده نشده نظیر کارکنان پیمانی دانشگاه مورد استدعا می باشد. ضمناً شایان ذکر است جمع مرخصی لحاظ شده در طول خدمت برای اینجانب یکصد و ده روز محاسبه گردیده است. ” 

 در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه هایی که به شماره 1229-96-1 -8/12/1396 و 2523 ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی شده، پاسخ داده است که:

 ” ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 با سلام و تحیات

 احتراماً عطف به اخطاریه مورخ 6؍10؍1396 در خصوص پرونده کلاسه 96؍1229 مطروحه در آن مرجع موارد ذیل که حکایت از نقض قوانین و مقررات را توسط هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری را دارد، به شرف عرض می رسانم همان گونه که مستحضر می باشید به موجب بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین ماده یک قانون احکام دائمی کشور، دانشگاههای علوم پزشکی صرفاً مکلف به تبعیت از آیین نامه اداری و استخدامی مصوب هیأت امنای خود می باشند، همچنین بر اساس بند 3 ماده 2 آیین نامه اخیرالذکر مرخصی استفاده نشده کارکنان تبصره 3 موضوع آیین نامه اخیرالذکر همانند سایر کارکنان پیمانی به مدت 15 روز در پایان هر سال قابل ذخیره می باشد. ولی متأسفانه هیأت رئیسه خوانده به موجب بند 5 [15] مصوبه مورخ 2/12/1395 موضوع نامه شماره 147112/95/18/پ/د برخلاف آیین نامه مرقوم مدت مرخصی استفاده نشده اینجانب را به لحاظ عدم وجود سابقه غیر قابل ذخیره دانسته از این رو موجبات تضییع حقوق بنده را فراهم نموده است. علی هذا با مطمع نظر داشتن این مهم که مصوبه هیأت رئیسه مغایر با بند 3 ماده 2 آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی مصوب هیأت امنای دانشگاه می باشد تصدیق خواهید فرمود. مصوبه مذکور علاوه بر نقض آشکار مصوبات هیأت امنا خارج از حدود اختیارات هیأت رئیس دانشگاه تصویب و اجرا گردیده است.” 

 ” ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 با سلام و تحیات

 احتراماً عطف به اخطاریه آن مرجع در خصوص پرونده کلاسه 96؍1229 مطروحه در آن مرجع موارد ذیل که حکایت از نقض قوانین و مقررات را توسط هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری را دارد، به شرف عرض می رسانم همان گونه که مستحضر می باشید به موجب بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین ماده یک قانون احکام دائمی کشور، دانشگاههای علوم پزشکی صرفاً مکلف به تبعیت از آیین نامه اداری و استخدامی مصوب هیأت امنای خود می باشند و به واقع مصوبات هیأت امناء در حکم قانون بوده و برای دانشگاههای علوم پزشکی لازم الاجرا می باشد. علی ایحال با عنایت به این مهم که دستورالعمل انقعاد قرارداد موضوع تبصره 3 ماده 2 آیین نامه اداری و استخدامی و تشکیلاتی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی به عنوان یکی از مصوبات هیأت امناء لازم الاجرا می باشد و همچنین با مطمع داشتن این حکم که بر اساس بند 3 ماده 2 آیین نامه اخیرالذکر مرخصی استفاده نشده کارکنان تبصره 3 موضوع آیین نامه اخیرالذکر همانند سایر کارکنان پیمانی به مدت 15 روز در پایان هر سال قابل ذخیره می باشد. از این رو تصدیق خواهید فرمود مصوبه هیأت رئیسه خوانده موضوع بند 15 مصوبه مورخ 2/12/1395 موضوع نامه شماره 147112/95/18/پ/د برخلاف آیین نامه مرقوم مدت مرخصی استفاده نشده اینجانب را به لحاظ عدم وجود سابقه غیر قابل ذخیره دانسته از این رو موجبات تضییع حقوق بنده را فراهم نموده است. علی هذا با مطمع نظر داشتن این مهم که مصوبه هیأت رئیسه مغایر با بند 3 ماده 2 آیین نامه اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی مصوب هیأت امنای دانشگاه می باشد تصدیق خواهید فرمود مصوبه مذکور علاوه بر نقض آشکار مصوبات هیأت امنا خارج از حدود اختیارات هیأت رئیسه دانشگاه تصویب و اجرا گردیده است.” 

 متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

 ” دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان چهارمحال و بختیاری

 بسمه تعالی

 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع

 با سلام و احترام

 کلیه مصوبات صورتجلسه مورخ 1/12/1395 هیأت رئیسه دانشگاه به شرح زیر حضورتان ارسال می گردد: مستدعی است دستورات لازم را در راستای اجرای مصوبات مذکور صادر و نتیجه اقدامات را به دفتر اینجانب اعلام فرمایید.

 15- نامه شماره 123789/95/18/پ/د-15/10/1395 معاون توسعه مدیریت و منابع در ارتباط با تعیین تکلیف مرخصی‌های پرسنل تبصره 3 ماده 2 در سالهای 1389 و 1388 و 1387 مطرح و با توجه به عدم وجود سابقه و ارسال نامه مکتوب در پایان سال به کلیه پرسنل و نداشتن اعتراض در مهلت تعیین شده برای هیچ کدام از پرسنل ذخیره مرخصی لحاظ نگردد.- رئیس دانشگاه ” 

 طرف شکایت علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/10/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه به موجب ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب بهمن سال 1395 و بند (ب) از ماده 20 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در زمان صدور مصوبه مورد شکایت حاکم بوده است، دانشگاه‌ها در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزیر مربوطه می رسد عمل می‌کنند و در ماده 71 آیین‌نامه اداری و استخدامی کارمندان غیرهیأت علمی مصوب سال 1391 مقرر شده: «…حداکثر نیمی از مرخصی سی روزه کارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است.» بنابراین هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری خارج از حدود صلاحیت خود مقرره مورد شکایت مبنی بر عدم ذخیره شدن مرخصی کارکنان قراردادی را تصویب کرده‌اند و از این روی بند 15 مصوبه مورخ 1؍12؍1395 هیأت رئیسه دانشگاه موضوع نامه شماره 147112/95/18/پ/د-2/12/1395 مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. رسیدگی به خواسته موردی شاکی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود.

 محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام