بودجه ۱۴۰۲

پیشنهادهای حوزه صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲

پیشنهادهای حوزه صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ (گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس)

در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که درمجموع حدود ۶/۲۳ میلیون مشترک کسورپرداز و مستمری‌بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند. از بین صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالیانه به‌صورت مستقیم مبالغ چشمگیری به آنها اختصاص می‌یابد.

البته اکثر صندوق‌های دستگاهی نیز این وضعیت را دارند، با این تفاوت که کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مثل سازمان صداوسیما، هواپیمایی ملی ایران و …) تأمین می‌شود و لذا این ارقام به‌صورت شفاف در بودجه عمومی ذکر نمی‌شود؛ برای مثال حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان از هزینه‌های صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما در سال ۱۴۰۰ از محل بودجه سازمان صداوسیما پرداخت شده است.

عوامل مختلفی در گذر زمان باعث شده‌اند تا تعادل مالی صندوق‌های بازنشستگی بر هم خورده و بحران فزایندهای در آنها ایجاد شود که در صورت عدم کنترل، در آینده‌ای نه‌چندان دور باعث بروز بحران‌های سیاسی-اجتماعی خواهد شد. ازاین‌رو نیاز است تا با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی، اصلاحاتی در ساختار نظام بازنشستگی ایران صورت پذیرد. این امر در عین اهمیت و فوریت، متأسفانه و عمدتاً به‌دلیل واهمه سیاستگذاران از آسیب به پایگاه اجتماعی آنان تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.

در نمودار زیر تغییرات اعتبارات در نظر گرفته شده برای صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات به تصویر کشیده شده است.

نمودار ۷. روند اعتبارات اختصاص‌یافته به صندوق‌های بازنشستگی از بودجه عمومی کشور

پیشنهادهای حوزه صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ضمن آسیب شناسی کلان بودجه دولت برای کارکردهای اصلی خود، اصلاحات اساسی مورد نیاز برای بهبود رویه بودجه ریزی، پوشش کسری بودجه و اقدام های تحولی در برخی حوزه ها ارائه شده است که قابل پیشبرد در بودجه سال ۱۴۰۲ است.

در این مطلب، برشی از گزارش آن مرکز در خصوص حوزه صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ تقدیم می‌شود.

پیشنهادهای حوزه صندوق‌های بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲

به‌صورت خلاصه محورهای مهمی که می‌توان برای ایجاد تغییر مثبت در این بخش به آن پرداخت به شرح ذیل قابل ذکر است:

پیشنهاد اول: مشروط شدن پرداخت ردیف بودجه‌های کمکی در نظر گرفته شده برای صندوق‌های بازنشستگی

بر اساس این پیشنهاد، پرداخت ردیف بودجه‌های کمکی در نظر گرفته شده برای صندوق‌های بازنشستگی (صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات) به اجرای اقدام‌های زیر مشروط می‌شود:

۱. ثبت حقوق و مزایای تمامی کارکنان ستادی صندوق‌های مذکور در سامانه حقوق و دستمزد کارکنان دولت

توضیح اینکه مطابق آمارهای ارائه شده، بیش از ۷۰ درصد از هزینه‌های این صندوق‌ها به‌طور مستقیم از بودجه عمومی تأمین می‌شود و در عمل این صندوق‌ها یک نهاد دولتی هستند؛ لذا حقوق و مزایا باید مشابه سایر نهادهای دولتی در این سامانه ثبت شود. در مرحله بعد می‌توان با استناد به این حقیقت، نهادهای مذکور را ملزم کرد تا در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان ستاد، از قوانین و مقررات پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت پیروی کنند.

همچنین در صورت در نظر گرفته شدن اعتباری برای پرداخت دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی، پیشنهاد می‌شود پرداخت این اعتبار مشروط به اقدام مذکور باشد. شایان ذکر است که مشابه این اقدام در بودجه سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاده است. در سال مذکور پرداخت اعتبارات در نظر گرفته شده در بند «و» تبصره «۲» به سازمان تأمین اجتماعی مشروط به اجرای طرح «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» بوده است.

۲. شفاف‌سازی کلیه درآمدها و هزینه‌های صندوق

۳. اجرای اصلاحات پارامتریک در سن و سابقه لازم برای احراز بازنشستگی: با توجه به افزایش فاصله بین سن امید به زندگی و سن بازنشستگی در طول زمان، ضرورت اجرای اصلاحات بیش‌ازپیش احساس می‌شود.

پیشنهاد دوم: پرداخت مشروط بودجه دستگاه‌های دولتی دارای صندوق بازنشستگی اختصاصی

توضیح اینکه مطابق اطلاعات موجود، عمده صندوق‌های بازنشستگی دستگاهی (مثل صداوسیما، هما، وزارت نفت و …) برای تأمین هزینه‌های خود از بودجه دستگاه مادر (یعنی بودجه عمومی) تغذیه می‌کنند. پیشنهاد می‌شود پرداخت بودجه دستگاه مادر مشروط به انتشار عمومی اطلاعات مربوط به صندوق بازنشستگی تابعه (شامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و حقوق و دستمزد مدیران) باشد.

پیشنهاد سوم: اصلاحات پارمتریک در صندوق‌های بازنشستگی

کاهش نرخ باروری و افزایش امید به زندگی در جهان کارایی سیستم‌های سنتی تأمین اجتماعی را به‌شدت کاهش داده و پایداری صندوق‌ها را با مشکلاتی بزرگ مواجه کرده است. در نتیجه، به‌منظور کاهش تعهدات، اصلاحات گسترده و پیوست‌های میان کشورها در دهه گذشته رخ داده است. مطابق با آخرین گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۲۰ ،متوسط سن بازنشستگی در کشورهای OECD برای فرد شاغل تماموقت، برابر با ۴/۶۳ سال برای زنان و ۲/۶۴ سال برای مردان است. همچنین سیاست‌های معطوف به افزایش سن بازنشستگی عادی و پیش از موعد در برنامه آتی کشورهای OECD و دستیابی به متوسط سن بازنشستگی عادی برای مردان ۱/۶۶ سال و برای زنان ۵/۶۵ به چشم می‌خورد. این در حالی است که سن قانونی بازنشستگی در ایران در بهترین حالت ۶۰ سال است؛ اما «سن مؤثر بازنشستگی» (میانگین سن فرد در زمان بازنشستگی) در صندوق بازنشستگی کشوری به زیر ۵۱ و در صندوق تأمین اجتماعی به حدود ۵۶ سال رسیده است.

با توجه به این ضرورت غیرقابل اجتناب، اصلاحات سنوات و سن لازم برای بازنشستگی مورد نیاز خواهد بود. با توجه به دامنه زمانی اجرای قانون بودجه می‌توان این اصلاحات را محدود به بازه زمانی کمتر از یک سال کرد و اصلاحات تکمیلی را در قوانین دائمی و با توجه به تجربه سایر کشورها به‌صورت تدریجی پیش برد.

همچنین با توجه به پایین آمدن سن مؤثر بازنشستگی به‌دلیل طرح‌های بازنشستگی پیش از موعد؛ بالاخص مشاغل سخت و زیان‌آور، پیشنهاد می‌شود بازنشستگی با سن کمتر از ۴۸ سال به‌جز در موارد ازکارافتادگی در هر حالت ممنوع شود.

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

کتابهای منبع آزمون استخدامی

15 دیدگاه

 1. چرا مشکل کسری بودجه و ناکارآمدی مدیران را اینگونه توجیه میکنید؟ کجای این کشور سن امید به زندگی افزایش یافته؟ برای اینکه دو سه سالی بارمالی بازنشستگی را حذف کنید چرا این پیشنهادهای بی اساس را می دهید. آیا واقعا به تبعات آن فکر کرده اید؟

 2. با سلام با توجه به نظرات قبلی متذکر می شوم که درصورت اجرائی شدن این طرح، انگیزه و امیدی برای قشر کارمند برای زندگی بعد از بازنشستگی نخواهد ماند دوم اینکه فرصت شغلی برای جوانان تحصیل کرده بیکار از بین خواهد رفت و شعار جوان گرائی زیر سوال خواهد رفت و سوم اینکه با اجباری کردن اضافه خدمت به سن بازنشستگی کارمندان دولت پاداش بازنشستگی کارمند را که قبلا با خدمت بالای سی سال فقط پاداش سی سال را پرداخت می کردند با اجرای این طرح باید پاداش میزان سالهای اضافه اجباری راهم پرداخت کند که بار مالی برای دولت خواهد داشت (پاداش سی سال را نمی تواند به موقع پرداخت کند)

 3. صرف نظر از اينكه چه بلايي سر منابع صندوق امده. ايا تمهيداتي براي جلوگيري از تداوم روند معيوب گذشته انديشيده شده است ؟
  در صورت مثبت بودن پاسخ ميتوان سهم حق بيمه ماهانه شاغلين ودولت را افزايش داد. اين امر در گذشته هم اتفاق افتاده است.

 4. با سلام واقعا مسخره است سازمان بازنشستگی اعتبار کم اورده ، داره توجیه می کنه که سن بازنشستگی رو بالا ببره ، اقا یک شخص که سی سال پشت میز نشسته باشه به انواع امراض بدنی مثل دیسک و چربی و قند مبتلا شده ، شما رو بخدا بجای اینکه سن بازنشیتگی رو کمتر کنید بیشترش نکنید سلامت کارکنان بخطر می افتد . بعد از 25سال خدمت دیگه رمقی برای کارکردن نمی مونه . بازنشست کنید بزارید نیروی جوان بیاد سرکار تا هم بی کاری کم بشه و هم مشکل ازدواج برطرف بشه.

 5. با سلام
  1-آورده و ستاده هر فرد به صندوق های بازنشستگی یکی از قاعده های اصلی میباشد لذا اگر کسی با 30 سال پرداخت حق بیمه و بازنشستگی خواهان بازنشستگی با 30 روز میباشد نباید مخالفتی در کار باشد(به ازای هر سال پرداخت حق بازنشستگی یک روز حقوق در ماه در زمان بازنشستگی) و طبیعتا هر کسی سالهای بیشتری حق بازنشستگی پرداخته باید به همان مقدار حقوق بازنشستگی دریافت کند.
  2- به طور شفاف و صریح اعلام شود اندوخته شاغلین فعلی در صندوق ها در چه وضعیتی است؟ تاوان عدم سرمایه گذاری صحیح و سود آور و ضعف مدیریت و نشتی و ناترازی صندوق ها را شاغلین فعلی باید با افزایش سن و سابقه بازنشستگی پس بدهند؟ اساسا شاغلین فعلی چه نقشی در این مسئله داشته اند؟
  3- کیفیت و بهره وری نیروی انسانی خصوصا در نظام اداری برای مسئولین اهمیت دارد یا خیر؟ اشتغال جوانان و جذب بیمه پرداز جدید برای مسئولین اهمیت دارد یا خیر؟ با افزایش سن و سابقه بازنشستگی آیا این امور محقق میشود؟
  4-اگر هم مجلس این طرح را تصویب کرد در حالت اختیاری شاید قابل قبول باشد ولی در حالت اجباری مسئولین تبعات و تنش هایی که در پی دارد را می پذیرند؟
  5-اگر اصرار بر این امر دارید قبل از اجرای طرح برای شاغلین فعلی ،به صورت آزمایشی مثلا برای 6 ماه یا یک سال با فراخوان از بازنشستگان قبلی به صورت داوطلبانه برای بازگشت به کار دعوت به عمل آید، ضمن کسر حق بازنشستگی از ایشان وضعیت و کیفیت انجام امور ارجاعی به ایشان را بررسی کنید اگر خوب بود افزایش سن و سابقه را برای شاغلین فعلی اجرا کنید و اگر بد بود بدانید کیفیت کار شاغلین فعلی هم یعد از 30 سال همانند عزیزان فراخوانده خواهد بود. با تشکر

 6. بجای اینکه به فکر افزایش سن و سنوات لازم برای بازنشستگی باشید ساختار معیوب صندوق های بازنشستگی را اصلاح بفرمائیدکه این ۳۰ سال پولی که سهم دولت و کارمند را دریافت کرده‌اند چه بلایی بسرش آوردن. برای نظام اداری کشور ۳۰ سال هم زیاد هست در هر سنی بازنشسته بشی حتی پایین ترین سن دیگه رمقی برات نمونده پس بهتره نیروی جوان به سیستم اضافه بشه و اتفاقاً هزینه کمتری هم برای دولت داره و اشتغال زایی هم صورت گرفته .

 7. مرکز پژوهشهای محترم فکر میکنم در برآورد سن موثر بازنشستگی صندوق خدمات کشوری (۵۱) سال اشتباه کرده باشد

 8. سلام
  باید وضعیت سن مشخص شود که منظور سن تقومی ۴۸ سال به بالا باشد یا سن خدمت ۳۰ ویا ۳۵ سال ویا سابقه پرداخت بیمه وکسور ملاک است فردی که پرستار است و۲۵ سال سابقه پرداخت بیمه وکسور دارد و۵ سال از مشاغل سخت وزیان آور استفاده می کند بخاطر عدم تامین اعتبار ۵ سال را نمی دهند واو با۳۰ سال کار بازنشسته می شود به او ظلم نمی شود. یا کسی که دیر شاغل شده با سن بالا باید به صرف سن تقویمی بازنشسته شود. یا کسی که به هردلیلی کارایی لازم را ندارد باید بی ثمر در دستگاه بماند تا شرایط پیدا کند ودستگاه بی خودی به او حقوق بدهد وبیمه وکسور کم کند تا صندوق ضرر نکند .
  این چه منطقی است.

   1. به خدا راستشو گفتی اینا میان وقت میزارن قانون تصویب میکنند ولی اجراش نمیکنند پس کلا باید در قانون گزاری را سفت بست و هرگز قانون آبکی و یا قانون خودشونی را اجرا نکنند چرا چونکه تعارض منافع دارن

  1. ایامعلم دروس پایه ریاضی وعلوم وفیزیک وشیمی دیگه رمق داره که بالای ۳۰ سال کارکنه بخدا حداکثرتوانشون ۲۵ ساله دیگه اونش زجروضعف ومشقته بعدشم بایدکارکارشناسی بشه براسال ۱۴۰۴به بعداونم ۳ماه اضافه بر۳۰سال واختیاری چون کارمندای سال ۱۴۰۲و۱۴۰۳بازنشسته تمام برنامه ریزیشون انجام شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام