کتاب استخدامی اداری ها
اندیشه‌های حقوقی

حقوق و مزایا در قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت

حقوق و مزایا در قانون استخدام کشوری

تهیه و تنظیم: علیرضا عرب یارمحمدی

حقوق :

کلیه مشاغل وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری بوسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر اساس اهمیت وظایف و مسئولیت ها و شرایط تصدی از لحاظ معلومات و تجربه طبقه بندی و به یکی از گروههای جدول یا جداول حقوق تخصیص می‌یابد (ماده ۳۰ قانون استخدام کشوری) تا مبنای پرداخت ماهانه گردد.

جدول حقوق:

جدول حقوق مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی مصوب ۱۳۵۲ بشرح جدول زیر می باشد که طبق ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳۷۰ جایگزین جدول حقوق ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری گردیده است.

گروه عدد مبنا گروه عدد مبناء گروه عدد مبناء
1 400 8 810 15 1300
2 450 9 880 16 1370
3 500 10 950 17 1440
4 560 11 1020 18 1510
5 620 12 1090 19 1580
6 680 13 1160 20 1650
7 740 14 1230

فواصل اعداد گروههای متوالی بعد از گروه 11 به ترتیب 70 و حداکثر گروه قابل احراز گروه 20 خواهد بود.

ضریب جدول حقوق :

به موجب تبصره 4 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت ، دولت مکلف است همه ساله تغییر ضریب جدول حقوق را با توجه به شاخص هزینه ی زندگی که مشترکاً توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می گردد مورد تصویب قرار می دهد .

ضریب جدول حقوق از زمان اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت بشرح ذیل می باشد :

از سال 1370 الی 1/1/74 به میزان 100 ریال

در سال 1/1/74 به میزان 120 ریال

در سال 1/1/75 به میزان 140 ریال

در سال 1/1/76 به میزان 160 ریال

در سال 1/1/77 به میزان 180 ریال

در سال 1/1/78 به میزان 200 ریال

در سال 1/1/79 به میزان 230 ریال

در سال 1/1/80 به میزان 260 ریال

در سال 1/1/81 به میزان 290 ریال

در سال 1/1/82 به میزان 320 ریال

در سال 1/1/83 به میزان 350 ریال

در سال 1/1/84 به میزان 380 ریال

حقوق مبناء :

مبلغی است که حاصل ضرب ضریب جدول حقوق در عدد مبناء گروه مستخدم تعیین می گردد.

عدد مبنای حقوق مقامات در دوران تصدی و گروههای شغلی آنان بعد از تصدی

ردیف عنوان مقام عدد مبناء حقوق در دوران تصدی گروه جدول حقوق پس از دوران تصدی
1

2

3

 

4

 

5

معاونین وزراء

استانداران و سفراء

وزراء ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، معاونین رئیس جمهور ، معاونین قوه قضائیه ، رئیس کل دیوان محاسبات

معاون اول رئیس جمهور ، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی ، اعضای شورای نگهبان

رؤسای سه قوه

1700

1800

1900

 

2000

 

2200

16

17

18

 

19

 

20

ـ حسب مفاد تبصره 2 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت ، ضریب جدول حقوق مقامات همان ضریب جدول حقوق کارکنان موضوع ماده 22 ق . ا  . ک می باشد.

افزایش سنواتی :

مستند افزایش سنواتی ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می باشد که نحوه محاسبه آن بشرح زیل می باشد.

افزایش سنواتی سال قبل + ( ضریب افزایش سنواتی × حقوق سال قبل ) = افزایش سنواتی هر سال

 • به موجب تصویب نامه شماره 18031/ت 265 هـ مورخ 10/7/73 هیأت وزیران و به استناد بند یک بخشنامه شماره 5413/ د مورخ 12/9/73 سازمان امور اداری و استخدامی سابق تعیین ضریب افزایش سنواتی در دستگاههای مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت بر اساس نتایج ارزشیابی با مقایسه امتیازات بدست آمده در هر واحد سازمانی به میزان 3، و 4و5 ردصد بر عهده دستگاه مربوطه است .
 • سنوات خدمت قابل قبول در محاسبه افزایش سنواتی ، سنوات خدمتی است که در انطباق با ماده ی 151 قانون استخدام کشوری می باشد ( دولتی و تمام وقت بودن و دریافت حقوق و مزایا )

افزایش سنواتی تشویقی

به موجب بخشنامه شماره 2727/د مورخ 20/5/71 و 4789 / د مورخ 2/8/72 سازمان امور اداری و استخدامی سابق میزان افزایش سنواتی تشویقی مشمولین تبصره ماده 17 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بترتیب ذیل محاسبه می گردد.

 • به ازاء هر سال سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه تا تاریخ 23/5/69 به میزان 6 درصد
 • به ازاء هر سال سابقه خدمت غیر داوطلبانه در جبهه تا تاریخ 23/5/69 به میزان 3 درصد
 • به ازاء هر سال اسارت و مفقودیت به میزان 6 درصد
 • به ازاء هر 10 درصد جانبازی به میزان 6 درصد
 • به ازاء هر سال اشتغال یا مدزیت در مناطق جنگی زیر آتش مستقیم دشمن تا پایان سال 67 به میزان 6 درصد
 • به ازاء هر سال اشتغال یا مدزیت در مناطق جنگ زده که در اثر جنگ تحمیلی تخریب یا تخلیه شده تا پایان سال 69 به میزان 3 درصد .

جدول مناطق جنگی و جنگ زده موضوع تبصره 3 بند بخشنامه 2727 / د مورخ 20/5/71 بشرح ذیل می باشد:

درصد            مقطع زمانی                                           مناطق
از تا
6% 31/6/59

 

31/6/67 خطی که از جزیره آبادان به خرمشهر ـ جفیر ـ بستان ـ عین خوش ـ دهلران ـ چنگوله ـ صالح آباد ـ رودان ، گیلامغرب ـ سر پل ذهاب ـ از گاه می گذرد و در شمال نوسود ختم می شود
6% 31/6/59

 

31/6/61 خطی که از تلاقی رودخانه بهمنشیر و رود کارون به شادگان ـ اهواز ـ شوش ـ دزفول ـ اندیمشک می گذرد و طی خط مستقیم به شرق دهلران وصل می گردد.
3% 31/6/59

 

31/6/67 خطی که از شمال چنگوله به ایلام ـ اسلام آباد ـ پاوه ـ بسطام ـ سقز ـ بوکان ـ مهاباد ـ نقده و اشنویه وصل و در مرز ایران ، ترکیه و عراق ختم می گردد.
3% 31/6/59

 

31/6/61 خطی که از شمال دهلران به ملکشاهی ـ کرمانشاه ـ کامیاران ـ سنندج ـ دیواندره می گذرد و طی خط جاده ای در شرق سقز ختم می گردد .
3% 31/6/61

 

31/6/67 خطی که از تلاقی کارون و بهمنشیر به دارخوین ـ سوسنگرد ـ هفت تپه ـ شوش ـ دزفول ـ اندیمشک می گذرد و به شرق دهلران وصل می گردد.

تبصره 1- کلیه مناطق مذکور و غرب آن از مزایای مناطق مربوطه بهره مند خواهند بود .

تبصره 2-  جزایر خارک ـ سیری ـ ابوموسی ـ لارک نیز به تصویب نامه هیأت وزیران از تاریخ 31/6/59 لغایت 31/6/67 مشمول امتیاز 3% افزایش سنواتی  می باشد .

 • بسیجیان ویژه که در انجام وظایف و مأموریت های محوله بسیج همکاری می نمتیند در برابر قانون استخدامی سپاه متعهد خدمت تمام وقت ( در مواقع نیاز ) می گردند باازاء هر سال سابقه عضویت از ابتدای سال 73 به بعد به میزان 3 درصد حقوق مبناء
 • بسیجیان فعال که در گردانهای عاشورا و الزهراء سازماندهی شده در برابر مقررات مندرج در قانون استخدامی سپاه در انجام مأموریت های محوله ، با بسیج همکاری می کنند با شرایط خدمتی زیر به ازاء هر سال سابقه عضویت از ابتدای سال 73 به بعد :

1-8 : اعضاء شورای ناحیه ی مقاومت ، فرمانده پایگاه مقاومت ، اعضای شورای پایگاه مقاومت ، فرمانده گروهان و فرمانده دسته و سایر مسئولین بسیجی سطوح بالاتر به میزان 3% حقوق مبنا

2-8 : سایر اعضا 2 % حقوق مبنا

3-8 : بسیجیان عادی که در برابر مقررات مندج در قانون استخدامی سپاه بخدمت ارتش 20 میلیونی در می آیند به ازاء هر سال سابقه ی عضویت از ابتدای سال 73 به بعد به میزان 1 درصد حقوق مبنا ضمنا ً کسر سال به نسبت قابل اجتناب خواهد بود .

افزایش سنواتی مضاعف

 به موجب تبصره 4 ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مستخدمینی که بیش از سی سال خدمت دولتی داشته باشند و یا دارا شوند ، کسورات مربوطه را پرداخت نموده یا تعهد پرداخت آن را نمایند در قبال هر سال خدمت مازاد بر سی سال از افزایش سنواتی مضاعف برخوردار می شوند .

حسب بخشنامه شماره 3349 / 42 مورخ 7/9/73 سازمان امور اداری و استخدامی سابق پرداخت 30 سال کسور و یا تعهد پرداخت آن بایستی به تأیید صندوق بازنشستگی زیربط رسیده باشد . سازمان بازنشستگی کشوری اختیار تأیید این امر را طی بخشنامه شماره ذیحساب مربوطه اقدام نمایند و سوابق امر را جهت بررسی های لازم در پرونده پرسنلی مستخدم ضبط نمایند

فوق العاده شغل

به موجب ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت میزان فوق العاده شغل مستخدمین با در نظر گرفتن نوع کار ، وظایف و مسئولیت های آنان بین حداقل 50% و حداکثر 150% حقوق مبناء گروه مربوط برقرار می گردد . تعیین و برقراری این فوقالعاده برای مشاغل مختلف به موجب مصوبات هیات وزیران و شورای حقوق و دستمزد انجام می شود .

در حال حاضر شورای حقوق و دستمزد در اجرای بند 10 تصویب نامه شماره 15879 / ت 23464 هـ مورخ 25/4/79 هیأت محترم وزیران حداکثر فوق العاده شغل متصدیان رشته های شغلی دسته های مختلف طرح های طبقه بندی مشاغل در دستگاههای مشمول ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت را از تاریخ 1/9/79 بشرح زیر تصویب کرده است که مراتب طی بخشنامه شماره 4262 / 105 مورخ 10/8/79 به تمامی دستگاههای مشمول ابلاغ گردیده است .

جدول 3 – فوق العاده شغل متصدیان رشته های شغلی طرح های طبقه بندی مشاغل

                    سطح شغل

رسته

کارشناسی و همتراز کاردانی و همتراز تکنیسین و کمک کارشناسی و همتراز سایر مشاغل
گروه ورودی 9 گروه ورودی 8
اداری ومالی ـ فرهنگی و آموزشی ـ امور اجتماعی

 

115 درصد 105 درصد 90درصد 80درصد 75درصد
فنی و مهندسی ـ کشاورزی و محیط زیست ـ بهداشتی و درمانی 125 درصد 115 درصد 90 درصد 80 درصد 75 درصد
فرابری داده ها

 

150 درصد 150 درصد     ـــــ 80 درصد     ـــــ
رشته شغلی برنامه نویس کاربردی از گرو ه هشت به بالا  120 درصد
خدمات     ــــــ    ـــــــ     ـــــــ      ــــــ     ـــــــ
طرح طبقه بندی مشاغل هنر مندان تا گروه هشت 75 درصد و از گروه هشت به بالا 105 درصد

مشمولان بند « ب » و « پ » بخشنامه شماره 2785 / د مورخ 24/5/71 و بند 3 بخشنامه شماره 3433/42 مورخ 30/7/73 و بند 6 بخشنامه شماره 5445/42 مورخ 15/11/73 بشرح حسابدار ، کتابدار ، کارگزین ، مأمور حراست ، مسئول گزینش ، کودیکار ، مربی آموزش معلولین ، مسئول چاپ و انتشارات ، موزه دار ، مترجم ، مأمور تشخیص مالیات ، مدیر امور گمرکی ، مربی خدمات بهداشتی ، مربی ورزش ، مربی امور هنری ، تاکسیدرمسیت ، دیوراماسازه ، برنامه نویس کاربردی ، بهداشتکار دهان و دندان ، مسئول پذیرش مدارک پزشکی با توجه به بخشنامه شماره 11820 / 42/ 2 مورخ 5/4/75 سازمان امور اداری و استخدامی سابق در صورت حصول یکی از موارد ذیل از فوق العاده شغل همتراز مشاغل کارشناسی استفاده می نمایند :

 • دارا بودن مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر
 • تصدی پست کارشناسی
 • تصدی پست سرپرستی ( رئیس یا معاون اداره ، قسمت و … ) و تخصیص در گروه حداقل 9 جدول حقوق ( بهره مندی از فوق العاده شغل گروه 9 )
 • دارا بودن سایر عناوین شغلی ( کتابدار ، حسابدار ، کارگزین و … ) و تخصیص در گروه 10 جدول حقوق
 • بر اساس بند 6 بخشنامه شماره 5445/42 مورخ 15/11/73 رشتهی شغلی کودکیار و مربی آموزش معلولین به فهرست رشته ای شغلی مندرج در بند « ب » بخشنامه شماره 2785/د مورخ 24/5/71 افزوده گردیده است .

ـ با توجه به بند 10 تصویبنامه شماره 15879 / ت 23164 هـ مورخ 25/4/79 هیأت وزیران مبنی بر افزایش فوق العاده شغل مستخدمین بین 15 % تا 25 % حقوق مبنای گروه مربوط ،  فوق العاده شغل مستخدم نبایستی از حداکثر فوق العاده شغلی که قبل از تاریخ 1/9/79 دریافت داشته است کمتر باشد . چنانچه تفاوت فوق العاده شغل فعلی و قبلی مستخدم کمتر از 15 درصد باشد فوق العاده شغل مستخدم تا رسیدن میزان تفاوت به 15 درصد افزایش خواهد یافت . در صورتی که تفاوت فوق العاده شغل فعلی و قبلی مستخدم بیشتر از 25 درصد باشد فوق العاده شغل مستخدم حداکثر 25 درصد بیش از میزان قبلی خواهد    بود .

ـ در صورتی که افزایش های موردی که برای برخی از مشاغل و دستگاهها به تصویب رسیده به گونه ای است که میزان فوق العده شغل آنها بیش از میزان فوق العاده شغل ناشی از اجرای این مصوبه باشد ، ارقام قبلی مورد عمل قرار خواهد گرفت و این گونه موارد مشمول افزایش نخواهد بود .

* افزایش فوق العاده شغل  متصدیان رشته شغلی مأمور حراست و مسئول گزینش موضوع بخشنامه شماره 7100 /4/2 مورخ 31/2/76 علاوه بر  فوق العاده شغل مقرر در بخشنامه 4262/105 مورخ 10/8/79 قابل پرداخت است ( بخشنامه شماره 3440/4/103 مورخ 7/7/82 )

ـ مفاد بخشنامه 7100 /4/2 مورخ 31/2/76 بشرح ذیل می باشد :

براساس بخشنامه مذکور فوق العاده شغل پیشنهادی تخصیص یافته در رشته شغلی مأمور حراست و مسئول گزینش با رعایت ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت به شرح ذیل افزایش یافته است :

الف : مسئول گزینش

 • الف : متصدیان پست های رئیس یا سر پرست و یا معون ویا مسئول دبیرخانه هیأت مرکزی ، و یا سرپرست و یا مسئول هسته مرکزی گزینش و سایر عناوین مشابه حداکثر 30% حقوق مبنای گروه مربوط
 • الف : متصدیان پست های کارشناسی ، مسئول امور تحقیق ، مسئول امور امتحانات ، مسئول گزینش ، رابط هسته ، رؤسای ادارات تحقیقات و ارزیابی امتحانات و مصاحبه و سایر عناوین مشابه حداکثر 20درصد حقوق مبنای گروه مربوط
 • الف : متصدیان پست های کاردان ، مصاحبه گر ، تحقیق گر ، کمک کارشناس و سایر عناوین مشابه حداکثر 15 درصد حقوق مبنای گروه مربوط

ب : مأمور حراست

1- ب : متصدیان پست های رئیس اداره ـ رئیس گروه ( کارشناس ) حداکثر 30 درصد حقوق مبنای گروه مربوط

2- ب ـ رئیس اداره ـ کارشناس ( گروه 10 و بالاتر )  حداکثر 25 درصد حقوق مبنای گروه مربوط

3- ب ـ کارشناس حداکثر 20درصد حقوق مبنای گروه مربوط

حسب نظریه شماره 13329 / 42 /2 مورخ 17/4/76 دفتر طبقه بندی مشاغل سازمان امور اداری و استخدامی سابق تفسیر بند « ب» بخشنامه 7100 / 41 / 2 مورخ 31/2/76 بشرح ذیل می باشد :

 • بر اساس ردیف 1 بند « ب » مشمولین طرح های ارزیابی مشاغل تخصصی و تحقیقی و یا مدیران که در گروههای 12 و بالاتر جدول حقوق تخصیص می یابند از افزایش حداکثر 30 درصد حقوق مبنای گروه مربوط بهره مند می گردند .

2- بر اساس ردیف 2 بند « ب» متصدیان مشاغل سرپرستی ( گروههای 9و10و 11 ) و مشاغل کارشناسی در گروههای 10 و 11 و … از افزایش حداکثر 25 درصد حقوق مبنای گروه مربوط بهره مند می گردند .

3-ردیف 3 بند ب شامل مشاغل کارشناس زیر گروه 10 را شامل می شود .

* ده درصد و بیست درصد افزایش حقوق فوق العده شغل موضوع بخشنامه شماره 1230 / د مورخ 28/3 /78 ، با رعایت ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت ( حداکثر سقف فوق العاده شغل 150 % ) علاوه بر میزان مقرر در بخشنامه 4262 / 105 مورخ 10/8/79 قابل پرداخت است .

«مفاد بخشنامه 1230/د مورخ 28/3/78 بشرح ذیل می باشد »

 به استناد این بخشنامه دستگاههای مشمول این قانون مکلفند فوق العاده شغل کارکنانی را که در هر دوره ارزشیابی بالاترین امتیازات را در واحد سازمانی خود کسب می کنند ، مشروط بر اینکه از سقف مقرر در ماده 4 قانون ( حداکثر 150% ) تجاوز نکند برای مدت یک سال به ترتیب ذیل افزایش دهد :

الف – افزایش فوق العاده شغل به میزان 20 درصد برای 10 درصد کارکنان که بالاترین امتیاز ارزشیابی را کسب کرده اند

ب –  افزایش فوق العاده شغل به میزان 10 درصد برای 10 درصد کارکنان که بالاترین امتیاز ارزشیابی را کسب کرده اند .

* تا 25%  افزایش فوق العاده شغل مشاغل تخصصی و تحقیقی علاوه بر میزان مقرر در بخشنامه 426/105 مورخ 10 / 8 / 79 قابل پرداخت است . در این مورد ماده 4 قانون نظام هماهنگ ( سقف فوق العاده شغل به میزان 150 % حقوق مبنای گروه مربوطه )  رعایت نمی گردد و فوق العاده مزبور علاوه بر سقف یاد شده قابل پرداخت است . مشاغلی که این فوق العاده  به آنان تعلق می گیرد در بند 2 بخشنامه شماره 3433 / 42 مورخ 30/7/73 سازمان امور اداری و استخدامی تعیین شده است . ضمناً مشاغل مندرج در بند های ب و پ بخشنامه 2785 / د مورخ 24 / 5 / 71 با شرایط پیش گفته شده از فوق العاده شغل مذکور بهره مند می گردند .

مستند پرداخت این فوق العاده شغل تبصره 2 ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت می باشد که به موجب آن فوق العاده شغل آن دسته از مستخدمینی که تصدی مشاغل تخصصی و تحقیقی و یا آموزشی را بر عهده دارند تا 25 % حقوق مبنای آنان قابل افزایش است که فهرست این قبیل مشاغل در بخشنامه اجراالذکر (  3433 / 42 مورخ 30 / 7 / 73  ) تعیین شده است .

 • تا 25 %  افزایش فوق العاده شغل مشاغل مدیریتی و سرپرستی علاوه بر  میزان مقرر در بخشنامه 4262 / 105 مورخ 10 / 8 / 79 قابل پرداخت است . در این ماده سقف مقرر در ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت رعایت نمی گردد . مشاغلی که این فوق العاده به آنان تعلق می گیرد بشرح مفاد بخشنامه 1495 / د مورخ 20 / 3 / 71 به ترتیب ذیل              می با شد  :

الف : رؤسای سازمانها و مؤسسات         حداکثر 25 % حقوق مبنای گروه مربوط

ب : معونین مؤسسات و سازمانها و مدیران کل       حداکثر20 % حقوق مبنای گروه مربوط

پ : معاونین و مدیران کل        حداکثر 15%  حقوق مبنای گروه مربوط

ت : رئیس اداره ، رئیس گروه ، رئیس قسمت ، رئیس بخش      حداکثر 10% حقوق مبنای گروه مربوط

ث : معاون اداره ـ  مسئول      حداکثر 5%  حقوق مبنای گروه مربوط

فهرست مشاغل تبصره 2 ماده 4 قانون نظام هماهنگ پرداخت موضوع بخشنامه 3433/ 42 مورخ 30/ 7/ 73

رسته آموزشی و فرهنگی

مدیر امور تربیت بدنی ، کارشناس امور ورزشی ، کارشناس امور آموزشی و پژوهشی ، کارشناس برنامه ریزی آموزشی ، کارشناس تحقیق و برنامه ریزی درسی ، کارشناس تهیه و تألیف کتابهای درسی ، کارشناس انتشارات آموزشی ، کارشناس تحقیق و ارزشیابی امتحانات ، کارشناس امور فوق برنامه ، کارشناس آموزش ضمن خدمت ، مربی امور آموزشی ، کارشناس برنامه ریزی امور تربیتی ، مدیر امور آموزشی ، مدیر امور آموزش عالی ، کارشناس خدمات آموزشی ، ناظر و پیگیر امور آموزشی ، کارشناس امور فرهنگ و آموزش عالی ، کارشناس امور دانشجویان ، کارشناس همکاری های بین المللی دانشگاهی ، کارشناس امور فرهنگی ، کارشناس پیگیری و هماهنگی مقررات آموزشی و پژوهشی ، مدیر امور فرهنگی ، باستان شناس کارشناس سمعی و بصری ، کارشناس امور سینمایی ، کارشناس امور هنری ، بررس کتاب ، مشاور تحصیلی .

رسته اداری و مالی  :

کارشناس برنامه ریزی امور اداری و استخدامی کشور ، کارشناس امور اداری ، کارشناس بررسی عملیات ، کارشناس برنامه و بودجه ، کارشناس  برنامه ریزی و بررسی اسناد و مدارک کشور ، کارشناس یررسی اسناد و مدارک ، کارشناس برنامه ریزی و آموزش مدیریت دولتی ، کارشناس و مربی آموزشی ، پژوهشگر ، مدرس در امور اداری و مالی کارشناس امور بازنشستگی کشوری ، مدیر اداری و مالی ، بازرس ، رئیس دفتر ، منشی ، حسابرس ، ذیحساب ، ممیز حساب  ، دادیار دیوان محاسبات ، دادستان دیوان محاسبات ٍ، مدیر دارایی ، کارشناس امور مالیاتی ، کارشناس انتظامی مالیاتی ، کارشناس امور شرکت های دولتی ، کارشناس امور گمرکی .

رسته امور اجتماعی :

کارشناس امر بهزیستی ، مدد کار اجتماعی ، مدیر کار و امور اجتماعی ، کارشناس روابط کار ، کارشناس اشتغال و کاریابی ، کارشناس حقوقی ، مدیر امور ثبت احوال ، کارشناس امور ثبت احوال ، مدیر ثبت اسناد و املاک ، کارشناس ارزیابی خسارات – مدیر امور دینی ، مدیر اوقاف ، کارشناس امور خبری ، کارشناس مدارک و مطبوعات ، کارشناس اطلاعات و جهانگردی ، کارشناس روابط عمومی ، کارشناس روابط بین المللی ، کارشناس امور کشوری و مدنی ، معاون استاندار ، فرماندار ، بخشدار ، کارشناس امور امنیتی ، کارشناس مطالعات اقتصادی ، کارشناس بازرگانی داخلی ، کارشناس بازرگانی خارجی ، آمار شناس ، کارشناس آمار موضوعی ، کارشناس مطالعت اجتماعی ، کارشناس برنامه ریزی ، کارشناس برنامه ریزی و بودجه کشوری ، مدرس در اور اجتماعی ، مدیر تعاون و امور روستاها ، کارشناس امور تعاون ، کارشناس امور اجتماعی و اقتصادی روستائی ، کارشناس اقدامات تأمینی و تربیتی ، کارشناس ثبت اسناد و املاک ، کارشناس اموردینی

رسته بهداشتی و درمانی :

بهدار ،ذ کارشناس امور روانی ، کارشناس بینایی سنجی ، کارشناس شنوایی سنجی ، کارشناس امور توانبخشی ، کارشناس بهداشت محیط ، کارشناس حشره شناسی و مبارزه با ناقلین ، کارشناس مبارزه با بیماری ها ، کارشناس بهداشت حرفه ای ، کارشناس امور دارویی ، کارشناس برنامه و خدمات غذایی ، کارشناس مواد خوردنی و آشامیدنی و آرتیشی و بهداشتی ، کارشناس رادیو لوژی ، کارشناس آزمایشگاه ، کارشناس امور بیمارستانها ، کارشناس بهداشت خانواده ،  محقق ، پزشک ، دندانپزشک ، دامپزشک ، مدد کار بهداشتی و درمانی .

رسته کشاورزی :

کارشناس برنامه ریزی کشاورزی ،  کارشناس اقتصاد کشاورزی ،  کارشناس صنایع کشاورزی ،  کارشناس امور زمین ،  کارشناس امور شرکت های سهامی زراعی و تعاونی های تولید روستائی ،  کارشناس  ترویج کشاورزی  ،  کارشناس  امور آموزش کشاورزی ، مدرس در امور کشاورزی و محیط زیست ،  کارشناس  بررسی آفات و بیماری های گیاهی ،  کارشناس  آزمایشگاه کشاورزی ،  کارشناس  خاک شناسی و حاصلخیزی خاک ،  کارشناس  مهندسی زراعی ،  کارشناس  امور پنبه ،  کارشناس  اصلاح نباتات و رزاعت ،  کارشناس  حفظ نباتات ،  کارشناس  دامپروری ،  کارشناس  جنگل و مرتع  ،  کارشناس  محیط زیست ،  کارشناس  موزه تاریخ طبیعی .

رسته فنی و مهندسی :

هواشناس ، کارشناس فنی هواشناسی ، مدیر هواپیمایی ،  کارشناس  الکترونیک هواپیمایی ،  کارشناس  ارتباطات هواپیمایی ،  کارشناس  مراقبت پرواز ،  کارشناس  فنی هواپیما ،  کارشناس  امور عمومی هواپیمایی ،  کارشناس  ایمنی زمینی هواپیما ، مدیر امور راه و ساختمان ، مهندس راه و ساختمان آرشیتکت ،  کارشناس  امور حمل و نقل ،  کارشناس  معماری داخلی ،  کارشناس  شهر سازی ، مهندس برق ، مهندس تاسیسات ،  کارشناس  آتش نشانی ، مهندس تجهیزات پزشکی ، مهندس مکانیک ،  کارشناس  ارتباط و مخابرات ، مدیر امور پستی ، مدیر امور آب و برق ،  کارشناس  هیدرولوژی ، مدیر زمین شناسی و معدن ، زمین شناس ،  کارشناس  امور معادن ،  کارشناس  هیدرئولوژی ، نقشه بردار ، کارتوگراف ، مهندس ذوب فلز ، مدیر امور صنایع کوچک  ،  کارشناس  طراحی وسایل و قطعات فنی ، کارشناس درودگری ،  کارشناس  صنایع چرمی ، مدیر صنایع دستی ،  کارشناس  امور فنی صنایع دستی ،  کارشناس  امور فنی صنایع ،  کارشناس  تولید و بهره وری ، بازرس کار ،  کارشناس  حفاظت کار ، مدیر امور استاندارد و تحقیقات صنعتی ،  کارشناس  امر استاندارد و تحقیقات صنعتی ،  کارشناس  آزمایشگاه فیزیک و شیمی و مکانیک خاک ،  کارشناس  علوم و فنون هسته ای ،  کارشناس  ژئو فیزیک ،  کارشناس  عمران و نوسازی روستاها ،  کارشناس  آموزش فنی و حرفه ای ، مدرس در امور فنی ، ناوبر عکاسی هوایی خلبان ،  کارشناس  حفاظت و مرمت بناهای تاریخی ،  کارشناس  حفاظت و مرمت آثار تاریخی .

رسته فرابری داده ها :

مدیر امور فرابری داده ها ، ناظر فنی ،  کارشناس  متخصص فرابری داده ها ، تحلیل گر سیستم ، برنامه نویس سیستم ، آموزشگر انفورماتیک ، کارشناس جمع آوری اطلاعات .

فوق العاده جذب :

مستند پرداخت فوق العاده جذب ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت می باشد که به منظور جذب و نگهداری نیرو های منسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت برقرار می گردد . میزان فوق العاده مذکوذ براساس مصوبات هیأت دولت به شرح ذیل تعیین گردیده است :

ردیف            عنوان پست                     مستندات قانونی  میزان جذب
1 مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت و مقامات همتراز بند الف تصویبنامه  100 %

بند 5 تصویبنامه  50 %

بند 1 تصویبنامه 8%

158 %
2 رؤسای سازمانهای دولتی که جزء مقامات موضوع بند یک نمی باشند . بند ب تصویبنامه 80 %

بند 1 تصویبنامه 8%

88 %
3 معاونان سازمانهایی که در تشکیلات مصوب ، پست های تحت سرپرستی آنان مدیر کل می باشد تبصره 2 بند 1 تصویبنامه  80%

بند 1 تصویبنامه  8%

88 %
4 معاونان سازمانهایی که در تشکیلات مصوب ، پست های تحت سرپرستی آنان عناوینی غیر از مدیر کل می باشد بند 4 بخشنامه 70%

بند 1 تصویبنامه  8%

78 %
5 مدیران کل و مشاغل همتراز آن بند 1 تصویبنامه  70%

بند 1 تصویبنامه  8%ظ

78 %

تفاوت همترازی هیأت علمی در محاسبه فوق العاده جذب اعمال نمی گردد.

ردیف عنوان پست                              مستندات قانونی   میزان جذب
6 معاون مدیر کل و همترازان بند 1 تصویبنامه  60%

بند 1 تصویبنامه 8%

68 % حقوق و فوق العاده شغل
7 رئیس اداره بند 1 تصویبنامه  60%

بند 1 تصویبنامه 8%

58 %
8 کارشناس بند 1 تصویبنامه  60%

بند 1 تصویبنامه 8%

58 %
9 کاردان و سایر مشاغل بند 2 بخشنامه

بند 1 تصویبنامه

43 %
 • بر اساس نظریه شماره 186422 / 1802 مورخ 7/12/81 دفتر نظامهای استخدامی و دبیرخانه شورای امور اداری و استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور متصدیان پست های سازمانی « مدیر » و « معاون مدیر » به ترتیب از فوق العاده جذب مقرر در بند های 6 و 7 این جدول بهره مند می گردند .
 • بر اساس تصویبنامه شماره 43336 / ت 19486 هـ مورخ 10/8/78 هیأت محترم وزیران هرگاه حقوق و مزایای مستمر ایام تصدی مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت از حقوق و مزایای مستمر آنان در مشاغل قبلی در دستگاههای اجرایی کمتر باشد ، ما به التفاوت به عنوان فوق العاده جذب تلقی و علاوه بر سقف 158 % برقرار و پرداخت می شود .
 • متصدیان پست های سازمانی قابل تخصیص در رشته های شغلی موضوع بند « پ » ردیف یک بخشنامه شماره 2785 / د مورخ 24/5/71 و اصلاحات بعدی آن شامل حسابدار ، کتابدار ، کارگزین ، مأمور حراست ، مسئول گزینش و … با حصول یکی از موارد ذیل از فوق العاده جذب در ردیف 8 این جدول بهره مند گردند :
 • دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر
 • تصدی پست سازمانی کارشناسی
 • تصدی پست سرپرستی ( رئیس اداره ، معاون اداره و … ) و تخصیص در گروه 9 جدول حقوق
 • تصدی سایر مشاغل قابل تخصیص در رشته ای شغلی فوق الذکر و تخصص در گروه 10 جدول حقوق

فوق العاده جذب موضوع ماده 44 آئین اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری :

بر اساس  ماده 44 اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تصویب نامه شماره ی 34535 / ت 25160 هـ مورخ 20/7/81 هیأت محترم وزیران اعضای هیأت عالی نظارت ، هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری ، نمایندگان موضوع ماده 34 این آئین نامه و کارکنان دفترهای آنها اعضای گروههای تحقیق و بازرس های هیآت عالی نظارت ، در مدتی که در مشاغل یاد شده انجام وظیفه می کنند از فوق العاده جذب اضافی علاوه بر فوق العاده جذب استحقاقی موضوع ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا 20 % برخوردار می شوند .

میزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم وظایف و مسئولیت های محوله به شرح ذیل می باشد :

 • اعضاء و دبیر هیأت عالی نظارت ، معونان دفاتر هماهنگی و نظارت ، نمایندگان وزراء و اعضاء اصلی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری حداکثر 20 %
 • اعضای علی البدل هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری ، گروههای تحقیق ، بازرسان و کارشناسان دفاتر هماهنگی حداکثر 15 %
 • سایر کارکنان دفاتر هماهنگی و هیئت ها حداکثر 10 %

فوق العاده جذب موضوع قانون حمایت قضایی :

براساس قنون حمایت قضائی از کاکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 29/7/76 مجلس شورای اسلامی دستگاهها مکلفند بنا به درخواست کارکنان خود در زمان حیات یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی می شود و یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل به آنان خدمات حقوقی ارائه کنند . این خدمات طبق ماده 8 آئین نامه اجرائی قانون موضوع تصویب نامه شماره 28212 / ت 20474 هـ مورخ 3/7/79 هیات دولت مشتمل است بر انجام مشاوره و ارشاد قضائی ، تنظیم شکایت ، تقدیم دادخواست و لایحه دفاعی ، شرکت در جلسات دادرسی و پی گیری اجرای حکم و به طور کلی شامل خدماتی است که وکلای دادگستری در مقام وکالت مجاز به انجام آن می باشند در مقابل انجام این خدمات طبق ماده 13 آیین نامه فوق دستگاهها مجازند برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی که خدمات حقوقی موضوع قانون   و آئین نامه را ارائه می کنند حداکثر 40 درصد فوق العاده جذب بیشتر از فوق العده جذب سایر کاشناسان همان دستگاه با تشخیص بالاترین مقام دستگاه پرداخت نمایند با عنایت به مراتب فوق و با توجه به مفاد قانون و آئین نامه فوق شرایط ذیل برای برخورداری مستخدمین ذینفع از فوق العاده جذب مورد بحث لازم می باشند .

 • داشتن حد اقل مدرک تحصیلی حقوق قضائی
 • تصدی پست سازمانی کارشناسی حقوقی در رشته شغلی کارشناس حقوقی رشته امور اجتماعی با توجه به نظریه شمره 39522 مورخ 22/9 / 79 قائم مقام حقوقی و امور مجلس ، رئیس جمهور و نظریه شماره 2913 / 1802 مورخ 30/11/81 معاونت امور مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • ارائه خدمات حقوقی

موکداً یاد آوری می نماید کارشناسان حقوقی موضوع قانون که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته حقوق قضائی می باشند لزوماً می بایست حسب تشخیص دستگاه ذیربط در کلیه مراحل دادرسی در مراجع قضائی ، دفاع و پی گیری پرونده های قضائی و انجام سایر وظایف موضوع ماده 8 آئین نامه یاد شده توانائی و مهرت لازم را داشته باشند طبیعی است حرف دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس حقوق قضائی و پست کاشناس حقوقی مرجبی برای مشمول قانون و آئین نامه اجرائی آن نخواهد بود و اشاره به وا جد شرایط بودن کارشناس حقوق برای انجام حمایت قضائی و حقوقی در ماده 7 آئین نامه اجرائی مذکور نیز به همین لحاظ بوده است .

فوق العده جذب مناطق محروم

مستند پرداخت فوق العاده مذکور ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب 7/12/67 می باشد که منظور از برقراری آن جذب و نگهداری نیروی انسانی در نقاط محروم و غیر برخوردار می باشد .

فهرست مناطق محروم مشمول قانون در سال 84 منطبق با فهرست مورد عمل در سال 83 موضوع جداول پیوست تصویبنامه شماره 48952 / ت 25784 هـ مورخ 19 / 11 / 80 می باشد . در حال حاضر با توجه به تصویبنامه شماره 12290 / ت 33051 هـ مورخ 24/3/84 ضوابط پرداخت فوق العاده جذب نقاط محروم به  شرح ذیل می باشد :

مستخدمینی که در شهرهای محروم به شرح جدول شماره ( 3 ) و در نقاط روستایی و بخش های محروم به شرح جدول شماره ( 1 ) پیوست تصویب نامه شماره 48952 / ت 25784 هـ مورخ 9/11/80 هیأت محترم وزیران شاغل می باشند ، فوق العاده جذب آنان بر اساس درصد های مندرج در جدول شماره (2) اصلاحی تصویبنامه شماره 12290 / ت 33051 هـ مورخ 24/3/84 اعمال می گردد که در شهر های محروم مورد نظر حقوق گروه مربوط با ضریب سال 83 و در نقاط روستایی بخش های محروم حقوق گروه مربوط با ضریب سال 84 مبنای محاسبه می باشد .

ضمناً حسب تصمیمات جلسه مورخ 26/6/75 شورای امور اداری و استخدامی کشور از فوقالعده مزبور همانند سایر فوق العده های مستمر کسور بازنشستگی برداشت می گردد.

فوق العاده ویژه : ( طرح تعیین ارتقاء شغلی )

مستند پرداخت فوق العاده ویژه 4169 / ت 25703 هـ مورخ 23/5/81 هیأت وزیران می باشد . فلسفه برقراری فوق العاده ویژه جذب و نگهداری و تقویت بنیه کارشناسی دستگاههای اجرائی و افزایش انگیزه و کارآیی در انجام وظایف محوله و بهبود کیفیت خدمات با ارباب رجوع است . مشمولین این طرح کارشناسان ، مدیران و مشاوران می باشد . میزان این فوق العاده بشرح ذیل تعیین گردیده است :

الف : متخصصینی که امتیاز سطح کارشناسی ارشد ( 600 ) را کسب نموده اند برابر 35 درصد مجموع حقوق ، فوق العاده  و فوق العاده  جذب

 ب : : متخصصینی که امتیاز سطح کارشناسی خبره ( 1100) را کسب نموده اند برابر 55 درصد مجموع حقوق ، فوق العاده  و فوق العاده  جذب

ج : متخصصینی که امتیاز سطح کارشناسی عالی  ( 1600) را کسب نموده اند برابر 75 درصد مجموع حقوق ، فوق العاده  و فوق العاده  جذب

فوق العاده یاد شده جزء فوق العاده های مستمر محسوب نمی شود و پرداخت آن مستلزم حفظ کیفیت ، ارایه خدمات با تأیید بالاترین مقام دستگاه است و حسب مصوبه هیأت وزیران مشمول برداشت کسور بازنشستگی نیز می باشد .

پرداخت فوق العاده مزبور شامل افرادی که مشمول ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت و همتراز با اعضاء هیأت علمی شده اند و نیز کارکنانی که حق محرومیت از مطب دریافت مینمایند ، نخاهد شد و هر شخص می تواند از فوق العاده مزبور یا افزایش ناشی از همترازی یا اعضاء هیأت علمی و همچنین دریافت حق محرومیت از مطب استفاده نمایند .

در صورت انصراف کارشناسان مشمول طرح مسیر ارتقاء شغلی کارشناسان ، مشاوران و مدیران به منظور استفاده از مزایای ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت در صورتیکه شغل مورد تصدی آنها قبلاً در زمره مشاغل ماده 8 قانون یادشده شناخته شده باشد ، مدت خدمت ایشان در زمان استفاده از مزایای فوق العده ویژه ( کارشناسی ارشد  ، خبره ، عالی ) به عنوان تجربه مربوط و قابل قبول جهت اعطاء پایه قابل محاسبه می باشد .

طرح مسیر ارتقتء شغلی در خصوص 65 درصد کارشناسان شاغل در حوزه های ستادی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی قابل اعمال است . شایان ذکر است مقامات ، مدیران و مشاوران در این محسبات ( خارج از 65 درصد ) لحاظ نخواهند شد ( بخشنامه شماره 205701 / 1802 مورخ 7/11/81 ) .

ضمناً حسب بخشنامه شماره …… مورخ 1/4/83 شهدا ، جانبازان و مفقودین انقلاب اسلامی مشمول قانون حالت اشتغال مصوب 30/6/72 مشمول طرح ارتقاء شغلی می باشند و بدون ارزیابی حداقل از فوق العاده سطح کارشناس ارشد برخوردار می شوند . و جهت احراز سطوح بالاتر پرونده آنان نظیر شاغلین در هیات ممیزه مربوط مطرح و متناسب با امتیازات مکتسبه به سطوح مربوط ارتقا خواهند یافت .

همچنین به موجب تبصره بند 4 طرح مقامات ، مدیران کل ، رؤسای مراکز ، رؤسا و معاونین  سازمانهای مستقل که مشمول طرح مدیران باشند بدون ارزیابی از فوق العده کارشناسی ارشد برخوردار می شوند و برای بهره مندی از سطوح بالاتر با رعایت مقررات مربوط ارزیابی می گردند .

شایان ذکر است ارتقاء به سطوح بالاتر مستلزم 4 سال توقف در سطح قبلی است به عنوان مثال ارتقاء کارشناسی ارشد به خبره مستلزم چهار سال توقف در سطح ارشد می باشد .

عوامل امتیازی :

الف : عوامل عمومی

1/ الف : مدرک تحصیلی ( لیسانس 200 ، فوق لیسانس 250 ، دکتری 300 امتیاز )

میزان ارتباط مدرک تحصیلی مستخدم با شغل مورد تصدی تا 40 %

دانشگاه محل تحصیل تا 40 %

معدل تا 20 %

تشخیص ارتباط مدرک تحصیلی با رشته ی شغلی مورد تصدی مستخدم و همچنین اعتبار دانشگاه محل تحصیل به عهده هیأت ممیزه است . لیکن هیأت ممیزه باید به منظور ضابطه ضد نمودن موضوع در دستگاه اجرائی متبوع خویش الگوی خاصی را تهیه و به مرحله اجرا گذارد .

بر اساس بخشنامه شماره 206981 / 101 مورخ 6/11/83 در احتساب امتیاز مدرک تحصیلی جانبازان و آزادگان یک مقطع تحصیلی بالاتر به تبع جانبازی و آزادگی ملاک عمل می باشد .

2/ الف : سوابق تجربی

مشمولین دارای مدرک تحصیلی لیسانس به ازاء هر سال خدمت مربوط 6 امتیاز  حداکثر 180 امتیاز

مشمولین دارای مدرک تحصیلی فوق  لیسانس به ازاء هر سال خدمت مربوط 8 امتیاز  حداکثر 240 امتیاز

مشمولین دارای مدرک تحصیلی دکتری  به ازاء هر سال خدمت مربوط 10 امتیاز  حداکثر300 امتیاز

بر اساس مصوبه مورخ 16/4/82 شورای امور اداری و استخدامی کشور به سوابق تجربی آن عده از مستخدمین دولت که با مدرک تحصیلی فوق دیپلم و دیپلم به پستهای کارشناسی و مدیریت منصوب شده اند از تاریخ انتصاب به مشاغل مذکور حسب مورد سالیانه به ترتیب 4 و 2 امتیاز تعلق می گیرد.

سوابق تجربی جانبازان و آزادگان ( سوابق کارشناسی ، مدیریتی ، مشاور ) با مقطع تحصیلی بالاتر محاسبه می گردد.

آموزش همکاران :

به ازاء آموزش هریک از همکاران 30 امتیاز و حداکثر 90 امتیاز با تأیید مدیریت

4/ الف : دوره های آموزشی شغلی

به ازاء هر 100 ساعت دوره ( در چهر چوب نظام آموزشی کارکنان دولت و سمینارهای علمی و آموزشی با تأیید واحد آموزشی ) متناوب یا متوالی 30 امتیاز    حداکثر 150 امتیاز .

اگر مدت دوره کمتر از 100 ساعت باشد میزان امتیازات به نسبت طول دوره محاسبه خواهد شد .

به دوره هایی که موجب اخذ مدرک تحصیلی معادل شده است  امتیازی  تعلق  نمی گیرد .

5/ الف : استفاده از نرم افزار

حداکثر امتیاز این بند 100 می باشد که بر اساس بخشنامه شماره 50815 / 1903 مورخ 25 / 3 / 82 در صورت ارائه گواهینامه های پایان دوره ای مربوط به مهارت ها از طرف افراد مقتضی امتیاز دهی بر مبنای جدول ذیل صورت می گیرد .

ردیف                                      مهارت امتیاز
1

2

3

4

5

6

7

مفاهیم فن آوری اطلاعات

استفاده از کامپیوتر و مدیریت فایل ها

واژه پردازها

صفحه گستر ها

بانک های اطلاعاتی

ارائه مطالب

اطلاعات و ارتباطات

4

6

20

20

20

20

10

ضمناً با توجه به بند ب بخشنامه شماره 103669 / 1802 مورخ 9/6/81 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعطاء حداکثر 30 امتیاز به افرادی که قابلت استفاده از نرم افزارهای تخصصی مربوط به رشته شغلی خود را دارا می باشند با ارائه گواهینامه های دوره مذکور بلامانع است .

6/ الف : تسلط به زبان خارجی

حداکثر تا 70 امتیاز بر اساس امتیاز مکتسبه در آزمون مربوط ( عالی 70 ، خوب 50 ، و متوسط 30 )  برای انجام این امر ( آزمون زبان ) راه کارهای متفاوتی قابل انجام می باشد . آزمون مورد نظر ممکن است توسط شاخه معاونت ذیربط توسط یکی از مراکز معتبر آموزش زبان یا مؤسسه آموزشی و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی به عمل آید بدیهی است تصمیم نهائی توسط هیأت ممیزه اتخاذ خواهد     شد .

7 الف / ارائه پیشنهاد های نو و ابتکاری

به پیشنهادات مناسب که در ارستای وظایف و مسئولیت های هحوله باشد و منجر به کاهش هزینه و ارتقاء کیفیت و سرعت خدمات گردد با ارائه مستندات کافی و تأیید مرجع ذیربط تا 50 امتیاز و حداکثر تا 25 امتیاز تعلق خواهد گرفت مشروط بر آنکه پیشنهاد مطروحه بر اساس دستورالعمل نظام پذیرش موضوع بند های 3 و 8 مصوبه شماره 430/14 . ط مورخ 15 /12 / 79 شورای عالی تهیه شده باشد .

بدیهی است تشخیص انطباق اخیر الذکر و تعلق میزان امتیاز منعلقه با هیأت ممیزه خواهد بود .

8 الف / اکتشاف و اختراع

متناسب با اهمیت موضوع اکتشاف و اختراع و با تأیید مراجع ذیربط تا 100 امتیاز

9 الف / ارائه مقالات

به ازاء هر مقاله چاپ شده در نشزیات تخصصی داخلی و خارجی تا 30 امتیاز

حداکثر 120 امتیاز

الف 10 / طرح های ارزنده تحقیقاتی

برای هر طرح ، متناسب با اهمیت و اثر گذاری آن در جهت ارتقاء کیفیت ، کاهش هزینه و سرعت ارائه خدمات 50 امتیاز   حداکثر 250 امتیاز

طرح هایی که نتایج آنان به صورت قانون ، مصوبه ، بخشنامه تصویب شده است و یا در دستگاه ذیربط به مورد اجراء گذاشته شده است به ازای هر طرح تا دو برابر امتیاز مربوط قابل اجتناب است .

الف 11 / کار آیی

چنانچه امور ارجاعی به مستخدم با سرعت و دقت و کیفیت مورد انتظار انجام شود حداکثر 100 امتیاز ( عالی تا 100 امتیاز ، خوب تا 70 امتیاز ، متوسط تا 50 امتیاز ) با پیشنهاد مدیر ذیربط و تأیید مقام بالاتر با ذکر دلایل

الف 12 / رضایت ارباب رجوع

در دستگاههایی که بر اساس طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع موضوع مصوبه شماره 1854 / 13 . ط مورخ 10/2/81 شورای عالی اداری نسبت به نظر سنجی از ارباب رجوع اقدام می نماید در صورتی که کارشناسان ذیربط بر اساس نظر سنجی های مربوط نمره عالی ، خیلی خوب ، و یا خوب اخذ نموده اند می توان به ترتیب تا 100 ، تا 70 و یا تا 50 امتیاز منظور نمود .

ب ـ عوامل خاص

 عوامل خاص با توجه به وظایف و مسئولیت های مشاغل اختصاصی هر وزارتخانه یا سازمان های مستقل محل خدمت مستخدم حسب مورد احصاء و جهت تصویب شورای امور اداری و اسخدامی کشور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال می گردد . حداکثر امتیاز این عوامل 250 می باشد .

شمول امتیاز عوامل خاص مصوب صرفاً به متصدیان مشاغل اختصاصی که وظایف اصلی سازمان را انجام می دهند تعلق می گیرد .

فوق العاده روزانه :

بر اساس ماده یک آئین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند « ث » ماده 39 قانون استخدام کشوری مصوب 24 /6 /59 و اصلاحات بعدی آن فوق العاده روزانه در داخل کشور به مستخدمینی که به عنوان مأمور جهت انجام وظیفه موقت به خارج از محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند بشرح ذیل پرداخت می گردد .

میزان فوق العاده روزانه و مدت پرداخت آن

تا میزان حداقل حقوق موضوع ماده 8 لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق که هر سال توسط هیأت وزیران تعیین می شود ( در سال 84 به مبلغ 1170000 ریال ) از مجموع حقوق و مزایای مستمر یا فوق العاده شغل مستخدم به مأخذ 12/1 و نسبت به مازاد آن به مأخذ 20/1 مشروط بر آنکه از 12/1 حقوق مبنای گروه یک جدول تجاوز نکند .

به هر مستخدم در هر سال تقویمی بیش از 6 ماه بصورت متوالی یا متناوب فوق العاده مأموریت قابل پرداخت نیست لیکن در مشاغلی که نوع کار و ماهیت آن ایجاب می کند بیش از 6 ماه به مأموریت اعزام شوند به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه تا 9 ماه قابل تمدید است .

میزان فوق العاده روزانه و مدت پرداخت آن در مأموریت های بدون توقف شبانه

 به استناد ماده 2 آئین نامه فوق العاده روزانه در صورتی که مستخدم ناچار به توقف شبانه نباشد نصف فوق العاده روزانه به وی پرداخت می شود مشروط بر آنکه محل مأموریت حداقل 30 کیلومتر با محل خدمت مستخدم فاصله داشته باشد . که با توجه به ماده 4 آئین نامه فوق العاده روزانه به مدت حد اکثر 20 روز قابل پرداخت می باشد .

موارد کاهش فوق العاده روزانه

در صورتی که محل اقامت مأمور به طور رایگان از سوی دستگاههای دولتی ذیربط فراهم گردد به میزان 30% از فوق العاده روزانه کسر می گردد.

 موارد افزایش فوق العاده روزانه

 • به مکانیک ها و رانندگان وزارت راه و ترابری در مأموریت های برف روبی 40 % علاوه بر فوق العاده روزانه پرداخت می شود .
 • به خلبانان و متصدیان مشاغل عکاس هوائی و ناوبر هواپیمائی 4000 ریال برای هر ساعت پرواز ( حد اکثر 6 ساعت در روز )
 • اعزام و سکونت در مناطق روستائی یا غیر مسکونی جهت انجام طرح های مطالعلتی و اجرائی یا تحقیقات و نظارت فنی 25 % علاوه بر فوق العاده روزانه پرداخت می شود .
 • اعزام به مأموریت های دشوار و انجام وظیفه در شرایط غیر عادی 40 % علاوه بر فوق العاده روزانه پرداخت می شود .
 • به پیک های پستی و رانندگان محمولات پستی که شبها در حال انجام مأموریت هستند 40 % علاوه بر فوق العاده روزانه پرداخت می شود .
 • به مقامات مذکور در بند های پ و ت ماده 32 قانون استخدام کشوری 50% و به مقامات مذکور در بند های الف و ب تبصره ماده مزبور 30 % علاوه بر فوق العاده روزانه پرداخت می شود .
 • مستخدمینی که به مناطق فاقد تسهیلات زندگی بشرح جدول پیوست تصویب نامه شماره 20272 / ت 515 مورخ 14 / 1/ 74 اعزام می شوند فوق العاده روزانه آنان به شرح ذیل افزایش می یابد .

ـ نقاط مندرج در گروههای یک  ، دو و سه جدول به میزان 10% فوق العاده روزانه

ـ نقاط مندرج در گروههای چهار و پنج و شش  جدول به میزان 20%  فوق العاده روزانه

ـ نقاط مندرج در گروههای هفت و هشت و نه جدول به میزان 30 % فوق العاده روزانه

8- به مستخدمینی که جهت انجام تدریس به مأموریت اعزام می شوند تا میزان 50  درصد علاوه بر فوق العاده روزانه پرداخت می شود مشروط بر آنکه روزانه حداقل 5 ساعت تدریس نموده و بابت تدریس حق التدریس دریافت ننماید .

9- به مستخدمینی که به نقاط بد آب و هوا به مأموریت اعزام می شوند 15 درصد به فوق العاده روزانه اضافه می شود .

10 – مستخدمینی که جهت انجام مأموریت محوله رانندگی خودروی دولتی را بر عهده دارند 4000 ریال علاوه بر فوق العاده روزانه دریافت می کنند . این افزایش شامل متصدیان پست راننده نمی شود .

ضوابط پرداخت فوق العاده روزانه در مأموریت های خارج از کشور

بر اساس ماده 6 آئین نامه فوق العاده روزانه افرادی که جهت انجام مأموریت محوله به خارج از کشور اعزام می شوند فوق العاده روزانه آنان به صورت ارز از بابت هتل ، غذا و فوق العاده  مأ موریت بر اساس جدول پیوست تصویبنامه شماره 27395 / ت 4587 / هـ مورخ 24 /5/ 75 هیأت وزیران بشرح ذیل پرداخت می گردد .

( این تصویبنامه شامل مأموران دستگاههای اجرائی که برای خدمت به زائران خانه خدا و در مراسم حج به عربستان سعودی اعزام می شوند نخواهد بود .)

جدول حداکثر فوق العاده مأموریت و سایر هزینه های روزانه مامورین اعزامی سازمانها در مأموریت های کوتاه مدت تا 90 روز

رده شغلی هزینه هتل (1) هزینه غذا ( 2 ) فوق العاده مأموریت  سایر هزینه ها ( 3 ) ملاحظات
رئیس جمهور

معاون اول رئیس جمهور

وزراء، معاونان رئیس جمهور و مقامات همتراز

معاونان وزراء و مقامات همتراز ، سفرا و استانداران

در حد مخارج انجام شده

در حد مخارج انجام شده

در حد مخارج انجام شده

در حد مخارج انجام شده

هزینه های مربوط به هتل و غذا به صورت تنخواه قابل پرداخت است
روسای دانشگاهها ی با هیأت ممیزه مستقل و مدیران عامل شرکت های دولتی درجه « الف ـ 1 »

مشاوران وزراء و رؤسای سازمانها و دانشگاههایی که هیأت ممیزه مستقل ندارند و مدیران عامل شرکت ها

مدیران کل ، رؤسای ادارات کل سایر مدیران

کارشناسان و دیگر کارکنان

150 دلار

 

 

 

150دلار

 

 

 

150دلار

 

100دلار

 

50 دلار

 

 

 

50 دلار

 

 

 

50 دلار

 

50 دلار

 

  80 دلار

 

 

 

 

 

70 دلار

65 دلار

 

50 دلار

هزینه های هتل در ماموریت ها ( اعم از انفرادی و یا به صورت هیأت ) به صورت تنخواه قابل پرداخت است

به صورت تنخواه قابل پرداخت است

به صورت تنخواه قابل پرداخت است

به صورت تنخواه قابل پرداخت است

 در سفرهایی که به صورت هیأت انجام می یابد کلیه هزینه های ستون ( 1) به وسیله رئیس هیأت پرداخت و فقط وجه مربوط به ستون ( 2 ) به هر یک از افراد پرداخت می شود . در مورد سفرهای انفرادی ، کلیه وجوه مربوط به ستون (1) و(2) به شخص مأمور پرداخت می شود .

حداکثر پرداخت فوق العاده روزانه بصورت ارز 90 روز می باشد و در مأموریت های بیش از 90 روز میزان مازاد بر 90 روز به صورت ریال و با رعایت ماده یک فوق العاده روزانه پرداخت خواهد شد .

چگونگی تأمین ارز مأمورین اعزامی به خارج از کشور

تأمین ارز توسط یکی از شعب بانک های کشور با معرفی نامه کتبی سازمان مربوط حاوی چگونگی استفاده یا عدم استفاده از تسهیلات غذا و محل اقامت و سایر هزینه ها در محل مأموزیت و قید رده شغلی مأمور طبق جدول پیوست اجرا الذکر صورت می گیرد . چنانچه بابت هزینه های مذکور در محل مأموریت وجهی پرداخت گردد مبالغ مربوط بایستی از فوق العاده مأموریت کسو و بقیه قابل پرداخت خواهد بود .

توجه : 90 روز پس از دریافت  ارز و بازگشت از مأموریت ، سازمان متبوع مستخدم بایستی با مستخدم مأمور از نظر هزینه های هتل و غذا تسویه حساب نماید .

فوق العاده روزانه مستخدمینی که در خارج از کشور پست سازمانی دارند .

الف : در صورتی که مستخدم به ایران اعزام شود فوق العاده روزانه بر اساس ماده یک آئین نامه فوق العاده روزانه پرداخت می شود .

ب : در صورتی که مستخدم به خارج از محل خدمت خود در همان کشور اعزام شود و ناچار به توقف شبانه در محل مأموریت باشد فوق العاده روزانه به ماخذ فوق العاده اشتغال خارج از کشور پرداخت می شود .

ج : در صورتی که مستخدم به کشور دیگری غیر از محل خدمت خود اعزام شود فوق العاده روزانه بر اساس ماده 6 آئین نامه فوق العاده روزانه پرداخت می شود .

فوق العاده روزانه مستخدمینی که جهت استفاده بورس به خارج از کشور اعزام می شوند :

به مستخدمینی که برای استفاده از بورس به خارج از کشور اعزام می شوند فوق العاده روزانه داده نخواهد شد ولی در صورتی که وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط تشخیص دهد که استفاده از بورس برای اجرای برنامه های سازمان متبوع ضرورت دارد وکمکی که از طرف اعطاء کننده بورس یا بورسیه می شود کفاف هزینه های او را نمی دهد می تواند حسب مورد به التفات این کمک تا میزان مبالغ مندرج در ماده 6 آئین نامه فوق العاده روزانه حداکثر به مدت شش ماه به مستخدم بپردازد .

فوق العاده روزانه مستخدمینی که در ایام حج به عربستان اعزام می شوند :

در اجرای تصویبنامه شماره 4958 مورخ 20/2/65 هیأت وزیران به آن دسته از کارکنان دولت که در ایام حج به صورت مامور به عربستان سعودی اعزام شده و هزینه زیست و خوراک آنها توسط وزارت ارشاد تأمین گردیده است تا 26 روز فوق العاده روزانه روزانه به آنان تعلق نمی گیرد و پس از این مدت بازاء هر روز روزانه 65 ریال سعودی به آنها پرداخت خواهد شد ضمناً کادر فنی هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران مشمول مفد این مصوبه نمی باشد .

توجه :

 هر گونه تخلف در انجام مأموریت به صورت مأموریت غیر واقعی و پرداخت فوق العاده روزانه بیشتر از مدت مأموریت انجام شده موجب تصرف در اموال عمومی و دارای عواقب شرعی و قانونی می باشد .

بدیهی است پیشنهاد کننده ، تایید کننده و دریافت کننده متخلف شناخته می شوند و این گونه تخلفات قابل ارجاع به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است .

فوق العاده اشتغال خارج از کشور :

به موجب بند ج ماده 39 قانون استخدام کشوری فوق العاده اشتغال خارج از کشور به مستخدمینی که در خارج از کشور انجام وظیفه می کنند قابل پرداخت است .

به استناد تصویب نامه شماره 29920 / ت 461 هـ مورخ 9/10/71 هیأت محترم وزیران میزان فوق العاده اشتغال خارج از کشور ( حسب مورد ) طبق جداول پیوست تصویب نامه تعیین و پرداخت می شود .

بر اساس ماده یک تصویب نامه مذکور کشور های جهان از نظر تعیین میزان فوق العاده اشتغال خارج از کشور طبق جدول شماره یک پیوست به ده گروه تقسیم می شوند .

ـ مأخذ خذ پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور در مورد کادر سیاسی وزارت ( امور خارجه جدول شماره یک پیوست می باشد .

ـ مأخذ خذ پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور در مورد مشاغل آموزشی در وزارت آموزش و پرورش جدول شماره سه پیوست می باشد . فوق العاده اشتغال خارج از کشورمتصدیان مشاغل رسته خدمات در وزارت آموزش و پرورش حد اقل 60000 ریال و حداکثر 90000 ریال تعیین می گردد که به تشخیص وزارتخانه قابل پرداخت است .

ـ مأخذ خذ پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور در مورد کارکنان سازمان حج و زیارت جدول شماره پنج پیوست می باشد .

نکاتی در مورد جدول شماره  2و3

ـ  فوق العاده اشتغال خارج از کشور مأموران ثابت مجرد یا مأموران ثابتی که از خانه های سازمانی استفاده می کنند به میزان 75 % ارقام جدول های شماره 2و3 پیوست تعیین می شود .

ـ میزان 30% از  فوق العاده اشتغال خارج از کشور مأموران ثابت که از خانه های سازمانی استفاده نمی نمایند جهت پرداخت اجاره بهای مسکن منظور گردیده است . در صورتی که اجاره بهای مسکن مأموری کمتر از میزان مذکور باشد مابه التفاوت آن از فوق العاده متعلقه کسر می گردد.

به آن دسته از مأموران ثابت که اجاره بهای منازل مسکونی ( غیر مبله ) آنان طبق قرارداد اجاره از 30% فوق العاده اشتغال خارج از کشور بیشتر باشد ما به التفاوت اجاره مسکن تا سقف 45 % فوق العاده اشتغال خارج از کشور در صورت تأیید رئیس نمایندگی و در صورت وجود اعتبار توسط دستگاه متبوع مستخدم قابل پرداخت است .

ـ به مأموران ثابت که محل خدمت آنان در یکی از کشورهای گروه الف ، ب، ج، د و هـ مندرج در جدول شماره 4 پیوست باشد بنابر شرایط خاص در کشورهای یاد شده به ترتیب معادل 10% ، 20 % ، 30% ، 40 ، 50 % علاوه بر فوق العده ای که به آنها تعلق می گیرد پرداخت خواهد شد .

ـ  میزان فوق العاده مندرج در جدول شماره 3 پیوست در مورد مدیران و معاونان واحد های آموزشی حداکثر تا 10 % قابل افزایش ایت .

ـ  فوق العده کسانی که دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مدرک تحصیلی حداقل هستند و مدارک آنان در دوره مربوطه دارای مطلوبیت لازم باشد به ازاء هر مدرک تحصیلی بالاتر 5 % و حداکثر تا 15% ارقام جدول شماره پیوست قابل افزایش است .

ـ  مأخذ محاسبه ارز  فوق العاده اشتغال خارج از کشور ، نرخ رسمی برابری ارزهای خارجی مورد حواله به ریال در تاریخ 28/1/1370 ( به مبلغ 68 ریال ) می باشد . در صورتی که در برابری ارزهای مذکور به ریال کاهش یا افزایش حاصل شود ما به التفاوت در هر سه ماه یک بار به عنوان تفاوت تسعیر حسب مورد کسر یا از اعتبار مربوط پرداخت خواهد شد به گونه ای که میزان ارز دریافتی مستخدمان در خارج از کشور ( مأموران    ثابت ) بر اساس نرخ تعیین شده در تاریخ یاد شده برای هر یک از کشور ها همواره ثابت خواهد ماند .

نکاتی در خصوص جدول شماره 5 مربوط به کارکنان حج و زیارت

میزان 25 % مبلغ اولین طبقه گروه 4 با ازاءهمسر و هر یک از فرزندان تحت تکفل مأمور حداکثر تا چهار نفر به مبالغ این جدول اضافه می گردد.

مبلغ اولین طبقه گروه 4 به میزان 48000 ریال می باشد که برای 4 نفر به ماخذ حد اکثر 100% و حداکثر 48000 ریال قابل رداخت است .

چنانچه مأمورین ثابت اعزامی از سوی سازمان حج و زیارت از خانه های سازمانی استفاده نمایند به میزان 45 % اولین طبقه گروه کشورهای این جدول از فوق العاده اشتغال آنان کسر خواهد شد .

ضوابط همترازی مشاغلی که در جدول شماره 3 و 5  منظور نگردیده است .

 همترازی مشاغلی که در جدول شماره 3 و 5  منظور نگردیده است و نیز تطبیق وضع مستخدمان وزارت خانه ها و سازمانهای دولتی که جهت اشتغال به خارج از کشور اعزام شده یا می شوند با عناوین مندرج در جدول شماره 2 یوست توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه مربوطه تعیین و فوق العاده آنان طبق جدول یاد شده و مقررات این آئین نامه قابل رداخت خواهد بود .

برای تعیین فوق العاده مزبور مدارک مربوط به همراه فرم ذیربط ( تصویر پیوست ) به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از سوی دستگاه ذیربط ارسال می گردد . در سازمان مذکور مدارک مربوط بررسی و با توجه به عوامل مربوط ( تحصیلات ، میزان آشنائی با زبان خارجه ، پیچیدگی شغل ، ارتباط شغل و ………) امتیاز دهی انجام می گیرد و در نهایت با یکی از مقامات وزارت امور خارجه همتراز گردیده و صورت جلسه مربوط به امضا نماینده دستگاه ذیربط ، نماینده  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نماینده وزارت امور خارجه می رسد و میزان فوق العاده اشتغال خارج از کشور او مشخص می شود .

فوق العاده بدی آب و هوا

 به موجب بند « ب » ماده 39 قانون استخدام کشوری  فوق العاده بدی آب و هوا

به مستخدمینی که در نقاط بد آب و هوا انجام وظیفه می کنند قابل پرداخت است .

نقاط بد آب و هوا طبق فهرست پیوست مصوبه 20272 / ت 515 هـ مورخ 14/1/74 هیأت وزیران به چهار درجه تقسیم می شود و فوق العاده بدی آب و هوا  برای کارکنان این نقاط براساس درصد از حقوق مبنای گروه مربوط به شرح ذیل رداخت می شود :

درجه نقاط یک دو سه چهار
میزان فوق العاده بدی آب و هوا       5 %      10%        17 %      25%

فوق العاده بدی آب و هوا  ی مستخدمانی که در نقاط گرمسیری درجه 3 و 4 استانهای بوشهر ، هرمزگان ، خوزستان ، کرمان ، سیستان و بلوچستان  مندرج درجه اول نقاط بد آب و هوا خدمت می کنند و نیز مناطق درجه 3 استان ایلام به میزان صد در صد حداقل حقوق مبنا ی جدول حقوق موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت افزوده می شود .

فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی

به موجب بند «  پ » ماده 39 قانون استخدام کشوری فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی به مستخدمینی که در نقاط فاقد تسهیلات لازم زندگی خدمت می کنند ، قابل پرداخت است . نقاط فاقد تسهیلات زندگی طبق فهرست پیوست مصوبه 20272 / ت 515 هـ مورخ 14/1/74 هیأت وزیران به 9 گروه تقسیم می شود فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی برای کارکنان این نقاط بر اساس درصدی از حقوق مبنای گروه مربوط به شرح ذیل پرداخت می شود :

گروه محرومیت یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه
میزان فوق العاده 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی در جزایر خلیج فارس و دریای عمان علاوه بر فوق العاده قابل پرداخت به میزان 100 % حقوق مبنای گروه شغلی مربوط افزایش می یابد .

فوق العاده مزبور در نقاط مرزی ( دهستان ) پیوست مصوبه اجراالذکر به میزان 10 % افزایش می یابد .

فوق العاده محل خدمت

بر اساس بند « ت» ماده 39 قانون استخدام کشوری فوق العاده محل خدمت شامل مستخدمانی می شود که محل جغرافیایی خدمت آنان به موجب احکام رسمی از نقطه ای در شهرستان به نقطه ای در یک شهرستان دیگر تغییر می یابد . که حداکثر مدت 5 سال در هر محل قابل پرداخت است . میزان فوق العاده محل خدمت در کلیه نقاط به استثنا ی استان تهران 5% حقوق مبنای گروه مربوط است .

نقاط موضوع تبصره 2 قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 39 قانون استخدام کشوری نقاط درجه 3 و 4  بدی آب و هوا و بخش های دارای گروه محرومیت 5 الی 9 مشمول محرومیت 5 سال نیستند .

فوق العاده اضافه کار

با توجه به بند الف ماده 39 قانون استخدام کشوری فوق العاده اضافه کار منحصراً به مستخدمینی که علاوه بر ساعات کار اداری با دستور کتبی مقام صلاحیت دار کار اضافی انجام دهند پرداخت می شود .

میزان و مبنای محاسبه اضافه کار ساعتی طی ضوابط اجرائی بودجه همه ساله از طرف هیأت دولت مشخص می شود که در حال حاضر 160/1 مجموع حقوق و فوق العاده شغل و جذب مبنای یک ساعت اضافه کار می باشد .

فوق العاده کار با اشعه

به موجب بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 مجلس به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند تا 50 % حقوق و فوق العاده شغل به عنوان فوق العاده کار با اشعه پرداخت می شود .

چگونگی و میزان این پرداخت به گروههای مختلف کاری که با اشعه سر و کار دارند در ماده 22 آئین نامه اجرائی قانون موضوع تصویبنامه شماره 112026 / ت 57 هـ مورخ 29/2/69 هیأت وزیران احصاء گردیده است .

بر اساس ماده 22 آئین نامه مذکور به پرتو کاران گروه الف 50 %  حقوق و فوق العاده شغل به عنوان فوق العاده کار با اشعه پرداخت می شود لیکن به پرتوکاران گروه « ب » حداکثر به میزان 60% از فوق العاده کار با اشعه پرتو کاران گروه الف را دریافت می نمایند .

به موجب مصوبه مورخ 5/3/78 هیأت دولت از تاریخ 1/6/78 مبنای محاسبه فوق العاده اشعه حقوق فوق العاده  شغل تعیین شده است .

حق محرومیت از مطب

فوق العاده ای است برابر یک ماه حقوق و فوق العاده  شغل که به موجب تصویب نامه شماره 11411 / ت 305 هـ مورخ 15/1/74 به استناد ماده 6  قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به کلیه دارندگان مدارک دکتری در رشته های گروه پزشکی ( پزشکی ، دامپزشکی ، دارو سازی و علوم آزمایشگاهی ) و پیراپزشکی و بهداشتی که در دستگاههای مشمول  قانون نظام هماهنگ پرداخت شاغل هستند پرداخت می شود .

یعنی اگر شغلی مشمول یکی از عوامل درجه یک و 2 مورد عوامل درجه دو باشد در مجموع می تواند از 25 % فوق العاده سختی شرایط محیط کار 5+10+10 بهره مند می شوند .

مکانیسم برقراری سختی شرایط کار

مرجع تشخیص و تعیین فوق العاده سختی شرایط کار در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی کمیته ای است که با ترکیب بالاترین مقم اداری و مالی ، مدیر کل یا رئیس کارگزینی و مدیر کل یا رئیس یا عناوین مشابه واحد متقاضی تشکیل می گردد .

فهرست مشاغل مشمول آئین نامه مربوط در کمیته یاد شده مطرح و با توجه به ضوابط مربوط نسبت به تعیین امتیازها و فوق العاده مطلقه هر کدام از مشاغل پیشنهادی بررسی لازم معمول و تصمیم گیری می شود و در نتیجه یک نسخه از تصمیمات متخذه را طی صورت جلسه ای ( بشرح فرم پیوست ) جهت رسیدگی و کنترل به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند که پس از تأیید قابل اجرا خواهد بود .

در صورتیکه تصمیمات متخذه مغایر با ضوابط آئین نامه باشد مراتب پس از بررسی و در صورت لزوم انجام کار بینی توسط کارشناسان مربوط از سوی سازمان برنامه ریزی به کمیته مذکور اعلام و کمیته مکلف به اصلاح صورت جلسه های خود می باشد .

مبنای محاسبه سختی کار

مبنای محاسبه و پرداخت فوق العاده سختی محیط کار حقوق مبنای مستخدمین رسمی و پیمانی می باشد .

سقف فوق العاده سختی شرایط کار

در اجرای مصوبه شماره 40746 / ت 18876 هـ مورخ 22/ 6/ 77 هیأت وزیران از تاریخ 1/1/78 محدودیت سقف فوق العاده مذکور ملغی شده است .

فوق العاده سختی شرایط  محیط کار

بر اساس بند خ ماده 39 قانون استخدام کشوری فوق العاده سختی شرایط  محیط کار  فقط به مستخدمینی که در شرایط غیر متعارف محیط کار به تشخیص سازمان متبوع مجبور به انجام وظیفه باشند قابل پرداخت است .

براساس تصویبنامه شماره 54910 / ت مورخ 9/8/66 هیأت وزیران فوق العاده سختی شرایط  محیط کار  به متصدیان مشاغلی تعلق می گیرد که با وجود رعایت شرایط بهداشتی و ایمنی مربوط شاغل در معرض ابتلاء به بیماری ها یا عوارض نا مطلوب قرار گرفته و یا اینکه ماهیت وظایف آنان احتمال بروز بیماری یا عوارض نا مطلوب به دنبال داشته باشد .

عوامل سختی شرایط محیط کار

عوامل سختی شرایط محیط کار بشرح جدول پیوست تصویبنامه شماره 910/54/ ت  30 مورخ 9/8/66 هیأت محترم وزیران می باشد که ضمیمه این جزوه است .

درجه بندی عوامل سختی شرایط کار و امتیازات آن

مشاغل مشمول عوامل درجه1                 5% حقوق مبنای مستخدم

مشاغل مشمول عوامل درجه2              10%  حقوق مبنای مستخدم

مشاغل مشمول عوامل درجه3                 15%   حقوق مبنای مستخدم

مشاغل مشمول عوامل درجه4                20% حقوق مبنای مستخدم

مشاغل مشمول عوامل درجه5                   25%    حقوق مبنای مستخدم

در صورتی که سختی شرایط محیط کار برخی از مشاغل با تعدادی از عوامل مختلف در جدول درجات عوامل سختی کار همراه باشد هنگام محاسبه و پرداخت فوق العاده یاد شده مجموع امتیازهای عوامل مربوط منظور می گردد.

فوق العاده نوبت کاری

بر اساس بند ( د ) ماده 39 قانون استخدام کشوری و نیز تصویبنامه شماره 54910 / ت 630 مورخ 9/8/66 هیأت محترم وزیران فوق العاده نوبت کاری به متصدیان مشاغلی پرداخت می گردد که در نوبت های غیر متعارف ساعات اداری به صورت تمام وقت و مستمر ملزم به انجام وظیفه می باشند .

زمان های غیر متعارف عبارتند از :

سه نوبتی چرخشی منظم ( صبح تا عصر ـ عصر تا شب ـ شب تا صبح)

دو نوبتی چرخشی منظم (   صبح تا عصر ـ شب تا صبح )

دو نوبتی منظم  (عصر تا شب ـ شب تا صبح )

دو نوبتی منظم  ( شب تا صبح ـ صبح تا عصر )

یک نوبتی دائم ( عصر تا شب )

یک نوبتی دائم ( شب تا صبح )

ترکیب دو یا چند حالت از حالات فوق به صورت متناوب

میزان برقراری فوق العاده نوبت کاری

مشمولین نوبت کاری ردیف اول                        20% حقوق مبنا

مشمولین نوبت کاری ردیف دوم                         15% حقوق مبنا

مشمولین نوبت کاری ردیف سوم                       20% حقوق مبنا

مشمولین نوبت کاری ردیف چهارم                      15% حقوق مبنا

مشمولین نوبت کاری ردیف پنجم                       10 % حقوق مبنا

مشمولین نوبت کاری ردیف ششم                      25% حقوق مبنا

مشمولین نوبت کاری ردیف  هفتم                         15% حقوق مبنا

حداکثر فوق العاده نوبت کاری 35% حداقل حقوق مبنا ( حقوق مبنا گروه یک جدول ) در هر ماه می باشد .

مستخدمینی که به صورت غیر منظم و بر حسب نوبت بصورت کشیک یا عناوین مشابه آن در هر یک از حالات زمانی فوق عهده دار انجام مسئولیت هایی باشند با رعایت مقررات فقط از فوق العاده اضافه کار ساعتی برخوردار خواهند بود .

فوق العاده همترازی با اعضاء هیأت علمی دانشگاهها

بر اساس ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده 16 آئین نامه اجرائی قانون مذکور چنانچه حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مراکز و واحد های آموزشی ، مطالعاتی و تحقیقاتی که دارای مدرک تحصیلی دکتری یا کارشناسی ارشد یا مدرک همتراز می باشند و تصدی مشاغل آموزشی ، مطالعاتی و تحقیقاتی را به عهده دارند از 80 % حقوق و فوق العاده شغل اعضاء هیأت علمی دانشگاهها کمتر باشد ، نظارت آن به صورت تفاوت همترازی در حکم کارگزینی درج می گردد .

تفاوت مذکور مشمول کسر کسور بازنشستگی بوده و در محاسبه پاداش پایان خدمت با برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و همچنین در محاسبه وجوه مرخصی های استحقاقی ذخیره شده ، اضافه کار و باز خرید خدمت ملاک عمل قرار می گیرد .

ضمناً 80 % حقوق و فوق العاده شغل اعضاء هیأت علمی همه ساله توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و طی بخشنامه ای به تمامی دستگاههای دولتی مشمول قانون ابلاغ می گردد .

فوق العاده کسر صندوق

به موجب بند چ ماده 39 قانون استخدامی کشوری فوق العاده کسر صندوق فقط به تحویلداران و تحصیلداران و مامورین پرداخت قابل پرداخت است که برای جبران بخشی از خسارات ناشی از اشتباهات در وصول و ایصال وجوه صورت می گیرد .

به استناد مفاد 1 و 5 تصویبنامه شماره 38113 / ت 14669 هـ مورخ 16/12/74 هیأت وزیران ، فوق العاده کسر صندوق برای جبران کسری احتمالی وجوه نقدی در اختیار مامورانی قرار می گیرد که به رعایت مقررات و یا موافقت ذیحساب و حکم دستگاه ذیربط به کار دریافت و پرداخت وجوه نقد اشتغال دارند و به ماخذ دو در هزار ریال متوسط گردش نقدی ماهانه مأموران تعیین و پرداخت می شود مشروط بر اینکه از 50 % حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده یک قانون  نظام هماهنگ پرداخت تجاوز ننماید .

به مأمورانی که میزان متوسط گردش نقدی ماهانه آنان کمتر از یک میلیون ریال است فوق العاده کسر صندوق پرداخت نمی شود .

به مأمورانی که امر پرداخت را بوسیله چک انجام می دهند  فوق العاده کسر صندوق پرداخت نمی گردد .

فوق العاده  تضمین

به استناد بند ح ماده 39 قانون استخدام کشوری فوق العاده  تضمین فقط به صاحب جمعان نقدی یا جنسی قابل پرداخت است .

به استناد ماده 6 تصویبنامه شماره 38113 / ت 14669 هـ مورخ 16/12/74 هیأت وزیران فوق العاده  تضمین به انبارداران گمرک ایران و مأموران دریافت و پرداخت وجوه نقد و مخزن داران اوراق بها دار که از بین کارمندان رسمی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذیحساب و حکم دستگاه ذیربط منصوب می شوند ، با رعایت مقررات مربوط پرداخت می شود .

انواع تضمین که مشمولان ماده 6 این تصویبنامه می سپارند به پیشنهاد ذیحساب و موافقت دستگاه اجرائی مربوط عبارت است از :

الف : سپرده نقدی

ب : ضمانت نامه بانکی

ج : وثیقه ملکی مفروز با ارایه سند مالکیت و تنظیم سند ثبتی

د: سفده که توسط یک نفر ضامن ظهر نویسی شده باشد .

حداقل میزان تضمین پانصد هزار ریال است و فوق العاده  تضمین  ماهانه مشمولین بشرح ذیل قابل پرداخت است :

الف : به کسانی که پانصد هزار ریال تضمین سپرده باشند معادل ده در هزار

ب : به کسانی که بیش از پانصد هزار ریال تضمین سپرده باشند  نسبت به پانصد هزار ریال اولیه ده در هزار و نسبت به مازاد آن تا مبلغ یک میلیون ریال ، هشت در هزار و از مبلغ یک میلیون ریال تا دو میلیون ریال شش در هزار و مازاد بر دو میلیون ریال ، چهار در هزار ، مشروط بر اینکه از 100% حداقل حقوق مبنای جدول موضوع ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تجاوز نکند .

ـ به کسانی که وجه نقد یا تضمین ملکی یا ضمانت نامه  بانکی بسپارند به نسبت سهم تضمین مذکور  فوق العاده  تضمین  متعلقه به میزان ده درصد بیش از مأخذ تعیین شده مشروط بر آن که از مبلغ 100 % حداقل حقوق جدول موضوع ماده یک قانون قانون نظام هماهنگ تجاوز نکند ، قابل پرداخت است .

ـ چنانچه میزان ابواب جمعی ماهانه ( میزان وجوه دریافتی ، ارزش اوراق بهادار یا اجناس تحویلی ) کمتر از یک میلیون ریال باشد اخذ تضمین صورت نمی گیرد . و فوق العاده  تضمین   نیز به این افراد تعلق نمی گیرد . این قبیل از افراد نیز به مسئولیت ذیحساب از بین کارمندان مورد اعتماد انتخاب می شوند .

هزینه های موضوع ماده 40 قانون استخدام کشوری

الف : هزینه ایاب و ذهاب

به استناد ماده یک تصویبنامه شماره 36010 / ت هـ مورخ 11/11/74 هیأت وزیران هزینه ایاب و ذهاب فقط به مشاغل خاصی پرداخت می شود که تصدی آنها نوعاً مستلزم رفت و آمد هایی است که به مراکز مختلف ادارات اقصی نقاط شهر رفت و آمد می کنند و از هیچ نوع وسیله نقلیه اداری اعم از موتور سیکلت ، خودرو سواری و وانت استفاده نمی کنند که به استناد ماده 2 تصویبنامه مورد اشاره حداکثر به مبلغ 15000 ریال در ماه برای مستخدمین ذیربط تعلق می گیرد .

ب : هزینه سفر و نقل و مکان

به استناد ماده یک تصویبنامه شماره 11910 /  ت  297 مورخ   11/4 / 68 هیات  وزیرا ن و اصلاحات بعدی آن هزینه سفر و نقل و مکان در داخل کشور به مستخدمینی قابل پرداخت است که به موجب حکم رسمی محل جغرافیفیی خدمت آنان از یک شهرستان به یک شهرستان دیگر تغییر می یابد بر مبنای کوتاهترین فاصله ی زمینی اعلام شده بین دو محل توسط وزارت راه و ترابری به شرح ذیل قابل پرداخت است :

پ 1 / هزینه سفر

به استناد ماده  تصویبنامه شماره 11910 / ت 297 مورخ 11/4/68 هیات وزیرا ن و اصلاحات بعدی آن هزینه سفرمستخدم و افراد تحت تکفل با رعایت شرایط مذکور در ماده 86 قانون استخدام کشوری به ازاء هر کیلومتر معادل 5/1 ضریب جدول حقوق و اصلاحات بعدی آن است مشروط بر آنکه از وسیله نقلیه دولتی استفاده نکند .

به مستخدمی که همسر او در یکی از دستگاههای مشمول قانون استخدام کشوری اشتغال دارد هزینه سفر بابت همسر شاغل پرداخت نخواهد شد و چنانچه محل جغرافیلیی همسر مستخدم تغییر یابد ، هزینه سفر وی توسط دستگاه محل جدید خدمت قابل پرداخت است .

پ2 / هزینه نقل مکان

به استناد ماده 3 تصویبنامه شماره  11910 / ت مورخ 11/4/68 هیأت وزیران به مستخدمینی که مشمول دریافت هزیته باشند و محل جغرافیایی خدمت آنان تغییر می کند ، علاوه بر هزینه سفر مقرر در بند « پ » برای جبران هزینه های ناشی از حمل وسایل و اثاثیه زندگی آنان به محل جدید خدمت ، در صورتی که محل جدید خدمت از محل قبلی تا 150 باشد معدل نصف نصف و در صورتی که بیش از 150 کیلومتر باشد معادل یک ماه تمام حقوق و مزایا و تفاوت تطبیق حقوق ( حقوق + تفاوت تطبیق حقوق + فوقالعاده های شغل ، جذب ، ویژه و سختی کار ) به عنوان هزینه نقل مکان پرداخت می شود .

موارد قابل توجه

 • به مستخدمینی که در محل جغرافیایی غیر از محل استخدام اولیه خود بازنشسته یا از کار افتاده می شود هزینه های سفر ونقل و مکان بر اساس تصویبنامه مورد اشاره پرداخت می شود .
 • پرداخت هزینه های سفر و نقل مکان توسط دستگاه اولیه مستخدم و با رعایت مقررات مربوط پرداخت خواهد شد و در صورت اعلام رسمی دستگاه اولیه مبنی بر عدم پرداخت هزینه های مذکور ، این هزینه ها توسط دستگاه جدید مستخدم پرداخت خواهد شد .
 • هزینه های سفر و نقل مکان مستخدمینی که محل جغرافیایی خدمت ثابت آنان از داخل به خارج از کشور تغییر می یابد و یا در خارج از کشور تغییر پیدا می کند بر اساس مقررات مربوط به پرداخت هزینه سفر و حمل اثاثیه مأمورین ثابت وزارت امور خارجه قابل پرداخت است .

کمک هزینه عائله مندی

 • به موجب بند یک ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت و اصلاحیه مصوب 15/7/1375 آن به مستخدمین مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت که داری همسر دائم می باشند ماهیانه معادل 70 درصد حداقل حقوق مبنای جدول حقوق نظام هماهنگ به عنوان کمک هزینه عائلع مندی پرداخت می شود .
 • به موجب تبصره یک ماده 9 قانون اشاره شد موضوع اصلاحیه مصوب 15/7/1375 ، مستخدمین زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت که داری همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و از کار افتاده باشد و خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان می باشد و به میزان فوق مکمل هزینه عائله مندی دریافت می دارند .
 • حسب ماده 3 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مصوب 13/ 2 /1379  ، دولت موظف است کمک هزینه عائله مندی کارکنان شاغل ، از کار افتاده و یا بازنشسته را در صورت فوت به همسر دائم آنها مادامی که در قی حیات باشند بپردازد .
 • در اجرای تبصره 3 ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ( موضوع ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی به مدت 4 سال ) کمک هزینه عائله مندی برای بازنشستگان کشوری و لشکری که دارای 60 سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کار افتاده ( بدون شرط سنی ) علاوه بر میزان مقرر دریافتی طبق قانون ، ماهانه معادل یک صدو بیست درصد ( 120% ) حداقل حقوق مبنای جدول ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیر پرداخت می گردد .

کمک هزینه اولاد

 • به موجب بند 2 ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت و اصلاحیه مصوب 15/7/1375 ، به هر یک از مستخدمین مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه و مستمری بگیر مشمول نظام هماهنگ پرداخت که دارای فرزند تا سن 20 سال هستند به ازای هر فرزند ( حداکثر تا 3 فرزند ) ماهیانه معادل 14 درصد حقوق مبنای جدول نظام هماهنگ پرداخت به عنوان کمک هزینه اولاد پرداخت می گردد . فرزندان مستخدمین متوفی مشمول قانون که کمتر از 20 سال سن دارند مشمول کمک مزبور خواهند بود . حداکثر سن برای اولادی که از این مزایا استفاده می کند به شرط ادامه تحصیل و ارائه گواهی مربوط 25 سال تمام برای اولاد و زمان ازدواج برای اولاد اناث خواهد بود . و برای فرزندان معلول که قادر به کار نمی باشند بدون شرط سنی می باشد .
 • به موجب قانون اصلاح ماده ( 9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 22/1/1380 مجلس شورای اسلامی ، کمک هزینه اولاد به مستخدمین زن شاغل ، بازنشسته که به تنهایی متکفل مخارج فرزندان خود باشند قابل پرداخت است .
 • در اجرای تبصره 3 ماده 9 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ( موضوع ماده 8 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی به مدت 4 سال ) کمک هزینه اولاد برای بازنشستگان کشوری و لشکری که دارای 60 سال سن و بیشتر باشند و مستخدمین از کار افتاده ( بدون شرط سنی ) علاوه بر میزان مقرری دریافتی مطابق قانون ، ماهانه به ازای هر فرزند ـ حداکثر تا 3 فرزند ) معادل سی و پنج درصد ( 35 % ) حداقل حقوق مبنای جدول ماده ( 1 ) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیز پرداخت می گردد.

کمک هزینه ازدواج

به موجب قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری یه کارکنان مصوب  26/ 2 /1375  و اصلاحیه مصوب 16/  9/1376 و اصلاحیه مندرج در قانون اصلاح پاره ای از مقررات مصوب 13/  2/1379  ، کمک هزینه ازدواج در مورد ازدواج دایم خود و فرزندان مستخدمین شاغل ، بازنشسته ، از کار افتاده و متوفی فقط یک بار حسب مورد معادل 20 برابر حداقل حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت  می گردد . ( کمک هزینه ازدواج در مورد تعداد فرزندان محدودیت ندارد .)

کمک هزینه فوت

به موجب ماده 3 قانون پرداخت پاداش خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان مصوب 26/2/1375 و اصلاحیه مورخ 16/9/1376 در هنگام فوت مستخدم شاغل ، بازنشسته و افراد تحت تکفل ، کمک هزینه فوت معادل 20 برابر حداقل حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت  و به مستخدم و یا ورثه بلا فصل وی پرداخت می گردد .

بیمه درمان

به موجب ماده 51 ق . ا . ک دولت مکلف است به طرق مقتضی وسایل بهداشت و درمان مستخدمین رسمی و خانواده آنان را فراهم آورد . به موجب ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمان کشور سهم کارکنان دولت از حق بیمه سرانه خدمات درمانی برابر 5/0 تا 3/0 حق بیمه سرانه متناسب با حقوق و مزایا با تصویب هیأت وزیران می باشند .

در حال حاضر برابر 30% حق سرانه درمان برای افراد تبعی درجه یک ( همسر اول و سه فرزند اول ) می باشد برای سایر افراد تحت تکفل بایستی حق سرانه درمان به طور کامل توسط مستخدم پرداخت گردد.

بیمه عمر و حوادث

به منظور تأمین پوشش مضاعف در مقابل حوادث و فوت حسب ضوابط مصوب ، کارکنان در قبال حوادث و فوت با پرداخت سهمی از حق بیمه تحت پوشش قرار دارند .

بیمه درمان تکمیلی ( مکمل )

تسهیلات درمانی است با توجه به تجویز تبصره 5 ماده 6 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ، توسط شرکت های بیمه از طریق انعقاد قراردادهایی خاص جهت کارکنان دولت ( با مشارکت کارکنان ) تامین می گردد .

بازنشستگان و موظفین در حال حاضر با پرداخت 8 % حقوق بازنشستگی و یا وظیفه تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دارند .

پاداش

 حسب مفاد ماده 41 ق.ا.ک وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول ق.ا.ک می توتنند به مستخدمینی که منشأ خدمات برجسته شوند پاداش پرداخت کنند جمع پاداش های پرداختی به یک مستخدم نباید از یک برابر مجموع حقوق و مزایای یک ماه تجاوز کند ولی با تصویب هیأت وزیران تا دو برابر مجموع حقوق و مزایای یک ماه مجاز خواهد بود .

همچنین به موجب ماده 41 ق.ا.ک و ماده 22 مقررات استخدامی شرکت های دولتی در پایان نیمه هر سال به آن دسته از مستخدمین رسمی و ثابت که داوطلبانه در دهستان های موضوع جدول فوق العاده جذب که دارای ضرایب فوق العاده جذب 9-5 می باشند ، برابر یک ماه مجموع حقوق و فوق العاده شغل به عنوان پاداش پرداخت می شود .

پاداش پایان خدمت

با توجه به مفاد ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مصوب 13/2/1379 و ماده 49 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26/10/1380 ، به کارکنان دولت در هنگام بازنشستگی یا فوت در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی ( حد اکثر سی سال ) به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می شود . با توجه به قانون اصلاح ماده 2 قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 21/10/1381 مجلس شورای اسلامی به ازای هر بار محکومیت اداری در ده سال آخر خدمت ، یک ماه از پاداش پایان خدمت مستخدم کسر می شود .

حداقل و حداکثر حقوق

به موجب ماده 8 لایحه قانونی مربوط به حد اکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و … مصوب 4/2/1358 ، دولت موظف است هر ساله میزان حداقل و حد اکثر حقوق و مزایا را تصویب و ابلاغ نمایند . حسب تبصره ماده 1 لایحه مزبور ، فوق العاده های بدی آب و هوا ، محرومیت از تسهیلات زندگی و محل خدمت و برخی فوق العاده ها حسب مصوبات هیأت وزیران ( سختی کار ـ حق جذب و … ) از شمول حداکثر حقوق خارج می باشند . براین مبنا همه ساله دولت میزان حداقل و حداکثر حقوق و مزایا را تعیین و ابلاغ می نماید .

پرداخت های مجاز خارج از ساعات اداری

بر اساس تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری از بابت امور زیر مشروط بر اینکه در غیر ساعات اداری و علاوه بر وظیفه اصلی مستخدم انجام شود ، مبالغ تحت عناوین زیر پرداخت می گردد :

 • حق التدریس
 • حق تألیف و تصنیف و ترجمه
 • حق تهیه و تنظیم و رهبری و گویندگی برنامه های آموزشی و فرهنگی و هنری
 • حق حضور در جلسه
 • حق الزحمه کارشناسی
 • حق العلاج و حق الزحمه صاحبان حرف پزشکی
 • حق تحقیق

ضمنً به مستخدمینی که در ازای خدمات مذکور به آنها وجهی پرداخت می شود ، می توان برای همان خدمت اضافه کار ساعتی پرداخت کرد .

 • حق التدریس

میزان پرداخت بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد مربوط به حق التدریس که طی نامه شماره 113855 / 1082 مورخ 17/6/1382 ابلاغ گردیده به شرح زیر است :

 • مدرسان دیپلم و کمتر از دیپلم هر ساعت حداکثر به میزان چهار دهم حداقل حقوق جدول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت .
 • مدرسان فوق دیپلم و روحانیون سطح یک ، هر ساعت حداکثر به میزان یک دوازدهم حداقل حقوق جدول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت .
 • مدرسان لیسانس و روحانیون سطح دو ، هر ساعت حداکثر به میزان یک دهم  حداقل حقوق جدول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت .
 • مدرسان فوق لیسانس و روحانیون سطح سه ، هر ساعت حداکثر به میزان یک هشتم حداقل حقوق جدول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت .
 • مدرسان دکترا و روحانیون سطح چهار هر ساعت حداکثر یک ششم حداقل حقوق جدول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت .

ب ) شرایط پرداخت

ب/1- کلاس یا برنامه آموزشی در اجرای وظایف قانونی تشکیل شده باشد .

ب / 2- حق التدریس مدرسین به ازای کارایی مستمر پس از هر دوره تدریس تا میزان 20 % قابل افزایش است .

ب / 3 – حداکثر در ماه 30 ساعت قابل پرداخت است .

ب/4- تعیین حق التدریس مدرسین در وزارت آموزش و پرورش ، هیأت علمی و مربیان سازمان آموزش فنی و حرفه ای و یا سایر موارد خاص بر اساس ضوابط مربوط به تصویب مراجع ذیربط خواهد رسید .

ضمناً در حال حاضر بر اساس مصوبه شماره حقوق و دستمزد رقم هر ساعت حق التدریس به میزان 12/1 حقوق فوق العاده شغل می باشد .

2ـ حق تألیف و ترجمه

الف ) حق تألیف برای متون فارسی تا ده هزار کلمه به ازای هر کلمه حد اکثر ( 30 ) ریال و مازاد بر آن به ازای هر کلمه حداکثر ( 20 ) ریال .

ب ) حق ترجمه از متون خارجی به فارسی تا ده هزار کلمه به ازای هر کلمه حد اکثر25 ) ریال و مازاد بر آن به ازای هر کلمه حداکثر ( 15 ) ریال .

پ ) برای ویراستاری و ویرایش مطالب کتاب ها و نشریات و گزارش های تحقیقی که از لوازم تألیف ، تصنیف و ترجمه است ، تا ده هزار کلمه به ازای هر کلمه حداکثر ( 15 ) ریال و مازاد بر آن به ازای هر کلمه حداکثر ( 10 ) ریال .

ت ) حق تألیف و ترجمه به زبان خارجی با رعایت ضوابط مذکور تا دو برابر منابع مذکور در بند های ( الف و ب ) .

ث ) سازمانهای کتاب های درسی ایران مشمول مقررات مربوط به خود است .

3 ـ حق تحقیق

حق تحقیق بر اساس ساعات کاری که برای انجام تحقیق لازم است با رعایت شرایط مربوط به شرح زیر قابل پرداخت است :

الف ) دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و معادل آن حداقل 3000 ریال و حداکثر 5000 ریال می باشد .

ب ) دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و معادل آن حداقل 4000 ریال و حداکثر 7000 ریال می باشد .

پ ) دارندگان مدرک تحصیلی دکترا و معادل آن حداقل 6000ریال و حداکثر 8000ریال می باشد .

ت ) دارندگان مدرک تحصیلی کمتر از لیسانس که سابقه تحقیق دارند و طبق تشخیص هیأت مربوط ، صلاحیت تحقیق را دارا باشند ، به میزان حق التحقیق دارندگان لیسانس و معادل برخوردار می گردند و شرایط برخورداری از حق التحقیق به نحو زیر است :

الف ) موضوع تحقیق جزو وظایف جاری مستخدم نباشد .

ب ) صلاحیت محقق برای انجام دادن تحقیق محرز باشد .

پ ) انجام دادن تحقیق برای اجرای  وظایف وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط ضروری باشد .

ث ) محقق حداقل دارای درجه لیسانس بوده یا سابقه تحقیق داشته باشد و طبق تشخیص هیأت مربوط صلاحیت تحقیق رادارا باشد .

4- حق حضور در جلسه

 حق حضور در جلسه به مستخدمینی پرداخت می شود که طبق مقررات قانونی خاص شرکت آنان در جلسات مجاز بوده و شرکت در آن جلسات جزو .ظایف اصلی آنان نباشد . میزان حق حضور در جلسه ( حداقل 2 ساعت ) در مورد قضات ، حداکثر 20000 ریال و سایر کارکنان ، حداکثر 10000 ریال است و تعداد جلسات ماهانه برای قضات ( 16 ) جلسه و در مورد سایر کارکنان ( 8 ) جلسه تعیین گردیده است .

5 – حق الزحمه کارشناسی

حق الزحمه کارشناسی در موردی که طبق قانون ارجاع امر به کارشناسی رسمی پیش بینی شده باشد ، طبق مقررات مورد عمل دادگستری و در سایر موارد مطابق میزان حق التحقیق است .

6- میزان حق العلاج

 میزان حق العلاج و حق الزحمه صاحبان حرف پزشکی طبق تعرفه ای است که از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعیین می گردد .

7 – میزان حق تصنیف و حق تهیه و تنظیم رهبری و گویندگی

میزان حق تصنیف و حق تهیه و گویندگی و اجرای برنامه های آموزشی فرهنگی و هنری برای وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش بر اساس ضوابط و مقررات مورد عمل وزارتخانه ها ی مذکور تعیین می شود و در صورتی که تعیین حق الزحمه در هر یک از موارد مذکور در این بند مسیر نباشد ، تشخیص و تعیین حق الزحمه در هر یک از رشته های فرهنگی و هنری توسط شورای فنی که در وزارتخانه ها ی مربوط تشکیل می شود ، به عمل می آید و تصمیمات شوراهای مذکور پس از تصویب شخص وزیر قابل اجرا خواهد بود و تسری آن به سایر دستگاهها که به لحاظ قانونی عهده دار وظایف مشابه هستند با سازمان امور اداری و استخدامی کشور ( وقت ) است.

2 دیدگاه

 1. سلام. ممنون از اطلاعات داده شده، الان قانون خدمات کشوری جایگزین نظام هماهنگ شده و برخی از جداول تغییراتی داشنه ضمن اینکه گروه ها به طبقه تبدیل شده و به جای ۲۰ فکر میکنم حداکثر ۱۵ باشد. مقادیر ریالی درج شده نیز گویا مربوط به سال های گذشته است.

 2. باتشکر از اطلاع رسانی کامل و جامتون
  بی زحمت آدرس سایت یا صفحه اینستا خودتان را بفرستید تا بیشتر از مطابتان استفاده کنم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام