کتاب استخدامی اداری ها
دیوان محاسبات کشور

قانون آیین نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور

قانون آیین نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور (مصوب ۱۳۷۰,۰۷,۰۷)

قانون آیین نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور

ماده ۱- امور استخدامی دیوان محاسبات کشور که از این پس در این قانون دیوان محاسبات نامیده می‌شود تابع مقررات این قانون است.

ماده ۲- مستخدمین دیوان محاسبات بر دو نوع‌اند:

الف- مستخدمین رسمی که برای تصدی یکی از پست‌های ثابت سازمانی دیوان محاسبات استخدام شده یا می‌شوند.

ب- مستخدمین پیمانی که برای مدت معین و کار مشخص به استخدام دیوان محاسبات در می‌آیند.

تبصره ۱- ضوابط استخدامی مستخدمین پیمانی به موجب آئین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

تبصره ۲- استخدام کارگران تابع مقررات قانون کار خواهد بود.

تبصره ۳- حکم رسمی عبارت است از دستور کتبی رئیس دیوان محاسبات یا مقامات مجاز از طرف او در حدود قوانین و مقررات مربوط.

تبصره ۴- منظور از دستگاه دولتی در این قانون کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، ‌شهرداری‌ها و هر گونه سازمان یا مؤسسه‌ای است که بنحوی از اعتبارات کل کشور یا اعتباراتی که بموجب قانون یا تصویبنامه هیأت وزیران از محل ‌درآمد عمومی تأمین می‌گردد بهره‌مند می‌شوند.

ماده ۳- مشمولین این قانون عبارتند از رئیس، دادستان، معاونان، اعضای هیأت‌های مستشاری، مشاوران، دادیاران، حسابرسان، ممیزان حساب،‌کارشناسان فنی، مستخدمین اداری و سایر مستخدمینی که بموجب قوانین جاری کشور در خدمت تمام وقت دیوان محاسبات قرار می‌گیرند.

تبصره- در صورتی که رئیس و دادستان و اعضای هیأت‌های مستشاری و معاونین دیوان محاسبات از میان مستخدمین دستگاه‌های دولتی ‌انتخاب شوند در مدت خدمت در دیوان محاسبات تابع مقررات این قانون هستند ولی خدمت آنها در دیوان محاسبات از هر لحاظ جزو خدمت مربوط ‌در دستگاه متبوع محسوب خواهد شد و دستگاه متبوع آنان مکلف است برای مدتی که طبق قانون باید در دیوان محاسبات خدمت کنند، ایشان را بعنوان مأمور اعزام نماید.

ماده ۴- دیوان محاسبات می‌تواند از مستخدمین دستگاه‌های دولتی بصورت مأمور یا منتقل استفاده نماید.

تبصره ۱- مأموران دستگاه‌های دولتی با حفظ وضع استخدامی خود در دیوان محاسبات خدمت می‌کنند و در پایان مدت مأموریت به دستگاه‌ متبوع بازگشت می‌نمایند و فقط در مدت مأموریت تابع مقررات این قانون می‌باشند.

تبصره ۲- مستخدمین دستگاه‌های دولتی که به دیوان محاسبات منتقل شده یا می‌شوند تابع مقررات این قانون خواهند بود و رابطه استخدامی ‌آنان با دستگاه متبوع قبلی قطع و با این قانون تطبیق داده می‌شوند و سوابق خدمت تمام وقت آنان در دستگاه قبلی جزو سوابق خدمت در دیوان‌ محاسبات منظور خواهد شد.

تبصره ۳- در صورتی که رئیس، دادستان و اعضای هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات بازنشسته دستگاه‌های دولتی یا صندوق تأمین اجتماعی ‌باشند، حقوق بازنشستگی آنها در مدتی که در دیوان محاسبات خدمت می‌کنند و از حقوق و مزایای این قانون استفاده می‌نمایند قطع و در صورت ‌پرداخت کسور بازنشستگی طبق مقررات مربوط خدمت آنها به مدت خدمت قبل از بازنشستگی اضافه و این خدمت از هر لحاظ ادامه خدمت آنان‌محسوب خواهد شد.

ماده ۵- برای ورود به خدمت دیوان محاسبات شرایط زیر لازم است:

الف- تدین به دین اسلام و عامل بودن به احکام آن .
ب- اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه .
ج- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .
‌د- داشتن برگه خاتمه خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت قانونی.
ه- داشتن شایستگی اخلاقی لازم و حسن سابقه و عدم تجاهر به فسق.
‌و- نداشتن سابقه محکومیت مؤثر که موجب اخراج یا محرومیت از حق استخدام در دستگاه‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی شده باشد.
‌ز- داشتن توانایی جسمی و فکری انجام کاری که برای آن استخدام می‌شود و مبتلا نبودن به امراض مسریه و عدم اعتیاد به مواد مخدر به‌تشخیص مراجع پزشکی.
ح- داشتن حداقل ۱۸ سال تمام و حداکثر ۴۵ سال سن.
ط- داشتن حداقل گواهینامه پایان تحصیلات ابتدایی.

تبصره ۱- استخدام کسانی که سابقه خدمت تمام وقت و قابل قبول در دستگاه‌های دولتی دارند چنانچه سن آنها پس از کسر سابقه خدمت به ۴۵‌سال تمام برسد با رعایت سایر ضوابط مقرر در این قانون مجاز است.

تبصره ۲- استخدام افرادی که بیش از ۶۰ سال سن دارند در هیچ حال مجاز نیست.

تبصره ۳- استفاده از خدمات فنی و تخصصی بازنشستگان برای کارهای موقت و معین اعاده بخدمت محسوب نمی‌شود و دیوان محاسبات‌ می‌تواند از خدمات متخصصین برای انجام کار در ساعات معین با حفظ وضع بازنشستگی آنها استفاده کند و حق‌الزحمه آنان را در ازاء کاری که انجام‌ می‌دهند پرداخت نماید.

ماده ۶- استخدام رسمی اشخاص در دیوان محاسبات از طریق امتحان یا مسابقه و مصاحبه و گزینش انجام می‌گیرد.

تبصره- در استخدام اولویت با جانبازان، آزادگان و افراد خانواده‌های شهدا، جانبازان ازکارافتاده و مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ‌و همچنین افرادی که ۹ ماه متوالی یا یکسال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نموده‌اند می‌باشد.

ماده ۷- اجرای امتحان و مسابقه ورودی بمنظور استخدام رسمی در دیوان محاسبات زیر نظر هیأتی به انتخاب رئیس دیوان محاسبات انجام ‌می‌گیرد.

ماده ۸- کسانی که در امتحان یا مسابقه ورودی و مصاحبه استخدام رسمی قبول می‌شوند، یک دوره آزمایش را طی خواهند کرد، مدت خدمت ‌آزمایشی حداقل شش ماه و حداکثر دو سال خواهد بود.

ماده ۹- مستخدمین آزمایشی در طول دوره آزمایش در حکم مستخدم رسمی محسوب می‌شوند و مکلفند کلیه قوانین و مقررات دیوان محاسبات ‌را رعایت کنند حقوق و مزایای اینگونه مستخدمین برابر سایر مستخدمین رسمی دیوان محاسبات بطور موقت تعیین خواهد شد.

ماده ۱۰- در صورتی که مستخدم آزمایشی بطور قطعی به خدمت رسمی پذیرفته شود دوره آزمایشی وی از هر لحاظ جزو سابقه خدمت او ‌محسوب خواهد شد.

تبصره- کسانی که در طی دوره آزمایشی صالح برای ادامه خدمت تشخیص داده نشوند رئیس دیوان محاسبات به خدمت آنها بدون هیچگونه تعهد ‌استخدامی خاتمه می‌دهد ولی حقوق و مزایای ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده و همچنین کسور بازنشستگی پرداختی به آنها پرداخت خواهد ‌شد.

ماده ۱۱- سابقه خدمت تمام وقت مستخدمین رسمی دیوان محاسبات در دستگاه‌های دولتی و خدمت در مشاغل یا نهادهائی که بر حسب قانون‌ جزو خدمت مستخدمین محسوب می‌گردد و همچنین خدمت وظیفه عمومی یا خدمتی که بر حسب قانون جزو خدمت وظیفه عمومی محسوب‌ می‌شود در حکم خدمت در دیوان محاسبات است.

تبصره ۱- سوابق خدمت خارج از دیوان محاسبات بایستی ظرف مدت ۴ ماه از بدو ورود به خدمت ارائه گردد در غیر اینصورت این سوابق ‌پذیرفته نخواهد شد.

تبصره ۲- دیوان محاسبات مکلف است در بدو استخدام موضوع تبصره ۱ این ماده را به داوطلبان استخدام اعلام نماید.

ماده ۱۲- معاونان و مستشاران دیوان محاسبات همطراز معاون وزیر، دادستان دیوان محاسبات همطراز استاندار و رئیس دیوان محاسبات همطراز‌ وزیر تشخیص و حقوق و مزایای ماهانه آنان برابر با حقوق و مزایای مقامات مزبور تعیین و پرداخت می‌گردد.

ماده ۱۳- مستخدمین دیوان محاسبات از نظر شرایط سنی و خدمتی و نیز نسبت‌های تعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه تابع مقررات قانون استخدام‌ کشوری خواهند بود.

ماده ۱۴- دیوان محاسبات با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح می‌تواند برای تربیت و آموزش کارشناسان فنی، ممیزان حساب، مشاوران، حسابرسان و‌ سایر متخصصین و کارمندانی که جهت اجرای وظایفی که بموجب قانون بعهده دارند، مرکز آموزشی تأسیس و دوره‌ها و کلاسهائی بدین منظور‌تشکیل دهد و یا از مراکز دانشگاهی در حصول این منظور استفاده نماید همچنین می‌تواند هزینه دوران تحصیل و یا آموزش مستخدمین خود را که به‌خارج اعزام می‌شوند، تأمین نماید.

داوطلبانی که در این دوره‌ها و کلاسها شرکت می‌کنند، متعهد خواهند بود که سه برابر مدت دوره آموزش در دیوان محاسبات در مشاغل تخصصی‌ مربوط خدمت کنند. در جهت اجرای این ماده دیوان محاسبات می‌تواند نسبت به ترجمه و تألیف و نشر کتب و نشریات تخصصی اقدام نماید. در آمد‌ حاصل از فروش در خزانه متمرکز و دیوان محاسبات می‌تواند همه‌ساله معادل در آمد مذکور را در بودجه پیشنهادی خود ردیف هزینه‌های پیش‌بینی ‌نشده درج نماید و اعتبار مصوب مذکور با در خواست وجه توسط دیوان محاسبات قابل مصرف است.

تبصره- ضوابط مربوط به تأسیس مرکز مذکور و تنظیم برنامه‌های آموزشی مربوط و پرداخت حق‌الزحمه استادان و معلمان و شرایط آنان و تأمین ‌سایر هزینه‌های آموزشی و همچنین شرایط پذیرش داوطلبان شرکت در دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی و دریافت شهریه از آنان در آئین‌نامه اجرائی این ‌ماده تعیین خواهد شد.

ماده ۱۵- دیوان محاسبات می‌تواند با پذیرفته‌ شدگان مسابقات ورودی یا دانشجویان دانشگاه‌های کشور در رشته‌های مورد نیاز قرار داد منعقد کند‌ که بموجب آن کمک هزینه تحصیلی آنان را در مدت سال‌های رسمی تحصیل و حداکثر ۴ سال تا اخذ درجه لیسانس بپردازد و در مقابل از آنان تعهد‌ بگیرد سه برابر مدتی که از کمک هزینه تحصیلی استفاده کرده‌اند در دیوان محاسبات خدمت نمایند.

تبصره ۱- میزان کمک هزینه تحصیلی برابر مخارج تحصیل و شهریه دانشگاه‌ها طبق اسناد مثبته بعلاوه حقوق ماهانه معادل حداقل دریافتی ‌کارکنان دولت می‌باشد.

تبصره ۲- در صورت عدم اجرای تعهد خدمت موضوع این ماده دیوان محاسبات مکلف است طبق مقررات برای وصول هزینه‌های انجام شده ‌اقدام نماید.

ماده ۱۶- از تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ دیوان محاسبات از نظر مقررات پرداخت حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی بوده و از نظر سایر موارد تابع این قانون خواهد بود.

ماده ۱۷- آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط رئیس دیوان محاسبات پیشنهاد و به تصویب کمیسیون امور اداری و استخدامی ‌مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده ۱۸- در هر مورد که در این قانون حکمی وجود نداشته باشد طبق احکام عمومی مربوط به مستخدمین رسمی کشور عمل خواهد شد.

ماده ۱۹- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در مورد دیوان محاسبات ملغی است.

قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هجده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفتم مهر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰/۷/۲۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی کروبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام