کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 93

آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1393 كل كشور موضوع: ضوابط اعطای کمک هزینه تحصیلی به حافظان قرآن، ایثارگران، مشمولین سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (مصوبه شماره 25839/ت50354هـ مورخ 10/03/1393 هیأت وزیران)

آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1393 كل كشور موضوع: ضوابط اعطای کمک هزینه تحصیلی به حافظان قرآن، ایثارگران، مشمولین سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (مصوبه شماره 25839/ت50354هـ مورخ 10/03/1393 هیأت وزیران)

هيئت وزيران در جلسه ۳۱/۲/۱۳۹۳ به پيشنهاد مشترك بنياد شهيد و امور ايثارگران، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور و سازمان اوقاف و امور خيريه و تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و به استناد بند (الف) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور

ماده ۱- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار مي روند:

الف- ايثارگران: مشمولان بند (ك) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران -مصوب ۱۳۸۹- شامل فرزندان و همسران شهدا، جانبازان بيست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آنان، آزادگان و فرزندان و همسران آنان.

ب – دانشجويان مشمول: دانشجويان شاغل به تحصيل در گروه هاي چهارگانه زير:

۱- ايثارگران

۲- تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور

۳- تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره)

۴- حافظان كل قرآن كريم و قاريان ممتاز كشوري مطابق مصوبه جلسه بيستم مورخ ۴/ ۸/ ۱۳۹۲ شوراي توسعه فرهنگ قرآني (موضوع ابلاغيه شماره ۹۲۵۷/۹۲/دش مورخ ۸/۸/۱۳۹۲ دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي).

ج – دستگاه هاي اجرايي: بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان بهزيستي كشور، كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان اوقاف و امور خيريه (حسب مورد)

د – دانشگاهها و مؤسسات مشمول: دانشگاههاي پيام نور، علمي – كاربردي، دوره هاي شبانه، آزاد اسلامي و مراكز آموزشي و پژوهشي غيردولتي مورد تأييد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

ماده ۲- تعداد نيمسال هاي پرداخت شهريه متناسب با آيين نامه هاي آموزشي در مقاطع تحصيلي به شرح زير خواهد بود:

الف- كارداني و كارشناسي ناپيوسته چهار نيمسال تحصيلي (دوره هاي پودماني علمي – كاربردي، پنج نيمسال تحصيلي)

ب- كارشناسي پيوسته، هشت نيمسال تحصيلي

ج- كارشناسي ارشد پيوسته، دوازده نيمسال تحصيلي

د- دكتري حرفه اي، چهارده نيمسال تحصيلي

هـ- دكتري پيوسته، چهارده نيمسال تحصيلي

و- كارشناسي ارشد ناپيوسته، چهار نيمسال تحصيلي

ز- دكتري ph.D و تخصص پزشكي، هشت نيمسال تحصيلي

ح- فوق تخصص، پنج نيمسال تحصيلي

تبصره ۱- در موارد خاص هرگونه تغيير در سقف سنوات پرداخت به تشخيص بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي است، در غير اين صورت شهريه هر نيمسال تحصيلي اضافي بر عهده دانشجويان مشمول خواهد بود.

تبصره ۲- براي دوره هاي پودماني دانشگاه جامع علمي- كاربردي در هر مقطع تحصيلي، دو نيمسال اضافه مي شود.

تبصره ۳- براي مقاطع كارشناسي ناپيوسته دو نيمسال تحصيلي، كارشناسي پيوسته سه نيمسال و كارشناسي ارشد پيوسته دو نيمسال اضافه مي شود.

تبصره ۴- براي رشته هاي فني و مهندسي در صورتي كه افزايش طول مدت تحصيل ناشي از مشروطي نباشد، يك نيمسال در همه مقاطع اضافه مي شود.

ماده ۳- دانشگاهها و مؤسسات مشمول موظف به ثبت نام پذيرفته شدگان معرفي شده از سوي دستگاههاي اجرايي در هر نيمسال تحصيلي مي باشند. دستگاههاي اجرايي موظف به پرداخت شهريه تحصيلي در حدود اعتبارات تخصيص يافته و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور نيز موظف است تمهيدات لازم را براي تسويه حساب دانشگاهها و موسسات مشمول در پايان دوره تحصيلي دانشجويان مشمول اتخاذ نمايد.

ماده ۴- هزينه هاي تحصيلي دانشجويان مشمول هر يك از دستگاههاي اجرايي از محل اعتبار رديف هاي زير تأمين و پرداخت مي گردد:

الف- بنياد شهيد و امور ايثارگران: رديف هزينه اي (۱- ۱۳۱۶۰۰)

ب- سازمان بهزيستي كشور: رديف هزينه اي (۱- ۱۳۱۵۰۰)

ج- كميته امداد امام خميني (ره): رديف هزينه اي (۱- ۱۲۹۶۰۰)

د- سازمان اوقاف و امور خيريه: رديف هزينه اي (۱- ۱۰۹۵۰۰)

تبصره – هزينه شهريه دانشجويي همسران شهدا، جانبازان و آزادگان مطابق بند (ب) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور پرداخت مي گردد.

ماده ۵- چنانچه ضوابط مندرج در آيين نامه آموزشي دانشگاه در مقاطع تحصيلي توسط دانشجو احراز نگردد و دانشجو مشروط شود، براساس تعداد نيمسالهاي تحصيلي مشروطي و وضعيت آموزشي، پرداخت شهريه مندرج در اين ماده با احتساب كسر درصدهاي ذيل صورت مي پذيرد و دانشجوي مشروطي مابه التفاوت را پرداخت مي كند:

الف- در صورت يك نيمسال تحصيلي مشروطي شصت درصد از سقف شهريه پرداخت مي شود.

ب- در صورت دو نيمسال تحصيلي مشروطي چهل درصد از سقف شهريه پرداخت مي شود.

ج- دانشجوياني كه سه نيمسال تحصيلي مشروطي متناوب و بيشتر داشته باشند، حايز دريافت تسهيلات شهريه نخواهند شد.

تبصره – در صورتي كه دانشجو براساس آيين نامه آموزشي از مشروطي خارج گردد، صددرصد شهريه تحصيلي پرداخت مي گردد.

ماده ۶- شهريه پرداختي ايثارگران شاغل به تحصيل در واحدهاي بين الملل داخل يا خارج دانشگاههاي دولتي و غيردولتي، معادل شهريه همان رشته ها و مقاطع مشابه در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي داخل كشور محاسبه و پرداخت مي گردد. مابقي شهريه تا تعرفه هاي مصوب دانشگاههاي ذي ربط توسط دانشجو اعم از ايثارگر يا خانواده وي تأمين و پرداخت مي گردد.

ماده ۷- دستگاههاي اجرايي موظفند مبالغ شهريه پرداختي به دانشجويان مشمول در هر نيمسال تحصيلي به همراه نام، نام خانوادگي، نام دانشگاه، محل تحصيل، استان و شهرستان محل تحصيل، مقطع تحصيلي، كد ملي دانشجو، كد ايثارگري، كد مددجويي (مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور) و كد حافظان كل قرآن كريم و قاريان ممتاز كشوري را در پايان هر نيمسال تحصيلي به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارايه نمايند.

ماده ۸- دانشجويان مشمول فقط از مزاياي يكي از مشمولين بند (ب) ماده (۱) اين آيين نامه براي هر مقطع تحصيلي، برخوردار و مبلغ شهريه توسط يكي از دستگاههاي اجرايي پرداخت مي گردد.

ماده ۹- مفاد اين آيين نامه شامل دانشجويان تبديل از خارج به داخل در صورت انتقال به دانشگاه دولتي نمي شود.

ماده ۱۰- مسئوليت حسن اجراي اين آيين نامه در هر يك از دستگاههاي اجرايي، برعهده بالاترين مقام اجرايي آن دستگاه مي باشد.

اسحاق جهانگيري- معاون اول رييس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام