آزمون تعیین صلاحیت
وزارت امور اقتصادی و دارایی

آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی

آیین نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) (تصویب‌نامه شماره ۲۲۸۹۲۶/ت۶۲۱۹۹ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۲/۲ به پیشنهاد شماره ۸۰/۱۹۵۶۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی (با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ ـ اوراق گام: اوراقی که نشان ­ دهنده بدهی قطعی متعهد به متقاضی است و بر مبنای عقد ضمان به عاملیت و ضمانت مؤسسه اعتباری صادر می­شود.

۲ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۳ـ مؤسسه اعتباری عامل: بانک‌ یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی که نسبت به صدور اوراق گام اقدام و ضامن بازپرداخت مبلغ اسمی آن در سررسید می‌باشد.

۴ ـ ضوابط و مقررات اوراق گام: کلیه ضوابط و مقررات بانک مرکزی در رابطه با گواهی اوراق گام از جمله‌ دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام) مصوب ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام مصوب ۱۴۰۲ کمیسیون عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

۵ ـ متعهد: شخص حقوقی که بابت تأمین سرمایه در گردش جهت خرید کالا و خدمت از مؤسسه اعتباری، تقاضای صدور اوراق گام می­نماید.

۶ ـ متقاضی: شخص حقیقی یا حقوقی که بابت مطالبات خود اوراق گام را دریافت می‌کند.

۷ـ شخص بدهکار: شخص بدهکار به دستگاه­های اجرایی مجاز.

۸ ـ سامانه گام: سامانه صدور و مدیریت اوراق گام در شبکه بانکی کشور.

۹ـ دستگاه اجرایی مجاز: سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان­ها/ شرکت‌های تابع آن، سازمان تأمین اجتماعی، بیمارستان‌های دولتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، وزارت نفت و شرکت­های تابع آن، وزارت نیرو و شرکت‌های تابع آن که در چهارچوب قوانین و مقررات و با رعایت این آیین‌نامه امکان دریافت مطالبات خود از اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق پذیرش اوراق گام را دارند.

۱۰ـ تأییدیه دستگاه اجرایی مجاز: تأییدیه­ای‌ که در آن، مبلغ بدهی شخص بدهکار و قبول اوراق گام به منظور بازپرداخت بدهی وی توسط دستگاه اجرایی مجاز صادر شده است.

ماده ۲ـ شخص بدهکار می‌تواند انتقال اوراق گام را بابت پرداخت حداکثر پنجاه درصد (۵۰%) از بدهی خود به دستگاه اجرایی مجاز در چهارچوب این آیین‌نامه درخواست نماید.

ماده ۳ـ دستگاه‌های اجرایی مجاز موظفند در صورت ارائه درخواست از سوی شخص بدهکار، نسبت به صدور تأییدیه دستگاه اجرایی مجاز و پذیرش اوراق گام جهت پرداخت بدهی یا ترتیب پرداخت بدهی به قیمت اسمی، به شرح جدول زیر اقدام نمایند:

دستگاه اجرایی بابت بدهی/ تعهدات
۱ سازمان امور مالیاتی کشور بدهی مالیات و عوارض
۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان­ها /شرکت‌های تابع آن حقوق دولتی معادن
۳ سازمان تأمین اجتماعی بدهی معوق حق بیمه
۴ بیمارستان‌های دولتی و دانشگاه‌های علوم پزشکی بدهی سازمان تأمین اجتماعی
۵ وزارت نفت و شرکت­های تابع آن خوراک و سوخت
۶ وزارت نیرو و شرکت‌های تابع آن بدهی قبوض آب و برق
۷ گمرک جمهوری اسلامی ایران حقوق ورودی
۸ بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی مجاز مسدودی ریالی بابت پیش‌پرداخت تخصیص ارز واردات

تبصره ۱ـ دستگاه اجرایی مجاز موظف است حداقل بیست درصد (۲۰%) از بدهی شخص بدهکار را از طریق اوراق گام موضوع این ماده تسویه و یا با سازوکار ترتیب پرداخت بپذیرد. در صورت ضرورت با تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، درصد یادشده با اعلام پیشینی (حداقل یک ماه) قابل تغییر می‌باشد.

تبصره ۲ـ مؤسسه اعتباری عامل، مجاز به دریافت اوراق گام صادر شده توسط خود در رابطه با موضوع این ماده نمی‌باشد.

تبصره ۳ـ درصورتی که اوراق گام در شبکه بانکی کشور باشد (اعم از اینکه اوراق گام از نوع قابل انتقال به بازار سرمایه یا غیرقابل انتقال به بازار سرمایه باشد)، مؤسسه اعتباری عامل موظف به انتقال اوراق گام به دستگاه اجرایی مجاز از طریق تغییر ذی­نفع اوراق گام در سامانه گام است.

تبصره ۴ـ در صورتی که اوراق گام به بازار سرمایه منتقل شده باشد، انتقال اوراق به دستگاه اجرایی مجاز از طریق سازوکاری که سازمان بورس و اوراق بهادار ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه فراهم می­نماید، انجام می­گیرد.

تبصره ۵ ـ سازمان تأمین اجتماعی درخصوص دریافت حق بیمه جاری مجاز است نسبت به پذیرش اوراق گام اقدام نماید.

ماده ۴ـ اوراق گام مشمول این آیین‌نامه در زمان انتقال، باید دارای مدت زمان تا سررسید سه ماه یا کمتر از آن و تا انتهای بهمن ماه سال مالی پذیرش اوراق باشند.

ماده ۵ ـ دستگاه اجرایی مجاز می­تواند اوراق گام پذیرش‌شده را تا سررسید، نگهداری نماید یا به سایر دستگاه­های اجرایی مجاز انتقال دهد. هرگونه عملیات اوراق گام پذیرش­شده مبنی بر انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین در شبکه بانکی توسط دستگاه اجرایی مجاز، ممنوع است.

تبصره ۱ـ تنزیل یا خرید دین اوراق گام پذیرش­شده در چهارچوب این آیین‌نامه، توسط مؤسسات اعتباری عامل طبق ضوابط و مقررات گام ممنوع است.

تبصره ۲ـ انتقال اوراق گام به سازمان امور مالیاتی کشور به منزله ترتیب پرداخت بدهی بوده و‌ به قیمت اسمی انجام می­گیرد.

ماده ۶- مؤسسه اعتباری عامل موظف است در سررسید، مبلغ اسمی اوراق گام (غیرقابل انتقال به بازار سرمایه) منتقل‌شده به دستگاه اجرایی مجاز را مطابق قوانین و مقررات مربوط به شماره حساب اعلام­شده از سوی دستگاه ذی­ربط واریز نماید.

تبصره ـ در صورت انتقال اوراق گام به بازار سرمایه، واریز وجه اوراق توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه انجام می­شود.

ماده ۷- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در جهت شفاف­‌سازی فرآیندهای مربوط، ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، با صدور بخشنامه­ای، ترتیبات مقرر درخصوص پذیرش اوراق گام بابت ترتیب پرداخت بدهی توسط مؤدیان و سازوکارهای لازم برای تفویض اختیار بخشودگی تمام یا بخشی از جرائم قابل بخشش را حسب مقررات ماده (۱۹۱) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۱۳۸۰ اعلام نماید.

محمد مخبر- معاون اول رئیس‌جمهور

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام