کتاب استخدامی اداری ها
بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور

دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره‌وری

دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره‌وری (بخشنامه شماره ۲۶۱۲۵۵ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۸ سازمان اداری و استخدامی کشور)

به تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری

در اجرای ماده (۱۹) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر مجاز بودن دستگاه‌های اجرایی کشور برای عقد قرارداد با مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیت شده توسط این سازمان جهت انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های توسعه مدیریت، ساختار و تشکیلات، توسعه سرمایه‌انسانی و فنآوری‌های نوین اداری، بهبود کیفیت و ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و نظر به پیش‌بینی صورت‌گرفته در قالب تبصره ۱ ماده ۳ و همچنین بند ۲۰-۱ ماده ۲۰ دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره‌وری، موضوع بخشنامه شماره ۱۲۲۱۳۵ تاریخ ۱۳/۳/۱۳۹۷ این سازمان مبنی بر بازنگری تخصص‌های مدیریتی مندرج در بخشنامه و بهبود آن، به پیوست “دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره‌وری”، ابلاغ و جایگزین بخشنامه مذکور می‌گردد.

دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی و بهره‌وری

فصل اول: کلیات

ماده ۱- هدف:

هدف از تدوین و اجرای این دستورالعمل، تعیین فرایند تأیید ارائه‌دهندگان و تأمین‌کنندگان صلاحیت‌دار خدمات مشاوره مدیریتی برای دستگاه‌های اجرایی کشور و حمایت از حقوق حرفه‌ای مشاوران مدیریت به عنوان یکی از الزامات توسعه است.

ماده ۲- کاربرد:

مقررات این دستورالعمل برای تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی به کار می‌رود که برای انجام  پروژه‌های زیر گواهینامه دریافت می‌کنند:

الف: تمام یا بخشی از منابع مالی آن‌ها از بودجه عمومی دولت (کشور) تأمین شده باشد.

ب: طرح‌هایی که تأمین مالی آن‌ها، در داخل یا خارج کشور، نیاز به تضمین یا تسهیلات دولتی داشته اشد.

ماده ۳- تعاریف:

واژگانی که در این دستورالعمل به‌کار برده شده به شرح زیر تعریف می‌شوند:

۳-۱- مشاور: شرکت‌های مشاوره بخش خصوصی و تعاونی ایران که بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی به ثبت رسیده و مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی و تعاونی ایرانی و یا ترکیبی از آن‌ها باشند.

۳-۲- تخصص: عبارت است از یک یا چند شاخه از علوم و فنون که به لحاظ علمی و اجرایی، در یک زمینه کاری قرار گرفته است. در این دستورالعمل، خدمات مدیریتی در ۶ تخصص به شرح جدول شماره (۱)، با در نظر گرفتن اهم خدمات و رشته‌های تحصیلی مورد قبول در هر یک از این تخصص‌ها خواهد بود.

جدول شماره (۱): اهم خدمات و رشته‌های تحصیلی حسب تخصص مورد نیاز

رديف تخصص شرح اهم خدمات مشاوره رشته تحصيلی
۱ مديريت عمومی خدمات مشاوره ای در موضوعات مدیریت عمومی همانند؛ فرایندها و ساختارهاي سازماني، مدیریت عملکرد، سیستم‌های مدیریتی و کلیه موضوعاتی که برای مدیریت عمومی مورد نیاز می‌باشند، انجام می‌گیرد. مديريت، مهندسی صنايع، حسابداری، اقتصاد، آمار، مدیریت فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر، MBA (گرایش‌های مرتبط با هر تخصص)
۲ مديريت منابع انسانی خدمات مشاوره‌ای در موضوعات مدیریت منابع انسانی همانند؛ برنامه ريزي منابع انساني، برنامه‌ریزی آموزشی و كليه موضوعات مرتبط با زیرسیستم‌های منابع انسانی که در این حوزه مورد نیاز می‌باشند، انجام می‌گیرد.
۳ مديريت مالی خدمات مشاوره‌ای در موضوعات مدیریت مالی همانند؛ مدیریت مالی، تحلیل ترکیب سرمایه و نقدینگی، مشاوره امور مالی و مالیاتی و کلیه موضوعاتی که برای مدیریت مالی مورد نیاز می‌باشند، انجام می‌گیرد.
۴ مديريت كيفيت و بهره‌وری خدمات مشاوره‌ای در موضوعات مدیریت کیفیت و بهره‌وری همانند؛ استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت، نظام‌های تعالی و کلیه موضوعاتی که برای مدیریت کیفیت و بهره‌وری مورد نیاز می‌باشند، انجام می‌گیرد.
۵ مدیریت بازرگانی خدمات مشاوره‌ای در موضوعات مدیریت بازرگانی همانند؛ برنامه‌ریزی کسب و کار، سیاست‌گذاری چگونگی ارائه محصولات، بخش‌بندی بازار، استراتژی‌های بازاریابی و تبلیغاتی و کلیه موضوعاتی که برای مدیریت بازرگانی مورد نیاز می‌باشند، انجام می‌گیرد.
۶ مدیریت فناوری اطلاعات خدمات مشاوره‌ای در موضوعات مدیریت فناوری اطلاعات همانند؛ مدیریت دانش، استقرار سیستم‌های اطلاعاتی و کلیه موضوعاتی که برای مدیریت فناوری اطلاعات مورد نیاز می‌باشند، انجام می‌گیرد.

تبصره- کمیته تشخیص صلاحیت (موضوع ماده ۱۹ این دستورالعمل)، می‌تواند تغییرات لازم را همه ساله در عناوین تخصص‌های خدمات مشاوره مدیریت و رشته‌های تحصیلی متناسب با نیاز و شرایط و تغییرات برنامه‌های دانشگاهی اعمال نماید.

۳-۳- خدمات مشاوره: عبارت است از مجموعه فعالیت‌ها و خدماتی که مشاور می‌تواند متناسب با تخصص ارائه دهد.

۳-۴- تشخیص صلاحیت: فرآیندی است که طی آن توان تخصصی مشاور بر اساس این دستورالعمل ارزیابی و تعیین می‌شود.

۳-۵- سازمان: در این دستورالعمل منظور “سازمان اداری و استخدامی کشور” است.

۳-۶- پایه: عددی است که توان مشاور را در هر تخصص نشان می‌دهد و بر اساس آن مبلغ حداکثر برآورد کار و یا حق‌الزحمه مشاور مشخص می‌شود. سازمان، مشاورن را در سه پایه؛ سه، دو یک رتبه‌بندی می‌کند.

۳-۷- سقف کار یا حق‌الزحمه: حداکثر مبلغ یا حق‌الزحمه‌ای می‌باشد که یک مشاور با توجه به تعداد حداکثر کارهای قابل اجرا در یک پایه از هر تخصص می‌تواند دریافت کند.

۳-۸- فرد امتیازآور: کارشناسی است که حداقل امتیاز حرفه ای لازم از مندرجات جدول شماره ۲ برای پایه مورد نظر را کسب نموده و فعالیت‌های مرتبط با تخصص مورد تقاضا را با همکاری گروه به عهده دارد.

۳-۹- گروه: دربرگیرنده افرادی با عناوین سرگروه و امتیازآوران می‌باشند که برای انجام خدمات مشاوره‌ای در یک تخصص تشکیل شده است.

۳-۱۰- سرگروه: کارشناسی که دارای حداقل امتیاز حرفه‌ای لازم از مندرجات جدول شماره ۲ برای پایه مورد نظر و سایر شرایط لازم بوده و سرپرستی فعالیت‌های مشاوره‌ای مربوط به تخصص مورد تقاضا را در شرکت برعهده داشته باشد.

فصل دوم: صلاحیت حرفه‌ای افراد امتیازآور

ماده ۴- شرایط عمومی احراز صلاحیت افراد امتیازآور:

۴-۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد.

۴-۲- دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس یا معادل* آن مرتبط با تخصص و رشته‌ها تحصیلی مورد نظر طبق جدول شماره ۱ باشد.

* تشخیص مدرک تحصیلی معادل حسب مورد از طریق وزارت علومُ تحقیقات و فناوری و یا سازمان صورت می‌گیرد.

۴-۳- محروم از حقوق اجتماعی موضوع ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی نباشد.

۴-۴- رابطه استخدامی (رسمی، پیمانی، قراردادی و عناوین مشابه) با دستگاه‌های اجرایی نداشته باشد.

۴-۵- ممنوعیت مداخله در معاملات دولتی، موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری نداشته باشد.

ماده ۵- شرایط اختصاصی احراز صلاحیت افراد امتیازآور:

۵-۱- تعیین امتیاز حرفه‌ای افراد امتیازآور بر اساس جدول ۲ و با توجه به پایه و تخصص مورد تقاضا توسط شرکت مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

۵-۲- افراد امتیاز آور معرفی شده توسط شرکت‌های متقاضی دریافت گواهینامه مشاوره، همزمان نمی‌توانند به عنوان فرد امتیازآور گروه در بیش از یک مشاور حقوقی به ارایه خدمات مشاوره مدیریت پردازند.

جدول شماره (۲): تعیین امتیاز حرفه‌ای افراد امتیازآور

شرایط کلی حداکثر امتیاز توضیحات
الف- تحصیلات و آموزش
میزان تحصیلات۱ ۱۰ لیسانس) ۵ امتیاز   فوق‌لیسانس) ۸ امتیاز  دکترا) ۱۰ امتیاز
دوره‌های توسعه توانمندی‌های تخصصی ۸ به ازای هر ۲۰ ساعت ۱ امتیاز
گواهینامه‌های ملی/ بین‌المللی مشاوره‌ای ۸ هر مقاله چاپ شده علمی پژوهشی، ۲ امتیاز، علمی ترویجی ۱ امتیاز
انتشار مقالات ۵ هر کتاب تخصصی چاپ شده ۱ امتیاز
کتب تخصصی ۵ هر عضویت ۱ امتیاز
عضویت در مجامع/ انجمن‌های معتبر داخلی یا خارجی ۴
جمع امتیازات بند (الف) ۴۰
ب- تجربه کاری
تجربیات کاری ۴۰ تجربیات مشاوره‌ای (۲ امتیاز به ازای هر سال تجربه مفید مشاوره‌ای و تمام وقت، با تأیید سازمان)
جمع امتیازات بند (ب) ۴۰ فعالیت‌های حرفه‌ای مشاوره (هر فعالیت حرفه‌ای حداکثر ۴ امتیاز، با تایید سازمان)
ج- مصاحبه
مصاحبه تخصصی ۲۰ کسب حداقل ۶۰ درصد امتیاز مصاحبه برای تمامی افراد امتیازآور الزامی است.
جمع امتیازات بند (ج) ۲۰
جمع کل امتیازات بندهای الف- ب- ج ۱۰۰

۱ برای فارغ‌التحصیلان در رشته‌های غیرمرتبط، دارا بودن ۵ سال سابقه کار و تجربه در تخصص‌های مندرج در جدول شماره (۱) قابل جایگزینی خواهد بود.

۲ دوره‌های توسعه تخصصی به دوره‌هایی اطلاق می‌شود که فرد متقاضی اخذ گواهینامه مشاوره مدیریتی، متناسب با تخصص مورد تقاضا گذرانده است. دوره‌های تخصصی و مهارتی مربوط به مشاوره از قبیل مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی، مدیریت بازاریابی، مدیریت کیفیت و بهره‌وری، مدیریت استراتژیک، طراحی ساختارهای سازمانی و… بوده که این دوره‌ها توسط تشکل‌های حرفه‌ای، شرکت‌ها و مؤسسات آموزشی مجاز برگزار می‌گردد.

۳ فعالیت‌های حرفه‌ای باید در راستای تخصص مورد تقاضا باشد. این بخش پس از تأیید سازمان امتیازدهی خواهد شد.

فصل سوم: تشخیص صلاحیت مشاوران

ماده ۶- گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای:

مدرکی است که پس از موفقیت در کسب امتیازات تخصصی و حرفه‌ای و همچنین تعهد و رعایت اخلاق حرفه‌ای و سایر مواردی که در این دستورالعمل تعیین شده است، به اشخاص حقوقی داده می‌شود و فقط نشان‌دهنده صلاحیت حرفه‌ای مشاور در حوزه مشاوره مدیریت در تخصص مورد تقاضا است. ارائه خدمات مشاوره‌ای موضوع این دستورالعمل، فقط با داشتن گواهینامه مشاوره خدمات مدیریت امکان‌پذیر می‌باشد. گواهی صلاحیت حرفه‌ای در سه پایه؛ (۳)، (۲) و (۱) برای مدت ۴ سال صادر می‌شود که شرایط صدور آن‌ها مطابق جدول شماره (۳) است.

ماده ۷- مرجع تشخیص صلاحیت مشاوران:

تشخیص صلاحیت مشاوران از سوی سازمان صورت می‌گیرد.

ماده ۸- تعیین صلاحیت مشاوران:

سازمان، مشاوران را در قالب ضوابط این دستورالعمل، در پایه‌های؛ (۳)، (۲) و (۱) در هر تخصص تعیین صلاحیت می‌کند.

تبصره- هر مشاور می‌تواند با معرفی افراد واجد شرایط بر اساس ضوابط این دستورالعمل در یک، چند یا تمامی تخصص‌ها تشخیص صلاحیت شود. حداقل شرط لازم برای این کار، معرفی ۳ نفر افراد امتیازآور به ازای هر تخصص می‌باشد.

ماده ۹- عوامل مؤثر بر رتبه‌بندی مشاوران عبارتند از:

– نیروی انسانی متخصص (افراد امتیازآور).

– کیفیت پروژه‌های قبلی انجام شده توسط مشاور.

– تجربه کاری مشاور

– امکانات پشتیبانی

ماده ۱۰- شرایط عمومی رتبه‌بندی مشاوران:

۱۰-۱- انجام خدمات مشاوره در اساسنامه شرکت قید و یا به تشخیص سازمان از مفاد اساسنامه شرکت قابل احراز باشد.

۱۰-۲- به موارد مذکور در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی محکوم نشده باشند.

۱۰-۳- دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس یا معادل آن برای سه‌نفر افراد امتیازآور معرفی شده از سوی شرکت، مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت ضروری است. امتیاز افراد امتیازآور معرفی‌شده بر اساس موارد مندرج در جدول شماره ۲ محاسبه خواهد شد.

۱۰-۴- دارا بودن شرایط مندرج در جدول شماره (۳)

تبصره- شرکت‌های مشاوره‌ای، مدیران و کارکنان آن مشمول ممنوعیت مداخله در معاملات دولتی موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری نباشند.

ماده ۱۱- امتیاز مربوط به کیفیت تجربه کاری شرکت متقاضی تشخیص صلاحیت:

امتیاز مربوط به کیفیت تجربه کاری شرکت متقاضی تشخیص صلاحیت پایه‌های؛ ۱، ۲ و ۳، با اجرای حداقل ۳ پروژه و بر اساس رعایت زمان‌بندی اجرای هر پروژه (۵ امتیاز)، ارائه خروجی و نتایج اصلی پروژه (۲۵ امتیاز) و در صورت داشتن نوآوری و ابتکار (۲۰ امتیاز) با تأیید سازمان محاسبه می‌گردد.

ماده ۱۲- شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت مشاوران:

حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت مشاوران بر اساس جدول شماره ۳ تعیین می‌گردد.

جدول شماره (۳): حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت مشاوران

جدول شماره (۳): حداقل شرایط لازم برای تشخیص صلاحیت مشاوران

پايه حداقل شرايط افراد فني امتياز آور حداقل امتياز كيفيت
تجربه كاری شركت
حداقل امتياز
امكانات پشتيبانی
تجربه کاری شرکت
شرايط سرگروه امتياز آور حداقل شرايط ساير افراد امتيازآور
۳ یک کارشناس تمام وقت با کسب حداقل ۵۰٪ امتیاز حرفه‌ای مطابق جدول شماره ۲ یک نفر كارشناس تمام وقت با کسب حداقل ۴۵٪ امتیاز حرفه‌ای مطابق جدول شماره ۲ ۵۰ درصد امتياز تجربه كاري معادل حداقل ۷۵ امتياز كسب حداقل ۴۰ درصد امتيازات پشتيباني ـ
یک نفر كارشناس تمام وقت با کسب حداقل ۴۰٪ امتیاز حرفه‌ای مطابق جدول شماره ۲
۲ یک کارشناس تمام وقت با کسب حداقل ۷۰٪ امتیاز حرفه‌ای مطابق جدول شماره ۲ یک نفر كارشناس تمام وقت با کسب حداقل ۶۵٪ امتیاز حرفه‌ای مطابق جدول شماره ۲ ۷۰ درصد امتياز تجربه كاري معادل حداقل ۱۰۵ امتياز كسب حداقل ۶۰ درصد امتيازات پشتيباني ۷ برابر حجم معاملات متوسط
یک نفر كارشناس تمام وقت با کسب حداقل ۶۰٪ امتیاز حرفه‌ای مطابق جدول شماره ۲
۱

یک کارشناس تمام وقت با کسب حداقل ۸۰٪ امتیاز حرفه‌ای مطابق جدول شماره ۲ يک نفر كارشناس تمام وقت با کسب حداقل ۷۵٪ امتیاز حرفه‌ای مطابق جدول شماره ۲ ۸۰ درصد امتياز تجربه كاري معادل حداقل ۱۲۰ امتياز كسب حداقل ۷۵ درصد امتيازات پشتيباني ۱۰ برابر حجم معاملات متوسط
  يک نفر كارشناس تمام وقت با کسب حداقل ۷۰٪ امتیاز حرفه‌ای مطابق جدول شماره ۲

* امتیازات بخش کیفیت تجربه کاری شرکت بر اساس موارد مندرج در ماده ۱۱ مورد محاسبه قرار می‌گیرد، به گونه‌ای که هر پروژه دارای ۵۰ امتیاز بوده و با توجه به عملکرد شرکت متقاضی، مورد ارزیابی و امتیازدهی قرار خواهد گرفت.

تبصره ۱- اشتغال به کار تمام وقت افراد امتیازآور در شرکت به استثناء اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌ها ضروریست.

تبصره ۲- شرکت‌های متقاضی تشخیص صلاحیت، می‌توانند در تیم امتیازآور خود (غیر از سرگروه)، صرفاً یک نفر بازنشسته و صرفاً یک نفر از بین این افراد عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها انتخاب نمایند.

تبصره ۳- در صورت معرفی دو گروه از سوی شرکت‌های متقاضی دریافت گواهینامه مشاوره‌ای در هر تخصص و کسب حد نصاب امتیازات پایه سه، از سوی هر کدام از گروه‌های معرفی شده و همچنین شرکت، به شرکت متقاضی گواهینامه پایه دو اعطاء خواهد شد.

تبصره ۴- در صورت معرفی دو گروه از سوی شرکت‌های متقاضی دریافت گواهینامه مشاوره‌ای در هر تخصص و کسب حد نصاب امتیازات پایه دو، از سوی هر کدام از گروه‌های معرفی‌شده و همچنین شرکت، به شرکت متقاضی گواهینامه پایه یک اعطاء خواهد شد.

ماده ۱۳- محاسبه و سنجش امتیاز امکانات بشتیبانی بر اساس جدول شماره (۴) محاسبه خواهد شد.

جدول شماره (۴): امتیاز امکانات پشتیبانی

موضوع حداكثر امتياز
ساختار سازماني و تشكيلات اداري طبق استانداردهای مربوط ۲۰
دفتر كار به ازاي هر ۱۰ متر مربع ۱ امتياز٭ ۱۰
امكانات سخت افزاري و نرم افزاری ۱۰
سيستم نظام مديريت كيفيت، مديريت پروژه ۱۰

* اسناد و مدارک رسمی قابل ارائه به منظور اثبات مالکیت می‌بایستی متعلق به مؤسسه خدمات مشاوره، یا سهامداران مؤسسه خدمات مشاوره باشد.

ماده ۱۴- حداکثر مبلغ ریالی در دست اجرای همزمان برای شرکت‌های دارای گواهینامه مشاوران مدیریتی پایه‌های سه، دو و یک به ترتیب معادل سه، پنج و هشت برابر سقف معاملات متوسط مندرج در قانون برگزاری مناقصات مصوب هیئت وزیران تعیین می‌گردد. در صورتی که ارزش ریالی پروژه بیش از هشت برابر سقف معاملات متوسط باشد، با توجه به ظرفیت پایه‌ای شرکت‌های مشاوره مدیریتی، به صورت مشارکتی (کنسرسیوم) قابل انجام خواهد بود.

ماده ۱۵- شرایط تمدید گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای مشاور:

۱۵-۱- متقاضیان تمدید گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره مدیریتی، بایستی حداقل ۲ ماه پیش از پایان اعتبار گواهینامه، جهت تمدید آن اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم تمدید، گواهینامه شرکت مشاوره‌ای ابطال خواهد شد.

۱۵-۲- در صورتی که بعد از ۴ سال افراد امتیازآور شرکت دارای گواهینامه، تغییر نکرده و شرکت مالیات یا حق بیمه تکلیفی افراد را با رعایت قوانین و مقررات پرداخت کرده باشد، با درخواست شرکت متقاضی، تمدید گواهینامه صورت می‌گیرد. بدیهی است در صورت تغییر افراد امتیازآور، فرآیند ارزیابی و مصاحبه برای افراد جدید مطابق جدول شماره (۲)‌ صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۶- دستگاه‌های اجرایی کشور و شرکت‌های دارای گواهینامه مشاوره‌ای مکلف هستند یک نسخه از قرارداد منعقده فی‌مابین را حداکثر ظرف یک ماه پس از عقد قرارداد، به سازمان ارسال نمایند.

ماده ۱۷- فرایند درخواست و تقاضای بررسی صلاحیت، بررسی مدارک و مستندات و تأیید صلاحیت و تعیین پایه مشاوره از طریق سامانه الکترونیکی مستقر در سازمان انجام می‌گردد.

ماده ۱۸- انتشار فهرست مشاوران تشخیص صلاحیت شده:

فهرست مشاوران تشخیص صلاحیت شده هر ماه به روزآوری شده و در وب‌سایت اینترنتی سازمان درج می‌شود.

این فهرست شامل اطلاعات زیر است:

نام و مشخصات هر یک از مشاوران ذیصلاح در هر یک از تخصص‌ها، پایه، گروه تخصصی.

ماده ۱۹- اعضای کمیته تشخیص صلاحیت:

ترکیب اعضای کمیته تشخیص صلاحیت مشاوران به صورت زیر می‌باشد:

۱۹-۱- معاون نوسازی اداری (رییس کمیته).

۱۹-۲- رییس امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی (دبیر کمیته).

۱۹-۳- نماینده سازمان ملی بهره‌وری ایران.

۱۹-۴- دو نفر کارشناس خبره در امور مشاوره مدیریت به پیشنهاد رییس کمیته و تأیید رییس سازمان.

۱۹-۵- حداکثر دو نفر کارشناس خبره از مرتبط‌ترین تشکل‌های حرفه‌ای یا صنفی مربوط، به عنوان نمایندگان تشکل‌های ذی‌ربط، به پیشنهاد رییس کمیته و تأیید رییس سازمان.

ماده ۲۰- وظایف و اختیارات کمیته تشخیص صلاحیت:

کمیته تشخیص صلاحیت مشاوران در محل سازمان با اهداف و وظایف زیر تشکیل خواهد شد:

۲۰-۱- پیشنهاد بازنگری و بهبد دستورالعمل.

۲۰-۲- بررسی و تعیین تیم تخصصی رای اجرا و انجام مصاحبه از متقاضیان تشخیص صلاحیت.

تبصره- تصمیمات این کمیته با نظر اکثریت آرا قابل اجرا می‌باشد.

ماده ۲۱- رسیدگی به موارد نقض دستورالعمل از سوی شرکت‌های دارای گواهینامه مشاوره‌ای:

رسیدگی به موارد مذکور بر عهده کمیته تشخیص صلاحیت بوده و برحسب نوع نقض، جریمه درنظر گرفته شده می‌تواند شامل؛ اخطار کتبی، کاهش حداکثر قیمت کارهای همزمان در دست اجرا، محرومیت موقت (از یک تا سه سال) از ارجاع کار و یا لغو گواهینامه تشخیص صلاحیت باشد. موارد نقض عبارتند از:

۲۱-۱- ارائه اطلاعات خلاف واقع در مراحل تشخیص صلاحیت و یا ارجاع کار.

۲۱-۲- عدم ارسال قراردادهای منعقده با دستگاه‌های اجرایی

۲۱-۳- عدم جایگزینی فرد مناسب در مدت سه ماه در صورت خروج فرد امتیازآور

۲۱-۴- پذیرش کار توسط مشاور بیش از ظرفیت مجاز

ماده ۲۲- تغییرات این دستورالعمل با ابلاغ رییس سازمان اعمال می‌شود.

ماده ۲۳- این دستورالعمل در (۲۳) ماده و (۸) تبصره تنظیم گردیده و دستورالعمل‌های تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی قبل از این تاریخ ملغی می‌شوند.

جمشید انصاری- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام