کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 91

آیین‌نامه اجرایی بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

آیین‌نامه اجرایی بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور (مصوبه شماره ۲۴۶۱۵۶/ت۴۸۵۲۸هـ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ هيأت وزيران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۴) بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

ماده ۱- اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ب- دستگاه اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۸۹-

ج- پیمانکار: اشخاص واجد صلاحیت مجری طرح‌های موضوع بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور.

د- قرارداد: قرارداد منعقد شده به استناد بند مذکور بین دستگاه اجرایی و پیمانکار.

هـ- بانک عامل: بانک دولتی یا غیردولتی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می‌باشد.

ماده ۲- قراردادی که از شرایط زیر برخوردار باشد، می‌تواند به عنوان وثیقه اعطای تسهیلات توسط بانک عامل پذیرفته شود:

الف- برای تأمین مالی و اجرای طرح‌های ملی منعقد شده باشد.

ب- تاریخ انتخاب پیمانکار قبل از سال ۱۳۹۱ نباشد.

ج- دارای امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام صلاحیت‌دار از طرف او باشد.

د- موضوع آن پیش خرید تأسیسات احداثی (نوع الف) یا قرارداد اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب) و یا قرارداد درازمدت خرید خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج) باشد.

هـ- عواید، تأسیسات و مستحدثات حاصل از اجرای قرارداد که متعلق به پیمانکار می‌باشد و قابلیت توثیق داشته باشد.

و- در چارچوب ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه – مصوب ۱۳۵۱- و ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- انعقاد یافته باشد.

ز- پیمانکار صرفاً براساس شرایط مناقصه عمومی انتخاب شده باشد.

ح- پیمانکار دارای گواهینامه صلاحیت از مراجع ذی‌صلاح دولتی باشد.

ط- پیمانکار براساس استعلام از بانک مرکزی، بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور یا سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نداشته باشد و نیز براساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور بدهی قطعی مالیاتی نداشته و یا ترتیب پرداخت مالیاتی پیمانکار داده شده باشد.

تبصره – احراز شرایط فوق به عهده بانک عامل می‌باشد.

ماده ۳- بانک عامل حداکثر ظرف چهل و پنج روز پس از دریافت تقاضای پیمانکار برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه به او اقدام و در صورت عدم پذیرش تقاضا، دلایل آن را به صورت مکتوب و مستند به وی اعلام نماید.

ماده ۴- در صورت عدم احراز بند «هـ» ماده (۲)، بانک عامل می‌تواند بنا به تقاضای پیمانکار و در چارچوب سایر شرایط ماده یادشده وثایق دیگری را به عنوان وثیقه جایگزین دریافت نماید.

ماده ۵- دستگاه اجرایی موظف‌است در چارچوب مقررات قانونی و اعتبار مصوب مربوط، طی قرارداد سه‌ جانبه با بانک عامل و پیمانکار، بازپرداخت اصل، سود، وجه التزام تأخیر تأدیه دین و سایر هزینه‌های مربوط به تسهیلات اعطایی به پیمانکار را تعهد نموده و در صورت استنکاف پیمانکار از بازپرداخت تسهیلات اعطایی در سررسید حسب‌اعلام بانک عامل نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. معادل مبالغی که دستگاه اجرایی در اجرای این ماده به بانک عامل پرداخت می‌نماید در اجرای جزء (۳) بند (۱۰۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور منظور می‌گردد.

تبصره۱- تعهد دستگاه اجرایی در مورد اصل مبلغ قراردادهای موضوع این آیین‌نامه پس از کسر کسورات قانونی و حداکثر تا سقف مبالغ قابل پرداخت به پیمانکار، مجاز خواهد بود.

تبصره۲- نمونه قرارداد سه جانبه این ماده توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی حداکثر ظرف پانزده روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه می‌شود.

ماده۶ – اعطای تسهیلات به صورت مرحله‌ای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح که به تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط و بانک عامل رسیده باشد، انجام می‌شود.

ماده۷- برای اعطای تسهیلات، استعلام سوابق اعتباری پیمانکار از سامانه‌های بانک مرکزی توسط بانک عامل و نیز اعتبارسنجی وی الزامی است.

ماده۸ – بانک عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی و دستگاه اجرایی ذی‌ربط ارایه نماید.

ماده۹- در تعیین ارزش موضوع قرارداد پیمانکاری، ارزش حال آن باید مبنای عمل بانک عامل قرار گیرد.

ماده۱۰- سایر شرایط و مقررات نحوه اعطای تسهیلات و اخذ وثایق مربوط به قراردادهای موضوع این

آیین‌نامه تابع ضوابط اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا و عمومات ناظر بر اعطای تسهیلات می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور- محمدرضا رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام