کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 93

آیین‌نامه اجرایی بند (و)تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (تصويبنامه شماره ۵۷۲۶/ت۵۰۳۸۳هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۳ هيأت وزيران)

آیین‌نامه اجرایی بند (و)تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (تصويبنامه شماره ۵۷۲۶/ت۵۰۳۸۳هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۳ هيأت وزيران)

وزارت دادگستری – وزارت کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد بند (و) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (و)تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- سازمان: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور.

ب- آیین‌نامه اجرایی سازمان: آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور – مصوب۱۳۸۴- و اصلاحات بعدی آن.

ج- مراقبت الکترونیکی: استفاده از ابزار الکترونیکی به منظور کنترل مستمر حضور و غیاب و تردد زندانی براساس محدودیت‌ها و شرایطی که قبل از زمان نصب دستگاه به زندانی، کتباً به زندانی ابلاغ می‌شود.

د- ناظرین: فرد یا افرادی که عملکرد و فعالیت زندانی را تحت نظر و کنترل دارند و نسبت به گزارش تخلفات احتمالی آنان و سایر موارد مربوط اقدام می‌کنند.

ماده ۲- زندانیان مشمول این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشند:

۱- زندانیان جرایم تعزیزی از درجه (۵) تا (۸) با نظر دادگاه.

۲- زندانیان محکوم به جایگزین‌های حبس با نظر دادگاه.

۳- زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندان‌های باز، مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند.

۴- زندانیان مشمول ماده (۲۲۷) آیین‌نامه اجرایی سازمان که به مرخصی اعزام می‌شوند و براساس تصمیم دادستان یا شورای طبقه‌بندی، تکالیفی مانند عدم حضور در برخی از اماکن در حین مرخصی دارند.

۵- زندانیان جرایم تعزیری درجه (۵) تا (۷) با تشخیص و تأیید شورای طبقه‌بندی و موافقت مقام قضایی که تمام یا بخشی از محکومیت خویش را با لحاظ نمودن شرایطی مانند فقدان سابقه جرایم عمدی، اشتغال در محل کار و عدم مشمولیت جرایم موضوع ماده (۲۲۱) آیین‌نامه اجرایی سازمان سپری می‌کنند.

ماده ۳- وزارت دادگستری و سازمان مکلفند در مدت دو ماه مقدمات و زیرساخت‌های اجرایی شدن این آیین‌نامه را فراهم کنند.
ماده ۴- مراحل پذیرش و نحوه نظارت بر زندانیان مشمول این آیین‌نامه به صورت زیر است:
۱- درخواست کتبی زندانی.

۲- سپردن تأمین‌های لازم نزد قاضی ناظر زندان یا قاضی اجرای احکام.

۳- تعیین محدوده تردد مجاز و غیرمجاز زندانیان با نظر شورای طبقه‌بندی و ابلاغ کتبی به زندانی پس از موافقت مرجع قضایی مربوط و قبل از نصب دستگاه به زندانی (چنانچه توسط مرجع قضایی تعیین نشده باشد.)

ماده ۵- زندانی متقاضی بهره‌مندی از این امتیاز مکلف است علاوه بر ارایه تأمین مذکور در بند (۲) ماده (۴) این آیین‌نامه، معادل مبلغ دو برابر قیمت روز دستگاه نصب شده را که به طور سالانه قیمت آن توسط سازمان تعیین می‌شود، به عنوان ودیعه نزد زندان قرار دهد. ودیعه مذکور در زمان آزادی پس از کسر هزینه‌های مربوط یا خسارت احتمالی وارده به تجهیزات یادشده از ناحیه زندانیان استفاده‌کننده مشمول این آیین‌نامه به زندانی عودت خواهد شد.

تبصره ۱- تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه سی‌هزار (۳۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که توسط سازمان از زندانیان مشمول این آیین‌نامه اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور، موضوع ردیف درآمدی (۱۴۰۱۶۴) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور واریز می‌شود. صددرصد وجوه حاصله بابت هزینه‌های جاری به سازمان اختصاص می‌یابد.

تبصره ۲- زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا قاضی اجرای احکام یا رئیس زندان و مؤسسه مربوط قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مندرج در تبصره (۱) نباشند، از پرداخت آن بخش از هزینه معاف می‌شوند.

تبصره ۳- زندانیان مشمول این آیین‌نامه مسئول تأمین خسارات وارده و سایر هزینه‌های تجهیزات در اختیار خود بوده و خسارت‌های وارده با نظر کارشناسی سازمان محاسبه خواهد شد.

ماده ۶- واحدهای نظارت الکترونیکی، زندانیان را به صورت شبانه‌روزی تحت نظارت قرار داده و در صورت تخلف از تعهد اخذ شده، بلافاصله موضوع توسط این واحدها حسب مورد از طریق تلفن یا با کمک مأمورین انتظامی محل، کنترل و متخلف به زندان احضار می‌شود.

تبصره ۱- چنانچه زندانی پس از احضار شفاهی یا کتبی ظرف مدت تعیین شده و حداکثر بیست و چهار ساعت خود را به زندان معرفی ننماید، موضوع از سوی رئیس زندان به مرجع قضایی مربوط اعلام و مرجع یادشده مکلف است نسبت به ضبط وثیقه و صدور دستور دستگیری زندانی توسط نیروی انتظامی اقدام نماید.

تبصره ۲- پس از دستگیری، زندانی جهت تحمل باقی‌مانده محکومیت به زندان بسته تحویل خواهد شد و تا پایان محکومیت از این امتیاز محروم می‌شود.

تبصره ۳- در صورت حضور با تأخیر، چنانچه توضیحات ارایه شده از سوی زندانی مورد تأیید رئیس زندان و شورای انضباطی قرار نگیرد، زندانی جهت ادامه محکومیت به زندان معرفی می‌شود و حداقل به مدت سه ماه از امتیاز این آیین‌نامه محروم می‌شود.

ماده ۷- در مواردی که فعل ارتکابی زندانی دارای عنوان مجرمانه باشد، رئیس زندان یا مؤسسه مربوطه مکلف است مراتب را به مراجع صالح اعلام نماید و هرگونه تخلف از شرایط تعیین‌شده برای زندانی و یا خرابکاری عمدی در دستگاه و یا ارتکاب جرم جدید در طول مدت نظارت، علاوه بر محرومیت‌های یادشده، در شورای انضباطی رسیدگی و یکی از تنبیهات مذکور در ماده (۱۷۵) آیین‌نامه اجرایی سازمان اعمال خواهد شد.

ماده ۸- سایر مقرراتی که در این آیین‌نامه به آن اشاره نشده است، مشمول آیین‌نامه اجرایی سازمان می‌باشد.

معاون اول رئیس‎جمهور- اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام