کتاب استخدامی اداری ها
اندیشه‌های حقوقی

صندوق بازنشستگی کشوری و تعاریف و مفاهیم مورد عمل

صندوق بازنشستگی کشوری و تعاریف و مفاهیم مورد عمل

آشنایی با صندوق بازنشستگی کشوری:

به استناد اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری، این صندوق مؤسسه‌ای است بیمه‌ای، دارای شخصیت حقوقی مستقل که مسئولیت اداره امور صندوق بازنشستگی مستخدمان مشمول مقررات بازنشستگی کشوری را با رعایت مقررات استخدامی مربوط عهده‌دار است.

عمده مشمولین مقررات بازنشستگی کشوری عبارتند از :

۱- مستخدمین رسمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری.
۲- مستخدمین رسمی مشمول آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی.
۲- قضات قوه قضائیه و دادگستری مشمول مقررات استخدامی قضات.
۴- مستخدمین رسمی )کادر سیاسی( وزارت امورخارجه مشمول مقررات استخدامی وزارت امورخارجه.
۵- مستخدمین ثابت شهرداری های سراسر کشور به استثناء شهرداری تهران.
۶- خویش فرمایان.

صندوق بازنشستگی کشوری مأموریت دارد در جهت ارائه و گسترش خدمات بیمه های اجتملاعی در امور بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت )در چارچوب قوانین ذیربط (با اهتمام به افزایش مشترکین و گسترش فعالیت‌های بیمه‌ای (عمر، حوادث و درمان تکمیلی) فعالیت نماید.

صندوق بازنشستگی کشوری انجام فعالیت‌های بیمه اجتماعی در امور بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت مشمولین مقررات بازنشستگی دولتی را با رویکرد توجه به تسهیل وتسریع در انجام امور در ۲۰ استان کشور به عهده دارد.

تعاریف و مفاهیم مورد عمل صندوق بازنشستگی کشوری:

جمعیت تحت پوشش: مجموع افراد بازنشسته، ازکارافتاده، شاغل/ بازنشسته متوفی، وراث وظیفه بگیر ایشان و کسورپردازان اعم از شاغلین و خویش فرمایان.

بازنشسته: فردی است که پس از احراز شرایط قانونی از نظر سن و سابقه پرداخت کسور بازنشستگی مطابق با قوانین موضوعه، از مزایای بازنشستگی استفاده می کند.

ازکارافتاده: فرد کسورپردازی که قبل از تحقق بازنشستگی قانونی به تشخیص مراجع صلاحیت‌دار به سبب انجام وظیفه یا غیر آن توان انجام کار را از دست داده و حقوق وظیفه و ازکارافتادگی دریافت می دارد.

شاغل متوفی: فرد شاغلی که قبل از تحقق بازنشستگی قانونی، به سبب انجام وظیفه یا غیر آن فوت نموده و دارای ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه می باشد.

بازنشسته متوفی: بازنشسته یا ازکارافتاده فوت شده ای است که دارای ورثه مشمول دریافت حقوق وظیفه باشد.

وراث وظیفه بگیر : وراثِ بازنشستگان، ازکارافتادگان، شاغلین متوفی که بر اساس قوانین موضوعه مشمول دریافت حقوق وظیفه وراث می گردند.

افراد کسورپرداز: آن بخش از کارکنان دستگاه های اجرایی و اشخاصی که به موجب قوانین موضوعه مشترک صندوق بازنشستگی کشوری شده و به این صندوق کسور پرداخت می نمایند.

خویش فرما: مشترکی که با عقد قرارداد با صندوق، شخصاً کسور بازنشستگی متعلقه را به صندوق بازنشستگی پرداخت می نماید.

رسته شغلی: مجموع رشته های م شاغلی که از لحاظ نو ع کار، حرفه، رشته تحصیلی و تجربی وابستگی نزدیک داشته باشد.

سن بازنشستگی: سنی که براساس قوانین موضوعه برای بازن شستگی مشترکان صندوق تعیین می شود.

سن فعلی: سن حقوق بگیران را در تاریخ تهیه گزارش نشان می دهد.

مدت پرداخت حقوق: میانگین مدت دریافت حقوق از تاریخ تعلق (بازنشستگی) تا زمان قطع رابطه مالی.

مدت خدمت: مدت زمانی که مشترک / بیمه شده بطور متوالی یا متناوب کسور/ حق بیمه خود را به صندوق بیمه ای پرداخت کرده است.

سنوات خدمت ارفاقی: مدتی است که بدون انجام خدمت و به منظور احراز بازنشستگی یا محاسبه حقوق به سنوات خدمت انجام شده اضافه می شود.

کسور بازنشستگی: مبلغی که به موجب قوانین موضوعه به منظور تامین بازنشستگی و وظیفه، هر ماه از حقوق و مزایا کسر و توسط مشترک و کارفرمای او به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می گردد.

کمک هزینه عائله مندی: مبلغی که به کارکنان شاغل،بازنشسته و ازکارافتاده که دارای عائله تحت تکفل هستند پرداخت می گردد.

کمک هزینه اولاد : مبلغی که به کارکنان شاغل، بازنشسته و ازکارافتاده که دارای فرزند تحت تکفل هستند پرداخت می گردد.

انتقال کسور: جابجایی ک سور بازنشستگی و یا حق بیمه مشترکین به سبب تغییر صندوق .

استرداد کسور: بازپرداخت کسور سهم م ستخدم پس از قطع رابطه استخدامی مشترک یا قطع اشتراک خویش فرمایی با صندوق به حساب ذیحسابی دستگاه یا حساب خویش فرمایی حسب مورد.

استرداد کسور (مازاد بر ۲۱ سال): بازپرداخت کسور سهم مستخدم مشترکینی که بیش از ۲۱ سال کسور به صندوق پرداخت نموده اند به حساب ذیحسابی دستگاه.

استرداد (اشتباه واریزی): بازپرداخت وجوهی که اشتباهاً یا اضافه به حساب صندوق واریز شده است.

پوشش حمایتی (پشتیبانی): نسبت تعداد شاغلین (کسورپرداز) به تعداد حقوق بگیران.

نرخ جایگزینی: نسبت میانگین اولین حقوقِ حقوق بگیران به میانگین آخرین حقوق مشمول کسر کسور * ۱۰۰

کمک هزینه تورهای زیارتی و سیاحتی: مبلغی که در قالب کمک هزینه سفر، به هر بازنشسته و یک نفر همراه وی اختصاص می یابد

وام: مبلغی که با تخصیص اعتبار از محل منابع صندوق بصورت سالانه و در قالب قرعه کشی به حقوق بگیران تعلق می‌گیرد.

جبران هزینه خسارت درمان: تسهیلات درمانی است که توسط شرکت های بیمه از طریق انعقاد قراردادهایی خاص جهت کارکنان و حقوق بگیران دولت (با مشارکت ایشان) تامین می گردد.

بیمه عمر وحوادث: حقوق بگیران به منظور تامین پوشش مضاعف در مقابل حوادث و فوت حسب ضوابط مصوب، با پرداخت سهمی از حق بیمه، تحت پوشش قرار می گیرند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام