کتاب استخدامی اداری ها
اندیشه‌های حقوقی

هزینه تغییر صندوق بازنشستگی و انتقال حق بیمه به صندوق بازنشستگی کشوری

نقل و انتقال حق بیمه از حساب سایر صندوق‌های بیمه به حساب صندوق بازنشستگی و محاسبه هزینه تغییر صندوق بازنشستگی

فرآیند انتقال حق بیمه از سایر صندوقهای بیمه‌ای به صندوق بازنشستگی کشوری:

۱- مستخدم می‌بایست در حال حاضر مشمول صندوق بازنشستگی کشوری (رسمی/ پیمانی ۹%) باشد.

۲- تقاضای کتبی مستخدم از دستگاه متبوع جهت احتساب سوابق غیررسمی جزو سابقه رسمی. (ماده ۱۳ آئین نامه اجرائی ماده ۱۰۲ ق ا ک)

ببینید: آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۲ قانون استخدام کشوری

۳- دستگاه متبوع مستخدم مکلف است در اجرای قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۷/۳/۶۵ و آئین‌نامه آن اقدامات لازم (مکاتبه با صندوق بیمه ذیربط با ذکر مشخصات هویتی و نیز تاریخ شروع وپایان بیمه پردازی مستخدم) جهت انتقال کسوربازنشستگی یا حق بیمه (از صندوق بیمه مبدا به صندوق مقصد) مربوطه بعمل آورد. (موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۲ق ا ک)

۴- سازمان تأمین اجتماعی نسبت به انتقال حق بیمه ذینفع به حساب سپهری ۰۱۰۷۷۷۷۷۷۷۰۰۶ صندوق بازنشستگی کشوری نزد بانک صادرت شعبه دکتر فاطمی تهران کد ۷۶۳ (درج کدشناسه ۱۰رقمی) اقدام و اعلامیه بانکی را به انضمام سیاهه/ فهرست سوابق بیمه‌پردازی و فرم اعلام مدت ومبلغ حق بیمه قابل انتقال را به مدیریت بازنشستگی استان ارسال مینماید.

۵- دستگاه اجرائی نسبت به ارسال حکم رسمی/ پیمانی همراه با تصویرکارت ملی ذینفع به مدیریت بازنشستگی استان اقدام نماید.

۶- صندوق بازنشستگی کشوری نسبت به محاسبه مابه التفاوت حق بیمه واعلام میزان بدهی به دستگاه اجرائی ذینفع اقدام می‌نماید.

* مبنای محاسبه مابه التفاوت حق بیمه کارمند پیمانی ۵/۲۲% حقوق و مزایای اولین حکم اشتراک با صندوق بازنشستگی کشوری

* مبنای محاسبه مابه التفاوت حق بیمه کارمند رسمی (از۱/۱/۹۴) ۹% حقوق ومزایای حکم زمان تقاضا میباشد.

۷- ذیحسابی دستگاه بدهی را (بصورت یکجا و یا اقساط چندماهه) ازحقوق مستخدم کسر و پس از واریز وجه به حساب ۰۱۰۷۷۷۷۷۷۷۰۰۶ فیش واریزی را به کارگزینی دستگاه ارائه میدهد. کارگزینی دستگاه نیز نسبت به تکمیل و ارسال فرم محاسبه بدهی به انضمام فیش واریزی برای مدیریت بازنشستگی استان اقدام و تصویری از مدارك را نیز در پرونده پرسنلی ذینفع بایگانی می‌نماید.

۸- مدیریت بازنشستگی استان پس ازبررسی ؛ تاییدیه صحت عملیات ومیزان واریزی مابه التفاوت را به دستگاه اجرایی مستخدم ارسال خواهدکرد.

نحوه محاسبه هزینه تغییر صندوق بازنشستگی مابه التفاوت حق بیمه:

تصویبنامه شماره ۸۰۹۵۴ مهر ۱۷/۷/۱۳۹۳ هیئت وزیران:

ماده ۳ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی– در مورد اشخاصی که طبق ضوابط قانونی و یا به لحاظ تغییر محل کار یا خدمت، مشترك صندوق دیگری بشوند حق بیمه یا کسور بازنشستگی متعلقه سهم شخص هر ماه از سنوات خدمت مورد نظر به ماخذ نرخ کسور مورد عمل صندوق جدیدو بر اساس حقوق و مزایای ماهانه زمان تقاضا (از ۱/۱/۹۴به بعد) در محل خدمت جدید که مبنای کسر بازنشستگی قرار می گیرد، محاسبه و مابه التفاوت آن با کسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم شخص وکارفرما که از صندوق قبلی به صندوق جدید منتقل شده است از شخص متقاضی وصول خواهد شد.

منظور از حقوق ومزایای حکم کارگزینی زمان تقاضا چیست؟

حقوق ومزایای مشمول کسور هنگام تعیین مابه التفاوت حق بیمه بمنظور احتساب سابقه از لحاظ بازنشستگی (همزمان با تاریخ انتقال حق بیمه ذینفع به صندوق مقصد

یک مثال برای هزینه انتقال صندوق بازنشستگی و مابه‌التفاوت حق بیمه:

درخواست کتبی کارمند رسمی (مشترک صندوق بازنشستگی کشوری) برای انتقال ۳ سال سابقه بیمه پردازی به تاریخ ۱۷/۱/۹۴ در دبیرخانه سازمان تامین اجتماعی ثبت شده بود. تامین اجتماعی پس از بررسی درتاریخ ۱۵/۲/۹۴ مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰ ریال حق بیمه ذینفع را به حساب ۰۱۰۷۷۷۷۷۷۷۰۰۶ صندوق بازنشستگی کشوری منتقل کرد. اگر حقوق وفوق العاده های مشمول کسور ذینفع در تاریخ تقاضا (ثبت در دبیرخانه تامین اجتماعی) مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشدُ مابه التفاوت حق بیمه وی رامحاسبه کنید؟

= کل بدهی کسور بازنشستگی

مدت (ماه) x نرخ کسور سهم کارمند (۹%) x حقوق ومزایای حکم زمان تقاضا از صندوق بیمه‌ای

 x ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ x %۹ x ۳۶ = ۳۲/۴۰۰/۰۰۰

= بدهی ناشی از مابه التفاوت انتقال حق بیمه

۲۴.۹۰۰.۰۰۰ = ۷.۵۰۰.۰۰۰ (حق بیمه منتقله از تامین اجتماعی) – ۳۲.۴۰۰.۰۰۰ (کل بدهی)

تاریخچه تغییر نحوه محاسبه هزینه تغییر صندوق بازنشستگی

الف- انتقال حق بیمه ازسوی سازمان تامین اجتماعی به حساب صندوق بازنشستگی ( ازتاریخ ۲۷/۳/۶۵ لغایت ۲۹/۱۲/۹۲)

بر عهده مستخدم:

حق بیمه انتقالی– ماه‌های بیمه پردازی × ۹% × حقوق ومزایای اولین حکم رسمی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری

ب- تقاضاهای ثبت شده درسازمان تامین اجتماعی صرفا سال ۱۳۹۳ در اجرای بند ز تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۳۹۳

بر عهده سازمان تأمین اجتماعی:

حق بیمه انتقالی– ماه‌های بیمه‌پردازی × ۹% × حقوق و مزایای اولین حکم رسمی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری

ج- انتقال حق بیمه ازسوی سازمان تامین اجتماعی به حساب صندوق بازنشستگی (از تاریخ ۱/۱/۹۴به بعد)

بر عهده مستخدم:

حق بیمه انتقالی– ماه‌های بیمه‌پردازی × ۹% × حقوق ومزایای حکم رسمی در زمان انتقال حق بیمه

مقررات مربوط:

منبع: سایت صندوق بازنشستگی کشوری

7 دیدگاه

  1. این عادلانه نیست در زمان انتقال مبلغ پرداختی را تامین اجتماعی به صورت قرض الحسنه انتقال می دهد ولی کشوری مابه التفاوت را به روز مطالبه می کند. عادلانه این است که مستخدم تنها مابه التفاوت ۷درصد کسورات تامین را تا ۹٪ کشوری پرداخت کند. تامین هم اندوخته مستخدم را همانند یک سپرده با سود آن به کشوری منتقل کند.

  2. سلام
    من درخواست انتقال سابقه تامین را سال۹۳ به اداره کل دادم و اداره هم همون سال درخواست من را به شعبه تامین اجتماعی ارسال کرد بیمه به من نامه زد که باید شخصا به شعبه واریز بیمه مراجعه کنم که موفق نشدم آن زمان پیگیری کنم .آیا مشمول بند ب میشم یا نه حتما باید درخواست را مستقیم خودم به بیمه تامین اجتماعی ارسال میکردم ؟

  3. من دریال ۱۳۷۰ استخدام پیمانی بودم وبعداز۹سال رسمی شدم آنموقع به ماهیچ ابلاغی نکردن که سوابق تامین اجتماعی روبه حساب صندوق کشوری انتقال دهیم کارمندوزارت بهداشت ودرمان بودم ودریک روستا پولخدمتم روواریزکردم آنزمان فقط به مادستوردادن هرچه زودفقط دفترچه های خوراتعویضکنیدوماهمان کاررا کردیم تازمان بازنشستگی این انتقالروازمن خواستندحالا میگن بدهکاری آیا من که هیچ اطلاعی نداشتم خداروخوش میا هرماه ازمن نزدیک یک میلیون تومان کم میکنندتقصیرمن چه بوده حق زن وبچه هامودارن کم میکنندخدانبخشه بانی این اشخاص رولطفا شفاف سازی کنید

  4. سلام من با ۲۵ سال خدمت آموزش و پرورش و ۲۵ روز حقوق بازنشست شدم
    آیا میتوانم هزینه ۵سال بیمه به تامین اجتماعی پرداخت کنم یا اینکه ۵سال از تامین اجتماعی بیمه پرداخت کنم و برمبنای ۳۰ سال و ۳۰ روز حقوق بازنشسته شوم

  5. با سلام کارمند بازنشسته ایی که جزصندوق بازنشستگی تامین اجتماعی هست ایا می تواند درخواست انتقال به صندوق بازنشستگی کشوری بدهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام